Din position: Hem > Tyresö kommun > Äldre- och omsorgsnämnden > Sammanträde 2020-03-05

Sammanträde 2020-03-05

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen, plan 1

1 Nämndspecifik utbildning 2020 ÄON

Dnr 2019/ÄON 0186 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Anhörigkonsulent Hanna Dahlgren presenterar sig för nämnden, och enhetschef Eva
Norgren informerar nämnden om LUS.

2 Kvalitetsenhetens granskning av hemtjänstutföraren Noga Omsorg

Dnr 2020/ÄON 0025

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
1. Granskningen noteras.
2. Åtgärder till följd av granskningen återrapporteras till äldre- och
omsorgsnämnden senast 30 september 2020.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenheten har under november-december 2019 genomfört en granskning av
Noga Omsorg, i enlighet med kommunstyrelsens granskningsplan för kommunal och
privat verksamhet.

Granskningen visade sammantaget på en god kvalitet, men verksamheten behöver
säkerställa att samtlig personal har tillräcklig kunskap om rapporteringsskyldigheten
enligt lex Sarah.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-02-16 Kvalitetsenhetens granskning av Noga Omsorg
2019.pdf
Granskningsrapport Noga Omsorg.pdf

3 Kvalitetsenhetens granskning av hemtjänstutföraren Lindalens Omsorg

Dnr 2020/ÄON 0026

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
1. Granskningen noteras.
2. Åtgärder till följd av granskningen återrapporteras till äldre- och
omsorgsnämnden senast 30 september 2020.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenheten har under december 2019-januari 2020 genomfört en granskning
av Lindalens Omsorg AB, i enlighet med kommunstyrelsens granskningsplan för
kommunal och privat verksamhet.

Granskningen visar att Lindalens Omsorg AB har en fungerande verksamhet men att
det finns flera utvecklingsområden. Verksamheten behöver särskilt arbeta med att
utveckla sina rutiner för att säkerställa att samtlig personal har tillräckliga
kunskaper om rapporteringsskyldigheten enligt lex Sarah.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-02-17 Kvalitetsenhetens granskning av Lindalens Omsorg
AB.pdf
Granskningsrapport Lindalens Omsorg.pdf

4 Granskningsplan 2020

Dnr 2020/ÄON 0018 010

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
1. Granskningsplan 2020 för Äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden
fastställs.
2. Granskningsplan 2020 för Äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden
anmäls till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade i december 2019 att granskningsverksamheten
behöver utvecklas och att planeringen för granskning och uppföljning ska kopplas
närmare ansvarig nämnd. Kommunfullmäktige beslutade att respektive nämnd som
ansvarar för socialtjänst årligen fastställer en granskningsplan som anmäls till
kommunstyrelsen.

I ärendet beskriver förvaltningen de metoder som används vid
kvalitetsgranskningarna, grunderna för bedömning av verksamhetens kvalitet samt
hur återföring av granskningen till verksamhet ska ske och hur redovisning av
granskning till nämnd ska genomföras.

Förvaltningen beskriver även kriterier för urval av verksamheter till
granskningsplan. Utifrån dessa kriterier föreslår förvaltningen att Äldre- och
omsorgsförvaltningen fastställer att följande verksamheter granskas under 2020:

Nystartsgranskning: Björkträffen dagverksamhet

Uppföljande granskning av verksamhet som efter tidigare granskning kan ha
kvarstående brister och utvecklingsområden: Tärningen, gruppbostad LSS

Verksamhet som inte granskats på länge och nystartsgranskning: Servicebostäder
LSS, inklusive Hasselbacken som är ett nytt boende som startade under 2020,
kommer att påbörjas under året men troligtvis avslutas under 2021.

Under början av året fortgår även granskningen av hem tjänstverksamheterna inom
LOV:en som påbörjades under 2019.

Under året kan även förvaltningschefen begära granskning/genomlysning av
verksamhet både vad gäller kvalitet och/eller effektivitet.

Granskningar som initierats genom att det framkommit allvarliga brister i
verksamheten ska prioriteras omgående.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-02-26 Granskningsplan 2020 för Äldre- och
omsorgsnämndens verksamhetsområden.pdf

5 Verksamhetsberättelse 2019 för äldre- och omsorgsnämnden

Dnr 2020/ÄON 0019 010

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
1. Verksamhetsberättelse 2019 för Äldre- och omsorgsförvaltningen med
verksamhetsområdena äldreomsorg samt omsorg om personer med
funktionsnedsättning med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av
verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.
2. Uppföljningen av effekterna av åtgärderna för att få en ekonomi i balans
godkänns

Beskrivning av ärendet
Äldre och omsorgsförvaltningen har upprättat en verksamhetsberättelse för år 2019
för Äldre- och omsorgsnämnden som omfattar verksamhetsområdena äldreomsorg
samt omsorg om personer med funktionsnedsättning. Verksamhetsberättelsen
innehåller en ekonomisk redovisning för helåret 2019, uppföljning av mål och
uppdrag samt verksamhetsuppföljning.

Den sammantagna bedömningen är att verksamhetsområdena uppfyllde de flesta
nämndmålen och bidrog till uppfyllelse av de strategiska målen för kommunen.
Verksamhetsområdet äldreomsorg bedömdes inte uppfylla nämndmålen Boende på
vård- och omsorgsboende är nöjda med mat och måltider
samt
Brukarna är nöjda med de aktiviteter som erbjuds inom vård- och omsorgsboendet.
Aktiviteter för att förbättra nöjdheten inom dessa område n kommer att fortgå
under 2020.

Verksamhetsområdena uppfyllde grundförutsättningarna ekonomi i balans, attraktiv
arbetsgivare och hållbar kvalitetsutveckling.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-02-17 Verksamhetsberättelse 2019 för äldre-och
omsorgsnämnden.pdf
Verksamhetsberättelse 2019 ÄON.pdf
Bilaga VB 2019 - Ekonomiska åtgärder för en hållbar ekonomi.xlsx.pdf

6 Riktlinjer för parboende inom äldreomsorg

Dnr 2020/ÄON 0017 003

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Riktlinjer för parboende inom äldreomsorgen antas.
2. Avsnittet om parboende i tidigare antagna riktlinjer för biståndshandläggning av
ärenden enligt socialtjänstlag för personer över 18 år (dnr 2019/ÄON 0043 003)
upphör därmed att gälla.

Beskrivning av ärendet
Sedan 2012 ingår det i skälig levnadsnivå att äldre som har beviljats vård - och
omsorgsboende under vissa förutsättningar ska kunna fortsätta att sammanbo med
sin make eller sambo. Syftet är att par ska kunna fortsätta bo tillsammans även om
den ena parten behöver så omfattande stöd, vård och omsorg att han eller hon
behöver bo i ett vård- och omsorgsboende. Ett kortare avsnitt om parboende ingår i
myndighetens riktlinjer för handläggning av ärenden enligt socialtjänstlagen för
personer över 18 år, antagna av äldre- och omsorgsnämnden i maj 2019. Äldre- och
omsorgsförvaltningen har sett behov av att tydliggöra förutsättningarna för
parboende i Tyresö. Riktlinjer för parboende inom äldreomsorgen har därför
arbetats fram.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-02-25 Riktlinjer för parboende inom äldreomsorgen.pdf
Riktlinjer parboende.pdf

7 Utökat uppdrag till förvaltningschef för äldre och omsorgsförvaltningen avseende hyressättning i särskilda boendeformer

Dnr 2020/ÄON 0030

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Förvaltningschefen ges i uppdrag att inom ramen för sin delegation utreda och
fastställa en princip för hyressättning och årlig justering för kommunala LSS
boenden.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen gavs på äldre- och omsorgsnämndens sammanträde i december
2019 i uppdrag att fastställa en princip för hyressättning i kommunala vård- och
omsorgsboende för äldre.

Förvaltningen ser ett fortsatt behov av att utreda enhetliga principer för
hyressättning inom boenden för samtliga målgrupper.

Förvaltningen föreslår därför att förvaltningschefen ges i uppdrag att inom ramen
för sin delegation utreda och fastställa en princip för hyressättning och årlig
justering även för kommunala LSS-boenden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-02-17 Utökat uppdrag till förvaltningschef för äldre- och
omsorgsförvaltningen avseende hyressättning.pdf

8 Svar på motion om reflektionstid för anställda inom hemtjänsten

Dnr 2020/ÄON 0016 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Vänsterpartisterna Inger Gemicioglu, Jairo Correa och Tina Rosén har lämnat in en
motion till kommunfullmäktige om reflektionstid för anställda inom hemtjänsten. I
motionen yrkar de att kommunfullmäktige ska uppdra åt äldre- och
omsorgsnämnden att undersöka möjligheterna att införa reflektionstid för
hemtjänstpersonalen i Tyresö kommun.

Motionärerna poängterar att arbetet inom hemtjänsten till stor del utförs ensamt,
varför det är viktigt att personalen får mötas för att utbyta erfarenheter och tankar.
På så sätt kan arbetsplatsen påvisa att personalen kompetens och utveckling är
viktig. Med avsatt reflektionstid kan personalen samtala om svåra situationer eller
problem, ventilera och utbyta erfarenheter och på så sätt gemensamt utvecklas i sin
yrkesroll. Motionärerna föreslår att en timme avsätts för reflektionstid varannan
vecka.

Motionen har remitterats till äldre- och omsorgsnämnden för förslag till beslut.
Äldre- och omsorgsförvaltningen ser inte ett behov av att utöka reflektionstiden,
eftersom hemtjänsten redan har reflektionstid som i stort sett motsvarar den
reflektionstid som beskrivs i motionsförslaget. Förvaltningen föreslår att motionen
ska anses vara besvarad.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-01-13 Svar på motion om reflektionstid för anställda inom
hemtjänsten.pdf
Motion om reflektionstid för anställda inom hemtjänsten.pdf

9 Beslut om att upphandla insatsen boendestöd enligt Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Dnr 2020/ÄON 0027 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
1. Valfrihetssystem för insatsen boendestöd i ordinärt boende enligt Lag (2008:962)
om valfrihet, LOV, avskaffas.
2. Förvaltningschefen ges i uppdrag samråda med förvaltningschef för
arbetsmarknads- och socialförvaltningen vid upphandling av kundval för insatsen
boendestöd i ordinärt boende enligt lag (2007:1091) om offentlig upphandling.
3. Antalet utförare begränsas i upphandlingen till tre stycken.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen för arbetsmarknads- och socialförvaltningen gavs på
arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 29 oktober i uppdrag att
utreda eventuell upphandling av insatsen boendestöd enligt lag (2007:1091) om
offentlig upphandling (LOU). Förvaltningen förordar efter utredning att upphandling
enligt LOU ska genomföras, och att antalet utförare ska begränsas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-02-13 Beslut om att upphandla insatsen boendestöd.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämndens protokollsutdrag 2019 -10-29 § 1084.pdf

10 Boende på Björkbacken

Dnr 2020/ÄON 0015 50

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
På äldre- och omsorgsnämndens sammanträde i januari 2020 yrkade en av
ledamöterna att de boende på Björkbackens vård- och omsorgsboende ska få bo
kvar tills Forellens nya boende är inflyttningsklart. Nämnden beslutade att ärendet
skulle beredas av förvaltningen och tas upp på kommande nämndsammanträde.

Förvaltningen har berett ärendet och bedömer att evakuering av vård-och
omsorgsboendet under ombyggnationen krävs för att skapa en tillämplig arbetsmiljö
och en god boendemiljö. Forellens nya boende är inte inflyttningsklart förrän 2022,
medan ombyggnation påbörjas under hösten 2020.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-02-17 Boende på Björkbacken.pdf

11 Förvaltningschefens rapport

Dnr 2019/ÄON 0185 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef John Henriksson lämnar muntlig information vid sammanträdet
rörande verksamhetsområdena personer med funktionsnedsättning samt äldreomsorg.

12 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2020/ÄON 0006 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden anmäler beslut som är fattade med stöd av nämndens
delegationsordning.

13 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2019/ÄON 0184 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör
nämnden.
- Kommunfullmäktige 2020-01-23 § 2 Anmälan och besvarande av interpellationer,
finns på insyn (http://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2020-01-23)
- Kommunfullmäktige 2020-01-23 § 6 Ägardirektiv för Tyresö Bostäder, finns på insyn
(http://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2020-01-23)

14 Anmälningar/meddelanden 2020 ÄON

Dnr 2019/ÄON 0183 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämndens meddelanden för februari listas i bifogad rapport.

Bilagor
Meddelandeförteckning ÄON.docx
Antal köpta platser 2020.xlsx
Återrapportering.pdf

§15 Nämndspecifik utbildning 2020 ÄON

Dnr 2019/ÄON 0186 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Anhörigkonsulent Hanna Dahlgren presenterar sig för nämnden, och Nathalie Sjöberg Åkerström, biståndshandläggare och Sofia Bågander, samordnare/biståndshandläggare informerar nämnden om LUS.

§16 Kvalitetsenhetens granskning av hemtjänstutföraren Noga Omsorg

Dnr 2020/ÄON 0025

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
1. Granskningen noteras.
2. Åtgärder till följd av granskningen återrapporteras till äldre- och omsorgsnämnden senast 30 september 2020.

Särskilt yttrande
Peter Frejj (M), Anna Steele (C) och Mattias Eriksson (KD) inkommer med särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenheten har under november-december 2019 genomfört en granskning av Noga Omsorg, i enlighet med kommunstyrelsens granskningsplan för kommunal och privat verksamhet.

Granskningen visade sammantaget på en god kvalitet, men verksamheten behöver säkerställa att samtlig personal har tillräcklig kunskap om
rapporteringsskyldigheten enligt lex Sarah.

Ordförandeförslag
Ordförande Tony Thorén (L) föreslår att följande beslutspunkter antas.
1. Granskningen noteras.
2. Åtgärder till följd av granskningen återrapporteras till äldre- och omsorgsnämnden senast 30 september 2020.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-02-16 Kvalitetsenhetens granskning av Noga Omsorg 2019.pdf
Granskningsrapport Noga Omsorg.pdf

§17 Kvalitetsenhetens granskning av hemtjänstutföraren Lindalens Omsorg

Dnr 2020/ÄON 0026

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
1. Granskningen noteras.
2. Åtgärder till följd av granskningen återrapporteras till äldre- och omsorgsnämnden senast 30 september 2020.

Särskilt yttrande
Peter Frejj (M), Anna Steele (C) och Mattias Eriksson (KD) inkommer med särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenheten har under december 2019-januari 2020 genomfört en granskning av Lindalens Omsorg AB, i enlighet med kommunstyrelsens
granskningsplan för kommunal och privat verksamhet.

Granskningen visar att Lindalens Omsorg AB har en fungerande verksamhet men att det finns flera utvecklingsområden. Verksamheten behöver särskilt arbeta med att utveckla sina rutiner för att säkerställa att samtlig personal har tillräckliga kunskaper om rapporteringsskyldigheten enligt lex Sarah.

Ordförandeförslag
Ordförande Tony Thorén (L) föreslår att följande beslutspunkter antas.
1. Granskningen noteras.
2. Åtgärder till följd av granskningen återrapporteras till äldre- och omsorgsnämnden senast 30 september 2020.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-02-17 Kvalitetsenhetens granskning av Lindalens Omsorg AB.pdf
Granskningsrapport Lindalens Omsorg.pdf

§18 Granskningsplan 2020

Dnr 2020/ÄON 0018 010

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
1. Granskningsplan 2020 för Äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden fastställs.
2. Granskningsplan 2020 för Äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden anmäls till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade i december 2019 att granskningsverksamheten
behöver utvecklas och att planeringen för granskning och uppföljning ska kopplas närmare ansvarig nämnd. Kommunfullmäktige beslutade att respektive nämnd som ansvarar för socialtjänst årligen fastställer en granskningsplan som anmäls till kommunstyrelsen.

I ärendet beskriver förvaltningen de metoder som används vid kvalitetsgranskningarna, grunderna för bedömning av verksamhetens kvalitet
samt hur återföring av granskningen till verksamhet ska ske och hur redovisning av granskning till nämnd ska genomföras.

Förvaltningen beskriver även kriterier för urval av verksamheter till
granskningsplan. Utifrån dessa kriterier föreslår förvaltningen att Äldre- och
omsorgsförvaltningen fastställer att följande verksamheter granskas under 2020:

Nystartsgranskning: Björkträffen dagverksamhet

Uppföljande granskning av verksamhet som efter tidigare granskning kan ha
kvarstående brister och utvecklingsområden: Tärningen, gruppbostad LSS

Verksamhet som inte granskats på länge och nystarsgranskning: Servicebostäder
LSS, inklusive Hasselbacken som är ett nytt boende som startade under 2020,
kommer att påbörjas under året men troligtvis avslutas under 2021.

Under början av året fortgår även granskningen av hemtjänstverksamhe terna inom LOV:en som påbörjades under 2019.

Under året kan även förvaltningschefen begära granskning/genomlysning av
verksamhet både vad gäller kvalitet och/eller effektivitet. Granskningar som
initierats genom att det framkommit allvarliga brister i ve rksamheten ska prioriteras omgående.

Ordförandeförslag
Ordförande Tony Thorén (L) föreslår att följande beslutspunkter antas.
1. Granskningsplan 2020 för Äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden fastställs.
2. Granskningsplan 2020 för Äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden anmäls till kommunstyrelsen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-02-26 Granskningsplan 2020 för Äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden.pdf

§19 Verksamhetsberättelse 2019 för äldre- och omsorgsnämnden

Dnr 2020/ÄON 0019 010

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
1. Äldre- och omsorgsnämnden ajournerar sig i fjorton minuter.
2. Verksamhetsberättelse 2019 för Äldre- och omsorgsförvaltningen med verksamhetsområdena äldreomsorg samt omsorg om personer med funktionsnedsättning med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av
verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.
3. Uppföljningen av effekterna av åtgärderna för att få en ekonomi i balans godkänns.
4. Ändringsyrkandet avseende styckena ”attraktiv arbetsgivare” och ”Hållbar kvalitetsutveckling säkerställs och drivs av engagerade och kompetenta chefer och medarbetare” och ”Verksamheterna förbättras och utvecklas genom effektiva och innovativa processer och arbetssätt” under rubriken Grundförutsättningar  Hållbar kvalitetsutveckling i verksamhetsberättelsen godkänns.

Reservation
Peter Frejj (M), Anna Steele (C) och Mattias Eriksson (KD) reserverar sig (bilaga).

Protokollsanteckning
Tina Rosén (V) hade yrkat på avslag av moderaternas ändringsyrkande i
verksamhetsberättelsen om hon haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Äldre och omsorgsförvaltningen har upprättat en verksamhetsberättelse för år 2019 för Äldre- och omsorgsnämnden som omfattar verksamhetsområdena
äldreomsorg samt omsorg om personer med funktionsnedsättning.

Verksamhetsberättelsen innehåller en ekonomisk redovisning för helåret 2019,
uppföljning av mål och uppdrag samt verksamhetsuppföljning.

Den sammantagna bedömningen är att verksamhetsområdena uppfyllde de flesta nämndmålen och bidrog till uppfyllelse av de strategiska målen för kommunen. Verksamhetsområdet äldreomsorg bedömdes inte uppfylla nämndmålen Boende på vård- och omsorgsboende är nöjda med mat och måltider samt Brukarna är nöjda med de aktiviteter som erbjuds inom vård- och omsorgsboendet. Aktiviteter för att förbättra nöjdheten inom dessa områden kommer att fortgå under 2020.

Verksamhetsområdena uppfyllde grundförutsättningarna ekonomi i balans, attraktiv arbetsgivare och hållbar kvalitetsutveckling.

Ordförandeförslag
Ordförande Tony Thorén (L) föreslår att följande beslutspunkter antas.
1. Verksamhetsberättelse 2019 för Äldre- och omsorgsförvaltningen med verksamhetsområdena äldreomsorg samt omsorg om personer med funktionsnedsättning med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av
verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.
2. Uppföljningen av effekterna av åtgärderna för att få en ekonomi i balans godkänns.

Yrkande
Peter Frejj (M) ändringsyrkar avseende verksamhetsberättelsen enligt önskemål.
Anna Steele (C) och Mattias Eriksson (KD) yrkar bifall till Peter Frejjs (M)
ändringsyrkanden i sin helhet. Susann Ronström (S) yrkar bifall till Peter Frejjs (M) ändringsyrkanden avseende stycket om ”attraktiv arbetsgivare” samt styckena ”Hållbar kvalitetsutveckling säkerställs och drivs av engagerade och
kompetenta chefer och medarbetare” och ”Verksamheterna förbättras och utvecklas genom effektiva och innovativa processer och arbetssätt” under rubriken Grundförutsättningar - Hållbar kvalitetsutveckling i verksamhetsberättelsen.

Carl-Johan Carlson (S) yrkar ajournering.

Beslutsgång
Ordförande Tony Thorén ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller
ajournering i fjorton minuter och finner att nämnden bifaller det.

Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller Peter Frejjs (M) ändringsyrkanden avseende verksamhetsberättelsen. Ordföranden ställer
frågan om äldre- och omsorgsnämnden avslår Peter Frejjs (M) ändringsyrkanden avseende verksamhetsberättelsen och finner att nämnden bifaller ändringsyrkandena avseende styckena ”attraktiv arbetsgivare” och valda delar i ”Grundförutsättningar - Hållbar kvalitetsutveckling” i verksamhetsberättelsen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-02-17 Verksamhetsberättelse 2019 för äldre-och omsorgsnämnden.pdf
Verksamhetsberättelse redigerad 2019 ÄON.pdf
Bilaga VB 2019 - Ekonomiska åtgärder för en hållbar ekonomi.xlsx.pdf

§20 Riktlinjer för parboende inom äldreomsorg

Dnr 2020/ÄON 0017 003

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Riktlinjer för parboende inom äldreomsorgen antas.
2. Avsnittet om parboende i tidigare antagna riktlinjer för biståndshandläggning av ärenden enligt socialtjänstlag för personer över 18 år (dnr 2019/ÄON 0043 003) upphör därmed att gälla.

Beskrivning av ärendet
Sedan 2012 ingår det i skälig levnadsnivå att äldre som har beviljats vård - och
omsorgsboende under vissa förutsättningar ska kunna fortsä tta att sammanbo med sin make eller sambo. Syftet är att par ska kunna fortsätta bo tillsammans även om den ena parten behöver så omfattande stöd, vård och omsorg att han eller hon behöver bo i ett vård- och omsorgsboende. Ett kortare avsnitt om
parboende ingår i myndighetens riktlinjer för handläggning av ärenden enligt
socialtjänstlagen för personer över 18 år, antagna av äldre- och omsorgsnämnden i maj 2019. Äldre- och omsorgsförvaltningen har sett behov av att tydliggöra förutsättningarna för parboende i Tyresö. Riktlinjer för parboende inom äldreomsorgen har därför arbetats fram.

Ordförandeförslag
Ordförande Tony Thorén (L) föreslår att följande beslutspunkter antas.
1. Riktlinjer för parboende inom äldreomsorgen antas.
2. Avsnittet om parboende i tidigare antagna riktlinjer för biståndshandläggning av ärenden enligt socialtjänstlag för personer över 18 år (dnr 2019/ÄON 0043 003) upphör därmed att gälla.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-02-25 Riktlinjer för parboende inom äldreomsorgen.pdf
Riktlinjer parboende.pdf

§21 Utökat uppdrag till förvaltningschef för äldre och omsorgsförvaltningen avseende hyressättning i särskilda boendeformer

Dnr 2020/ÄON 0030

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Förvaltningschefen ges i uppdrag att inom ramen för sin delegation utreda och
fastställa en princip för hyressättning och årlig justering för kommunala LSS boenden.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen gavs på äldre- och omsorgsnämndens sammanträde i december 2019 i uppdrag att fastställa en princip för hyressättning i kommunala
vård- och omsorgsboende för äldre.

Förvaltningen ser ett fortsatt behov av att utreda enhetliga principer för
hyressättning inom boenden för samtliga målgrupper.

Förvaltningen föreslår därför att förvaltningschefen ges i uppdrag att inom ramen för sin delegation utreda och fastställa en princip för hyressättning och årlig justering även för kommunala LSS-boenden.

Ordförandeförslag
Ordförande Tony Thorén (L) föreslår att nämnden antar att Förvaltningschefen ges i uppdrag att inom ramen för sin delegation utreda och fastställa en princip för hyressättning och årlig justering för kommunala LSS-boenden.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-02-17 Utökat uppdrag till förvaltningschef för äldre- och
omsorgsförvaltningen avseende hyressättning.pdf

§22 Svar på motion om reflektionstid för anställda inom hemtjänsten

Dnr 2020/ÄON 0016 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Vänsterpartisterna Inger Gemicioglu, Jairo Correa och Tina Rosén har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om reflektionstid för anställda inom hemtjänsten. I motionen yrkar de att kommunfullmäktige ska uppdra åt äldre  och omsorgsnämnden att undersöka möjligheterna att införa reflektionstid för
hemtjänstpersonalen i Tyresö kommun.

Motionärerna poängterar att arbetet inom hemtjänsten till stor del utförs ensamt, varför det är viktigt att personalen får mötas för att utbyta erfarenheter och tankar. På så sätt kan arbetsplatsen påvisa att personalen kompetens och utveckling är viktig. Med avsatt reflektionstid kan personalen samtala om svåra
situationer eller problem, ventilera och utbyta erfarenheter och på så sätt
gemensamt utvecklas i sin yrkesroll. Motionärerna föreslår att en timme avsätts för reflektionstid varannan vecka.

Motionen har remitterats till äldre- och omsorgsnämnden för förslag till beslut.
Äldre- och omsorgsförvaltningen ser inte ett behov av att utöka reflektionstiden, eftersom hemtjänsten redan har reflektionstid som i stort sett motsvarar den reflektionstid som beskrivs i motionsförslaget. Förvaltningen föreslår att motionen ska anses vara besvarad.

Ordförandeförslag
Ordförande Tony Thorén (L) föreslår att motionen anses besvarad.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-01-13 Svar på motion om reflektionstid för anställda inom hemtjänsten.pdf
Motion om reflektionstid för anställda inom hemtjänsten.pdf

§23 Beslut om att upphandla insatsen boendestöd enligt Lag (2007:1091) om offentlig upphandling - ärendet utgår

§24 Boende på Björkbacken

Dnr 2020/ÄON 0015 50

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Reservation
Ronnie Norén (SD) reserverar sig (bilaga).

Särskilt yttrande
Peter Frejj (M), Anna Steele (C) och Mattias Eriksson (KD) inkommer med särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
På äldre- och omsorgsnämndens sammanträde i januari 2020 yrkade en av
ledamöterna att de boende på Björkbackens vård- och omsorgsboende ska få bo kvar tills Forellens nya boende är inflyttningsklart. Nämnden beslutade att ärendet skulle beredas av förvaltningen och tas upp på kommande nämndsammanträde.

Förvaltningen har berett ärendet och bedömer att evakuering av vård -och
omsorgsboendet under ombyggnationen krävs för att skapa en tillämplig arbetsmiljö och en god boendemiljö. Forellens nya boende är inte inflyttningsklart förrän 2022, medan ombyggnation påbörjas under hösten 2020.

Ordförandeförslag
Ordförande Tony Thorén (L) föreslår att informationen noteras.

Yrkande
Peter Frejj (M), Anna Steele (C) och Mattias Eriksson (KD) yrkar i första hand på återremiss av ärendet och i andra hand på att äldre- och omsorgsnämnden ändrar beslutet enligt förslaget att låta de boende bo kvar på Björkbackens vård - och omsorgsboende tills Forellens nya boende är inflyttningsklart. Susann Ronström (S) avslagsyrkar på återremissyrkandet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller Peter Frejjs (M), Anna Steeles (C) och Mattias Erikssons (KD) återremissyrkande. Ordföranden ställer frågan om äldre - och omsorgsnämnden avslår återremissyrkandet och finner att nämnden avslår det.

Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller Peter Frejjs (M), Anna Steeles (C) och Mattias Erikssons (KD) ändringsyrkande om att de
boende ska få bo kvar på Björkbacken tills Forellen är inflyttningsklart. Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden avslår ändringsyrkandet och finner att nämnden avslår det.

Peter Frejj (M) begär omröstning. Ordföranden meddelar att den som yrkar bifall till ordförandeförslaget röstar ja och den som yrkar bifall till Peter Freijs ändringsyrkande röstar nej. Röstningsresultat 6 ja, 5 nej, se bifogat omröstningsprotokoll.

Ordföranden finner att äldre- och omsorgsnämnden avslår Peter Freijs (M), Anna Steeles (C) och Mattias Erikssons (KD) ändringsyrkande.

Ordföranden finner att äldre- och omsorgsnämnden beslutar i enlighet med
ordförandens förslag.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-02-17 Boende på Björkbacken.pdf

§25 Förvaltningschefens rapport

Dnr 2019/ÄON 0185 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef John Henriksson lämnar muntlig information vid sammanträdet rörande verksamhetsområdena personer med funktionsnedsättning samt äldreomsorg.

§26 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2020/ÄON 0006 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden anmäler beslut som är fattade med stöd av nämndens delegationsordning.

§27 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2019/ÄON 0184 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör nämnden.
- Kommunfullmäktige 2020-01-23 § 2 Anmälan och besvarande av interpellationer, finns på insyn (http://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2020-01-23)
- Kommunfullmäktige 2020-01-23 § 6 Ägardirektiv för Tyresö Bostäder, finns på insyn (http://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2020-01-23)

§28 Anmälningar/meddelanden 2020 ÄON

Dnr 2019/ÄON 0183 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämndens meddelanden för februari listas i bifogad rapport.

Bilagor
Meddelandeförteckning ÄON.pdf
Antal köpta platser 2020.xlsx
Återrapportering.pdf