Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2020-12-16

Sammanträde 2020-12-16

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bolindersalen, Tekniska nämndhuset

2 Val av justerare och tid för justering

3 Anmälan av föregående protokoll

4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

7 Yttrande gällande remiss av Stockholms stads trygghetsprogram 2020-2023 Remiss från Kommunstyrelsen Rotel 1, dnr KS 2019/1939 (Verksamhetsstöd)

8 Buller för musikverksamheter – vägledning Budgetuppdrag enligt Kommunfullmäktiges inriktningsmål En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt (Hälsoskydd)

9 Överklagande av Länsstyrelsens i Stockholms beslut den 15 oktober 2020 i ärende nr 281-14248-2020 (Livsmedelskontrollen)

10 Motion om kolonilotter av Sara Stenudd (V) Remiss från kommunstyrelsen, Dnr KS 2020/865 (Plan och miljö)

11 Motion om att inrätta gröna parkeringsköp och en mobilitetsfond av Arvid Vikman (S) Remiss från Kommunstyrelsen, Dnr KS 2020/772 (Plan och miljö)

12 Remiss av ansökan från Swedavia om ändringstillstånd enligt miljöbalken för verksamhet vid Stockholm Arlanda Airport Remiss från Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, Mål nr M 6547-20 (Plan och miljö)

13 Sollentuna kommuns energiplan Remiss från kommunstyrelsen, Dnr KS 2020/1416 (Plan och miljö)

Dnr: 2020-16034
Sida 3 (4)Tekniska nämndhuset Fleminggatan 4
Box 8136
104 20 Stockholm
www.stockholm.se/ miljoforvaltningen

14 Överklagande av Länsstyrelsens i Stockholm beslut den 9 oktober 2020 i ärende nr 505-56589-2020 (Plan och miljö)

15 Årlig rapport för tillsyn av avloppsreningsverken 2019

16 Revidering av Program för hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden (Plan och Miljö+Expl+Sbk+Tk+Sthlm Hamn AB+SVOA+Östermalm stdf)

17 Undersökning av kemikaliebelastningen i tre förskolors innemiljö Slutredovisning av projektet (Miljöanalys)

18 Remiss av revisionsrapport Stadens skyfallshantering Remiss från Stadsrevisionen, Dnr 3.1.3-89/2020 (Miljöanalys)

19 Påverkan på luftkvaliteten från kryssningstrafiken i centrala Stockholm (SLB-analys)

20 Beslut om konsertverksamhet på Södra Teatern (Hälsoskydd)

22 Förvaltningschefens information

§2 Val av justerare och tid för justering

§3 Anmälan av föregående protokoll

§4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

§5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

§6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§7 Yttrande gällande remiss av Stockholms stads trygghetsprogram 2020-2023 Remiss från Kommunstyrelsen Rotel 1, dnr KS 2019/1939

§8 Buller för musikverksamheter – vägledning Budgetuppdrag enligt Kommunfullmäktiges inriktningsmål En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

§9 Överklagande av Länsstyrelsens i Stockholms beslut den 15 oktober 2020 i ärende nr 281-14248-2020

§10 Motion om kolonilotter av Sara Stenudd (V). Remiss från kommunstyrelsen, Dnr KS 2020/865

§11 Motion om att inrätta gröna parkeringsköp och en mobilitetsfond av Arvid Vikman (S) Remiss från Kommunstyrelsen, Dnr KS 2020/772

§12 Remiss av ansökan från Swedavia om ändringstillstånd enligt miljöbalken för verksamhet vid Stockholm Arlanda Airport Remiss från Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, Mål nr M 6547-20

§13 Sollentuna kommuns energiplan Remiss från kommunstyrelsen, Dnr KS 2020/1416

§14 Överklagande av Länsstyrelsens i Stockholm beslut den 9 oktober 2020 i ärende nr 505-56589-2020

§15 Årlig rapport för tillsyn av avloppsreningsverken 2019

§16 Revidering av Program för hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden

§17 Undersökning av kemikaliebelastningen i tre förskolors innemiljö Slutredovisning av projektet

§18 Remiss av revisionsrapport Stadens skyfallshantering Remiss från Stadsrevisionen, Dnr 3.1.3-89/2020

§19 Påverkan på luftkvaliteten från kryssningstrafiken i centrala Stockholm

§20 UTGÅR Beslut om konsertverksamhet på Södra Teatern

§21 Magelungen och Forsån

§22 Tillsyn av fastighetsvärdar

§23 Sopkaoset i Skarpnäck