Din position: Hem > Stockholms stad > Trafik- och renhållningsnämnden > Sammanträde 2008-02-12

Sammanträde 2008-02-12

Datum
Klockan
16.30
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

2 Eventuella frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

5 Bokslut och verksamhetsberättelse 2007 (Adm) * P

7 Reviderade riktlinjer för serveringstillstånd i Stockholms stad. Anmälan av remissvar (S+T) *

8 Ändring av lokala allmänna ordningsföreskrifter i Stockholms stad. SLK:s stadsövergripande uppföljning av de förändrade förbudsområdena. Remiss (S+T) *

9 Förändring av ansvaret för klottersanering av stadens skulpturer samt teknisk förvaltning av fontändammar med konstnärligt innehåll (S+KuF)

10 Uppgörelse mellan Stockholms läns landsting (SLL), Stockholms Lokaltrafik AB (SL) och staden om förvaltning och utbyggnad av kollektivtrafikanläggningar samt bostäder och arbetsplatser. * Genomförandebeslut för bussterminal i Gubbängen 1:1 (S+Expl)

11 Gemensam service ekonomi- samarbete mellan förvaltningar. Remiss (Adm) *

12 Förlängd period för avgiftsbefrielse för miljöbilar med boende och nyttoparkeringstillstånd (Tp) *

13 Konkreta åtgärder för att minska den hälsovådliga nivån av partiklar i Stockholms luft. Skrivelse från Stefan Nilsson (mp) och Yvonne Ruwaida (mp). Remiss (Tp) *

14 Om framtagande av riktigt kraftiga åtgärder för dagar med extrema luftföroreningshalter. Skrivelse från Åsa Romson m fl (mp). Remiss (Tp) *

15 Handlingsplan för att minska bullret i Stockholm. Skrivelse från Emilia Hagberg (mp). Remiss (Tp + Mf) *

16 Kompletterande redovisning av cykeltrafikens betydelse i Stockholmstrafiken. Skrivelse från Jan Valeskog (s) (Tp)

17 Om en bilfri innerstad. Motion 2007:42. Remiss (Tp)

18 EU kommissionens grönbok "Mot en ny kultur för rörlighet i städer (KOM 2007:551 slutlig). Remiss (Tp + Sbk)

19 Parkeringsreform för bättre stadsmiljö och större rättvisa. Motion 2007:36. Remiss (Tp) *

21 Ny detaljplan för Tvärbana Norr mellan Alvik och Bällsta bro i Bromma. Remiss (Tp)

22 Ny detaljplan för förlängning av Växthusvägen i Hässelby villastad. Remiss (Tp+Explk)

23 Ombyggnad av Farstavägen. Slutredovisning (Anl)

24 Upprustning av Karlaplan. Slutredovisning (Anl)

25 Ombyggnation av Bredängstorget med omgivning. Skrivelse från Skärholmens stadsdelsnämnd (Anl)

26 Ändrade avgifter i samband med flyttning av fordon (T) *

27 Rättvisa markupplåtelser för kiosker och gatukök med samma läge, medborgarförslag. Begäran om omprövning av avgifter från Norrmalms stadsdelsnämnd (T)

28 Överföring av ansvaret för upplåtelser av torgplatser på salutorg från Trafik- och renhållningsnämnden till Fastighetsnämnden (T+Fsk)

29 Stockholm Ren och Vacker. Inriktning och handlingsplan för 2008 (Stm)

30 Upphandling av entreprenadområde Hägersten-Liljeholmen avseende renhållning och vinterväghållning (Stm) *

31 Stockholms parker och grönområden. Motion 2007:18. Remiss (Stm) *

32 Upphandling av ramavtal för service och programmeringsarbeten för styrsystem 2008-2010 (Tt)

33 Upphandling av ramavtal för entreprenadarbete, mindre byggnadsarbeten och underhåll 2008 för broar, kajer, stödmurar och trappor inom Stockholm stad (Tt)

34 Avtalsförlängning avseende manuell insamling av hushållsavfall (A)

35 Avtalsförlängning avseende mobil sopsug (A)

36 Upphandling av manuell insamling Kungsholmen och Vasastan (A) *

37 Kommande trafikarbeten på Södertäljevägen/Hägerstensvägen. Lägesrapport. Bordlagt den 18 december 2007 nr 12 (Tp)

38 Lägesrapport gällande beläggning med tyst asfalt på bullerstörda gator och vägar. Bordlagt den 18 december 2007 nr 22 (Stm)

39 Ändring av parkeringsregler i Stockholms ytterstad. Återredovisning. Bordlagt den 18 december 2007 nr 23 (Stm)

40 Upphandling av entreprenad avseende klottersanering i Söderort, Innerstaden och Västerort (Stm) *

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (137 kb)

§1 Justering

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden utsåg vice ordföranden Jan Valeskog (s) att tillsammans med ordföranden Mikael Söderlund (m) justera dagens protokoll. Justering sker senast den 26 februari 2008.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Skrivelser för beredning

-----------------------------

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser till trafik- och renhållningsnämnden enligt följande:

 1. Tydligare trafikreglering i Gamla stan, från ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), Inge-Britt Lundin m fl (fp) och Anders Broberg (kd). Dnr T2008-320-00610

 2. Skapa en sammanhållen julbelysning i Stockholm, från ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), Inge-Britt Lundin m fl (fp) och Anders Broberg (kd). DnrT2008-610-00609

 3. Skrivelse angående möjligheten att använda solcellsteknik i Stockholms gatubelysning, från vice ordföranden Jan Valeskog (s). Dnr T2008-610-00608

 4. Skyltar på Årstafältet, från ledamoten Torhild Lamo och ersättaren Kajsa Stenfelt båda (v). Dnr T2008-430-00603

 5. Uppföljning av privata aktörer, från ledamoten Torhild Lamo och ersättaren Kajsa Stenfelt båda (v). Dnr T2008-000-00598

 6. Klottersanering, från ledamoten Torhild Lamo och ersättaren Kajsa Stenfelt båda (v). Dnr T2008-440-00597

 7. Tvärbanan och vinterförvaring av båtar/båtklubbens framtid, från ledamoten Torhild Lamo och ersättaren Kajsa Stenfelt båda (v). Dnr T2008-510-00595

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt att överlämna skrivelserna till trafikkontoret för beredning.

Information om Citybanan

Tjänstemannen Lars Jolérus informerade om hur arbetet med Citybanan fortskrider.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden tackade för informationen.

Fråga om enkelriktning på Hökarvägen

Ledamoten Annika Ödebrink (s) frågade om varför kontoret anser att enkelriktningen på Hökarvägen bör vara kvar. En enig nämnd i Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämn vill att enkelriktningen på vägen ska upphöra.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden uppdrog åt trafikkontoret att besvara frågan vid ett kommande sammanträde.

Svar på fråga om Stortorpsvägen och Enskedevägen

Tjänstemannen Anette Scheibe svarade på fråga ställd av vice ordföranden Jan Valeskog (s) vid sammanträdet den 18 december om vad som händer på Stortorpsvägen i Farsta och Enskedevägen i Enskede.

Avseende Stortorpsvägen vill de boende ha ner hastigheten från 50 – 30 km/tim främst med anledning av de vibrationer som uppstår av trafiken. Miljöförvaltningen har gjort mätningar av vibrationer och trafikkontoret har mätt hastigheter. Inga av de värden som är fastställda överskrids. Värdena är godtagbara. Hastigheterna ligger inom det normala för en huvudgata.

På Enskedevägen har man under förra mandatperioden inom ramen för projektet ”Säker huvudgata” vidtagit ett flertal åtgärder för att få ner hastigheten. Det handlar bland annat om ett flertal mittrefuger, målade linjer, fräsningar och säkring av ett övergångsställe. Kontoret vidtar även åtgärd för att få ner hastigheten på cykelbana i korsningen Enskedevägen/Herrhagsvägen.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden tackade för informationen.

Svar på fråga om budning av nämndhandlingar

Tjänstemannen Louise Bill svarade på fråga ställd av ledamoten Torhild Lamo (v) om budning av nämndhandlingar.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden tackade för informationen.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till trafik- och renhållningsnämnden vilka förtecknats i promemoria av den 5 februari 2008 och vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den 12 februari 2008.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt att godkänna anmälan.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

Dnr T2007-010-01364

Trafikkontoret hade den 24 januari 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§5 Bokslut och verksamhetsberättelse 2007

Dnr T2008-120-00024

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 24 januari 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner bokslut och verksamhetsberättelse för år 2007.

 2. Nämnden föreslår att renhållningsverksamhetens underskott om 33,0 mnkr belastar nämndens centrala fond för balansering av över- respektive underskott.

 3. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Tjänstemannen från trafikkontoret Barbro Edlund föredrog ärendet. Frågor ställdes och besvarades.

Yrkanden

Ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A1.

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s), ledamoten Torhild Lamo (v) och ledamoten Mats Lindqvist (mp) yrkade bifall till gemensamt förslag som redovisas i bilaga A2.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) framställda yrkandet d v s:

 1. Kontorets förslag godkänns i huvudsak.

 2. Därutöver anförs följande:

Trafikkontoret uppvisar ett oaviserat och omfattande underskott på gatuverksamhetens driftbudget. Detta är i grunden inte acceptabelt och kräver att åtgärder omedelbart genomförs för att komma tillrätta med framförallt den del av kontoret som ej uppvisar tillfredsställande ekonomi- och verksamhetsstyrning.

Underskott undergräver och sätter därtill nämndens prioriteringar ur spel vilket är mycket otillfredsställande.

Kontoret har i och med verksamhetsplanen tydligt åtagit sig att hålla budget. Åtgärder för hur arbetet med förbättrad verksamhets- och ekonomistyrning fortlöper skall redovisas till nämnden under året i samband med de ekonomiska rapporterna nämnden får månadsvis.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s), ledamoten Torhild Lamo (v) och ledamoten Mats Lindqvist (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga A2.

§6 Anmälan av avdelningarnas verksamhetsplaner 2008

Dnr T2008-110-00207

Trafikkontoret hade den 16 januari 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden godkänner anmälan av avdelningarnas verksamhetsplaner 2008.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilda uttalanden

Särskilt uttalande gavs av ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) enligt bilaga B1.

Särskilt uttalande gavs av vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) och ledamoten Torhild Lamo (v) enligt bilaga B2.

Särskilt uttalande gavs av ledamoten Mats Lindqvist (mp) enligt bilaga B3.

§7 Reviderade riktlinjer för serveringstillstånd i Stockholms stad. Anmälan av remissyttrande

Dnr T2007-000-04634

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 22 januari 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden godkänner anmälan av kontorets yttrande.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§8 Ändring av allmänna ordningsföreskrifter i Stockholms stad. SLK:s stadsövergripande uppföljning av de förändrade förbudsområdena. Remiss

Dnr T2008-000-00127

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 22 januari 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämna och åberopade kontorets utlåtande.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§9 Förändring av ansvaret för klottersanering av stadens skulpturer samt teknisk förvaltning av fontändammar med konstnärligt innehåll

Dnr T2008-440-00142

Protokollsutdrag

Trafikkontoret samt kulturförvaltningen hade den 22 januari 2008 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser trafik- och renhållningsnämnden – enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner att förvaltningschefen tecknar överenskommelse om förändrat ansvar för klottersanering av stadens skulpturer m.m.

 2. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om justering av budget för 2008 i enlighet med kontorens utlåtande.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§10 Uppgörelse mellan Stockholms läns landsting (SLL), Stockholms Lokaltrafik AB (SL) och staden om förvaltning och utbyggnad av kollektivtrafikanläggningar samt bostäder och arbetsplatser. Genomförandebeslut för bussterminal i Gubbängen 1:1

Dnr T2007-511-01384

Protokollsutdrag

Trafikkontoret samt exploateringskontoret hade den 25 januari 2008 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser trafik- och renhållningsnämnden – enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner för sin del föreliggande huvudavtal med SLL och SL samt uppdrar åt kontoret att vidta erforderliga åtgärder för avtalets genomförande.

 2. Nämnden underställer beslutet enligt punkt 1 ovan för kommunfullmäktiges godkännande senast 2008-10-01.

 3. Nämnden godkänner avtal avseende den s k ”Mullvadsuppgörelsen”.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) enligt bilaga C.

§11 Gemensam service ekonomi- samarbete mellan förvaltningar. Remiss

Dnr T2007-100-04549

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 7 januari 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna och åberopa kontorets utlåtande.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Torhild Lamo (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna och åberopa kontorets utlåtande.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Torhild Lamo (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga D.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Kajsa Stenfelt (v) i enligt bilaga D.

§12 Förlängd period för avgiftsbefrielse för miljöbilar med boende och nyttoparkeringstillstånd

Dnr T2008-340-00357

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 22 januari 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att förlänga perioden för nedsättning av parkeringsavgift för miljöbilar med boende eller nyttoparkeringstillstånd till och med 2008-12-31.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§13 Konkreta åtgärder för att minska den hälsovådliga nivån av partiklar i Stockholms luft. Skrivelse från Stefan Nilsson (mp) och Yvonne Ruwaida (mp). Remiss

Dnr T2007-007-03587

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 14 januari 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att som svar på remissen från kommunstyrelsen om skrivelse från Stefan Nilsson (mp) och Yvonne Ruwaida (mp) överlämna och åberopa kontorets utlåtande.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E1.

Ledamoten Mats Lindqvist (mp) och ledamoten Torhild Lamo (v) yrkade bifall till gemensamt förslag som redovisas i bilaga E2.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att som svar på remissen från kommunstyrelsen om skrivelse från Stefan Nilsson (mp) och Yvonne Ruwaida (mp) överlämna och åberopa kontorets utlåtande.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga E1.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Mats Lindqvist (mp) och ledamoten Torhild Lamo (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga E2.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) enligt bilaga E3.

§14 Om framtagande av riktigt kraftiga åtgärder för dagar med extrema luftföroreningshalter. Skrivelse från Åsa Romson m fl (mp). Remiss

Dnr T2007-007-03588

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 28 januari 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att som svar på remissen från kommunstyrelsen beträffande skrivelse av Åsa Romson (mp) m.fl. överlämna och åberopa kontorets utlåtande.

 2. Nämnden godkänner redovisade förslag till åtgärder på Hornsgatan.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Mats Lindqvist (mp) och ledamoten Torhild Lamo (v) yrkade bifall till gemensamt förslag som redovisas i bilaga F1.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att som svar på remissen från kommunstyrelsen beträffande skrivelse av Åsa Romson (mp) m.fl. överlämna och åberopa kontorets utlåtande.

 2. Nämnden godkänner redovisade förslag till åtgärder på Hornsgatan.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Mats Lindqvist (mp) och ledamoten Torhild Lamo (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga F1.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) enligt bilaga F2.

§15 Handlingsplan för att minska bullret i Stockholm. Skrivelse från Emilia Hagberg (mp). Remiss

Dnr T2007-321-03558

Protokollsutdrag

Trafikkontoret samt miljöförvaltningen hade den 14 januari 2008 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser trafik- och renhållningsnämnden – enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna och åberopa kontorets utlåtande.

 2. 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Mats Lindqvist (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G1.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna och åberopa kontorets utlåtande.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Mats Lindqvist (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga G1.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) enligt bilaga G2.

§16 Kompletterande redovisning av cykeltrafikens betydelse i Stockholmstrafiken. Skrivelse från Jan Valeskog (s)

Dnr T2007-313-01083

Trafikkontoret hade den 17 december 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden godkänner samt överlämnar utlåtandet som svar på skrivelsen.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§17 Om en bilfri innerstad. Motion 2007:42. Remiss

Dnr T2007-320-05028

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 9 januari 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på remissen från kommunstyrelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Torhild Lamo (v) och ledamoten Mats Lindqvist (mp) yrkade bifall till gemensamt förslag som redovisas i bilaga H1.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på remissen från kommunstyrelsen.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Torhild Lamo (v) och ledamoten Mats Lindqvist (m) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga H1.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) enligt bilaga H2.

§18 EU kommissionens grönbok ”mot en ny kultur för rörlighet i städer (KOM 2007:551 slutlig). Anmälan av remissyttrande

Dnr T2007-300-04979

Protokollsutdrag

Trafikkontoret, stadsbyggnadskontoret samt stadsledningskontoret hade den 28 januari 2008 avgivit gemensamt remissyttrande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I trafikkontorets anmälan av remissyttrandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets anmälan.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilda uttalanden

Särskilt uttalande gavs av ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) enligt bilaga I1.

Särskilt uttalande gavs av ledamoten Mats Lindqvist (mp) och ledamoten Torhild Lamo (v) enligt bilaga I2.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§19 Parkeringsreform för bättre stadsmiljö och större rättvisa. Motion 2007:36. Remiss

Dnr T2007-340-05033

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 23 januari 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna och åberopa kontorets utlåtande till kommunstyrelsen.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) enligt bilaga J.  Rättat 2008-02-26 Särskilt uttalande gavs av ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) enligt bilaga J.

§20 Förbifart Stockholm, inriktningsbeslut. Anmälan

Dnr T2008-300-00003

Trafikkontoret hade den 25 januari 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets anmälan.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilda uttalanden

Särskilt uttalande gavs av vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) enligt bilaga K1.

Särskilt uttalande gavs av ledamoten Torhild Lamo (v) enligt bilaga K2.

Särskilt uttalande gavs av ledamoten Mats Lindqvist (mp) enligt bilaga K3.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Kajsa Stenfelt (v) enligt bilaga K2.

§21 Ny detaljplan för Tvärbana Norr mellan Alvik och Bällsta bro i Bromma. Remiss

Dnr 2007-512-04646

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 14 januari 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden besvarar stadsbyggnadskontorets remiss med kontorets utlåtande.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§22 Ny detaljplan för förlängning av Växthusvägen i Hässelby villastad. Remiss

Dnr T2007-512-04784

Protokollsutdrag

Trafikkontoret samt exploateringskontoret hade den 28 januari 2008 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser trafik- och renhållningsnämnden – enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar och åberopar kontorens utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ny detaljplan för vägutbyggnad i Hässelby Villastad, S-Dp 2001-17301-54.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna eventuella erforderliga avtal för genomförandet av projektet.

 3. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Mats Lindqvist (mp) och ledamoten Torhild Lamo (v) yrkade bifall till gemensamt förslag som redovisas i bilaga L.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar och åberopar kontorens utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ny detaljplan för vägutbyggnad i Hässelby Villastad, S-Dp 2001-17301-54.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna eventuella erforderliga avtal för genomförandet av projektet.

 3. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Mats Lindqvist (mp) och ledamoten Torhild Lamo (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga L.

§23 Ombyggnad av Farstavägen, etapp 3. Slutredovisning

Dnr T2006-410-00039

Trafikkontoret hade den 7 januari 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden godkänner slutredovisningen av ombyggnad av Farstavägen, etapp 3.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) enligt bilaga M.

§24 Upprustning av Karlaplan. Slutredovisning

Dnr T2005-400-01338

Trafikkontoret hade den 22 januari 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden godkänner slutredovisning av upprustning av Karlaplan.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) enligt bilaga N.

§25 Ombyggnation av Bredängstorget med omgivning. Skrivelse från Skärholmens stadsdelsnämnd

Dnr T2007-400-03953

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 14 december 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets redovisning och beslutar översända utlåtandet som svar på skrivelsen från Skärholmens stadsdelsnämnd.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§26 Ändrade avgifter i samband med flyttning av fordon

Dnr T2008-350-00347

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 22 januari 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa förslag till ändring av avgifter för flyttning av fordon (bilaga 1 till kontorets utlåtande) samt att fullmäktige överlåter befogenheten till trafik- och renhållningsnämnden att besluta om sådana ändringar av avgifterna som betingas av indexreglering.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§27 Rättvisa markupplåtelser för kiosker och gatukök med samma läge, medborgarförslag. Begäran om omprövning av avgifter från Norrmalms stadsdelsnämnd

Dnr T2006-540-03034

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 16 januari 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att godkänna kontorets utlåtande och överlämna det som svar på medborgarförslaget.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) yrkade bifall till återremiss i förslag som redovisas i bilaga O.

Propositionsordning

Ordföranden Mikael Söderlund (m) tog först upp yrkandet från honom själv m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) om att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutar bifalla yrkandet om återremiss.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade alltså efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) framställda yrkandet d v s:

 1. Kontorets förslag återremitteras.

 2. Därutöver anförs följande:

Det finns anledning att göra den översyn av markupplåtelseavgifterna Norrmalms stadsdelsnämnd begär. Kioskägare, gatuköksinnehavare m.fl. har rätt att få veta hur regelsystemet fungerar, annars vågar de inte ansöka om plats. Politiker måste kunna förklara systemet när de blir tillfrågade, annars accepteras inte systemet av dem som söker. Idag är det ett omöjligt regelverk, de som söker tillstånd förstår inte, och inte heller politiker kan svara på frågor om varför grannens kiosk, i samma läge, samma stadsdel, är hälften så dyr som den jag själv har. Därför är det nödvändigt att ta fram ett system som är begripligt. Det regelverk vi dag har skapar förvirring och osämja.

Kontoret bör med hänvisning till ovanstående inom nuvarande budgetram göra en översyn av regelsystemet i syfte att skapa ett för alla förståeligt regelverk.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s), ledamoten Torhild Lamo (v) och ledamoten Mats Lindqvist (mp) med hänvisning till kontorets förslag.

§28 Överföring av ansvaret för upplåtelser av torgplatser på salutorg från Trafik- och renhållningsnämnden till Fastighetsnämnden

Dnr T2008-540-00223

Protokollsutdrag

Trafikkontoret samt fastighetskontoret hade den 24 januari 2008 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även protokoll från förvaltningsgruppens möte den 29 januari 2008. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser trafik- och renhållningsnämnden – enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att överföra ansvaret för torgplatser till fastighetsnämnden att genomföras senast 2008-05-01.

 2. Nämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna den ändrade ansvarsfördelningen samt att revidera nämndernas reglementen.

 3. Nämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att revidera Lokala ordningsföreskrifterna för torghandel i Stockholms kommun.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§29 Stockholm Ren och Vacker, lägesrapport 3 under perioden 2007 - 2009

Dnr T2007-440-00726

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 4 februari 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner lägesrapporten.

 2. Nämnden överlämnar rapporten till kommunstyrelsen.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§30 Upphandling av entreprenadområde Hägersten-Liljeholmen avseende renhållning och vinterväghållning

Dnr T2007-440-05022

Trafikkontoret hade den 20 december 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att ge kontoret i uppdrag att genomföra upphandlingen av denna entreprenad och ge trafikdirektören i uppdrag att fatta tilldelnings- och anskaffningsbeslut.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Torhild Lamo (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga P

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att ge kontoret i uppdrag att genomföra upphandlingen av denna entreprenad och ge trafikdirektören i uppdrag att fatta tilldelnings- och anskaffningsbeslut.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Torhild Lamo (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga P.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Kajsa Stenfelt (v) enligt bilaga P.

§31 Stockholms parker och grönområden. Motion 2007:18. Remiss

Dnr T2007-520-01584

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 30 januari 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets remissvar på motionen.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§32 Upphandling av ramavtal för service och programmeringsarbeten för styrsystem 2008-2010

Dnr T2008-006-00130

Trafikkontoret hade den 16 januari 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets redovisning av upphandlingsförfarandet och uppdrar åt trafikdirektören att fatta tilldelningsbeslut och teckna ramavtalen.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§33 Upphandling av ramavtal för entreprenadarbete, mindre byggnadsarbeten och underhåll 2008 för broar, kajer, stödmurar och trappor inom Stockholm stad

Dnr T2008-006-00143

Trafikkontoret hade den 17 januari 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets redovisning av upphandlingsförfarandet och uppdrar åt trafikdirektören att fatta tilldelningsbeslut och teckna ramavtalen.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§34 Avtalsförlängning avseende manuell insamling av hushållsavfall

Dnr T2008-703-00293

Trafikkontoret hade den 23 januari 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att förlänga tre till fem avtal med ett år.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§35 Avtalsförlängning avseende mobil sopsug

Dnr T2008-702-00292

Trafikkontoret hade den 23 januari 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att förlänga avtalet med ett år.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§36 Upphandling av manuell insamling av hushållsavfall, Kungsholmen och Vasastaden

Dnr T2008-703-00294

Trafikkontoret hade den 23 januari 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att genomföra en upphandling av manuell insamling av hushållsavfall inom Kungsholmen, Vasastan, Skärholmen, Älvsjö och Norrmalm samt redovisa tilldelningsbeslut för nämnden.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§37 Kommande trafikarbeten på Södertäljevägen/Hägerstensvägen. Lägesrapport

DnrT2007-300-03961

Bordlagt 18 december 2007 nr 12

Trafikkontoret hade den 28 november 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner lämnad lägesrapport om kommande arbeten på Södertäljevägen.

 2. Nämnden beslutar om fortsatt utredning av den permanenta utformningen vid Södertäljevägen/Hägerstensvägen.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§38 Lägesrapport gällande beläggning med tyst asfalt på bullerstörda gator och vägar

DnrT2007-321-04526

Bordlagt 18 december 2007 nr 22

Trafikkontoret hade den 11 november 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik och renhållningsnämnden godkänner lägesrapporten om beläggning med tyst asfalt på bullerstörda gator och vägar.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Q.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) framställda yrkandet d v s:

 1. Byte till tyst asfalt kopplas till redan planerade vägarbeten så att framkomligheten i trafiken inte begränsas i onödan.

 2. Insatserna genomförs nattetid.

 3. I övrigt godkänns kontorets förslag.

 4. Därutöver anförs följande:

Tyst asfalt kan vara ett bra komplement vid bullerminskade åtgärder. Nämnden anser att det är klokt att fortsätta med utvärderingen av den bullerdämpande asfalten så att staden utifrån ekonomiska och tekniska förutsättningar kan välja det bästa alternativet. Byte till tyst asfalt ska kopplas till redan planerade vägarbeten så att framkomligheten i trafiken inte begränsas i onödan.

Om sträckan Renstiernas gata – Ringvägen mellan Skånegatan och Katarina Bangata ska byta beläggning måste det arbetet ske innan arbetet längs nordsyd-axeln påbörjas igen.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s), ledamoten Torhild Lamo (v) och ledamoten Mats Lindqvist (mp) med hänvisning till kontorets förslag.

§39 Ändring av parkeringsregler i Stockholms ytterstad. Återredovisning

DnrT2005-340-01717

Bordlagt 18 december 2007 nr 23

Trafikkontoret hade den 26 november 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets redovisning.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§40 Upphandling av entreprenad avseende klottersanering i Söderort, Innerstaden och Västerort

Dnr T2008-006-00503

Trafikkontoret hade den 6 februari 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslås enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att ge kontoret i uppdrag att genomföra upphandlingen av dessa tre entreprenader och ge trafikdirektören i uppdrag att fatta tilldelnings- och anskaffningsbeslut.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.