Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Vatten > Sammanträde 2014-03-06

Sammanträde 2014-03-06

Datum
Klockan
16.30
Plats
Torsgatan 26, sessionssalen, rum 224

1 Val av justeringsman jämte ordföranden (båda)

2 Anmälan av protokoll från styrelsesammanträdet den 13 februari (båda)

BESLUTSÄRENDEN

3 Utseende av styrelsens sekreterare (båda).

5 Personalberättelse för verksamhetsåret 2013 (båda).

6 Internkontrollgranskning 2013 för koncernen Stockholm Vatten (båda).

7 Reviderad Budget för år 2014 (båda).

8 Förslag till budget 2015 och inriktning för 2016 och 2017 (båda).

9 Årsstämma 2014 för Stockholm Vatten VA AB (SV AB).

10 Val av ombud till årsmöte för Svenskt Vatten (SV AB).

11 Ordinarie årsstämma med aktieägarna i SYVAB (SV VA AB).

12 Förbundsmöte med Tyresåns Vattenvårdsförbund (SV VA AB).

13 Stockholm Vattens miljöfond - val av ledamöter och suppleanter (SV AB).

14 Överföring av dagvattenanläggningar och va-huvudmannaskap till Stockholm Vatten VA AB (SV VA AB).

15 Intern kontroll i investeringsprojekt (SV VA AB).

16 Tecknande av hyresavtal Ulvsunda (båda).

17 Uppförande av ny lärarflygel vid Hemvärnets stridsskola i Vällinge (SV VA AB).

18 Fördyrning av investeringsprojekt - Danvikens pumpstation (SV VA AB).

19 Projekt Renovering av skorsten Henriksdal (SV VA AB).

20 Omläggning/renovering av ledningar i Långsjöhöjden (SV VA AB).

21 Nyläggning och renovering av ledning i Östbergatunneln (SV VA AB).

22 Beslut om nyttjande av optionsperiod samt förnyad centralupphandling av gemensam IT-service (GS-IT) (SV AB).

ANMÄLNINGSÄRENDEN

23 Ändrad bolagsordning (båda).

24 Driftrapport Året 2013 (SV VA AB).

25 Revisorernas rapport över revision av Stockholm Vattens årsbokslut (båda).

26 Stadsrevisionens Granskningsrapport (båda).

27 Redovisning strategiskt styrkort 2013 (SV AB).

28 Utbyte av specialfordon (SV VA AB)

ÖVRIGA ÄRENDEN

29 Kommande ärenden till styrelsen (båda).