Din position: Hem > Stockholms stad > Skärholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2010-11-25

Sammanträde 2010-11-25

Datum
Klockan
17:00
Plats
Medborgarkontoret, Bodholmsplan 2 nb, Skärholmens centrum

Sammanträdet börjar kl. 17.00 med en sluten del som ej är öppen för allmänheten.
Klockan Läs mer...18.00 börjar det öppna mötet med frågestund för allmänheten.

1 Genomgång av närvarande ledamöter - utseende av protokollsjusterare för del 2.

3 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2010-10-28

4 Inkommet medborgarförslag: Anläggande av ledstång/räcke till Vårdcentralen i Sätra, dnr 1.2.4/642-2010.

5 Kartläggning av kunskaper i svenska hos barn med annat modersmål i åldern 4-6 år i Skärholmens kommunala förskoleverksamheter år 2010, samt antalet språk och dialekter, dnr 4.3/593-2010.

6 Romers rätt - en strategi för romer i Sverige, dnr 1.5.1/571-2010.

7 Redovisning av en fortsatt utveckling av fritidsverksamhet i Skärholmens stadsdelsförvaltning, dnr 499/633-2009.

8 Månadsrapport oktober 2010, dnr 1.2.1/643-2010.

9 Internkontroll dokumentation LSS bostäder, dnr 1.6/615-2010.

10 Tillägg i Skärholmens stadsdelsnämnds delegationsordning (medverka vid umgänge, FB 6kap 15c §3st, dnr 1.1/588-2010.

11 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm/postfack.

12 Inkomna skrivelser och beslut.

A. Protokoll från pensionärsrådet 2010-10-21.
B. Protokoll från anhörigråd 2010-10-18.
C. Svar från SL på medborgarförslag om hållplats Norrholmsgränd, dnr 1.2.4/587-2010.
D. Protokoll gruppledarmöte den 28 oktober 2010.

13 Balanslista uppdrag SDN 11/2010-11-25.

14 Förslag på sammanträdesdagar för socialdelegerade 2011, dnr 1.1/647-2010.

15 Inkommet medborgarförslag: mötesplatser för de med neurosfunktionshinder, dnr 1.2.4/582-2010.

16 Förslag till detaljplan för Sätra Stall 1 mm, dnr 1.5.3/648-2010.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (128 kb)

§14 Genomgång av närvarande ledamöter – utseende av protokollsjusterare för del 2

Ordföranden Jan Jönsson (fp) utsågs att justera protokollet tillsammans med ledamoten Liliane Svensson (s)

------------------------------------------------------------------------------------------

§15 Godkännande av dagordning

Stadsdelsnämnden fastställde dagordningen i enlighet med förslag till beslut

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§16 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2010-10-28

Beslut Stadsdelsnämnden beslöt

att godkänna anmälan av protokollsjusteringen av den öppna delen av sammanträdesprotokoll 2010-10-28.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§17 Vårdcentralen i Sätra

Förelåg ett medborgarförslag från Hjördis Stolt om en ledstång/räcke ner till vårdcentralen i Sätra, dnr 1.2.4/642-2010

Yrkande Ledamoten Andrea Femrell (m) yrkade för majoriteten (m), (fp), (kd) att medborgarförslaget sänds till förvaltningens för beredning och samordning. Ledamoten Bosse Ekvall (s) yrkade tillika för minoriteten (s), (v), (mp). Ordföranden Jan Jönsson (fp) fann ett förslag till beslut, att medborgarförslaget sänds till förvaltningens för beredning och samordning och hörde enhälligt bifall till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att medborgarförslaget sänds till förvaltningens för beredning och samordning

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§18 Kartläggning av kunskaper i svenska hos barn med annat modersmål i åldern 4-6 år i Skärholmens kommunala förskoleverksamheter år 2010, samt antalet språk och dialekter

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 4.3/593-2010 med förslag till beslut att

1. Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner denna kartläggning av kunskaper i svenska hos barn med annat modersmål i åldern 4-6 år i Skärholmens kommunala förskoleverksamheter år 2010.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade för majoriteten (m), (fp), (kd) om bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde enhälligt bifall till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. godkänna denna kartläggning av kunskaper i svenska hos barn med annat modersmål i åldern 4-6 år i Skärholmens kommunala förskoleverksamheter år 2010.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§19 Romers rätt – en strategi för romer i Sverige

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.5.1/571-2010 med förslag till beslut att

1. Stadsdelsnämnden beslutar att som sitt yttrande till Kommunstyrelsen överlämna detta tjänsteutlåtande.

2. Omedelbar justering

Yrkande Andrea Femrell (m) yrkar för (m) och (kd) att remissen lämnas obesvarad. Ledamoten Rebwar Hassan (mp) anmäler ett särskilt uttalande enligt bilaga ett för (mp), (s), (v) samt (fp) samt yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. Liliane Svensson (s) ansluter sig det gemensamma särskilda uttalandet från (mp), (s) (v) samt (fp) och yrkar likaså bifall till förvaltningens förslag till beslut. Tillika gör ordföranden Jan Jönsson (fp) för (fp). Han finner två förslag till beslut, (m) och (kd:s) om att lämna remissen obesvarad samt bifall till förvaltningens förslag till beslut som stöds av (fp), (s), (mp) samt (v). Han ställer de bägge förslagen till beslut mot varandra och hör bifall till förvaltningens förslag till beslut. Han yrkar även om omedelbar justering av paragrafen och hör bifall till detta. Mot beslutet reserverar sig (m) genom ledamoten Andrea Femrell (m) samt (kd) genom ersättaryttrande av ersättaren Mikael Nordstedt (kd)

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. som sitt yttrande till Kommunstyrelsen överlämna detta tjänsteutlåtande.

2. Omedelbart justera paragrafen.

Särskilt uttalande Ledamoten Rebwar Hassan (mp) anmäler ett särskilt uttalande enligt bilaga ett för (mp), (s), (v) samt (fp) Liliane Svensson (s) ansluter sig det gemensamma särskilda uttalandet från (mp), (s) (v) samt (fp). Tillika gör ordföranden Jan Jönsson (fp) för (fp).

Reservation Mot beslutet reserverar sig (m) genom ledamoten Andrea Femrell (m) samt (kd) genom ersättaryttrande av ersättaren Mikael Nordstedt (kd)

--------------------------------------------------------------------------------------------------


Särskilt uttalande (mp), (s), (v), (fp)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd 2010-11-25

Rebwar Hassan m-fl. (mp)

Rudy Espinoza m.fl.(v)

Liliane Svensson (s) m.fl.

Jan Jönsson (fp) m.fl.

Ärende 19

Svar på remissen, Romers rätt - en strategi för romer i Sverige - remiss från kommunstyrelsen med dnr 001-2165/2010

Särskilt uttalande

Utredningen konstaterar att bland alla minoritetsgrupper i Sverige har romerna den svåraste situationen när det gäller utbildning, arbetsmarknad och bostadsmarknad. Romer utsätts för både direkt och strukturell diskriminering och har svårt att hävda sin rätt till sin kultur, språk och delaktighet och inflytande. Fördomarna mot romer är vida större än mot andra minoritetsgrupper, och därför behövs riktade insatser för romer.

Den statliga utredningen har många bra förslag som skyndsamt bör införas inom Stockholms stad. Bland annat har Miljöpartiet föreslagit att kunskaper i romska språk ska prioriteras vid tillsättning av elevassistenttjänster, att staden ska inrätta fler praktikplatser öronmärkta för romer och att den romska minoriteten bjuds in till regelbundna möten med stadens politiker.

Förvaltningens positiva synpunkter på utredningens förslag kommer förhoppningsvis leda till att fler insatser också görs i Stockholm. Det kräver dock engagemang från stadens majoritetspolitiker samt satsningar i form av riktade resurser exempelvis ett systematiskt arbete med likabehandlingsplaner i skolan.

Få romska elever går ut grundskolan med fullständiga betyg. Frånvaron i skolan är mycket hög: 40 procent på högstadiet och 27 procent på mellanstadiet i genomsnitt. I skolor där man anställt romsk personal har man sett att frånvaron bland romska barn minskat och att fler romska barn deltar i modersmålsundervisningen. Ett viktigt led är också att staden inrättar fler praktikplatser för romer.

I Stockholm finns endast en lärare som ger modersmålsundervisning i romska språk. Han har cirka 45 elever i tio olika skolor. Det finns emellertid elever vars rätt till modersmålsundervisning inte tillgodoses, eftersom de talar dialekter som denne ende lärare inte undervisar i. Enligt grundskoleförordningen är en kommun skyldig att ordna modersmålsundervisning endast om det finns en lämplig lärare. Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) har konstaterat att denna paragraf bör slopas; kommunerna borde under alla omständigheter vara skyldiga att anordna modersmålsundervisning i minoritetsspråken. Sverige, som godkänt Europarådets minoritetskonventioner, har flera gånger kritiserats av Europarådet för att inte leva upp till konventionerna. Skarpaste kritiken gäller tillgången på modersmålsundervisning. I Stockholm bör utbildningsförvaltningen därför undersöka det verkliga behovet av modersmålsundervisning i romska språken och se till att alla romska elever erbjuds undervisning. Att det i Stockholm finns mellan 5000 och 7000 romer talar för att det kan vara ett ganska stort antal romska skolbarn som inte får den modersmålsundervisning de borde ha rätt till.

Människor med romsk bakgrund löper stor risk att diskrimineras på arbetsmarknaden, och för långtidsarbetslösa är svårigheterna stora att få arbete. Individuella insatser behövs, och där kan sociala kooperativ vara en del av lösningen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§20 Redovisning av en fortsatt utveckling av fritidsverksamhet i Skärholmens stadsdelsförvaltning

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 499/633-2009 med förslag till beslut

att

1. Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att inrätta två mötesplatser, öppet två kvällar i veckan på onsdagar och lördagar, för ungdomar 15-19 år i parken Ängen i Bredäng och parken Vårgården i Vårberg, när respektive hus är färdigbyggda. Start beräknas till senast 2011-04-01. Fram tills dess kommer mötesplatsen i Bredäng att ha öppet vissa kvällar för ungdomar 15-19 år.

2. Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att inrätta ett föreningsnätverk tillsammans med barn- och ungdomsföreningar.

3. Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att avsätta 50000 kr för bidrag till barn- och ungdomsföreningar gällande unga personer folkbokförda i Skärholmen.

4. Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att en föreningskatalog ska tas fram.

5. En föreningsansvarig person anställs på 25 %, som ska arbeta övergripande.

Yrkande Ledamoten Andrea Femrell (m) yrkade för majoriteten (m), (fp), (kd)

om bifall till förvaltningens förslag till beslut med tillägget att en utvärdering görs i november 2011. Till detta yrkande anslöt sig minoriteten (s), (v), (mp) genom ledamoten Liliane Svensson (s). Ordföranden Jan Jönsson (fp) fann ett förslag till beslut, förvaltningens med tillägget att en utvärdering görs i november 2011. Han hörde enhälligt bifall till detta förslag till beslut.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. inrätta två mötesplatser, öppet två kvällar i veckan på onsdagar och lördagar, för ungdomar 15-19 år i parken Ängen i Bredäng och parken Vårgården i Vårberg, när respektive hus är färdigbyggda. Start beräknas till senast 2011-04-01. Fram tills dess kommer mötesplatsen i Bredäng att ha öppet vissa kvällar för ungdomar 15-19 år.

2. inrätta ett föreningsnätverk tillsammans med barn- och ungdomsföreningar.

3. avsätta 50000 kr för bidrag till barn- och ungdomsföreningar gällande unga personer folkbokförda i Skärholmen.

4. en föreningskatalog ska tas fram.

5. en föreningsansvarig person anställs på 25 %, som ska arbeta övergripande.

6. en utvärdering av beslutet görs i november 2011.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§21 Månadsrapport 2010-11-24

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.2.1/643-2010 med förslag till beslut att

Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för oktober 2010 och lägger den till handlingarna.

Yrkande Ledamoten Elisabeth Johnson (m) berömde förvaltningen för att det nu fanns en redovisning av antalet övertaliga samt yrkade att anmälan godkänns och läggs till handlingarna. Ordföranden Jan Jönsson (fp) fann ett förslag till beslut, att godkänna månadsrapporten och lägga den till handlingarna och hörde enhälligt bifall till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att godkänner månadsrapporten för oktober 2010 och lägga den till handlingarna

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§22 Internkontroll dokumentation LSS bostäder

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.6/615-2010 med förslag till beslut att

1. Stadsdelsnämnden godkänner internkontroll av dokumentation.

Yrkande Ledamoten Andrea Femrell (m) yrkade för majoriteten (m), (fp), (kd) om bifall till förvaltningens förslag till beslut. Ordföranden Jan Jönsson (fp) fann ett förslag till beslut, förvaltningens och hörde enhälligt bifall till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. godkänna internkontroll av dokumentation

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§23 Tillägg i Skärholmens stadsdelsnämnds delegationsordning (medverka vid umgänge, FB 6kap 15c §3st

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.1/588-2010 med förslag till belsut att

1. Stadsdelsnämnden beslutar att delegera till biträdande enhetschef inom Individ och familj, att utse en viss person att medverka vid umgänge (umgängesstöd) enligt Föräldrabalken (FB) 6 kap. 15c § 3st.

2. Tillägget införs i delegationsordning.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förslaget till beslut och hörde enhälligt bifall därtill

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. delegera till biträdande enhetschef inom Individ och familj, att utse en viss person att medverka vid umgänge (umgängesstöd) enligt Föräldrabalken (FB) 6 kap. 15c § 3st.

2. tillägget införs i delegationsordning

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§24 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm/postfack

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade att skrivelserna läggs till handlingarna och hörde enhälligt bifall till detta

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att lägga skrivelserna till handlingarna

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§25 Inkomna skrivelser och beslut

A. Protokoll från pensionärsrådet 2010-10-21.

B. Protokoll från anhörigråd 2010-10-18.

C. Svar från SL på medborgarförslag om hållplats Norrholmsgränd, dnr 1.2.4/587-2010.

D. Protokoll gruppledarmöte den 28 oktober 2010.

Yrkande Ledamoten Andrea Femrell (m) yrkade för majoriteten (m), (fp), (kd) att de inkomna skrivelserna A – D läggs till handlingarna förutom C, där han yrkade att svaret tillsänds Stockholms stads trafikkontor. Ordföranden Jan Jönsson (fp) hörde enhälligt bifall till detta yrkande.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att lägga skrivelserna A,B, D till handlingarna

att tillsända Stockholms stads Trafikkontor det inkomna svaret från SL om hållplats Norrholmsgränd

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§26 Balanslista uppdrag SDN 11/2010-11-25.

Yrkande Ledamoten Andrea Femrell (m) yrkade för majoriteten (m), (fp), (kd) att balanslistan godkänns med tillägget att tidpunkten på sid 3 justeras gällande Sätra vård och omsorgsboende. Ordföranden Jan Jönsson (fp) fann ett förslag till beslut, majoritetens och hörde bifall till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att godkänna balanslistan med tillägget att tidpunkten på sid 3 justeras gällande Sätra vård och omsorgsboende

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§27 Förslag på sammanträdesdagar för socialdelegerade 2011

Förelåg förvaltningens förslag på sammanträdesdagar för utskottet, dnr 1.1/647-2010 med förslag till beslut att Stadsdelsnämnden fastställer sammanträdesdagar enligt förslaget.

Yrkande Ledamoten Andrea Femrell (m) yrkade bordläggning. Ordföranden Jan Jönsson (fp) fann ett förslag till beslut, bordläggning och hörde enhälligt bifall till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att bordlägga ärendet

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§28 Inkommen skrivelse: mötesplatser för de med neurosfunktionshinder

Förelåg en skrivelse, dnr 1.2.4/582-2010 om mötesplatser för de med neurosfunktionshinder.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade för majoriteten (m), (fp), (kd) att skrivelsen läggs till handlingarna och hörde enhälligt bifall därtill

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att lägga skrivelsen till handlingarna

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§29 Förslag till detaljplan för Sätra Stall 1 mm

Förelåg ett tjänsteutlåtande, dnr 1.5.3/648-2010 med förslag till beslut att

1. Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som yttrande till Stadsbyggnadskontoret.

2. Ärendet skickas till Stockholms stadsbyggnadskontor, registraturen, Box 8314, 104 20 Stockholm

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde bifall därtill.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som yttrande till Stadsbyggnadskontoret.

2. Ärendet skickas till Stockholms stadsbyggnadskontor, registraturen, Box 8314, 104 20 Stockholm

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§30 Övriga frågor

Då inga övriga frågor fanns avslutade ordföranden Jan Jönsson (fp) sammanträdet med att tacka för visat intresse. Sammanträdet avslutades kl. 19.25.

-----------------------------------------------------