Din position: Hem > Stockholms stad > Trafik- och renhållningsnämnden > Sammanträde 2012-05-24

Sammanträde 2012-05-24

Datum
Klockan
16:30
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

ANMÄLNINGSÄRENDEN

3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafik- och renhållningsnämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Anmälan av nedskrivning av fordringar (Adm)

ADMINISTRATIVA ÄRENDEN

7 Tertialrapport 1 2012 för trafik- och renhållningsnämnden (Adm)

Dnr T2012-111-01101

*
P
Omedelbar justering

8 Godkännande av deltagande enheter i kvalitetsutmärkelsen 2012 (Adm)

INRIKTNINGSBESLUT, GENOMFÖRANDEBESLUT OCH SLUTREDOVISNINGAR

9 Säkerhetshöjande åtgärder i yttre ledningstunnlarna. Genomförandebeslut (Anl)

10 Renovering av Sergels Torgs tätskikt. Genomförandebeslut samt tilläggsavtal till samverkansavtal för Spårväg City (Anl + Explk)

11 Miljöupprustning av Hornsgatan mellan Ringvägen och Rosenlundsgatan (etapp1) samt trädplantering mellan Hornstull och Ansgariegatan. Slutredovisning (Stm+Anl)

12 Utbyte av Perstorpsvägens bro över Forsån. Slutredovisning (Anl)

13 Renovering av valv över Norrström. Slutredovisning (Anl)

REMISSER, UTREDNINGAR, UPPHANDLINGAR M.M.

14 Rekommendation att anta Klimat- och energistrategi för Stockholms län. Svar på remiss (Tp)

Dnr T2012-007-01814

*
Omedelbar justering

15 Vackrare utformning av Anna Lindhs plats. Skrivelse till kommunstyrelsen (19/10). Svar på remiss (Stm)

Dnr T2012-410-01015

*
Omedelbar justering

16 Påbörjan av en akut översyn av stadens sönderkörda gator. Skrivelse till kommunstyrelsen (26/10). Svar på remiss (Stm)

Dnr T2012-410-01020

*
Omedelbar justering

17 Redovisning av uppdrag och kostnader vid tillämpning av stadens klotterpolicy. Skrivelse till kommunstyrelsen (15/11). Svar på remiss (Stm)

Dnr T2012-440-01024

*
Omedelbar justering

18 "Tyck till om trafiken" - Hälsosituationen för boende kring Älvsjövägen. Svar på skrivelse från Kajsa Stenfelt och Tobias Johansson (V) (Tp)

19 Angående cykelbanorna längs Hägerstensvägen. Svar på skrivelse från Annika Ödebrink (S) (Tp)

20 Trafiksituationen vid skolorna i stadsdelsområdet, på Victor Blacks Väg i Tallkrogen och på Stortorpsvägen i Larsboda. Svar på skrivelse från Farsta stadsdelsnämnd (Tp)

21 Stängning av Vanadisbergets återvinnningsstation. Svar på skrivelse från Norrmalms stadsdelsnämnd samt Malte Sigemalms (S) två frågor vid trafik- och renhållningsnämndens sammanträde den 19 april 2012 (A)

22 Användning av LED i stadens gatubelysning - lägesrapport (Anl)

23 Avgiftshöjning vid privat ledningsförläggning i offentlig platsmark samt nedläggningsavgift (T)

25 Oxenstiernsgatans framtida utformning (Stm)

26 Upphandling av tekniska stödkonsulter inom avfallsområdet (A)

27 Differentierade markhyror för marknader och torghandel beroende på ägarform samt andra förutsättningar. Svar på skrivelse från Emilia Hagberg m fl (MP)

Ang. Stortorgets julmarknad. Svar på skrivelse från Rådet till skydd för Stockholms skönhet
Stortorgets julmarknad hotad. Svar på skrivelse från Stockholms-Gillet (T)
Dnr T2012-540-02110, T2012-540-08641 och T2012-540-01405
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (139 kb)

§1 Val av justerare och tid för justering

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden utser vice ordföranden Martin Hansson (MP) att tillsammans med ordföranden Ulla Hamilton (M) justera dagens protokoll.

Justering sker måndagen den 4 juni 2012.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Skrivelser för beredning

Anmälan görs av inkomna skrivelser till trafik- och renhållningsnämnden enligt följande:

1. Skatt på dubbdäck, från Malte Sigemalm (S). Dnr T2012-300-02860

2. Ändrad trafik förbi Rålambshovsvägen, från Oskar Levin (S). Dnr T2012-320-02866

3. Cykelbanor på Årstavägen i Årsta, från Kajsa Stenfelt (V). Dnr T2012-313-02864

4. Passage vid Årstaängsvägen vid Liljeholmen/Marievik, från Kajsa Stenfelt (V). Dnr T2012-410-02865

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar skrivelserna till trafikkontoret för beredning.

Fråga om vindkraftverk på Järvafältet

Martin Hansson (MP) frågar om trafikkontoret vet någonting om några oklarheter och problem i arbetet med att prova vindkraft på Järvafältet?

Per Anders Hedkvist svarar att det inte ligger inom ramen för trafikkontorets verksamhet att hantera frågan om vindkraftverk utan att det är ett projekt på Järvafältet som Svenska Bostäder hanterar.

Fråga om trafiksituationen på Götgatan

I samband med att kontoret svarade på en skrivelse från Kajsa Stenfelt (V) i december 2011 om trafiksituationen på Götagatan planerade man att återkomma till trafik- och renhållningsnämnden med ett förslag på förbättringsåtgärder under våren 2012. När kommer kontoret att kunna presentera förslaget?

Per Anders Hedkvist svarar att arbetet på kontoret pågår och att ett förslag till nämnden kommer efter sommaren.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden tackar för svaren.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafik- och renhållningsnämnden

Inkomna skrivelser m.m. till trafik- och renhållningsnämnden enligt förteckning från den 14 maj 2012 och den 24 maj 2012 anmäls.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden godkänner anmälan.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

Dnr T2012-010-00081

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 26 april 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

Protokoll 4/2012 från trafik- och renhållningsnämndens och Stockholms Stads Parkerings AB:s gemensamma råd för funktionshinderfrågor anmäls. Rådets sammanträde hölls den 2 april 2012.

§6 Anmälan av nedskrivning av fordringar

Dnr T2012-130-01703

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden lägger anmälan av trafikkontorets förvalt- ningschefs beslut enligt delegation om att nedskriva fordringar avseende Trafikkontoret (förvaltning 181) om totalt 1598 998:00 kronor till handlingarna (bilaga 1 till tjänsteutlåtandet) - där varje enskild fordran understiger 400000:00 kronor.

2 Trafik- och renhållningsnämnden lägger anmälan av trafikkontorets förvalt- ningschefs beslut enligt delegation om att nedskriva fordringar avseende
Trafikkontoret / Avfall (förvaltning 187) om totalt 224 739:04 kronor till
handlingarna (bilaga 2 till tjänsteutlåtandet) – där varje enskild fordran
understiger 400000:00 kronor.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 18 april 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§7 Tertialrapport 1 2012 för trafik- och renhållningsnämnden

Dnr T2012-111-01977

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner tertialrapport 1 och överlämnar denna till kommunstyrelsen.

2 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner omslutningsförändringen om
24 mnkr på investeringsbudgeten för trafik- och gatuverksamheten.

3 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner miljöprogrammets nya indikatorer.

4 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 27 april 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Martin Hansson m.fl. (MP) och Malte Sigemalm m.fl. (S) enligt följande:

Alltför många mål i rapporten saknar periodutfall och prognos för helår, bland andra framkomlighetsmål och stora delar av avfallshanteringen. Om det ska vara någon mening med tertialrapporter så måste också måluppfyllelsen kunna mätas per tertial.

Det är också märkligt att det vid dessa mål står markerat som ”uppfylls helt” trots att mätvärden saknas.

§8 Godkännande av deltagande enheter i kvalitetsutmärkelsen 2012

T2012-000-02014

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden nominerar Dokumentationsenheten och Enheten för ÅVC och Farligt avfall som deltagare i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2012.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 23 maj 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§9 Säkerhetshöjande åtgärder i yttre ledningstunnlarna. Genomförandebeslut

Dnr T2012-620-02032

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar godkänna en investeringsutgift om
12 mnkr enligt kontorets utlåtande avseende säkerhetshöjande åtgärder för ledningstunnel i det yttre ledningstunnelnätet.

2 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar uppdra åt kontoret att genomföra investeringen på redovisat sätt samt att förvaltningschefen ges i uppdrag att fatta tilldelningsbeslut och teckna avtal med upphandlad entreprenör.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 2 maj 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§10 Renovering av Sergels Torgs tätskikt. Genomförandebeslut samt tilläggsavtal till samverkansavtal för Spårväg City

Dnr T2011-400-04028 och T2008-330-04093

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorens gemensamma förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner genomförandebeslut för tätskikts- byte och förstärkningsarbete i Sergels Torgs bro- och däckskonstruktioner och godkänner att projektet får genomföras till en bruttoinvesteringsutgift om
1 650 mnkr och en investeringsinkomst om 167 mnkr, netto 1483 mnkr.

2 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner för sin del till tjänsteutlåtandet bilagd överenskommelse om principer för tätskiktsbyte mm kring Sergels Torg, träffad med bla AFA, AMF, AxFast, Hufvudstaden, Ramsbury, Sergelgångens samfällighetsförening, SL och Vasakronan, till tjänsteutlåtandet bilagt samordningsavtal gällande Orgelpipan 6, träffat med Jernhusen, SL och Trafikverket, till tjänsteutlåtandet bilagd överenskommelse om evakueringar inom Sporren 16, träffad med AxFast, och till tjänsteutlåtandet bilagt tilläggsavtal till samverkansavtal för Spårväg City, träffat med SL, samt ger kontoret i uppdrag att för nämndens räkning, inom ramen för genomförandebeslut enligt pkt 1, teckna de övriga erforderliga avtal som krävs för tätskiktsprojektets fortsatta planering och genomförande.

3 Trafik- och renhållningsnämnden ger trafikkontoret i uppdrag att utreda ny utformning av Klarabergsgatan, där Spårväg City integreras i den färdiga gatuutformningen på ett attraktivt och funktionellt sätt, och godkänner en investeringsutgift om 5 mnkr.

4 Trafik- och renhållningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige godkänner nämndens genomförandebeslut enligt pkt 1, samt att kommunfullmäktige beviljar en utökad budgetram för trafik- och renhållningsnämnden enligt tidplan och medelsbehov för projektet.

5 Trafik- och renhållningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige godkänner till tjänsteutlåtandet bilagd överenskommelse om principer för tätskiktsbyte mm kring Sergels Torg, träffad med bla AFA, AMF, AxFast, Hufvudstaden, Ramsbury, Sergelgångens samfällighetsförening, SL och Vasakronan, till tjänsteutlåtandet bilagt samordningsavtal gällande Orgelpipan 6, träffat med Jernhusen, SL och Trafikverket, till tjänsteutlåtandet bilagt tilläggsavtal till samverkansavtal för Spårväg City, träffat med SL, samt ger trafik- och renhållningsnämnden i uppdrag att inom ramen för genomförandebeslutet teckna de övriga erforderliga avtal som krävs för tätskiktsprojektets fortsatta planering och genomförande.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets och exploateringskontorets gemensamma tjänsteutlåtande från den
3 maj 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP), Martin Hansson m.fl. (MP) och Kajsa Stenfelt (V) föreslår (se beslutet).

2) Malte Sigemalm m.fl. (S) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

1 Delvis bifalla kontorets förslag till beslut, samt att därutöver anföra

Ärendet rymmer dels frågan om nödvändigt tätskiktsbyte i området runt Sergels Torg dels dragningen av spårväg till Värtan. Vi konstaterar att arbetet kommer att genomföras samtidigt som den stora ombyggnaden av Slussen startat och det medför mycket stora påfrestningar på trafiken. Vi menar att arbetet med förlängningen av spårvägen till Värtan, om den ska genomföras, bör flyttas fram och under tiden kan bussar trafikera den tänkta sträckan. Det innebär att en provisorisk vändspårlösning kan utgå ur planeringen

Det finns vilket vi Socialdemokrater tidigare påpekat mycket angelägna projekt för Stockholms infrastruktur tex tunnelbana till Karolinska och en planering och projektering av Spårväg Syd vilket innebär att frågan om vidare sträckning av spårvägen till Kungsholmen bör i dagsläget utgå.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP), Martin Hansson m.fl. (MP) och Kajsa Stenfelt (V).

Reservation

Malte Sigemalm m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M) och Mark Klamberg (FP) enligt följande:

Renoveringen av Sergels Torgs tätskikt är ett omfattande projekt med stor påverkan på en central del av Stockholm. Arbetet kommer att pågå under flera år och kommer att innebära begränsad framkomlighet för alla trafikslag. Påverkan och tillfälliga lösningar för både gående och motortrafik framhålls tydligt i ärendet. Då Sergels Torg också är ett centralt cykelstråk är det viktigt att tillfälliga lösningar under byggtiden också tar cykeltrafikens behov i beaktande.

Särskilt uttalande lämnas av Martin Hansson m.fl. (MP) enligt följande:

Det är bra och viktigt att detta omfattande projekt nu kan komma igång. Då omkostnaderna är mycket stora och flera underentreprenörer kommer att knytas till projektet är det dock av stor vikt att en ordentlig och regelbunden kostnadsuppföljning görs för att säkerställa att budget hålls. Avstämningspunkter för detta under projektets gång måste säkras.

Ersättaryttrande

Göran Oljeqvist (KD) instämmer i särskilt uttalande av ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M) och Mark Klamberg (FP).

§11 Miljöupprustning av Hornsgatan mellan Ringvägen och Rosenlundsgatan (etapp1) samt trädplantering mellan Hornstull och Ansgariegatan. Slutredovisning

Dnr T2008-320-02022

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner slutredovisningen avseende miljöupprustning av Hornsgatan mellan Ringvägen och Rosenlundsgatan (etapp1) samt trädplantering mellan Hornstull och Ansgariegatan.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 29 mars 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§12 Utbyte av Perstorpsvägens bro över Forsån. Slutredovisning

Dnr T2009-420-03172

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets slutredovisning av projektet utbyte av Perstorpsvägens bro över Forsån.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 2 maj 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§13 Renovering av valv över Norrström. Slutredovisning

Dnr T2010-400-01360

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets slutredovisning av projektet renovering av valv över Norrström.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 2 maj 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§14 Rekommendation att anta Klimat- och energistrategi för Stockholms län. Svar på remiss

Dnr T2012-007-01814

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att ärendet utgår.

§15 Vackrare utformning av Anna Lindhs plats. Skrivelse till kommunstyrelsen (19/10). Svar på remiss

Dnr T2012-410-01015

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner och överlämnar kontorets tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2 Trafik- och renhållningsnämnden föreslår vidare utredning av annan lokalisering av Anna Lindhs plats.

3 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 2 maj 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§16 Påbörjan av en akut översyn av stadens sönderkörda gator. Skrivelse till kommunstyrelsen (26/10). Svar på remiss

Dnr T2012-410-01020

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 25 april 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§17 Redovisning av uppdrag och kostnader vid tillämpning av stadens klotterpolicy. Skrivelse till kommunstyrelsen (15/11). Svar på remiss

Dnr T2012-440-01024

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 25 april 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§18 ”Tyck till om trafiken” - Hälsosituationen för boende kring Älvsjövägen. Svar på skrivelse från Kajsa Stenfelt och Tobias Johansson (V)

Dnr T2012-320-01329

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 16 april 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP) och Malte Sigemalm m.fl. (S) föreslår (se beslutet).

2) Martin Hansson m.fl. (MP) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

1 Avslå kontorets förslag till beslut.

2 Snarast se över och förtydliga skyltning av förbud mot tung och lång trafik på Älvsjövägen.

3 Snarast laga trasig vägbeläggning och se till att brunnslock m.m. är i rätt nivå, för att minimera buller och vibrationer i de närliggande fastigheterna.

4 Sänka hastigheten till 30 km/h för att minska buller för de närboende och göra Älvsjövägen mindre attraktiv för genomfart.

5 Därutöver anföra:

Det är väl känt att bestående buller förorsakar hälsoproblem. Därför är det viktigt att ta de boende i området på allvar och verkligen försöka göra allt man kan för att minimera dessa problem. Även om Älvsjövägen är en huvudgata och viktig tvärförbindelse i söderort, så kan man, om man vill, ändå låta bilar köra lite långsammare i ett känsligt område, för att boendemiljön skall bli lite drägligare. Bilar skall finnas på människors villkor och inte tvärtom!

3) Kajsa Stenfelt (V) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

1 Avslå kontorets förslag till beslut.

2 Snarast se över möjligheter att bygga ordentliga bullerplank längs med Älvsjövägen.

3 Snarast se över och förtydliga skyltning av förbud mot tung och lång trafik på Älvsjövägen.

4 Snarast laga trasig vägbeläggning och se till att brunnslock m.m. är i rätt nivå, för att minimera buller och vibrationer i de närliggande fastigheterna.

5 Sänka hastigheten till 30 km/h för att minska buller för de närboende och göra Älvsjövägen mindre attraktiv för genomfart.

6 Därutöver anföra:

Det är väl känt att bestående buller förorsakar hälsoproblem. Därför är det viktigt att ta de boende i området på allvar och verkligen försöka göra allt man kan för att minimera dessa problem. Även om Älvsjövägen är en huvudgata och viktig tvärförbindelse i söderort, så kan man, om man vill, ändå låta bilar köra lite långsammare i ett känsligt område, för att boendemiljön skall bli lite drägligare. Bilar skall finnas på människors villkor och inte tvärtom!

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP) och Malte Sigemalm m.fl. (S).

Reservation

Martin Hansson m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Kajsa Stenfelt (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§19 Angående cykelbanorna längs Hägerstensvägen. Svar på skrivelse från Annika Ödebrink (S)

Dnr T2011-313-05413

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen från Annika Ödebrink (S).

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 16 april 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP), Martin Hansson m.fl. (MP) och Kajsa Stenfelt (V) föreslår (se beslutet).

2) Malte Sigemalm m.fl. (S) föreslår att nämnden beslutar att återremittera ärendet enligt följande:

1 Nämnden återremitterar ärendet.

De åtgärder kontoret föreslår, och redan genomfört, med målningsränder avhjälper inte problemet. När man kommer ut från port nr 235 och har en barnvagn framför sig når den ut i cykelbanan. En ledamot i s-gruppen som cyklar denna sträcka råkade nyligen ut för detta scenario, en barnvagn på cykelbanan. Denna gång slutade det lyckligt. Målningsränder löser inte problemet. Ett förslag till lösning vi nämner i vår skrivelse är att den norra cykelbanan dubbelriktas och fotgängarna hänvisas till den södra gångbanan, utefter husen. Ett annat alternativ är att de som cyklar österut fortsätter att dela gatan med bilarna tills de kommer fram till bommen, som stänger av biltrafiken i rusningstid morgon och kväll, och där leds upp på cykelbanan. Den aktuella sträckan är 250 meter, det gäller en hastighetsgräns på 30 km/tim (på gatan) och trafiken är ganska sparsam.

Cykelbanan måste bort från husen! Varken fotgängare, boende eller cyklister ska riskera att råka ut för en kollision. Det finns andra fungerande lösningar, som kanske är något mindre smidiga, men säkrare.

Beslutsgång i delen om återremiss

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer förslaget att återremittera ärendet mot att avgöra ärendet vid dagens sammanträde och finner att nämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner därefter att nämnden beslutar enligt förslag från Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP), Martin Hansson m.fl. (MP) och Kajsa Stenfelt (V).

Reservation

Malte Sigemalm m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag om återremiss.

§20 Trafiksituationen vid skolorna i stadsdelsområdet, på Victor Blacks Väg i Tallkrogen och på Stortorpsvägen i Larsboda. Svar på skrivelse från Farsta stadsdelsnämnd

Dnr T2011-320-05770

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar kontorets tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen från Farsta stadsdelsnämnd.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 18 april 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M) och Mark Klamberg (FP) föreslår (se beslutet).

2) Martin Hansson m.fl. (MP) och Kajsa Stenfelt (V)

föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

1 Nämnden ställer sig bakom motionerna i sin helhet samt anför följande:

Problemen de två aktuella platser motionerna tar upp, är väl belysta och resurser behöver omgående sättas in för att komma tillrätta med dem. Säkerhet vid skolor är en prioriterad fråga och extra medel ska kunna skjutas till för att påskynda detta. Att sänka hastigheten på en del av Stortorpsvägen torde inte heller innebära alltför stora omkostnader.

3) Malte Sigemalm m.fl. (S) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

1 Att delvis godkänna kontorets förslag till beslut.

2 Att de få metrarna i av Stortorpsvägen Stockholms kommun snarast får 30 km som hastighetsgräns.

3 Att cykelbana anläggs i anslutning till Stortorpsvägen, samt att därutöver anföra:

Nämnden samt Trafik o renhållningsnämnden har åtskilliga gånger behandlat frågor och förslag om trafiksituationen på Stortorpsvägen.

Farstas invånare som bor i början av Stortorpsvägen har informerat om att Huddinge kommun har beslutat om 30 km gräns på sin del av vägen. Huddinge kommun har även byggt om busshållplatserna utanför Stortorpshallen så att bussen förhindrar all övrig trafik vilket minskar hastigheten samt ökar tryggheten för resenärerna.

Invånarna har även föreslagit cykelbana då det nu är mycket svårt att åka cykel på Stortorpsvägen, inte minst vid bron.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Ulla Hamilton m.fl. (M) och Mark Klamberg (FP).

Reservation

Martin Hansson m.fl. (MP) och Kajsa Stenfelt (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Malte Sigemalm m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§21 Stängning av Vanadisbergets återvinnningsstation. Svar på skrivelse från Norrmalms stadsdelsnämnd samt Malte Sigemalms (S) två frågor vid trafik- och renhållningsnämndens sammanträde den 19 april 2012

Dnr T2011-702-04971

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att godkänna och överlämna kontorets tjänsteutlåtande till Norrmalms stadsdelsnämnd som svar på skrivelsen samt anse Malte Sigemalms frågor besvarade.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 2 maj 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M) och Mark Klamberg (FP) enligt följande:

Stängningen av återvinningscentralen i Vanadisberget drabbar många stockholmare som nu saknar en återvinningscentral i innerstaden. Det är därför angeläget att situationen löses skyndsamt.

Därför är det ytterst anmärkningsvärt att Klocktornet ett bolag inom Liselotte Lööf koncernen vägrar att fullfölja hyreskontraktets villkor och återlämna lokalerna i Vanadisberget till Logistikhus AB så att Trafikkontoret kan återta dem och på nytt öppna en återvinningscentral i Vanadisberget. Ännu mer anmärkningsvärt är att Klocktornets företrädare försvårar delgivning i den påbörjade rättprocessen genom att inte vara anträffbar för delgivning. Detta leder till en ytterligare tidsutdräkt till men för alla de stockholmare som vill få tillgång till återvinningscentralen i Vanadisberget.

Särskilt uttalande lämnas av Martin Hansson m.fl. (MP) enligt följande:

Den uppkomna situationen är beklaglig men kontoret har handlat helt rätt som valt att inte förlänga med LLAB. Fortsatt stort fokus behövs på att finna en lösning så fort som möjligt och det är bra att kontoret även tittar på ytterligare platser för nya ÅVC i Norra Djurgårdsstaden. En möjlighet till tillfällig lokalisering för en ÅVC tills Vanadisberget åter kan öppna skulle kunna vara någon av norra länkens nuvarande arbetstunnlar. Ifall det inte redan gjorts skulle kontoret kunna undersöka denna möjlighet med trafikverket.

Vidare behöver innerstaden ytterligare minst en ÅVC även efter att Vanadisberget öppnat igen. En sådan bör lämpligen placeras på Södermalm. Kontoret bör redan nu initiera en inventering av Söders bergrum för att finna en lämplig plats för en sådan.

Ersättaryttrande

Göran Oljeqvist (KD) instämmer i särskilt uttalande av ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M) och Mark Klamberg (FP).

§22 Användning av LED i stadens gatubelysning. Lägesrapport

Dnr T2012-610-02065

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner lägesrapporten om användningen av LED- teknik i stadens gatubelysning.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 24 april 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§23 Avgiftshöjning vid privat ledningsförläggning i offentlig platsmark samt nedläggningsavgift

Dnr T2012-620-01996

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner förslag till avgiftshöjning vid privat ledningsförläggning i allmän platsmark.

2 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar om införande av nedläggningsavgift på ansökningar gällande privat markförläggning.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 2 maj 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§24 Utredningar av eken på Oxenstiernsgatan - Redovisning av metoder

Dnr T2012-520-02105

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets redovisning.

2 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets tjänsteutlåtande som svar på skrivelser.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 26 april 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Martin Hansson m.fl. (MP) enligt följande:

Miljöpartiet har sedan i oktober 2011, då det kom till vår kännedom att eken på Oxenstiernsgatan var föremål för fällning, försökt att få information från kontoret kring bakgrunden och utvecklingen av ärendet. Mycket av informationen kring ärendet har dock delgivits oss via media istället för från kontoret vilket inte varit helt optimalt. Med anledning av ekens stora värden borde en mer grundlig rapport ha tagits fram innan beslut om fällning.

Miljöpartiet har i två skrivelser ställt frågor med anledning av fällningen av eken på Oxenstiernsgatan. Flera av våra frågor är ännu obesvarade av kontoret, och vi ber därför att kontoret skyndsamt återkommer med svar på följande frågor:

Skrivelse 2011-11-24

- att redogöra för vilka riskbedömningar som ligger till grund för beslutet om fällning.

Skrivelse 2011-12-15

- Vad låg till grund för beslutet att helt stänga av Oxenstiernsgatan för trafik?

- Vilka konsekvenser fick avstängningen för trafiken?

- Har PR-konsulter (kommunikationskonsulter) varit inkopplade i frågan om TV-eken? Till vilken kostnad?

Särskilt uttalande lämnas av Malte Sigemalm m.fl. (S) enligt följande:

I detta ärende redovisas inte de utredningar och undersökningar som genomförts av de grupper inom området som arbetat för ekens bevarande, utan enbart utredningar som beställts från kontorets sida. Bara två av dessa utfördes före fällningen, övriga har beställts i efterhand. En fullständig redovisning förutsätter att också analyser av de sk oberoende undersökningarna redovisas.

Vi vill även hänvisa till Ulla Hamilton och Kristina Alvendals svar till Naturvårdsverket ang remiss ”Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd i Kulturlandsskap” Dnr 304-778/2010 Skrivelse 35 i Kommunstyrelsen, med hänvisning till beslut om fällning av den nu fd aktuella eken.

Vi välkomnar förslaget att skydda riktigt gamla träd. Genom att bevara gamla, stora träd ökar man inte bara kultur- och naturvärdena i staden, utan även upplevelsevärdena i medborgarnas närmiljö. Genom bevarandet av stora träd som utgör stommen i flera av våra biotoper kan ”färdiga” naturparker vinnas, vilket skulle vara en vinst både ur drifts- och anläggningssynpunkt samtidigt som de överensstämmer med målen för bevarandet av Mälardalslandskapets särdrag. Ett sådant synsätt har präglat stadens förvaltningar historiskt och skapat det vi idag kallar typiska Stockholmsmiljöer såsom Norr Mälarstrand, Rålambshovsparken och Fredhällsparken med tillhörande bebyggelse. Vi stödjer Naturvårdsverkets förslag till åtgärdsplan och instämmer i stadsledningskontorets analys att mot bakgrund av det betydande och strukturerade arbete som lagts ned av staden för att inventera, bevara och skydda värdefulla biotoper står staden väl rustad för att möta programmets mål. För att nå hela vägen fram i arbetet med att bevara träden måste stadens förvaltningar samarbeta i större utsträckning i dessa frågor och en större hänsyn måste tas till skyddsvärda träd vid olika exploateringar. Det är tydligt att detta kommer att innebära en del kostnader för staden men fördelarna överväger detta.

§25 Oxenstiernsgatans framtida utformning

Dnr T2012-410-00949

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets förslag till Oxenstiernsgatans utformning.

2 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

- Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 4 maj 2012.

- Fem skrivelser inkomna mellan den 20 april och 24 maj 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP) och Malte Sigemalm m.fl. (S) föreslår (se beslutet).

2) Martin Hansson m.fl. (MP) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

1 Gå vidare med Östermalms SDF:s tilläggsförslag till ”Samlad hållplats”.

2 Ytparkeringarna på båda sidor av gatan utgår.

3 Den gamla ekens stubbe får vara kvar.

4 Att vidare anföra följande:

Kontorets förslag ”Samlad hållplats” är det bästa. Dock vill vi se en plantering av den nya eken i gatans mitt så som Östermalms SDF föreslår. För att undvika att detta resulterar i blandtrafik, vilket inte är önskvärt då det försämrar framkomligheten för kollektivtrafiken, kan i stället gatuparkeringarna på båda sidor av Oxenstiernsgatan tas bort. Detta följer även inriktningen i stadens nya framkomlighetsstrategi och dessa ytparkeringar bör utgå oavsett ifall en nyplantering sker i gatans mitt eller ej för att ge plats åt exempelvis bredare cykel- och gångbanor samt fler gatuträd. Vid en större omgestaltning av innerstadens gator, som denna är, ska ytparkeringarna plockas bort till förmån för mer yteffektiva transportmedel såsom gång, cykel och kollektivtrafik.

Vidare ställer vi oss frågande till varför kontoret landat i bedömningen att en nyplantering i gatans mitt skulle innebära blandtrafik även ifall gatuparkeringarna vore kvar. I det tidigare samrådsförslaget, när eken fortfarande stod kvar, har det inte planerats för blandtrafik. Rimligen borde det alltså gå att undvika detta även nu.

Säkerhetsmåtten kring en nyplanterad ek i gatans mitt, ställer sig Östermalms SDF, m.fl. frågande till. Längs Strandvägens trädallé fungerar det att lindarnas grenar sträcker sig ner mot spårvagnens ledningar, på vissa ställen går de t.o.m. igenom bladverket.

Vi vill understryka hur viktig eken har varit för de som bor, arbetar och går i skola i området. Det vore därför bra ifall stubben får vara kvar, som ett gammalt minnesmärke.

3) Kajsa Stenfelt (V) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

1 Delvis godkänna kontorets förslag till beslut

2 Beakta synpunkterna från Östermalms SDF

3 Bifalla medborgarförslaget KURBITS gällande öppnandet av Gärdesgatan för genomfartstrafik och anläggandet av park

4 Endast sträckan från korsningen Dag Hammarskjölds väg – Radiohuset trafikeras av bilar och avslutas i en vändzon vid Radiohuset

5 Hastigheten begränsas till 30km/h

6 Därutöver anföra:

Oxenstiernsgatan är i dagsläget hårt trafikerad och bullrig för de kringboende. För att minimera de utökade ljudnivåerna som en spårväg medför, vore det lämpligt att begränsa hastigheten till 30 km/h, samt minska ner på biltrafikgenomströmningen genom att anlägga en återvändszon vid Radiohuset för norrgående trafik från Dag Hammarskjölds väg. Då skulle busstrafiken, enligt medborgarförslaget, kunna avledas vid Valhallavägen via Gärdesgatan, och sträckningen Valhallavägen – Karlavägen endast vara avsedd för spårväg, cykel- och gångbana. En park skulle kunna anläggas i mitten och ut mot väster där cykel och gångväg löper, och på den östra sidan anläggs spårväg och en fil för Taxi och utryckningsfordon.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP) och Malte Sigemalm m.fl. (S)

Reservation

Martin Hansson m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Kajsa Stenfelt (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M) och Mark Klamberg (FP) enligt följande:

Den nya utformningen Oxenstiernsgatan kommer att bidra till en attraktiv stadsmiljö med fler träd och bättre disposition av gatuutrymmet utifrån ett trafiksäkerhets- och framkomlighetsperspektiv. Ännu ej avgjort i den nya utformningen är den kommande placeringen av den så kallade ”Lill-eken”. Det är angeläget att ”Lill-ekens” placering kan lösas så fort som möjligt

Ersättaryttrande

Göran Oljeqvist (KD) instämmer i särskilt uttalande av ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M) och Mark Klamberg (FP).

§26 Upphandling av tekniska stödkonsulter inom avfallsområdet

Dnr T2012-700-02102

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att uppdra åt kontoret att genomföra upphandlingen av tekniska stödkonsulter inom avfallsområdet samt ge förvaltningschefen i uppdrag att fatta tilldelnings- och anskaffningsbeslut samt beslut om nyttjande av förlängningar.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 23 april 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Martin Hansson m.fl. (MP) enligt följande:

Vi har vid åtskilliga tillfällen påpekat att nämndens beslutsunderlag vid upphandlingar inte är tillräckligt omfattande för att nämnden ska kunna fatta välgrundade beslut. Vi vill därför ånyo uppmana förvaltningen att förse nämnden med mer detaljerade underlag vid upphandlingsärenden.

Vi har även i en skrivelse daterad 2011-06-16 föreslagit kontoret om att inrätta en tvärpolitisk upphandlingsgrupp, en skrivelse vi ännu inte fått besvarad.

§27 Differentierade markhyror för marknader och torghandel beroende på ägarform samt andra förutsättningar. Svar på skrivelse från Emilia Hagberg m fl (MP)

Dnr T2012-540-02110, T2012-540-08641 och T2012-540-01405

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M) och Mark Klamberg (FP):

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets tjänsteutlåtandet som svar på skrivelsen från Emilia Hagberg m.fl. (MP).

2 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets tjänsteutlåtandet som svar på skrivelse från Skönhetsrådet.

3 Trafik- och renhållningsnämnden medger utsträckt tid för julmarknader i Stockholms stad så att julmarknader får möjlighet att öppna från och med lördagen helgen innan första advent (det vill säga 8 dagar innan första advent).

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 15 maj 2012. I tjänsteutlåtandet föreslås följande:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen från Emilia Hagberg m fl (MP).

2 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets tjänsteutlåtande som svar på skrivelse från Skönhetsrådet.

3 Trafik- och renhållningsnämnden medger ej nedsatt avgift eller utsträckt tid för Stockholms-Gillet julmarknad 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M) och Mark Klamberg (FP) föreslår (se beslutet).

2) Martin Hansson m.fl. (MP) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

1 Trafik- och renhållningsnämnden ger kontoret i uppdrag att se över tillämpningen av hyres- och tidssättningen av torgmarknader utifrån intentionerna i skrivelsen “Differentierade markhyror för marknader och torghandel”.

3) Malte Sigemalm m.fl. (S) och Kajsa Stenfelt (V) föreslår att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Ulla Hamilton m.fl. (M) och Mark Klamberg (FP).

Reservation

Martin Hansson m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Malte Sigemalm m.fl. (S) och Kajsa Stenfelt (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Ersättaryttrande

Göran Oljeqvist (KD) instämmer i beslutet av ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M) och Mark Klamberg (FP).