Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämnden > Sammanträde 2020-12-15

Sammanträde 2020-12-15

Datum
Klockan
15:30
Plats

2 Anmälan av föregående protokoll

3 Anmälningsärenden

Dnr: 1.1/35/2020

a) Till kulturnämnden inkomna handlingar 2020-11-13-2020-12-03
b) Protokoll Rådet för funktionshinderfrågor 2020-12-08
c) Protokoll arkivutskottet 2020-12-09
d) Protokoll förvaltningsgruppen 2020-12-07
e) Delegationsbeslut fattade vid kulturförvaltningen
f) Månadsrapport kulturförvaltningen november 2020
g) Månadsrapport Stadsarkivet november 2020
h) Anmälan av nedskrivning av utestående kundfordringar med
förfallodag t.o.m. 2019-12-31, dnr 1.1/3229/2020

4 Skolbiblioteksplan för skolor och förskolor i Stockholms stad 2021-2024. Svar på remiss från kommunstyrelsen

5 Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47). Svar på remiss från kommunstyrelsen

6 Motion av Torun Boucher och Tina Kratz (båda V) om Komtek (KS 2020/861). Svar på remiss från kommunstyrelsen

7 Motion av Torun Boucher (V) om ansökningsförfarande till Kulturskolan (KS 2020/1075). Svar på remiss från kommunstyrelsen

8 Motion av Torun Boucher (V) om kulturskolans lokaler (KS 2020/1076). Svar på remiss från kommunstyrelsen

10 Stöd till lokalförvaltande organisationer 2021

11 Utökning av förhyrd yta inom Stadsmuseet. Genomförandebeslut

Dnr: 2.2/3300/2020

Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Val av ordförande och jury för Stockholms stads kulturpriser

14 Nya avgifter i Kulturskolan. Svar på skrivelse från Torun Boucher m.fl. (V), Mirja Räihä m.fl. (S) och Madeleine Kaharascho Fridh (Fi)

15 Information och övriga frågor

§1 Val av protokolljusterare

§2 Anmälan av föregående protokoll

§4 Skolbiblioteksplan för skolor och förskolor i Stockholms stad 2021-2024. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§5 Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47). Svar på remiss från kommunstyrelsen

§6 Motion av Torun Boucher och Tina Kratz (båda V) om Komtek (KS 2020/861). Svar på remiss från kommunstyrelsen

§7 Motion av Torun Boucher (V) om ansökningsförfarande till Kulturskolan (KS 2020/1075). Svar på remiss från kommunstyrelsen

§8 Motion av Torun Boucher (V) om kulturskolans lokaler (KS 2020/1076). Svar på remiss från kommunstyrelsen

§11 Utökning av förhyrd yta inom Stadsmuseet. Genomförandebeslut

§13 Val av ordförande och jury för Stockholms stads kulturpriser

§14 Nya avgifter i Kulturskolan. Svar på skrivelse från Torun Boucher m.fl. (V), Mirja Räihä m.fl. (S) och Madeleine Kaharascho Fridh (Fi)

§15 Information och övriga frågor