Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2018-10-25

Sammanträde 2018-10-25

Datum
Klockan
18:00
Plats
Tyresö gymnasium, Farmarstigen 7

1 Inledning

Beskrivning av ärendet
Sammanträdet inleds av kommunfullmäktiges ålderspresident, Anders Linder (S). I enlighet med § 3 i kommunfullmäktiges arbetsordning leder ålderspresidenten sammanträdet tills dess att valet av fullmäktiges presidium genomförts.

2 Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige mandatperioden 2018-2022

Dnr 2018/KS 0321 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen i Stockholms län har fastställt resultatet för Tyresö kommun i val till kommunfullmäktige 2018. Rösträkningen och fördelningen av mandaten har skett enligt reglerna i 13 och 14 kapitlet i vallagen.

Enligt protokoll över slutgiltig röstsammanräkning och mandatfördelning från Länsstyrelsen i Stockholms län har ledamöterna och ersättarna som anges i bilagan utsetts till kommunfullmäktige i Tyresö kommun. Ledamöterna och ersättarna anges partivis och i den ordning de har valts in för respektive parti.

Bilagor
Protokoll, valda ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige 2018-2022.pdf

3 Val av kommunfullmäktiges presidium mandatperioden 2018-2022

Dnr 2018/KS 0320 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1 XX väljs till ordförande i kommunfullmäktige till och med den 14 oktober 2022.
2 XX väljs till förste vice ordförande i kommunfullmäktige till och med den 14 oktober 2022.
3 XX väljs till andre vice ordförande i kommunfullmäktige till och med den 14 oktober 2022.

Beskrivning av ärendet
Det år då val till kommunfullmäktige ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige bland ledamöterna en ordförande, en förste vice ordförande samt en andre vice ordförande. Presidievalet ska förrättas under det första sammanträdet med det nyvalda fullmäktige. Vid tidpunkten för kallelseutskick är nomineringarna till presidiet inte klara.

4 Val av kommunfullmäktiges valberedning mandatperioden 2018-2022

Dnr 2018/KS 0308 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Kommunfullmäktiges valberedning väljs enligt bifogat förslag till och med den 14 oktober 2022.

Beskrivning av ärendet
På det första sammanträdet med nyvalda kommunfullmäktige väljer fullmäktige en valberedning för den löpande mandatperioden. Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska behandla med undantag för valen av fullmäktiges presidium, valberedning eller fyllnadsval.

Valberedningen består av en ledamot och en ersättare från varje parti som representeras i mandatperiodens fullmäktigeförsamling. Vid tidpunkten för kallelseutskick är nomineringarna till ordförande och vice ordförande i valberedningen inte klara.

Bilagor
Arbetsdokument Val av valberedning.docx

5 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2018/KS 0041 001

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga nya frågor lämnats in till sammanträdet.

6 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2018/KS 0042 001

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga nya interpellationer lämnats in till sammanträdet.

7 Anmälan av nya motioner

Dnr 2018/KS 0043 001

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga nya motioner lämnats till sammanträdet. Motioner kan lämnas efter att kallelsen skickats ut.

8 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2018/KS 0039 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1 Avsägelsen i kommunfullmäktige godkänns och lämnas in till Länsstyrelsen för ny sammanräkning.
2 Avsägelsen i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden godkänns.
3 Förslagen till fyllnadsval godkänns.

Beskrivning av ärendet
Avsägelser som lämnats in till sammanträdet
Angelica Vallén (L)
ersättare i kommunfullmäktige

Bo Jakobsen (M)
Ledamot i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Förslag till fyllnadsval som lämnats in till sammanträdet
Vasilis Mavroudis (MP)
nämndeman i Nacka tingsrätt

Lilian Nylinder (MP)
ny ersättare i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

9 Delårsrapport för Tyresö kommun per augusti 2018

Dnr 2018/KS 0253 10

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Delårsrapport för tertial 2 per augusti 2018 för Tyresö kommun med mål- och budgetuppföljning, prognos för helåret 2018 samt delredovisning av uppdraget Långsiktig utvecklingsstrategi för ett växande Tyresö godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat delårsrapport per augusti 2018, vilken innehåller mål- och budgetuppföljning, prognos för helåret 2018 samt delredovisning av uppdraget Långsiktig utvecklingsstrategi för ett växande Tyresö. Sedan kommunstyrelsens behandling av ärendet har delårsrapporten kompletterats med redovisningsprinciper och not 21b har rättats.

Revisionen ska bedöma om delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de finansiella och verksamhetsmässiga mål som fullmäktige beslutat om. Revisorernas bedömning redovisas i bilagd granskningsrapport samt revisorernas utlåtande som kommer att biläggas kallelsehandlingarna efter utskick.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-10-02 § 160.pdf
Tjänsteskrivelse Delår 2 2018 för Tyresö kommun.pdf
Delårsrapport per augusti 2018 KF version.pdf
Slutversion Granskning av delårsrapport per augusti 2018.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-10-02-§ 158.pdf
Byggnadsnämndens protokollsutdrag 2018-09-19 §63.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2018-09-24 § 67.pdf
Socialnämnden protokollsutdrag 2018-09-26 § 1059.pdf
Barn- och utbildningsnämndens protokollsutdrag 2018-09-26, § 76.pdf
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden protokollsutdrag 2018-09-27 § 46.pdf

10 Försäljning av aktierna i Tyresö Vindkraft AB till Tyresö Bostäder AB och beviljande av kapitaltillskott till Tyresö Vindkraft AB

Dnr 2018/KS 0167 005

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1 Överlåtelseavtal mellan Tyresö kommun och Tyresö Bostäder AB avseende samtliga aktier i Tyresö Vindkraft AB godkänns.
2 Ett kapitaltillskott på 18 miljoner kronor beviljas till Tyresö Vindkraft AB under förutsättning av att ovanstående överlåtelseavtal fullbordas och att tillträde till aktierna sker under 2018.
3 Kapitaltillskottet finansieras genom 4 miljoner kronor som avser köpeskillingen för aktierna och resterande 14 miljoner kronor genom eget kapital.
4 Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl och chefen för tekniska kontoret och medborgarfokus Britt-Marie Lundberg Björk ges i uppdrag att underteckna överlåtelseavtalet för kommunens räkning.

Beskrivning av ärendet
Den utredning som gjorts visar att det ur ett koncernperspektiv är mest fördelaktigt om kommunen överlåter aktierna i Tyresö Vindkraft AB till Tyresö Bostäder AB. Detta beroende på att Tyresö Bostäder då kan utnyttja förlustavdraget på nedskrivningen, vilket sänker deras bolagsskatt med cirka 4 miljoner kronor.

Om Tyresö Bostäder behåller vindkraftverket i egen ägo kan de också registrera sig som elproducent hos Energimyndigheten och själva deklarera sin energiskatt. Tyresö Bostäder behöver då inte betala moms för såväl egenproducerad som inköpt el. Det ger med nuvarande energiförbrukning en besparing på cirka 1 miljoner kronor/år för bolaget.

Kommunstyrelsen kommer att bereda ärendet på ett extrainsatt sammanträde i anslutning till kommunfullmäktiges sammanträde den 25 oktober. Kommunstyrelsens kallelsehandlingar biläggs till ärendet. Överlåtelseavtalet är vid tidpunkten för kallelseutskick under bearbetning och biläggs till handlingarna senare.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Försäljning av aktierna i Tyresö Vindkraft AB.pdf

11 Nya gruppbostäder i Strand och Hanviken

Dnr 2017KSM0606 301

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1 Investeringsmedel för LSS-bostäder utökas med:
9 800 000 kronor för LSS Hanviken till 29 800 000 kronor.
7 700 000 kronor för LSS Strand till 27 700 000 kronor.

2 Investeringen kommer att generera en preliminärt tillkommande hyra till socialförvaltningen med;
432 930 kronor/år för LSS Hanviken. Preliminär total hyreskostnad blir 1 732 930 kronor/år för boendet
307 794 kronor/år för LSS Strand. Preliminär total hyreskostnad blir
1 607 794 kronor för boendet
Hyran idag för Granbacken är 515 400 kronor som försvinner i samband med rivningen.

3 Investeringen finansieras vid behov med lån. Upplåningen ryms inom befintlig låneram. Frågan om utökat driftanslag för verksamheten ska prövas i arbetet med kommunplan 2020.

Beskrivning av ärendet
I kommunplan 2017 beslutades investeringsmedel om 40 miljoner kronor för två gruppbostäder. Förslagen är nu detaljprojekterade. På grund av oförutsedda förutsättningar har projektkostnaden ökat. För LSS Hanviken handlar det om ökad omfattning av geotekniska undersökningar av markförhållanden, ökade kostnader för framtagande av kvalitetsprogram i detaljplaneärende samt ökad entreprenadkostnad på grund av rådande marknadsläge. För LSS Strand handlar det om ökad omfattning av geotekniska samt miljötekniska undersökningar av markförhållanden, behov av fastighetsreglering samt ökad entreprenadkostnad på grund av rådande marknadsläge.


Kommunstyrelsen kommer att bereda ärendet på ett extrainsatt sammanträde i anslutning till kommunfullmäktiges sammanträde den 25 oktober. Kommunstyrelsens kallelsehandlingar biläggs till ärendet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Nya LSS-bostäder i Strand och Hanviken.pdf

12 Revidering av taxor 2019 för kontroll och tillsyn inom Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhetsområde

Dnr 2018/KS 0274 12

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1 Följande reviderade taxor, i enlighet med förbundsdirektionens beslut 2018-08-20 §§ 27-31, antas:
a) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom animaliska biprodukter.
b) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom livsmedelsområdet.
c) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
d) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.
e) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhet enligt lagen om sprängämnesprekursorer.
2. Samtliga taxor enligt a-e ovan ska tillämpas från och med den 1 januari 2019.

Beskrivning av ärendet
Direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund föreslår att kommunfullmäktige i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommun antar reviderade taxor vad gäller nedan områden. Taxorna föreslås gälla från och med 1 januari 2019.

Förbundet avser återkomma senare under hösten vad gäller taxor för tillsyn enligt strålskyddslagen samt eventuella taxor för alkohol- och tobakstillsynen.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att anta de reviderade taxorna enligt förslag från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds direktion samt att taxorna ska tillämpas från och med den 1 januari 2019.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-10-02 § 161.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av taxor 2019 för kontroll och tillsyn inom Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhetsområde.pdf
Direktionsprotokoll 2018-08-20 omedelbar just.pdf
2018-08-20 § 27 taxa animaliska biprodukter tjänsteskrivelse.pdf
2018-08-20 § 27 taxa animaliska biprodukter.pdf
2018-08-20 § 28 taxa inom livsmedelsområdet tjänsteskrivelse.pdf
2018-08-20 § 28 taxa inom livsmedelsområdet.pdf
2018-08-20 § 29 taxa enligt miljöbalken tjänsteskrivelse.pdf
2018-08-20 § 29 taxa enligt miljöbalken.pdf
2018-08-20 § 30 taxa receptfria läkemedel tjänsteskrivelse.pdf
2018-08-20 § 30 taxa receptfria läkemedel.pdf
2018-08-20 § 31 taxa sprängämnesprekursorer tjänsteskrivelse.pdf
2018-08-20 § 31 taxa sprängämnesprekursorer.pdf

13 Ny maskinhall och personalutrymmen på Alby friluftsgård

Dnr 2017KSM0371 301

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1 Investeringsmedel för ny maskinhall och personalutrymmen på Alby friluftsgård utökas med 4 500 000 kronor till 24 500 000 kronor.
2 Investeringen kommer att genera en preliminär hyra med 1 513 924 kronor/år som fördelas mellan gata park och fritid.
3 Investeringen finansieras vid behov med lån. Upplåningen ryms inom befintlig låneram. Frågan om utökat driftanslag för verksamheten ska prövas i arbetet med kommunplan 2020.

Beskrivning av ärendet
I kommunplan 2017 beslutades om investeringsmedel om 20 miljoner kronor för ny maskinhall och personalutrymmen på Alby friluftsgård.

Förslaget är nu detaljprojekterat. På grund av oförutsedda förutsättningar har projektkostnaden ökat. Det handlar om svåra geotekniska förhållanden samt ökad entreprenadkostnad på grund av rådande marknadsläge.

Ny investeringsbudget är 24 500 000 kronor. Investeringen bedöms som högprioriterad, då arbetsmiljön för de anställda brister.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1 Investeringsmedel för ny maskinhall och personalutrymmen på Alby friluftsgård utökas med 4 500 000 kronor till 24 500 000 kronor.
2 Investeringen kommer att genera en preliminär hyra med 1 513 924 kronor/år som fördelas mellan gata park och fritid.
3 Investeringen finansieras vid behov med lån. Upplåningen ryms inom befintlig låneram. Frågan om utökat driftanslag för verksamheten ska prövas i arbetet med kommunplan 2020.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-10-02 § 164.pdf
Tjänsteskrivelse Ny maskinhall och personalutrymmen på Alby friluftsgård.pdf

14 Revidering av förbundsordningen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Dnr 2018/KS 0208 005

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1 Förslag till reviderad paragraf 6 i förbundsordningen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund fastställs att gälla från och med 2019-01-01.
2 Beslutet i punkt 1 gäller under förutsättning att fullmäktige i Nynäshamn och Haninge fattar likalydande beslut.
3 Förbundets övertagande av ansvaret för myndighetsutövning enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare fastställs att gälla tidigast från och med 1 januari 2019, dock senast 31 maj 2019.

Beskrivning av ärendet
För att möjliggöra för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund att ta över myndighetsutövningen enligt alkohollag, tobakslag och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare för de medlemskommuner som så önskar, föreslår kommunstyrelseförvaltningen att förbundsordningens § 6 ändras genom likalydande beslut i Tyresö, Haninge och Nynäshamns kommuner.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att förslag till reviderad paragraf 6 i förbundsordningen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund fastställs att gälla från och med 2019-01-01 samt att beslutet ska gälla under förutsättning att fullmäktige i Nynäshamn och Haninge fattar likalydande beslut.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-10-02 § 166.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av förbundsordningen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund direktionsprotokoll 20180820.pdf

15 Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Dnr 2018/KS 0195 51

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Redovisning av gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Även avbrott i verkställigheten redovisas om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen från avbrottet innefattas. Vid detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut per den 30 juni 2018.
Ärendet har beretts av socialnämnden som föreslår kommunfullmäktige att notera rapporten.

Bilagor
Socialnämnden protokollsutdrag 2018-09-26 § 1063.pdf

16 Svar på motion om att avskaffa förturen för nyanlända migranter i den kommunala bostadskön

Dnr 2018/KS 0197 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Anders Wickberg, Per Carlberg, Henrik Mellström och Sandra Ekengren från Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag om att kommunen ska avskaffa regeln om att var fjärde hyreslägenhet ska gå till nyanlända migranter. Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till svar på motionen och föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-08-21 §137.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion om att avskaffa förturen för nyanlända migranter i den kommunala bostadskön.pdf
Motion om att avskaffa förturen för nyanlända i den kommunala bostadskön.pdf

17 Svar på motion om återvandringskontor

Dnr 2018/KS 0133 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Anders Wickberg och Per Carling, Sverigedemokraterna, har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att Tyresö kommun ska utreda möjligheterna att inrätta ett återvandringskontor. Motionen remitterades till gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden som har behandlat ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska avslås.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-08-21 §138.pdf
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden protokollsutdrag 2018-05-23 § 31.pdf
Motion om återvandringskontor.pdf

18 Svar på motion om träffpunkter för personer med funktionsnedsättning

Dnr 2018/KS 0105 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Anita Mattsson, Carl Johan Karlson, Beatrice Rubeling och Eija Räty från Socialdemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att utreda möjligheterna för att införa en träffpunkt för personer med funktionsnedsättning i kommunen.

Motionen remitterades till socialnämnden och kommunala funktionshindersrådet för förslag till besvarande. Socialnämnden har behandlat frågan och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. Kommunala funktionshindersrådet föreslår att motionen bifalls.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-09-11 § 153.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag 2018-06-20 § 1054.pdf
Kommunala funktionshindersrådet protokollsutdrag 2018-05-14 §32.pdf
Motion om träffpunkter för personer med funktionsnedsättning.pdf

19 Svar på motion om lokala ordningsföreskrifter rörande tiggeri

Dnr 2018/KS 0196 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
En motion har lämnats in till kommunfullmäktige av Anders Wickberg, Per Carlberg, Henrik Mellström och Sandra Ekengren från Sverigedemokraterna om att lägga till lydelsen: "Passiv insamling av pengar (tiggeri) är förbjuden på offentlig plats" i Tyresö kommuns lokala ordningsföreskrifter.

Motionen remitterades till kommunledningsutskottet för förslag till besvarande. Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram förslag till svar som, med hänvisning till ett pågående ärende i Högsta förvaltningsdomstolen om en kommun kan reglera passiv penninginsamling genom lokala ordningsföreskrifter vilket kan ge ledning för hur andra liknande fall ska bedömas, föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-09-11 § 154.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion om lokala ordningsföreskrifter rörande tiggeri.pdf
Motion om lokala ordningsföreskrifter rörande tiggeri.pdf

20 Svar på motion om revidering av cykelplan för centrumnära miljöer

Dnr KSM2018-1340-210

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Mikael Ordenius från Miljöpartiet de gröna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att Tyresö kommun ska revidera cykelplan för centrumnära miljöer. I motionen föreslås att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet ges i uppdrag att omgående ta fram en komplettering till cykelplanen för centrumområdet och att i kompletteringen se på helheten kring de vägar och platser som nämns i motionen.

Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet för förslag till besvarande. Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram förslag till svar på motionen vilken beskriver hur förslaget ligger i linje med det arbete förvaltningen gör. Ambitionen är att starta arbetet med en ny cykelplan i september 2018. Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-10-02 § 173.pdf
TJÄNSTESKRIVELSE svar på motion cykelplan MSU sep 2018.pdf
Motion om revidering av cykelplan för centrumnära miljöer.pdf

21 Svar på motion om försök med arbetstidsförkortning

Dnr 2017/KS 0519 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Marie Åkesdotter, Lilian Nylinder, Mikael Ordenius och Johan Rydén från Miljöpartiet har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om försök med arbetstidsförkortning i syfte att minska sjukskrivningstal och förstärka möjligheterna till nyrekrytering. Kommunstyrelsen har remitterat motionen till kommunledningsutskottet för förslag till besvarande.

HR-avdelningen har utifrån den inkomna motionen sett över och tagit del av ett antal av de försök till arbetstidsförkortning som genomförts samt tagit del av relevant forskning inom området. Vidare har potentiella effekter av ett införande av arbetstidsförkortning analyserats. Utifrån relevant forskning och erfarenheter från tidigare försök till arbetstidsförkortningar i liknande organisationer kan konstateras förhållandevis kraftiga kostnadsökningar som inte kunnat motiveras med andra positiva effekter. Kommunstyrelseförvaltningens samlade bedömning är därmed att Tyresö kommun i dagsläget bör avstå från att införa ett försök med arbetstidsförkortning.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-10-02 § 174.pdf
Svar på motion om försök med arbetstidsförkortning.pdf
Motion om att Tyresö kommun genomför ett försök med arbetstidsförkortning.pdf

22 Svar på motion angående behovet av analys av införandet av marknadshyror i Tyresö

Dnr 2018/KS 0155 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Anita Mattsson och Martin Nilsson från Socialdemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om behovet av analys av införande av marknadshyror i Tyresö. Motionen remitterades till kommunledningsutskottet för förslag till besvarande.

Kommunstyrelseförvaltningen anser att frågan inte ligger inom den kommunala kompetensen samt att en analys av konsekvenserna innan ett förslag föreligger inte är ett effektivt resursutnyttjande. Förvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-10-02 § 176.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion om marknadshyror.pdf
Motion angående behovet av analys av införandet av marknadshyror i Tyresö.pdf

§79 Inledning

Beskrivning av ärendet
Sammanträdet inleds av kommunfullmäktiges ålderspresident, Anders Linder (S). I enlighet med § 3 i kommunfullmäktiges arbetsordning leder ålderspresidenten sammanträdet tills dess att valet av fullmäktiges presidium genomförts.

Beslut/Protokollsutdrag
§79_prot_20181025.pdf (111 kb)

§80 Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige mandatperioden 2018-2022

Dnr 2018/KS 0321 001
 
Kommunfullmäktiges beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen i Stockholms län har fastställt resultatet för Tyresö kommun i val till kommunfullmäktige 2018. Rösträkningen och fördelningen av mandaten har skett enligt reglerna i 13 och 14 kapitlet i vallagen.
Enligt protokoll över slutgiltig röstsammanräkning och mandatfördelning från Länsstyrelsen i Stockholms län har ledamöterna och ersättarna som anges i bilagan utsetts till kommunfullmäktige i Tyresö kommun. Ledamöterna och ersättarna anges partivis och i den ordning de har valts in för respektive parti.
 
Bilagor
Protokoll, valda ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige 2018-2022.pdf

§81 Val av kommunfullmäktiges presidium mandatperioden 2018-2022


Dnr 2018/KS 0320 001
 
Kommunfullmäktiges beslut
1 Anders Linder (S) väljs till ordförande i kommunfullmäktige till och med den 14 oktober 2022.
2 Christina Melzén (L) väljs till förste vice ordförande i kommunfullmäktige till och med den 14 oktober 2022.
3 Sonja Gustafson (M) väljs till andre vice ordförande i kommunfullmäktige till och med den 14 oktober 2022.
 
Beskrivning av ärendet
Det år då val till kommunfullmäktige ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige bland ledamöterna en ordförande, en förste vice ordförande samt en andre vice ordförande. Presidievalet ska förrättas under det första sammanträdet med det nyvalda fullmäktige.
 
Yttrande
Mathias Tegner (S), Mats Lindblom (L), Dick Bengtson (M), Oliver Frimodig (SD) och Inger Gemicioglu (V) yttrar sig.
 
Yrkande
Mathias Tegner (S) yrkar att Anders Linder (S) utses till ordförande i kommunfullmäktige. Inger Gemicioglu (V) tillstyrker valet av Anders Linder (S) som kommunfullmäktiges ordförande.

Dick Bengtson (M) yrkar att Sonja Gustafson (M) utses som ordförande i kommunfullmäktige.

Mats Lindblom (L) yrkar att Christina Melzén (L) utses till förste vice ordförande i kommunfullmäktige. Inger Gemicioglu (V) tillstyrker valet av Christina Melzén som förste vice ordförande i kommunfullmäktige.
 
Inger Gemicioglu (V) yrkar att Sonja Gustafson (M) väljs till kommunfullmäktiges andre vice ordförande.
 
Dick Bengtson (M) yrkar att Sonja Gustafson (M) väljs till kommunfullmäktiges andre vice ordförande.
 
Oliver Frimodig (SD) yrkar att Johan Carlsson (SD) utses till andre vice ordförande i kommunfullmäktige.
 
Beslutsgång
Till uppdraget som kommunfullmäktiges ordförande har två kandidater nominerats, Anders Linder (S) och Sonja Gustafsson (M).
 
En sluten omröstning genomförs och rösträkningen utfaller enligt följande: 26 röster för Anders Linder (S) och 25 röster för Sonja Gustafsson (M). Anders Linder utses därmed till kommunfullmäktiges ordförande.
 
Till uppdraget som förste vice ordförande finns enbart en föreslagen kandidat, Christina Melzén (L). Hon utses därmed till kommunfullmäktiges förste vice ordförande.
 
Till uppdraget som kommunfullmäktiges andre vice ordförande har två kandidater nominerats, Sonja Gustafson (M) och Johan Carlsson (SD).
 
En sluten omröstning genomförs och rösträkningen utfaller enligt följande: 45 röster för Sonja Gustafson (M) och 6 röster för Johan Carlsson (SD). Sonja Gustafson (M) utses därmed till kommunfullmäktiges andre vice ordförande.
Beslut/Protokollsutdrag
§81_prot_20181025.pdf (156 kb)

§82 Val av kommunfullmäktiges valberedning mandatperioden 2018-2022

Dnr 2018/KS 0308 001
 
Kommunfullmäktiges beslut
1 Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktiges valberedning väljs enligt bifogat förslag till och med den 14 oktober 2022.
2 Mathias Tegnér (S) väljs till ordförande i valberedningen.
3 Sonja Gustafson (M) väljs till vice ordförande i valberedningen.
 
Beskrivning av ärendet
På det första sammanträdet med nyvalda kommunfullmäktige väljer fullmäktige en valberedning för den löpande mandatperioden. Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska behandla med undantag för valen av fullmäktiges presidium, valberedning eller fyllnadsval. Valberedningen består av en ledamot och en ersättare från varje parti som representeras i mandatperiodens fullmäktigeförsamling.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Val av kommunfullmäktiges valberedning 2018-2022.pdf

§83 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2018/KS 0041 001
 
Beskrivning av ärendet
Inga nya frågor har lämnats in till sammanträdet.
Beslut/Protokollsutdrag
§83_prot_20181025.pdf (111 kb)

§84 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2018/KS 0042 001
 
Beskrivning av ärendet
Inga nya interpellationer har lämnats in till sammanträdet.
Beslut/Protokollsutdrag
§84_prot_20181025.pdf (111 kb)

§85 Anmälan av nya motioner

Dnr 2018/KS 0043 001
 
Beskrivning av ärendet
Inga nya motioner har lämnats in till sammanträdet.
Beslut/Protokollsutdrag
§85_prot_20181025.pdf (111 kb)

§86 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2018/KS 0039 001
 
Kommunfullmäktiges beslut
1 Avsägelsen i kommunfullmäktige godkänns och lämnas in till Länsstyrelsen för ny sammanräkning.
2 Avsägelsen i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden godkänns.
3 Förslagen till fyllnadsval godkänns.
4 Förslaget på förordnande av begravningsombud godkänns och översänds till Länsstyrelsen.
 
Beskrivning av ärendet
Avsägelser som lämnats in till sammanträdet
Angelica Vallén (L)
ersättare i kommunfullmäktige
Bo Jakobsen (M)
Ledamot i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
Förslag till fyllnadsval som lämnats in till sammanträdet
Vasilis Mavroudis (MP)
nämndeman i Nacka tingsrätt
Lilian Nylinder (MP)
ny ersättare i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund
 
Bo Forslund (M)
fortsatt uppdrag som begravningsombud i Tyresö kommun 2019-2022.
Beslut/Protokollsutdrag
§86_prot_20181025.pdf (174 kb)

§87 Delårsrapport för Tyresö kommun per augusti 2018

Dnr 2018/KS 0253 10
 
Kommunfullmäktiges beslut
- Delårsrapport för tertial 2 per augusti 2018 för Tyresö kommun med mål- och budgetuppföljning, prognos för helåret 2018 samt delredovisning av uppdraget Långsiktig utvecklingsstrategi för ett växande Tyresö godkänns.
 
Särskilt yttrande
Oliver Frimodig (SD) lämnar ett särskilt yttrande för de tjänstgörande sverigedemokratiska ledamöternas räkning (bilaga).
 
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat delårsrapport per augusti 2018, vilken innehåller mål- och budgetuppföljning, prognos för helåret 2018 samt delredovisning av uppdraget Långsiktig utvecklingsstrategi för ett växande Tyresö. Sedan kommunstyrelsens behandling av ärendet har delårsrapporten kompletterats med redovisningsprinciper och not 21b har rättats.
 
Revisionen ska bedöma om delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de finansiella och verksamhetsmässiga mål som fullmäktige beslutat om. Revisorernas bedömning redovisas i bilagd granskningsrapport samt revisorernas utlåtande som kommer att biläggas kallelsehandlingarna efter utskick.
 
Yttrande
Mats Lindblom (L), Anita Mattsson (S), Oliver Frimodig (SD), Inger Gemicioglu (V) och Fredrik Saweståhl (M) yttrar sig.
 
Yrkande
Mats Lindblom (L) och Fredrik Saweståhl (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
 
Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-10-02 § 160.pdf
Tjänsteskrivelse Delår 2 2018 för Tyresö kommun.pdf
Delårsrapport per augusti 2018 KF version.pdf
Bilaga 1 delårsrapport, Investeringar.pdf
Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport per 31 augusti 2018.pdf
Slutversion Granskning av delårsrapport per augusti 2018.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-10-02-§ 158.pdf
Byggnadsnämndens protokollsutdrag 2018-09-19 §63.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2018-09-24 § 67.pdf
Socialnämnden protokollsutdrag 2018-09-26 § 1059.pdf
Barn- och utbildningsnämndens protokollsutdrag 2018-09-26, § 76.pdf
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden protokollsutdrag 2018-09-27 § 46.pdf
§ 87 SD Särskilt yttrande Delårsrapport för Tyresö kommun per augusti 2018.pdf

§88 Överlåtelse av aktierna i Tyresö Vindkraft AB till Tyresö Bostäder AB och beviljande av kapitaltillskott till Tyresö Vindkraft AB

Dnr 2018/KS 0167 005
 
Kommunfullmäktiges beslut
1 Överlåtelseavtal mellan Tyresö kommun och Tyresö Bostäder AB avseende samtliga aktier i Tyresö Vindkraft AB godkänns.
2 Ett kapitaltillskott på 18 miljoner kronor beviljas till Tyresö Vindkraft AB under förutsättning av att ovanstående överlåtelseavtal fullbordas och att tillträde till aktierna sker under 2018.
3 Kapitaltillskottet finansieras genom 4 miljoner kronor som avser köpeskillingen för aktierna och resterande 14 miljoner kronor genom eget kapital.
4 Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl och chefen för tekniska kontoret och medborgarfokus Britt-Marie Lundberg Björk ges i uppdrag att underteckna överlåtelseavtalet för kommunens räkning.
 
Särskilt yttrande
Oliver Frimodig (SD) lämnar ett särskilt yttrande för de sverigedemokratiska ledamöternas räkning (bilaga).
 
Beskrivning av ärendet
Den utredning som gjorts visar att det ur ett koncernperspektiv är mest fördelaktigt om kommunen överlåter aktierna i Tyresö Vindkraft AB till Tyresö Bostäder AB. Detta beroende på att Tyresö Bostäder då kan utnyttja förlustavdraget på nedskrivningen, vilket sänker deras bolagsskatt med cirka 4 miljoner kronor.
 
Om Tyresö Bostäder behåller vindkraftverket i egen ägo kan de också registrera sig som elproducent hos Energimyndigheten och själva deklarera sin energiskatt. Tyresö Bostäder behöver då inte betala moms för såväl egenproducerad som inköpt el. Det ger med nuvarande energiförbrukning en besparing på cirka 1 miljoner kronor/år för bolaget.
 
Kommunstyrelsen beredde ärendet på ett extrainsatt sammanträde i anslutning till kommunfullmäktiges sammanträde den 25 oktober.
 
Yttrande
Leif Lanke (L), Anders Wickberg (SD) och Ulrica Riis-Pedersen (C) yttrar sig.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Försäljning av aktierna i Tyresö Vindkraft AB.pdf
Aktieöverlåtelseavtal avseende Tyresö vindkraft AB mellan Tyresö kommun och Tyresö bostäder AB.pdf
§ 88 Särskilt yttrande SD Överlåtelse av aktierna i Tyresö Vindkraft AB.pdf

§89 Nya gruppbostäder i Strand och Hanviken

Dnr 2017KSM0606 301
 
Kommunfullmäktiges beslut
1 Investeringsmedel för LSS-bostäder utökas med:
9 800 000 kronor för LSS Hanviken till 29 800 000 kronor.
7 700 000 kronor för LSS Strand till 27 700 000 kronor.
 
2 Investeringen kommer att generera en preliminärt tillkommande hyra till socialförvaltningen med;
432 930 kronor/år för LSS Hanviken.  Preliminär total hyreskostnad blir 1 732 930 kronor/år för boendet
307 794 kronor/år för LSS Strand. Preliminär total hyreskostnad blir
1 607 794 kronor för boendet
Hyran idag för Granbacken är 515 400 kronor som försvinner i samband med rivningen.
 
3 Investeringen finansieras vid behov med lån.  Upplåningen ryms inom befintlig låneram. Frågan om utökat driftanslag för verksamheten ska prövas i arbetet med kommunplan 2020.
 
Beskrivning av ärendet
I kommunplan 2017 beslutades investeringsmedel om 40 miljoner kronor för två gruppbostäder. Förslagen är nu detaljprojekterade. På grund av oförutsedda förutsättningar har projektkostnaden ökat. För LSS Hanviken handlar det om ökad omfattning av geotekniska undersökningar av markförhållanden, ökade kostnader för framtagande av kvalitetsprogram i detaljplaneärende samt ökad entreprenadkostnad på grund av rådande marknadsläge. För LSS Strand handlar det om ökad omfattning av geotekniska samt miljötekniska undersökningar av markförhållanden, behov av fastighetsreglering samt ökad entreprenadkostnad på grund av rådande marknadsläge.
 
Kommunstyrelsen beredde ärendet på ett extrainsatt sammanträde i anslutning till kommunfullmäktiges sammanträde den 25 oktober.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Nya LSS-bostäder i Strand och Hanviken.pdf

§90 Revidering av taxor 2019 för kontroll och tillsyn inom Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhetsområde

Dnr 2018/KS 0274 12
 
Kommunfullmäktiges beslut
1 Följande reviderade taxor, i enlighet med förbundsdirektionens beslut 2018-08-20 §§ 27-31, antas:
a) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom animaliska biprodukter.
b) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom livsmedelsområdet.
c) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
d) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.
e) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhet enligt lagen om sprängämnesprekursorer.
2. Samtliga taxor enligt a-e ovan ska tillämpas från och med den 1 januari 2019.
 
Beskrivning av ärendet
Direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund föreslår att kommunfullmäktige i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommun antar reviderade taxor vad gäller nedan områden. Taxorna föreslås gälla från och med 1 januari 2019.
 
Förbundet avser återkomma senare under hösten vad gäller taxor för tillsyn enligt strålskyddslagen samt eventuella taxor för alkohol- och tobakstillsynen.
 
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att anta de reviderade taxorna enligt förslag från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds direktion samt att taxorna ska tillämpas från och med den 1 januari 2019.
 
Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-10-02 § 161.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av taxor 2019 för kontroll och tillsyn inom Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhetsområde.pdf
Direktionsprotokoll 2018-08-20 omedelbar just.pdf
2018-08-20 § 27 taxa animaliska biprodukter tjänsteskrivelse.pdf
2018-08-20 § 27 taxa animaliska biprodukter.pdf
2018-08-20 § 28 taxa inom livsmedelsområdet tjänsteskrivelse.pdf
2018-08-20 § 28 taxa inom livsmedelsområdet.pdf
2018-08-20 § 29 taxa enligt miljöbalken tjänsteskrivelse.pdf
2018-08-20 § 29 taxa enligt miljöbalken.pdf
2018-08-20 § 30 taxa receptfria läkemedel tjänsteskrivelse.pdf
2018-08-20 § 30 taxa receptfria läkemedel.pdf
2018-08-20 § 31 taxa sprängämnesprekursorer tjänsteskrivelse.pdf
2018-08-20 § 31 taxa sprängämnesprekursorer.pdf

§91 Ny maskinhall och personalutrymmen på Alby friluftsgård

Dnr 2017KSM0371 301
 
Kommunfullmäktiges beslut
1 Investeringsmedel för ny maskinhall och personalutrymmen på Alby friluftsgård utökas med 4 500 000 kronor till 24 500 000 kronor.
2 Investeringen kommer att genera en preliminär hyra med 1 513 924 kronor/år som fördelas mellan gata park och fritid.
3 Investeringen finansieras vid behov med lån.  Upplåningen ryms inom befintlig låneram. Frågan om utökat driftanslag för verksamheten ska prövas i arbetet med kommunplan 2020.
 
Beskrivning av ärendet
I kommunplan 2017 beslutades om investeringsmedel om 20 miljoner kronor för ny maskinhall och personalutrymmen på Alby friluftsgård.
 
Förslaget är nu detaljprojekterat. På grund av oförutsedda förutsättningar har projektkostnaden ökat. Det handlar om svåra geotekniska förhållanden samt ökad entreprenadkostnad på grund av rådande marknadsläge.
 
Ny investeringsbudget är 24 500 000 kronor. Investeringen bedöms som högprioriterad, då arbetsmiljön för de anställda brister.
 
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige besluta att:
 
Investeringsmedel för ny maskinhall och personalutrymmen på Alby friluftsgård utökas med 4 500 000 kronor till 24 500 000 kronor.
Investeringen kommer att genera en preliminär hyra med 1 513 924 kronor/år som fördelas mellan gata park och fritid.
 
Investeringen finansieras vid behov med lån.  Upplåningen ryms inom befintlig låneram. Frågan om utökat driftanslag för verksamheten ska prövas i arbetet med kommunplan 2020.
 
Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-10-02 § 164.pdf
Tjänsteskrivelse Ny maskinhall och personalutrymmen på Alby friluftsgård.pdf

§92 Revidering av förbundsordningen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Dnr 2018/KS 0208 005
 
Kommunfullmäktiges beslut
1 Förslag till reviderad paragraf 6 i förbundsordningen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund fastställs att gälla från och med 2019-01-01.
2 Beslutet i punkt 1 gäller under förutsättning att fullmäktige i Nynäshamn och Haninge fattar likalydande beslut.
3 Förbundets övertagande av ansvaret för myndighetsutövning enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare fastställs att gälla tidigast från och med 1 januari 2019, dock senast 31 maj 2019.
 
Beskrivning av ärendet
För att möjliggöra för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund att ta över myndighetsutövningen enligt alkohollag, tobakslag och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare för de medlemskommuner som så önskar, föreslår kommunstyrelseförvaltningen att förbundsordningens § 6 ändras genom likalydande beslut i Tyresö, Haninge och Nynäshamns kommuner.
 
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att förslag till reviderad paragraf 6 i förbundsordningen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund fastställs att gälla från och med 2019-01-01 samt att beslutet ska gälla under förutsättning att fullmäktige i Nynäshamn och Haninge fattar likalydande beslut.
 
Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-10-02 § 166.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av förbundsordningen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund direktionsprotokoll 20180820.pdf

§93 Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Dnr 2018/KS 0195 51
 
Kommunfullmäktiges beslut
- Rapporten noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Redovisning av gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Även avbrott i verkställigheten redovisas om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen från avbrottet innefattas. Vid detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut per den 30 juni 2018.
Ärendet har beretts av socialnämnden som föreslår kommunfullmäktige att notera rapporten.
 
Bilagor
Socialnämnden protokollsutdrag 2018-09-26 § 1063.pdf

§94 Svar på motion om att avskaffa förturen för nyanlända migranter i den kommunala bostadskön

Dnr 2018/KS 0197 001
 
Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen avslås.
 
Beskrivning av ärendet
Anders Wickberg, Per Carlberg, Henrik Mellström och Sandra Ekengren från Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag om att kommunen ska avskaffa regeln om att var fjärde hyreslägenhet ska gå till nyanlända migranter. Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till svar på motionen och föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.
 
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
 
Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-08-21 §137.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion om att avskaffa förturen för nyanlända migranter i den kommunala bostadskön.pdf
Motion om att avskaffa förturen för nyanlända i den kommunala bostadskön.pdf

§95 Svar på motion om återvandringskontor

Dnr 2018/KS 0133 001
 
Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen avslås.
 
Beskrivning av ärendet
Anders Wickberg och Per Carling, Sverigedemokraterna, har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att Tyresö kommun ska utreda möjligheterna att inrätta ett återvandringskontor.  Motionen remitterades till gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden som har behandlat ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska avslås.
 
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
 
Yttrande
Anders Wickberg (SD) yttrar sig.
 
Yrkande
Anders Wickberg (SD) yrkar bifall till motionen.
 
Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-08-21 §138.pdf
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden protokollsutdrag 2018-05-23 § 31.pdf
Motion om återvandringskontor.pdf

§96 Svar på motion om träffpunkter för personer med funktionsnedsättning

Dnr 2018/KS 0105 001
 
Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen avskrivs.
 
Beskrivning av ärendet
Anita Mattsson, Carl Johan Karlson, Beatrice Rubeling och Eija Räty från Socialdemokraterna har meddelat att de väljer att återta motionen.
 
Yttrande
Martin Nilsson (S) yttrar sig.
Beslut/Protokollsutdrag
§96_prot_20181025.pdf (165 kb)

§97 Svar på motion om lokala ordningsföreskrifter rörande tiggeri

Dnr 2018/KS 0196 001
 
Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen avslås.
 
Särskilt yttrande
Fredrik Saweståhl (M) hänvisar till särskilt yttrande/ersättaryttrande i kommunstyrelsen 11 november 2018 § 154 (bilaga).
 
Beskrivning av ärendet
En motion har lämnats in till kommunfullmäktige av Anders Wickberg, Per Carlberg, Henrik Mellström och Sandra Ekengren från Sverigedemokraterna om att lägga till lydelsen: "Passiv insamling av pengar (tiggeri) är förbjuden på offentlig plats" i Tyresö kommuns lokala ordningsföreskrifter.
 
Motionen remitterades till kommunledningsutskottet för förslag till besvarande. Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram förslag till svar som, med hänvisning till ett pågående ärende i Högsta förvaltningsdomstolen om en kommun kan reglera passiv penninginsamling genom lokala ordningsföreskrifter vilket kan ge ledning för hur andra liknande fall ska bedömas, föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.
 
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
 
Yttrande
Anders Wickberg (SD), Fredrik Saweståhl (M), Mikael Ordenius (MP), Mathias Tegnér (S), Per Carlberg (SD) och Tom Nilstierna (C) yttrar sig.
 
Yrkande
Fredrik Saweståhl (M) och Tom Nilstierna (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Anders Wickberg (SD) och Per Carlberg (SD) yrkar bifall till motionen.
 
Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-09-11 § 154.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion om lokala ordningsföreskrifter rörande tiggeri.pdf
Motion om lokala ordningsföreskrifter rörande tiggeri.pdf
Särskilt yttrande Ersättaryttrande M Svar på motion om lokala ordningsföreskrifter rörande tiggeri.pdf

§98 Svar på motion om revidering av cykelplan för centrumnära miljöer

Dnr KSM2018-1340-210
 
Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen avskrivs.
 
Beskrivning av ärendet
Mikael Ordenius från Miljöpartiet de gröna har meddelat att han vill återta motionen.
 
Yttrande
Mikael Ordenius (MP) yttrar sig.
Beslut/Protokollsutdrag
§98_prot_20181025.pdf (165 kb)

§99 Svar på motion om försök med arbetstidsförkortning

Dnr 2017/KS 0519 001
 
Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen avskrivs.
 
Beskrivning av ärendet
Marie Åkesdotter, Lilian Nylinder, Mikael Ordenius och Johan Rydén från Miljöpartiet har meddelat att de väljer att återta motionen.
Beslut/Protokollsutdrag
§99_prot_20181025.pdf (165 kb)

§100 Svar på motion angående behovet av analys av införandet av marknadshyror i Tyresö

Dnr 2018/KS 0155 001
 
Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen avskrivs.
 
Beskrivning av ärendet
Anita Mattsson och Martin Nilsson från Socialdemokraterna har meddelat att de återtar motionen.
Beslut/Protokollsutdrag
§100_prot_20181025.pdf (165 kb)