Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2017-03-15

Sammanträde 2017-03-15

Datum
Klockan
18:00
Plats
Tyresö gymnasium, Farmarstigen 7

1 Antagande av detaljplan för skola, vård- och omsorgsboende vid Fornudden

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Detaljplan för skola, vård- och omsorgsboende vid Fornudden inom, eller inom del av fastigheterna Kumla 3: 1264, 3: 93, 3: 1247, 3: 656 med flera antas.

Beskrivning av ärendet
Dåvarande samhällsbyggnadsförvaltningen fick den 11 mars 2015 i uppdrag av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplan för skola, förskola, äldreboende och bostäder vid Fornudden inom, eller inom del av fastigheterna Kumla 3: 1264, 3: 93, 3: 1247, 3: 656 med flera.

Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram detaljplaneförslag för en ny skola samt nytt vård- och omsorgsboende vid Fornudden i Trollbäcken. Planförslaget var på samråd mellan den 26 maj 2015 och 10 augusti 2015 samt på granskning mellan den 19 januari 2016 – 16 februari 2016. Detaljplanen har upprättats med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (PBL).

Kommunstyrelsen beredde ärendet 10 januari och föreslog kommunfullmäktige att anta detaljplanen. Kommunfullmäktige behandlade ärendet den 26 januari och beslutade att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för kompletteringar. Ärendet bereddes i kommunstyrelsen den 7 februari. Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 23 februari att ärendet än en gång återremitteras, via minoritetsåterremiss, för att kompletteras med ett jämförelsealternativ där Fornuddens skola byggs om och byggs till på befintlig plats samt ett förslag till lokalisering av ett nytt äldreboende. Med anledning av återremissen har ärendet kompletterats med en tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen daterad 2017-02-28 (bilaga). Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplan för skola vår- och omsorgsboende vid Fornudden inom del av fastigheterna Kumla 3: 1264, 3: 93, 3: 1247, 3: 656 med flera.

Ärendet behandlas i kommunstyrelsen måndagen den 13 mars med omedelbar justering. Inför kommunfullmäktiges behandling av ärendet den 15 mars biläggs kommunstyrelsens kallelsehandlingar till ärendet. Handlingarna kommer att kompletteras med justerade protokollshandlingar från kommunstyrelsen tisdagen den 14 mars.

Bilagor
Kallelsehandling kommunstyrelsen 2017-03-13.pdf
Tjänsteskrivelse Antagande av detaljplan för skola vård och omsorgsboende vid Fornudden.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2017-02-23 § 17 del 1.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2017-02-23 § 17 del 2.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2017-02-23 § 17 del 3.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2017-02-23 § 17 del 4.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2017-02-23 § 17 del 5.pdf
Tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen Antagande av detaljplan för skola vård- och omsorgsboende vid Fornudden.pdf
Tjänsteskrivelse beslut om antagande Fornudden.pdf
Antagande_planbeskrivning_fornudden_skola_vårdboende.pdf
Detaljplan Fornudden_skola_vårdboende_PKantagande.pdf
Granskningsutlåtande_Fornudden.pdf
Bullerutredning_Åkerlöfhallin_Fornudden 141121.pdf
Bullerutredning_illustration_Åkerlöfhallin141121.pdf
Trafikmätning_Trafikia_Fornuddsvägen_141110.pdf
PM_20151113_Trafik_Fornudden.pdf
Bilaga Alstringsresultat.pdf
Bilaga Fördjupad utredning gällande trafikutformning.pdf
Dagvattenutredning_WSP141029_Äldreboende Fornuddsparken.pdf
Dagvattenutredning_WSP141029_Bilaga1 Systemförslag.pdf
Geoteknik_Fornudden_GOLDER_20150831.pdf
Geoteknik_Fornuddsparken_SWECO141009.pdf
Geoteknik_Kumla_3_93_WSP100623__markutredning WSP100930_anm_sanering.pdf
Markteknisk undersökningsrapport_INKL BILAGOR_liten.pdf
Tekniskt PM miljö grundvatten_slutversion.pdf
Bilagor
1 Antagande_planbeskrivning_fornudden_skola_vårdboende.pdf (3 663 kb) 1 Bilaga Alstringsresultat.pdf (15 747 kb) 1 Bilaga Fördjupad utredning gällande trafikutformning.pdf (423 kb) 1 Bullerutredning_illustration_Åkerlöfhallin141121.pdf (58 kb) 1 Bullerutredning_Åkerlöfhallin_Fornudden 141121.pdf (233 kb) 1 Dagvattenutredning_WSP141029_Bilaga1 Systemförslag.pdf (197 kb) 1 Dagvattenutredning_WSP141029_Äldreboende Fornuddsparken.pdf (1 951 kb) 1 Detaljplan Fornudden_skola_vårdboende_PKantagande.pdf (524 kb) 1 Geoteknik_Fornudden_GOLDER_20150831.pdf (1 405 kb) 1 Geoteknik_Fornuddsparken_SWECO141009.pdf (1 594 kb) 1 Geoteknik_Kumla_3_93_WSP100623__markutredning WSP100930_anm_sanering.pdf (5 824 kb) 1 Kallelsehandling kommunstyrelsen 2017-03-13.pdf (82 kb) 1 Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2017-02-23 § 17 del 1.pdf (21 405 kb) 1 Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2017-02-23 § 17 del 2.pdf (40 546 kb) 1 Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2017-02-23 § 17 del 3.pdf (24 373 kb) 1 Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2017-02-23 § 17 del 4.pdf (35 486 kb) 1 Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2017-02-23 § 17 del 5.pdf (24 023 kb) 1 Markteknisk undersökningsrapport_INKL BILAGOR_liten.pdf (6 570 kb) 1 PM_20151113_Trafik_Fornudden.pdf (1 319 kb) 1 Tekniskt PM miljö grundvatten_slutversion.pdf (336 kb) 1 Tjänsteskrivelse Antagande av detaljplan för skola vård och omsorgsboende vid Fornudden.pdf (389 kb) 1 Tjänsteskrivelse beslut om antagande Fornudden.pdf (89 kb) 1 Tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen Antagande av detaljplan för skola vård- och omsorgsboende vid Fornudden.pdf (468 kb) 1 Trafikmätning_Trafikia_Fornuddsvägen_141110.pdf (482 kb)

§22 Fyllnadsval

Dnr 2017/KS 0023 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ny sammanräkning från Länsstyrelsen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ny ordinarie ledamot och nya ersättare i kommunfullmäktige
Klas Torstensson (M) har utsetts till ny ordinarie ledamot för Moderaterna i kommunfullmäktige efter Matilda Lundh (M).
 
Björn Kangas (M) har utsetts till ny ersättare för Moderaterna i kommunfullmäktige efter Klas Torstensson (M).
 
Märta Berglund (MP) har utsetts till ny ersättare för Miljöpartiet i kommunfullmäktige efter Nasrin Isfandary (MP).

Beslut/Protokollsutdrag
§22_prot_20170315.pdf (184 kb)

§23 Antagande av detaljplan för skola, vård- och omsorgsboende vid Fornudden

Dnr 2015/KSM0173.214

Kommunfullmäktiges beslut
- Detaljplan för skola, vård- och omsorgsboende vid Fornudden inom, eller inom del av fastigheterna Kumla 3: 1264, 3: 93, 3: 1247, 3: 656 med flera antas.

Reservation
Anita Mattson (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning och hänvisar till reservation i kommunstyrelsen
2017-02-07 § 22 (bilaga).
 
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig för de tjänstgörande miljöpartistiska ledamöternas räkning och hänvisar till reservation i kommunstyrelsen
2017-02-07 § 22 (bilaga).
 
Inger Gemicioglu (V) reserverar sig för de tjänstgörande vänsterpartistiska ledamöternas räkning (bilaga).
 
Anders Wickberg (SD) reserverar sig för de tjänstgörande sverigedemokratiska ledamöternas räkning och hänvisar till reservation i kommunstyrelsen 2016-01-12 § 4 (bilaga)
 
Beskrivning av ärendet
Dåvarande samhällsbyggnadsförvaltningen fick den 11 mars 2015 i uppdrag av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplan för skola, förskola, äldreboende och bostäder vid Fornudden inom, eller inom del av fastigheterna Kumla 3: 1264, 3: 93, 3: 1247, 3: 656 med flera.
 
Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram detaljplaneförslag för en ny skola samt nytt vård- och omsorgsboende vid Fornudden i Trollbäcken. Planförslaget var på samråd mellan den 26 maj 2015 och 10 augusti 2015 samt på granskning mellan den 19 januari 2016 - 16 februari 2016. Detaljplanen har upprättats med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (PBL).
 
Kommunstyrelsen beredde ärendet 10 januari och föreslog kommunfullmäktige att anta detaljplanen. Kommunfullmäktige behandlade ärendet den 26 januari och beslutade att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för kompletteringar. Ärendet bereddes i kommunstyrelsen den 7 februari. Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 23 februari att ärendet än en gång återremitteras, via minoritetsåterremiss, för att kompletteras med ett jämförelsealternativ där Fornuddens skola byggs om och byggs till på befintlig plats samt ett förslag till lokalisering av ett nytt äldreboende. Med anledning av återremissen har ärendet kompletterats med en tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen daterad 2017-02-28 (bilaga).

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplan för skola vår- och omsorgsboende vid Fornudden inom del av fastigheterna Kumla 3: 1264, 3: 93, 3: 1247, 3: 656 med flera.  
 
Ärendet behandlas i kommunstyrelsen måndagen den 13 mars med omedelbar justering. Inför kommunfullmäktiges behandling av ärendet den 15 mars biläggs kommunstyrelsens kallelsehandlingar till ärendet. Handlingarna kommer att kompletteras med justerade protokollshandlingar från kommunstyrelsen tisdagen den 14 mars.

Yttrande
Fredrik Saweståhl (M), Anita Mattson (S), Mats Lindblom (L), Inger Gemicioglu (V), Marie Åkesdotter (MP), Anki Svensson (M), Jannice Rockstroh (S), Anders Wickberg (SD), Martin Nilsson (S), Åsa de Mander (L), Kristjan Vaigur (S), Dick Bengtson (M), Andreas Jonsson (M), Anna Lund (KD), Christina Melzén (L), Peter Freij (M), Ulrica Riis-Pedersen (C), Anna Steele (L), Mikael Ordenius (MP), Jerry Svensson (S), Lilian Nylinder (MP) och Liselott Stjernfeldt (M) yttrar sig.

Yrkande
Fredrik Saweståhl (M), Mats Lindblom (L), Anki Svensson (M), Åsa de Mander (L), Dick Bengtson (M), Andreas Jonsson (M), Anna Lund (KD), Christina Melzén (L), Peter Freij (M), Ulrica Riis-Pedersen (C), Anna Steele (L) och Liselotte Stjernfeldt (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
 
Anita Matsson (S) yrkar i första hand att detaljplanen ska omarbetas med utgångspunkt att Fornuddens skola förnyas på befintligt skolområde och i andra hand avslag till kommunstyrelsens förslag. Marie Åkesdotter (MP), Martin Nilsson (S), Kristjan Vaigur (S) och Inger Gemicioglu (V) biträder yrkandet.
 
Anders Wickberg (SD) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller förstahandsyrkande från Anita Mattsson (S) med flera. Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige avslår förstahandsyrkande från Anita Mattsson (S) med flera. Kommunfullmäktige avslår förstahandsyrkande från Anita Mattson (S) med flera.
 
Omröstning begärs och följande röstordning fastställs:
- Den som vill avslå förstahandsyrkande från Anita Mattson (S) med flera röstar ja
- Den som vill bifalla förstahandsyrkande från Anita Mattson (S) med flera om att detaljplanen ska omarbetas med utgångspunkt att Fornuddens skola förnyas på befintligt skolområde röstar nej.

Resultat: 26 ja, 21 nej och 4 avstår. Se bifogat röstningsprotokoll (votering 1).

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla kommunstyrelsens förslag. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige vill avslå kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-03-13 §36 del 1.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-03-13 §36 del 2.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-03-13 §36 del 3.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-03-13 §36 del 4.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-03-13 §36 del 5.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-03-13 §36 del 6.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-03-13 §36 del 7.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-03-13 §36 del 8.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-03-13 §36 del 9.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-03-13 §36 del 10.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-03-13 §36 del 11.pdf
Tjänsteskrivelse Antagande av detaljplan för skola vård och omsorgsboende vid Fornudden.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2017-02-23 § 17 del 1.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2017-02-23 § 17 del 2.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2017-02-23 § 17 del 3.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2017-02-23 § 17 del 4.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2017-02-23 § 17 del 5.pdf
Tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen Antagande av detaljplan för skola vård- och omsorgsboende vid Fornudden.pdf
Tjänsteskrivelse beslut om antagande Fornudden.pdf
Antagande_planbeskrivning_fornudden_skola_vårdboende.pdf
Detaljplan Fornudden_skola_vårdboende_PKantagande.pdf
Granskningsutlåtande_Fornudden.pdf
Bullerutredning_Åkerlöfhallin_Fornudden 141121.pdf
Bullerutredning_illustration_Åkerlöfhallin141121.pdf
Trafikmätning_Trafikia_Fornuddsvägen_141110.pdf
PM_20151113_Trafik_Fornudden.pdf
Bilaga Alstringsresultat.pdf
Bilaga Fördjupad utredning gällande trafikutformning.pdf
Dagvattenutredning_WSP141029_Äldreboende Fornuddsparken.pdf
Dagvattenutredning_WSP141029_Bilaga1 Systemförslag.pdf
Geoteknik_Fornudden_GOLDER_20150831.pdf
Geoteknik_Fornuddsparken_SWECO141009.pdf
Geoteknik_Kumla_3_93_WSP100623__markutredning WSP100930_anm_sanering.pdf
Markteknisk undersökningsrapport_INKL BILAGOR_liten.pdf
Tekniskt PM miljö grundvatten_slutversion.pdf
Reservation S Antagande av detaljplan för skola vård och omsorgsboende vid Fornudden.pdf
Reservation MP Antagande av detaljplan för skola vård och omsorgsboende vid Fornudden.pdf
Reservation SD 2016-01-12 § 4.pdf
§ 23 Reservation vänsterpartiet kommunfullmäktige 2017-03-15.pdf
Röstningsprotokoll 2017-03-15 § 23 votering 1.pdf

Beslut/Protokollsutdrag
§23_prot_20170315.pdf (180 kb)
Bilagor
§ 23 Antagande_planbeskrivning_fornudden_skola_vårdboende.pdf (3 663 kb) § 23 Bilaga Alstringsresultat.pdf (15 747 kb) § 23 Bilaga Fördjupad utredning gällande trafikutformning.pdf (423 kb) § 23 Bullerutredning_illustration_Åkerlöfhallin141121.pdf (58 kb) § 23 Bullerutredning_Åkerlöfhallin_Fornudden 141121.pdf (233 kb) § 23 Dagvattenutredning_WSP141029_Bilaga1 Systemförslag.pdf (197 kb) § 23 Dagvattenutredning_WSP141029_Äldreboende Fornuddsparken.pdf (1 951 kb) § 23 Detaljplan Fornudden_skola_vårdboende_PKantagande.pdf (524 kb) § 23 Geoteknik_Fornudden_GOLDER_20150831.pdf (1 405 kb) § 23 Geoteknik_Fornuddsparken_SWECO141009.pdf (1 594 kb) § 23 Geoteknik_Kumla_3_93_WSP100623__markutredning WSP100930_anm_sanering.pdf (5 824 kb) § 23 Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2017-02-23 § 17 del 1.pdf (21 405 kb) § 23 Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2017-02-23 § 17 del 2.pdf (40 546 kb) § 23 Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2017-02-23 § 17 del 3.pdf (24 373 kb) § 23 Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2017-02-23 § 17 del 4.pdf (35 486 kb) § 23 Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2017-02-23 § 17 del 5.pdf (24 023 kb) § 23 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-03-13 §36 del 1.pdf (12 317 kb) § 23 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-03-13 §36 del 10.pdf (14 645 kb) § 23 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-03-13 §36 del 11.pdf (2 322 kb) § 23 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-03-13 §36 del 2.pdf (10 604 kb) § 23 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-03-13 §36 del 3.pdf (7 461 kb) § 23 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-03-13 §36 del 4.pdf (17 351 kb) § 23 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-03-13 §36 del 5.pdf (17 937 kb) § 23 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-03-13 §36 del 6.pdf (15 121 kb) § 23 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-03-13 §36 del 7.pdf (9 532 kb) § 23 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-03-13 §36 del 8.pdf (17 431 kb) § 23 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-03-13 §36 del 9.pdf (25 941 kb) § 23 Markteknisk undersökningsrapport_INKL BILAGOR_liten.pdf (6 570 kb) § 23 PM_20151113_Trafik_Fornudden.pdf (1 319 kb) § 23 Reservation MP Antagande av detaljplan för skola vård och omsorgsboende vid Fornudden.pdf (737 kb) § 23 Reservation S Antagande av detaljplan för skola vård och omsorgsboende vid Fornudden.pdf (1 378 kb) § 23 Reservation SD 2016-01-12 § 4.pdf (425 kb) § 23 Reservation vänsterpartiet kommunfullmäktige 2017-03-15.pdf (1 294 kb) § 23 Röstningsprotokoll 2017-03-15 § 23 votering 1.pdf (9 kb) § 23 Tekniskt PM miljö grundvatten_slutversion.pdf (336 kb) § 23 Tjänsteskrivelse Antagande av detaljplan för skola vård och omsorgsboende vid Fornudden.pdf (389 kb) § 23 Tjänsteskrivelse beslut om antagande Fornudden.pdf (89 kb) § 23 Tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen Antagande av detaljplan för skola vård- och omsorgsboende vid Fornudden.pdf (468 kb) § 23 Trafikmätning_Trafikia_Fornuddsvägen_141110.pdf (482 kb)