Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2009-09-23

Sammanträde 2009-09-23

Datum
Klockan
18:30
Plats
Bollmora, Marknadsgränd 2

36 Komplettering till delegationsordning

38 Yttrande över motion om: Inga uppsägningar i skola, förskola, handikapp- och äldreomsorg

40 Rapport om delegationsärende – tillsyn av enskilda familjedaghem

41 Rapport om delegationsbeslut

42 Information

1. Presentation av nya rektorer, Magnus Duvnäs och Björn Åkerblom

2. Erik Sanner lämnar en rapport om sommarskolorna och premieskolan samt om en del pågående utvecklingsprojekt

3. Centrumskolorna Nyboda och Forellen
3:1. Centrumskolornas organisation, delges för kännedom
3:2. Översyn av profilklassernas framtida inriktning

4. Nyckeltal

5. Mobila förskolor, diskussion (sköts fram vid nämndens sammanträde i juni)

6. Rapport om pågående ärenden vid Skolinspektionen/Barn- och elevombudet

7. Rapport om allronder

8. Birgitta Wigren lämnar förvaltningschefens rapport
8:1. Budgetunderlag för 2010
8:2. Betygen för skolår 9, 2009
8:3. Skolvalet inför 2009/2010
8:4. Övrigt
Bilagor till protokoll
Ärendeförteckning.pdf (60 kb)
Mötesinformation

 

§34 Ekonomisk uppföljning juli månad samt delårsbokslut

Dnr 2009/BUN 099 042

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att notera uppföljningen till och med juli månad samt delårsbokslutet.

____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Uppföljningen av ekonomin till och med juli 2008 och delårsbokslutet redovisas i bilaga.

Ordförandens förslag till beslut

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att notera uppföljningen till och med juli månad samt delårsbokslutet.

Bilagor:

Uppföljning juli

Delårsbokslut januari-augusti

§35 Handlingsplaner för enheters underskott

Dnr 2009/BUN 299 042

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att bevilja resultatenheten Hanvikens förskolor och skola en återbetalningstid på 2 år (2009 och 2010) för sitt balanserade underskott

- nämnden beslutar att bevilja resultatenheten Strands förskolor och skola beviljas en återbetalningstid på 3 år (2009, 2010 och 2011) för sitt balanserade underskott

- nämnden beslutar att bevilja resultatenheten Fårdala förskolor och skola beviljas en återbetalningstid på 3 år (2009, 2010 och 2011) för sitt balanserade underskott

Särskilt yttrande

Jerry Svensson (s) inkommer med ett särskilt yttrande.

Ersättaryttrande

Inger Gemicioglu (v) inkommer med ett ersättaryttrande.

____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Resultatenheterna Hanvikens förskolor och skola, Strands förskolor och skola, och Fårdala förskolor och skola begär i samråd med förvaltningen att få en längre återbetalningstid för sina underskott.

Samtliga tre enheter har utarbetat åtgärdsplaner vilka presenteras i följande bilagor.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att bevilja resultatenheten Hanvikens förskolor och skola en återbetalningstid på 2 år (2009 och 2010) för sitt balanserade underskott

- nämnden beslutar att bevilja resultatenheten Strands förskolor och skola beviljas en återbetalningstid på 3 år (2009, 2010 och 2011) för sitt balanserade underskott

- nämnden beslutar att bevilja resultatenheten Fårdala förskolor och skola beviljas en återbetalningstid på 3 år (2009, 2010 och 2011) för sitt balanserade underskott

Bilagor

1. Hanviken

2. Strand

3. Fårdala

§36 Komplettering till delegationsordning

Dnr 2009/BUN 298 002

Barn- och utbildningsnämndens beslut

1. Nämnden beslutar att ge förvaltningschefen rätt att fatta beslut i ärenden som delegerats till tjänsteman, vid tjänstemans frånvaro samt när vakans på tjänst uppstår.

__________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsnämnden antog i april 2009 nämndens gällande delegationsordning.

Nämnden får enligt kommunallagen § 33 uppdra åt ett utskott, en ledamot, ersättare eller anställd hos kommunen att fatta beslut på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Enligt kommunallagen § 34 får t.ex. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet inte delegeras.

Fördelen med delegering är att nämnden kan avlastas vanligt förekommande ärenden för att få mer tid att behandla principiella frågor. Därför föreslås delegering i främst rutinärenden.

Nämnden har delegerat vissa ärenden till bl a rektor och strateger. Här föreslås att delegationsordningen kompletteras med en punkt där förvaltningschefen kan fatta beslut i tjänstemans ställe t.ex. när dessa har längre frånvaro eller när någon slutar och vakans uppstår under den tid då rekrytering av en ny person pågår.

Besluten som tas på delegation ska redovisas till nämnden.

Ordförandens förslag till beslut

1.Nämnden beslutar att ge förvaltningschefen rätt att fatta beslut i ärenden som delegerats till tjänsteman, vid tjänstemans frånvaro samt när vakans på tjänst uppstår.

§37 Nytt avtal för basgruppsverksamheten inom den verksamhetsförlagda utbildningen till lärare

Dnr 2009/BUN 218 068

Barn- och utbildningsnämndens beslut

1. nämnden tillstyrker förslaget och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Beskrivning av ärendet

Kommunförbundet i Stockholms län har rekommenderat länets kommuner att anta ett nytt avtal för basgruppsverksamheten inom den verksamhetsförlagda utbildningen för lärare.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden tillstyrker förslaget och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Bilagor

1. Tjänsteskrivelse

2. Rekommendation till Nytt avtal

§38 Yttrande över motion om: Inga uppsägningar i skola, förskola, handikapp- och äldreomsorg

Dnr 2009/BUN 183 020

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att avslå motionen.

Reservation

Jerry Svensson (s) reserverar sig mot beslutet.

Ersättaryttrande

Inger Gemicioglu (v) och Marie Åkesdotter (mp) inkommer med ersättaryttranden.

__________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsnämnden har från kommunstyrelsen fått en motion från socialdemokraterna angående: Inga uppsägningar i skola, förskola, handikapp- och äldreomsorg under 2009 och 2010, för yttrande.

I motionen föreslås att kommunfullmäktige som ett sätt att motarbeta arbetslöshet och bidra till kvaliteten i kommunal kärnverksamhet uttalar sitt stöd för ett uppsägningsstopp när det gäller pedagogiskt verksam personal inom skolan och förskolan samt personal inom handikapp- och äldreomsorgen under år 2009 och 2010.

Ordförandeutlåtande

Som framgår av förvaltningens yttrande har ingen personal sagts upp på grund av besparingar inom barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter. Det har endast handlat om att anpassa antalet anställda till det antal barn som finns i verksamheten och till gällande budget för respektive enhet. Kommunen bör även i framtiden agerar på detta sätt. Resurserna måste användas på bästa sätt för att kunna ge den kvalitet i verksamheten som vi strävar efter.

Yrkande

Jerry Svensson (s) yrkar att nämnden förslår att KS skall bifalla motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot Jerry Svensson (s) yrkande och finner att nämnden beslutat enligt ordförandeförslaget.

Bilagor

1. Tjänsteskrivelse

2. Motionen

§39 Yttrande över motion om att minska köttkonsumtionen

Dnr 2009/BUN 185 622

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att avslå motionen.

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (mp) inkommer med ett ersättaryttrande.

_____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Miljöpartiet har genom Peter Bylund, Lilian Nylander och Marie Åkesdotter lämnat in en motion till kommunfullmäktige den 14 maj 2009, angående att minska köttkonsumtionen i Tyresös förskolor, grundskolor samt i gymnasieskolan. Motionen har lämnats till barn- och utbildningsnämnden för yttrande.

Ordförandeutlåtande

Nämnden ställer sig bakom förvaltningens tjänsteutlåtande. Det är viktigt att vi arbetar med maten i skolan och förskolan på ett genomtänkt och seriöst sätt. Miljöfrågan är självklart relevant men de åtgärder som genomförs måste vara realistiska och kunna förankras hos de berörda. Ett annat agerande skulle riskera att underminera det ambitiösa arbete med matfrågan som Tyresö kommun sedan många år bedriver. Ökad utbildning om vegetarisk kost vore värdefullt.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att avstyrka motionen.

Bilagor

1. Tjänsteskrivelse

2. Motionen

§40 Rapport om delegationärende - tillsyn av enskilda familjedaghem

Dnr 2009/BUN 046 716

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att notera delegationsrapporten om tillsyn av enskilda familjedaghem.

____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Förvaltningen redovisade i maj 2008 de rutiner som gäller för tillsyn av enskild förskoleverksamhet. Under våren 2009 har tillsyn utförts i tre av de enskilda förskolorna. Tillsynen av enskilda familjedaghem har genomförts i enlighet med de fastställa rutinerna.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att notera delegationsrapporten om tillsyn av enskilda familjedaghem.

Bilaga:

1. Rapport angående tillsyn av enskilda familjedaghem.

§41 Rapport om delegationsbeslut

Dnr 2009/BUN 117 002

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar notera delegationsbesluten.

­­­­­­­­­­­­­­­____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Rapporteringen avser delegationsbeslut fattade av tjänstemän.

Beslut enligt delegation till tjänstemän:

Birgitta Wigren B1 Rätt till plats i skolbarnsomsorg, 10 ärenden under maj-augusti

B6:1 Rätt till plats i skolbarnsomsorg, 8 ärenden under maj-augusti

D18 Ledighet utöver vad rektor beslutar, 14 ärenden varav 1 avslag under maj-augusti

E 7 Skolskjuts för enskild elev 1 ärende under augusti

Agnetha Hedenbergh Beviljade vårdnadsbidrag 21 ansökningar beviljade under maj- augusti

Margreth Reiniusson E7 Skolskjuts för enskild elev, 2 ärenden varav ett avslag under juni

Inga ärenden under maj och juli

Ulla Lidén Inga ärenden under maj, juni och juli

D15 Placering i särskild undervisningsgrupp, 20 ärenden under augusti

Gunilla Petersen Inga ärenden under maj- augusti

Pia Höglund Inga ärenden under maj- juli

Pia Westergren D12 Elevens val

D 13 Skoldagens omfattning

Bertil Wennström D15 Placering i särskild undervisningsgrupp, 2 ärenden under maj, 8 ärenden under juni, 3 ärenden under augusti

Anne Bolmgren Inga ärenden under maj, juni, juli

D11 Beslut om fördelning av antalet timmar för ämnen, ämnesgrupper språkval och elevens val

D12 Elevens val

D13 Skoldagens omfattning

Lena Jansson Inga ärenden under maj, juni, juli och augusti

Susanne Nyberger Inga ärenden under april, maj och juli

D17 anpassad studiegång, 1 ärende under augusti

D10 Erbjudande om ett extra år i årskurs 1, 1 ärende i juni.

D 11 Beslut om fördelning av antalet timmar för ämnen och Elevens val

D13 Skoldagens omfattning

Yvonne Haldrup Inga ärenden under januari- april

Björn Åkerblom Inga ärenden under juli och augusti

Kristina Jansson D10 Beslut om förlängd grundskoleutbildning gå ännu ett år i åk 9

D25 Elevernas fördelning på klasser F, åk1,pk 4, åk 6

C1 Plats i förskoleklass

D 28 Ordningsregler

Alfhild Hög B3 Avsteg från reglerna när det gäller uppsägning av plats, 1 ärende under juli

Ulrica Andersson Beviljade vårdnadsbidrag 2 ansökningar under juni

Stephan Bruun Inga ärenden under maj och juni

Bertil Wennström D15 placering i särskild undervisningsgrupp, 18 ärenden under augusti

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar notera delegationsbesluten.

§42 Information

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera informationen

________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

1. Presentation av nya rektorer, Magnus Duvnäs och Björn Åkerblom

2. Erik Sanner lämnar en rapport om sommarskolorna och premieskolan samt om en del pågående utvecklingsprojekt

3. Centrumskolorna Nyboda och Forellen

1. Centrumskolornas organisation, delges för kännedom, Dnr 2009/BUN 138-610

2. Översyn av profilklassernas framtida inriktning

4. Nyckeltal, Dnr 2009/BUN 182-609

5. Mobila förskolor, noteras att frågan inte är aktuell och får återkomma om det skulle bli aktuellt. Dnr 2009/BUN 183-710

6. Rapport om pågående ärenden vid Skolinspektionen/Barn- och elevombudet, Dnr 2009/BUN 303-606

7. Rapport om allronder, Dnr 2009/BUN 304-026

8. Birgitta Wigren lämnar förvaltningschefens rapport

1. Budgetunderlag för 2010

2. Betygen för skolår 9, 2009

3. Skolvalet inför 2009/2010

4. Åtgärdsplanerna till medarbetarenkäten finns nu tillgängliga, anmäl till Alfhild Hög om ni vill erhålla dem.

5. Information lämnas om åtgärder kring influensan, troligtvis kommer skolsköterskorna att sköta vaccinationen av elever.

6. Rekrytering av rektor till Nyboda och Forellen är inte avslutad

7. Rekrytering av strateg för barn i behov av särskilt stöd pågår

8. Anmälan till Arbetsmiljöverkets gällande Krusboda skola blev inget ärende.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut