Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholmshem > Sammanträde 2006-06-08

Sammanträde 2006-06-08

Datum
Klockan
8:30
Plats
Stockholmshems kontor, Hornsgatan 128.

Härmed kallas Du till sammanträde med styrelsen torsdagen den 8 juni 2006 klockan 8:30 på Läs mer...Stockholmshems kontor, Hornsgatan 128.

7 Investeringsbeslut nyproduktion

8 Kompletterande ägardirektiv beträffande feriearbete för ungdomar

9 Anmälan angående remisser

Mötesinformation

Närvarande:

Ordförande Leif Rönngren

Vice ordförande Kristina Alvendal

Ledamöter
Lotta Edholm (fr o m § 4)
(eller som ledamot tjänstgörande suppleant) Abdo Goriya
Peter Lundberg (fr o m § 6)
Mehdi Oguzsoy
Karin Wanngård
Mathias Nilsson (för Lotta Edholm §§ 1-3, för Peter Lundberg §§ 4-5)

Suppleant
Mathias Nilsson (§§ 6-12)

Personalrepresentanter
Ordinarie Börje L. Eriksson (Kommunal)
Patrik Gavander (SKTF)

Suppleant
Anders Dahlgren (SKTF)

Övriga närvarande
Pelle Björklund, VD
Björn Lindstaf, styrelsens sekreterare
Stellan Blomberg, byggnadschef
Svante Larsson, ekonomichef
Olle Torefeldt, informationschef

§1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2 Utseende av justeringsmän

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs vice ordföranden.

§3 Föregående protokoll

Anmäldes att föregående protokoll 4/2006 är justerat och utdelat.

§4 Tertialrapport 1 per 2006-04-30 inkl ILS

VD hänvisade till ärende 4.

Styrelsen beslöt:

att med godkännande lägga tertialrapport 1 för perioden 1 januari – 30 april 2006 till handlingarna

att ge VD i uppdrag att återkomma avseende punkten 4 i ILS under innevarande år.

§5 Finansrapport per 2006-04-30

VD hänvisade till ärende 5.

Styrelsen beslöt:

att med godkännande lägga finansrapporten per 2006-04-30 till handlingarna.

§6 Lägesrapport nyproduktion

VD hänvisade till ärende 6.

Styrelsen beslöt:

att med godkännande lägga rapporten om nyproduktion mm till handlingarna.

§7 Investeringsbeslut nyproduktion

VD hänvisade till ärende 7.

Styrelsen beslöt:

att godkänna investeringarna i projekten Bottenstocken och Hemgården.

§8 Kompletterande ägardirektiv beträffande feriearbete för ungdomar

VD hänvisade till ärende 8.

Styrelsen beslöt:

att bolaget ska erbjuda ungdomar feriearbete i samarbete med stadsdelsnämnderna

att ge VD i uppdrag att informera styrelsen om hur bolaget kommer att hantera ovanstående uppdrag.

§9 Anmälan angående remisser

VD hänvisade till ärende 9.

Styrelsen beslöt:

att godkänna anmälan angående inkomna och besvarade remisser.

§10 VD informerar

Bostadsfinansiering

VD lämnade en redogörelse över det svenska bostadsfinansieringssystemets utveckling och nuvarande utformning, se även bilaga 1.

Bergrummet Årstaäng

Bygget har blivit fördyrat på grund av ändrad in/utfart och sämre bergväggar men blir dock ändå billigare traditionella garage. Någon risk för nedskrivning bedöms inte föreligga med anledning av detta.

Stockholmshem 70 år 2007

Planering för detta har påbörjats och vi tar gärna emot tankar och idéer runt detta.

Plusjobb

Besked har lämnats från Stockholms Stadshus AB att bolaget inte behöver anställa några personer i plusjobb.

TenstaBo/SABO-dagarna

Olle Torefeldt redogjorde kort för aktiviteterna under TenstaBo 17-27 augusti 2006. Stockholmshem står som värd för de 13 seminarier som hålls under utställningen. Styrelsen inbjöds att besöka boutställningen och att anmäla sig till SABO-dagarna 23-25 augusti. Anmälningarna till SABO-dagarna samordnas av Maria Gällman på Stockholmshem senast den 20 juni 2006.

Hyresgästföreningen

Samarbetsklimatet med Hyresgästföreningen är ansträngt bl. a efter utspelen inför de senaste hyresförhandlingarna. Detta har bland annat fått till följd att arbetet i den partssammansatta Hyresmarknadskommittén har ifrågasatts av många SABO-företag och att Hyreskommitténs i Stockholm arbete med ombyggnadsfrågorna har kört fast.

Revision ISO 9001 och 14001

Revisionen av Stockholmshems kvalitets- och miljöstyrningssystem har glädjande nog även i år gett ett gott resultat med tre mindre avvikelser och en notering vilket betraktas som mycket bra.

§11 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§12 Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet och önskade alla närvarande, anställda och hyresgäster en trevlig sommar vilket alla övriga närvarande instämde i.