Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2017-02-02

Sammanträde 2017-02-02

Datum
Klockan
16:45
Plats
Hantverkargatan 2F, plan 2, Lokal: Insikten

1 Val av justerare och dag för justering

Anmälningsärenden

2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde den 15 december 2016

3 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens antagningsdelegerade den 15 december 2016

4 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens förvaltningsgrupp den 15 december 2016 och den 24 januari 2017

5 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområden

6 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

9 Skolinspektionens föreläggande efter tillsyn av kommunal gymnasieskola och gymnasiesärskola i Stockholms kommun

10 En gymnasieutbildning för alla - åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning (SOU 201677)

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 110-1934/2016 Dnr 1.6.1-9881/2016 (Omedelbar justering)

12 Inhyrningsmedgivande för paviljongpåbyggnad för Karlbergsskolan

13 Inhyrning av lokal för Stockholm Science & Innovation School (SSIS)

15 Genomförandebeslut för ombyggnad av Konradsbergs hus K. NO-salar inklusive tillhörande utrymmen.

16 Genomförande av ombyggnad av kök och matsal samt ventilationsåtgärder i Aspuddens skola

17 Ändrat reglemente för utbildningsnämnden

18 Ändringar i delegationsordning för utbildningsnämnden

Dnr 1.3.2-121/2017 (Omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Utformning av betygsstatistik i grundskolan

Skrivelse till Regeringskansliet, Utbildningsdepartementet Dnr 2.5.3-9371/2016
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Val av ledamöter till utbildningsnämndens antagningsdelegerade

21 Delredovisning - Pilotprojekt samverkan skola och socialtjänst (PPSS)

23 Årsrapport från personuppgiftsombuden

24 Aktivitetsansvaret och arbetsmarknadsinsatser till unga

25 Lokalförsörjning, förskola och skola

Yttrande över revisionsrapport (nr 8/2016) Dnr 1.6.1-9872/2016

26 Stöd till Storkyrkobadet

27 Mobiler i skolan

Svar på skrivelse från Lotta Edholm m.fl. (L), Cecilia Brinck m.fl. (M) och Christian Carlsson (KD) Dnr 1..1.3-8871/2016

28 Avslutssamtal för lärare

Svar på skrivelse från Lotta Edholm m.fl. (L), Cecilia Brinck m.fl. (M), John Kåberg (C) och Christian Carlsson (KD) Dnr 1.1.3-8874/2016

29 Det behövs en ny skola i Mariehäll

Svar på skrivelse från Lotta Edholm m.fl. (L), Cecilia Brinck m.fl. (M), John Kåberg (C) samt Christian Carlsson (KD) Dnr 1.1.3-9577/2016

30 Vissa skollagsfrågor - del 4

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 110-1908/2016 Dnr 1.6.1-9871/2016 (Omedelbar justering)

31 En flexiblare ämneslärarutbildning

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 110-1823/2016 Dnr 1.6.1-9469/2016 (Omedelbar justering)

32 Ökad insyn i välfärden

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr: 001804/2016 Dnr 1.6.1-9566/2016 (Omedelbar justering)

33 Det stämmer! Ökad transparens och mer lika villkor (SOU 201666)

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 110-1900/2016 Dnr 1.6.1-9766/2016 (Omedelbar justering)

34 Inrätta ett expertråd för utveckling av Stockholms skolor

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 106-1452/2016 Dnr 1.6.1-9118/2016

35 Meningsfull fritid

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 106-1450/2016 Dnr 1.6.1-9117/2016 (Omdelbar justering)

36 Förbättra barnens säkerhet i förskolorna i Stockholms stad

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 106-1453/2016 Dnr 1.6.1-9119/2016

37 Minska smittorisker i förskolan

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 140-1696/2016 Dnr 1.6.1-9254/2016

39 Strategi och riktlinjer för hantering av fordon för kommunkoncernen Stockholms stad

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 129-1092/2016 Dnr 1.6.1-6617/2016 (Omedelbar justering)

40 Psykisk ohälsa ett växande problem - Stockholm behöver en stark samlad stadsövergripande strategi för att kunna göra skillnad

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 1.6.1-8098/2016 Dnr 1.6.1-8098/2016

41 Ansökan om utdömande av vite

Dnr 4.2.2-5405/2015 (Omedelbar justering) Ej närvarorätt för arbetstagarrepresentanter

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde den 15 december 2016

§3 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens antagningsdelegerade den 15 december 2016

§4 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens förvaltningsgrupp den 15 december 2016 och den 24 januari 2017

§5 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområden

§6 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

§10 En gymnasieutbildning för alla - åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning (SOU 201677)

§13 Inhyrning av lokal för Stockholm Science & Innovation School (SSIS)

§15 Genomförandebeslut för ombyggnad av Konradsbergs hus K. NO-salar inklusive tillhörande utrymmen.

§16 Genomförande av ombyggnad av kök och matsal samt ventilationsåtgärder i Aspuddens skola

§18 Ändringar i delegationsordning för utbildningsnämnden

§19 Utformning av betygsstatistik i grundskolan

§20 Val av ledamöter till utbildningsnämndens antagningsdelegerade

§21 Delredovisning - Pilotprojekt samverkan skola och socialtjänst (PPSS)

§23 Årsrapport från personuppgiftsombuden

§33 Det stämmer! Ökad transparens och mer lika villkor (SOU 2016:77)

§34 Inrätta ett expertråd för utveckling av Stockholms skolor

§36 Förbättra barnens säkerhet i förskolorna i Stockholms stad

§40 Psykisk ohälsa ett växande problem - Stockholm behöver en stark samlad stadsövergripande strategi för att kunna göra skillnad

§41 Ansökan om utdömande av vite