Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2012-04-24

Sammanträde 2012-04-24

Datum
Klockan
18.30
Plats
Sammanträdesrummet Bollmora, kommunhuset

68 Kommundirektörens rapport 2012

Dnr 2012/KS 0018

Förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

69 Genomförande av folkomröstning om förändrad taxa och avgifter inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning (omröstningsdatum, omröstningsdistrikt och lokaler, förtidsröstning)

Dnr 2012/KS 0129

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Folkomröstning genomförs söndagen den 23 september 2012.
2. Omröstningsdistrikten är de samma som valdistrikten vid allmänna valet 2010. Antalet omröstningslokaler ska vara 10 stycken enligt bilaga. De distrikt som röstar i de olika lokalerna framgår av bilaga.
3. Öppettider i omröstningslokalerna på valdagen är kl. 10:00-20:00.
4. Den fråga som ska ställas är: "Bör Tyresö kommun fortsätta tillämpa taxemodellen inom omsorgen för äldre- och personer med funktionsnedsättning som beslutades mars 2011?" Det ska finnas tre röstsedlar: ja, nej och blank.
5. Röstsedlarna ska ha samma utseende som vid allmänna val och vara vita.
6. Budröstning ska tillåtas.
7. Institutionsröstning genomförs den 15 september på Björkbacken, Trollängen, Ängsgården och Krusmyntan under två timmar per äldreboende.
8. Förtidsröstning anordnas under tidsperioden 12-22 september i följande lokaler under ordinarie öppettider:Huvudbiblioteket i Tyresö centrum Trollbäckens bibliotek Strandbiblioteket
9. Ångerröstning är ej tillåten på omröstningsdagen.
10. Röstsammanräkningen ska vara genomförd av valnämnden senast den 26 september 2012.11. Valnämnden ska kontrollräkna rösterna om sammanräkningen i röstlokalerna uppvisar en skillnad på totalt mindre än 300 ja- och nejröster. Skulle skillnaden överstiga denna gräns betraktas sammanräkningen i röstlokalerna som slutgiltig.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 8 mars att kommunen ska genomföra en folkomröstning med anledning av namninsamling med begäran att pröva beslut fattat i kommunfullmäktige den 14 oktober 2011 § 53 om förändrad taxa och avgifter inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning. Kommunfullmäktige har att bland annat fatta beslut om dag för omröstning, omröstningsdistrikt och lokaler samt fråga och svarsalternativ. Valnämnden har den 11 april beslutat om förslag till kommunfullmäktige om genomförande av folkomröstningen.

Bilagor
Protokollsutdrag valnämnden § 1 20120411.pdf
Samråd med Valmyndigheten - beslut.pdf

70 Årsredovisning för Södertörns brandförsvarsförbund 2011

Dnr 2012/KS 0167

Förslag till beslut
1. Årsredovisning för Södertörns brandförsvarsförbund 2011 noteras.
2. Förbundsdirektionen och de enskilda ledamöterna i Södertörns brandförsvarsförbund beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionsberättelsen avser.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Södertörns brandförsvarsförbund 2011 redovisas i bilaga.

Bilagor
Revisorernas redogörelse 2011-03042012132931.pdf
Revisionsrapport_revisionsskrivelse 2011-03042012122648.pdf
Södertörn_årsredovisning_2011.pdf

71 Projekt Medborgarfokus - ansvarfördelning gällande granskning av verksamheter

Dnr 2012/KS 0171

Förslag till beslut
1. Ansvarsfördelning för granskning av verksamheter godkänns
2. Kvalitetsgruppen inom Medborgarfokus ges i uppdrag att granska nämndernas verksamhetsområden i enlighet med reglementet för samtliga nämnder.

Beskrivning av ärendet
I samband med uppstart av projekt Medborgarfokus finns det behov av att fastställa ansvarsfördelning gällande den granskning av enskilda och kommunala verksamheter som ska utföras inom projektet satt i relation till berörda förvaltningar och nämnder.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - ansvarfördelning projekt Medborgarfokus.pdf

72 Delegering att avsluta granskning och tillsyn av nämndernas verksamhetsområden

Dnr 2012/KS 0170

Förslag till beslut
1. Kvalitetschefen och den hon delegerar till ges rätt att avsluta granskning och tillsyn av nämndernas verksamhetsområden i enlighet med reglementet för samtliga nämnder.
2. Delegationsbesluten ska redovisas till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
I det gemensamma reglementet för kommunens nämnder regleras det att kommunstyrelsen har möjlighet att utöva tillsyn och granskning av nämndernas verksamhetsområden. Genom att organisera granskningen på detta sätt kan kommunstyrelsen genomföra granskning och tillsyn av nämndernas verksamheter med tillämpning av rådande sekretesslagstiftning. Kommunstyrelsen har från och med januari 2012 inrättat projektet Medborgarfokus. Projektet sorterar under kommunstyrelsen och har bland annat i uppdrag att utföra de granskningar och den tillsyn som avses i det gemensamma reglementet för samtliga nämnder. Granskningen och tillsynen kommer att ske utifrån en kommunövergripande tillsynsplan som fastställs årligen av kommunstyrelsen. Nämnderna har dock möjlighet att senast november året innan respektive plan fastställs ange förslag på granskningsplan gällande den egna nämndens verksamhetsområde. Den granskning som utförs av projekt Medborgarfokus fråntar inte nämnderna deras egna ansvar att granska sina verksamhetsområden. Kommundirektörens stab föreslår att kommunstyrelsen beslutar att kvalitetschefen och den hon delegerar till ges rätt att avsluta granskningar av nämndernas verksamhetsområden. Delegationsbesluten ska redovisas till kommunstyrelsen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Delegering avsluta granskningar och tillsyn av nämndernas verksamhetsområden.pdf

73 Översyn och anpassning av taxor och avgifter för kultur- och fritidsverksamheten

Dnr 2012/KS 0168

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kultur- och fritidsnämndens taxor fastställs enligt bilaga 1, att börja gälla från den 1 januari 2013 respektive den 1 januari 2014.
2 En kontrollavgift på 500 kronor per tillfälle införs då tilldelade tider i lokaler inte används eller avbokas minst 4 vardagar innan.
3. Avgiften för förlorat bibliotekskort för vuxna höjs från 20 kr till 50 kr, att börja gälla från den 1 januari 2013.

Beskrivning av ärendet
Utvecklingsförvaltningen fick i samband med kultur- och fritidsnämndens beslut om nämndplan 2012, 2011-09-26 § 64, i uppdrag att se över taxorna inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde.Utvecklingsförvaltningen har genomfört översynen och tagit fram förslag till anpassade taxor vilka kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att fastställa.

Bilagor
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2012-03-26 §15 KFN taxor och avgifter.pdf

74 Översyn och anpassning av taxor och avgifter för Tyresövallen och Trollbäckens IP § 66

Dnr 2012/KSTK 0010.12

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige fastställer föreliggande förslag till taxor för Tyresövallen och Trollbäckens IP (bilaga 1) att börja gälla från den 1 januari 2013 respektive den 1 januari 2014 med ändringen att taxan för barn och ungdomar under försäsong på Tyresövallens bollplaner förblir oförändrad, både vid taxejusteringen 2013-01-01 och 2014-01-01.
2. Kommunfullmäktige beslutar införa en kontrollavgift på 500 kronor per tillfälle införs då tilldelade tid inte används eller avbokats minst fyra vardagar innan. Kontrollavgiften gäller från den 1 januari 2013. Gäller även för uppbokningar som skett före den 1 januari 2013.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut
1. Utfallet av taxornas effekt på efterfrågan och graden av nyttjande ska utvärderas under hösten 2013.

Beskrivning av ärendet
Enligt kommunplan ska alla nämnder årligen se över sina taxor i syfte att avgiftsintäkterna ska bidra till verksamhetens finansiering. Som ett led i detta övergripande uppdrag har samhällsbyggnadsförvaltningen bland annat genomfört en översyn av taxor med mera för verksamheterna som bedrivs på Tyresövallen och vid Trollbäckens idrottsplats. I översynen görs en faktisk beräkning av kostnaden per timme för att driva Tyresövallen och Trollbäckens IP. Beräkningen omfattar såväl konstgräs¬planerna som ishallarna.I bilaga 1 tillhörande samhällsbyggnadsförvaltnings tjänsteskrivelse redovisas förslaget till nya taxor för användandet av anläggningarna på Tyresövallen och Trollbäckens IP. Förslaget innebär att taxorna justeras i två steg. Den första justeringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2013 och den andra justeringen den 1 januari 2014. Införandet av evenemangstaxa sker i ett steg med ikraftträdande den 1 januari 2013.

Ordförandeutlåtande
Ett fel har uppmärksammats i underlaget och beslutet i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet kring ärendet "Översyn och anpassning av taxor och avgifter för Tyresövallen och Trollbäckens IP". Felet består av att taxan för barn och ungdomar under försäsong på Tyresövallens bollplaner enligt förslaget skulle uppgå till Taxa 1, det vill säga 900 kronor per timme, vilket skulle innebära en höjning med 700 kronor. Denna taxa ska istället föreslås förbli oförändrad, alltså 200 kronor i timmen. Jag föreslår därför att taxan för barn och ungdomar under försäsong på Tyresövallens bollplaner förblir oförändrad, både vid taxejusteringen 2013-01-01 och 2014-01-01

Bilagor
MSU § 66.pdf

75 Remissyttrande över regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län

Dnr 2012/KSM 229 261

Förslag till beslut
- Det Södertörnsgemensamma yttrandet antas som Tyresö kommuns eget yttrande över Trafiknämndens, Stockholms läns landsting, Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län - remissversion.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har fått regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län på remiss från Trafiknämnden i Stockholms läns landsting. Den nya kollektivtrafiklagen, sedan 1 januari 2012, innebär att det i varje län ska finnas en regional kollektivtrafikmyndighet. I Stockholm utgörs den av Stockholms läns landstings trafiknämnd. Myndigheten ansvarar bland annat för att ta fram ett regionalt trafikförsörjningsprogram med långsiktiga mål, som ska ligga till grund för den kollektivtrafik som ska upphandlas. Programmet är en remissversion av Stockholms läns första regionala trafikförsörjningsprogram. Det bygger på de nationella transportpolitiska målen samt på regionala och lokala mål inom samhällsbyggnadsområdet, till exempel på den Regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen RUFS 2010.De långsiktiga mål som föreslås för kollektivtrafiken i Stockholms län är attraktiva resor, tillgänglig och sammanhållen region samt effektiva resor med låg negativ hälso- och miljöpåverkan.

Bilagor
Södertörnsyttrande Stockholms läns regionala trafikförsörjningsprogram.pdf
Tjänsteskrivelse Trafikförsörjningsprogram.pdf
Remiss om Stockholms läns regionala trafikförsörjningsprogram.pdf

76 Tecknade av anläggningsarrende för byggetablering inom fastigheten Tyresö 1:828

Dnr 2012/SBF/4

Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen uppdrar åt chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen att underteckna föreliggande förslag till avtal om anläggningsarrende för del av fastigheten Tyresö 1:828

Beskrivning av ärendet
Kommunen har för närvarande ett hyresavtal med Orrnäsets båtklubb gällande byggetablering. Avtalet löper ut i mitten av augusti och på grund av bristen på alternativa etableringsområden i närområdet behöver ett nytt avtal tecknas med båtklubben. Etableringsplatsen kommer främst att användas vid utbyggnad av Brobänkens detaljplan.Om beviljat bygglov för byggetablering avslås i högre instans har kommunen rätt att frånträde avtalet utan ersättningsskyldighet gentemot markägaren.Upplåtelse av mark sker genom ett anläggningsarrende som löper 3 år med förlängning årsvis om uppsägning inte sker inom 9 månader från det att avtalet upphör att gälla. För denna rättighet betalar kommunen en avgift om 105 270 kronor per år till Orrnäsets båtklubb. Avgiften indexregleras årsvis efter gällande KPI.

Bilagor
MSU § 60.pdf

77 Yttrande över rapporten Uppföljande granskning kring styrning och uppföljning av avtal

Dnr 2012/KS 0082

Förslag till beslut
1. Yttrandet överlämnas till de förtroendevalda revisorerna som svar på rapporten "Uppföljande granskning kring styrning och uppföljning av avtal".
2. Kommunstyrelsen delges två gånger per år redovisning av pågående uppdrag och dess status.

Beskrivning av ärendet
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har en uppföljning genomförts av tidigare granskning kring styrning och uppföljning av avtal. I detta sammanhang har även en fördjupning kring tillsynsverksamheten genomförts. Efter genomförd granskning är revisorernas sammanfattande bedömning att kommunstyrelsen hanterat de rekommendationer som lämnades i tidigare granskning på ett tillfredställande sätt. Revisorerna lämnar i granskningen rekommendationer kring uppföljning av lämnade uppdrag samt tillsynsverksamheten.

Bilagor
Revisionsrapport Uppföljande granskning kring styrning och uppföljning av avtal.pdf
Tjänsteskrivelse Uppföljande granskning kring styrning och uppföljning av avtal.pdf

78 Långsiktiga konsekvenser av en förändrad åldersstruktur

Dnr 2012/KS 0177

Förslag till beslut
1. Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram en långsiktig analys kring konsekvenserna av den demografiska förändringen i Tyresö fram till år 2025.
2. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast 31 december 2012.

Beskrivning av ärendet
Mot bakgrund av den dramatiska ökningen av antalet äldre i Tyresö är det rimligt att ta ett grepp om konsekvenserna av förändringen. Kommunen behöver analysera vilka ekonomiska konsekvenser som följer av förändringen, vilken påverkan det har på kommunens mål om en långsiktigt uthållig ekonomi. Priset för den demografiska förändringen bör vägas in i den framtida planeringen på samma sätt som utvecklingen av Östra Tyresö, och hanteringen av pensionsskulden. Kommunstyrelsens ordförande föreslår därför att kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram en långsiktig analys kring konsekvensen av den demografiska förändringen i Tyresö fram till 2025. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast 31 december 2012.

Bilagor
Utredningsuppdrag långsiktiga konsekvenser förändrad åldersstruktur.pdf

79 Svar på motion angående bättre busstrafik och Tyresö som föregångare för BRT (Bus Rapid Transit)

Dnr 2011/KS 0301

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna lämnade in en motion till kommunfullmäktige angående bättre busstrafik och Tyresö som föregångare för BRT (Bus Rapid Transit) den 13 oktober 2011. Motionen remitterades till trafikenheten på samhällsbyggnadsförvaltningen, barn- och utbildningsnämnden, rådet för funktionshinderfrågor, kommunala pensionärsrådet, Stockholms läns landsting och Storstockholms lokaltrafik AB för besvarande.

Ordförandeutlåtande
Se bilaga

Bilagor
Protokollsutdrag MSU svar på motion om bättre busstrafik.pdf
Ordförandeutlåtande motion om bättre busstrafik.pdf
Yttrande Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2012-03-05 motion om bättre busstrafik.pdf
Ärende 9 Tjänsteyttrande samhällsbyggnadsförvaltningen motion om bättre busstrafik.pdf
Motion om bättre busstrafik och Tyresö som föregångare för BRT.pdf
Yttrande kommunala pensionärsrådet Motion om bättre busstrafik.pdf
Yttrande Barn- och utbildningsnämnden Motion om bättre busstrafik.pdf
Yttrande SL Motion om bättre busstrafik.pdf

80 Svar på motion om kollektivhus i Tyresö

Dnr 2011/KS 0300

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen bifalls under förutsättningar att lämplig mark kan upplåtas och att föreningen Tyresö Kollektivhus och Tyresö Bostäder AB kan enas om lämpligt projekt.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade en motion till kommunfullmäktige den 13 oktober 2011 om kollektivhus i Tyresö, i vilken Miljöparitet föreslår att Tyresö Bostäder ges i uppdrag att ta fram förslag till hur och var ett kollektivhus kan uppföras. Motionen remitterades till Tyresö Bostäder för besvarande.I framtida byggprojekt är Tyresö Bostäder beredd att pröva idén med ett kollektivhus och anpassa uthyrningen till nämnda upplåtelseform. Under förutsättning att lämplig mark kan upplåtas till Tyresö Bostäder, föreslår Tyresö Bostäder att motionen bifalls.

Ordförandeutlåtande
Miljöpartiet föreslår i en motion att Tyresö Bostäder AB ges i uppdrag att ta fram ett förslag till hur och var ett kollektivhus kan uppföras. Alliansen delar Miljöpartiets positiva syn på att bygga alternativa boendeformer såsom ett kollektivhus. Erfarenheterna av sådana boendeformer upplevs som väldigt positiva bland de boende. Att få till stånd ett kollektivhus i Tyresö är en fråga som engagerat många. Kommunen har arrangerat informationsmöten om frågan och har bidragit till att en förening har bildats för att få till stånd ett sådant boende. Tyresö Bostäder AB arbetar efter en plan för att bygga nya lägenheter. I något av dess lägen och projekt är det fullt möjligt att få med ett kollektivhus. Förutsättningen för det är att bolaget och den aktuella föreningen kan enas. Det grundläggande är att kollektivhusföreningen är tillräckligt stor så att det finns ett livskraftigt underlag. Under förutsättningar att lämplig mark kan upplåtas och att föreningen Tyresö Kollektivhus och Tyresö Bostäder AB kan enas om lämpligt projekt bifaller kommunstyrelsen motionen.

Bilagor
Motion om kollektivhus i Tyresö.pdf
Svar på motion från Tyresö Bostäder om kollektivhus i Tyresö.pdf

81 Fyllnadsval till kommunstyrelsens demokratiberedning 2012

Dnr 2012/KS 0187

Förslag till beslut
1. Avsägelserna godkänns
2. Till ny ordinarie ledamot i demokratiberedningen väljs Camilla Sellergren (MP)
3. Till ny ersättare i demorkatiberedningen väljs Asif Syed Shahkar (MP)

Beskrivning av ärendet
Pedro Nygren (MP), ordinarie ledamot i demokratiberedningen och Ajda Asgari (MP), ersättare i demokratiberedningen har avsagt sig sina uppdrag. Till ny ledamot i demokratiberedningen föreslås Camilla Sellergren (MP), och till ny ersättare föreslås Asif Syed Shahkar (MP).

82 Kommunstyrelsens meddelanden 2012

Dnr 2012/KS 0188

Förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
I bilaga redovisas kommunstyrelsens meddelanden för april.

Bilagor
Inera följebrev årsrapport 2011.pdf
Rapport loop 3.pdf
Revisionsrapport Ansvarsutövande med fokus på intern kontroll.pdf
Riktlinjer sociala medier.pdf
Stockholmsregionens europakontor bevakningsrapport mars.pdf
Soc Ek bokslut 13 apr.pdf
Delegationsbeslut KD 2012-04-03.pdf
Månadsrapport Mars 2012 Fastighet.pdf

§68 Kommundirektörens rapport 2012

Dnr 2012/KS 0018

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras
_______

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.Bilagor
§ 68 Uppföljning Mars 2012.pdf
§ 68 Kommundirektörens rapport 2012-04.pdf

§69 Genomförande av folkomröstning om förändrad taxa och avgifter inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning (omröstningsdatum, omröstningsdistrikt och lokaler, förtidsröstning)

Dnr 2012/KS 0129

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Folkomröstning genomförs söndagen den 23 september 2012.

2. Omröstningsdistrikten är de samma som valdistrikten vid allmänna valet 2010. Antalet omröstningslokaler ska vara 10 stycken enligt bilaga. De distrikt som röstar i de olika lokalerna framgår av bilaga.

3. Öppettider i omröstningslokalerna på valdagen är kl. 10:00-20:00.

4. Den fråga som ska ställas är: "Ska Tyresö kommun fortsätta tillämpa den nya taxan inom omsorgen för äldre och personer med funktionsnedsättning som beslutades i mars 2011?" Det ska finnas tre röstsedlar: ja, nej och blank.

5. Röstsedlarna ska ha samma utseende som vid allmänna val och vara vita.

6. Budröstning ska tillåtas.

7. Institutionsröstning genomförs den 15 september på Björkbacken, Trollängen, Ängsgården och Krusmyntan under två timmar per äldreboende.

8. Förtidsröstning anordnas under tidsperioden 12-22 september i följande lokaler under ordinarie öppettider:

Huvudbiblioteket i Tyresö centrum

Trollbäckens bibliotek

Strandbiblioteket

9. Ångerröstning är ej tillåten på omröstningsdagen.

10. Röstsammanräkningen ska vara genomförd av valnämnden senast den 26 september 2012.

11. Valnämnden ska kontrollräkna rösterna om sammanräkningen i röstlokalerna uppvisar en skillnad på totalt mindre än 300 ja- och nejröster. Skulle skillnaden överstiga denna gräns betraktas sammanräkningen i röstlokalerna som slutgiltig.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig mot beslutet (bilaga).

Särskilt yttrande
Anita Mattsson (S) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Protokollsanteckning
Till protokollet förs att Elisabeth Hedlund (V), om hon hade haft rösträtt, hade biträtt yrkande nr 2 och 3 från Anita Mattsson (S) och Marie Åkesdotter (MP).
_____


Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 8 mars att kommunen ska genomföra en folkomröstning med anledning av namninsamling med begäran att pröva beslut fattat i kommunfullmäktige den 14 oktober 2011 § 53 om förändrad taxa och avgifter inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning. Kommunfullmäktige har att bland annat fatta beslut om dag för omröstning, omröstningsdistrikt och lokaler samt fråga och svarsalternativ. Valnämnden har den 11 april beslutat om förslag till kommunfullmäktige om genomförande av folkomröstningen.

Ordförandeförslag
Jag föreslår att frågan som ska ställas i folkomröstningen är "Ska Tyresö kommun fortsätta tillämpa den nya taxan inom omsorgen för äldre och personer med funktionsnedsättning som beslutades i mars 2011?".

Yrkande
Yrkande 1

Marie Åkesdotter (MP) yrkar att frågan som ska ställas i folkomröstningen ändras till "Ska Tyresö kommun fortsätta tillämpa den nya taxan, som för många inneburit en höjning, inom omsorgen för äldre och personer med funktionsnedsättning som beslutades i mars 2011?".

Yrkande 2

Anita Mattsson (S) yrkar med instämmande av Marie Åkesdotter (MP) att förtidsröstning tillåts under perioden 10-22 september 2012.

Yrkande 3

Anita Mattsson (S) yrkar med instämmande av Marie Åkesdotter (MP) att även en mobil vallokal ska användas.

Beslutsgång
Yrkande 1

Ordföranden ställer först proposition på ordförandeförslaget och yrkande 1 finner att kommunstyrelsen har beslutat enligt ordförandeförslaget.

Yrkande 2

Ordföranden ställer därefter proposition på yrkande 2 och finner att kommunstyrelsen har avslagit yrkandet. Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Yrkande 3

Ordföranden ställer därefter proposition på yrkande 3 och finner att kommunstyrelsen har avslagit yrkandet.

Övriga beslutspunkter

Övriga punkter antas enligt valnämndens förslag.

Bilagor
Samråd med Valmyndigheten - beslut.pdf
§ 69 Tjänsteskrivelse till KS.pdf
§ 69 Omröstningsdistrikt.pdf
§ 69 Protokollsutdrag valnämnden § 1 20120411.pdf

§70 Årsredovisning för Södertörns brandförsvarsförbund 2011

Dnr 2012/KS 0167

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Södertörns brandförsvarsförbund 2011 noteras.

2. Förbundsdirektionen och de enskilda ledamöterna i Södertörns

brandförsvarsförbund beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionsberättelsen avser.
_______

Protokollsanteckning
Till protokollet förs att Fredrik Saweståhl (M) och Christer Flodfäldt (M) ej deltar i beslutet.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Södertörns brandförsvarsförbund 2011 redovisas i bilaga.Bilagor
Revisorernas redogörelse 2011-03042012132931.pdf
Revisionsrapport_revisionsskrivelse 2011-03042012122648.pdf
Södertörn_årsredovisning_2011.pdf

§71 Projekt Medborgarfokus - ansvarfördelning gällande granskning av verksamheter

Dnr 2012/KS 0171

Kommunstyrelsens beslut
1. Ansvarsfördelning för granskning av verksamheter godkänns

2. Kvalitetsgruppen inom Medborgarfokus ges i uppdrag att granska nämndernas verksamhetsområden i enlighet med reglementet för samtliga nämnder.
_______

Beskrivning av ärendet
I samband med uppstart av projekt Medborgarfokus finns det behov av att fastställa ansvarsfördelning gällande den granskning av enskilda och kommunala verksamheter som ska utföras inom projektet satt i relation till berörda förvaltningar och nämnder.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - ansvarfördelning projekt Medborgarfokus.pdf

§72 Delegering att avsluta granskning och tillsyn av nämndernas verksamhetsområden

Dnr 2012/KS 0170

Kommunstyrelsens beslut
1. Kvalitetschefen och den hon/han delegerar till ges rätt att avsluta granskning och tillsyn av nämndernas verksamhetsområden i enlighet med reglementet för samtliga nämnder.

2. Delegationsbesluten ska redovisas till kommunstyrelsen.
_______

Beskrivning av ärendet
I det gemensamma reglementet för kommunens nämnder regleras det att kommunstyrelsen har möjlighet att utöva tillsyn och granskning av nämndernas verksamhetsområden. Genom att organisera granskningen på detta sätt kan kommunstyrelsen genomföra granskning och tillsyn av nämndernas verksamheter med tillämpning av rådande sekretesslagstiftning .Kommunstyrelsen har från och med januari 2012 inrättat projektet Medborgarfokus. Projektet sorterar under kommunstyrelsen och har bland annat i uppdrag att utföra de granskningar och den tillsyn som avses i det gemensamma reglementet för samtliga nämnder. Granskningen och tillsynen kommer att ske utifrån en kommunövergripande tillsynsplan som fastställs årligen av kommunstyrelsen. Nämnderna har dock möjlighet att senast november året innan respektive plan fastställs ange förslag på granskningsplan gällande den egna nämndens verksamhetsområde. Den granskning som utförs av projekt Medborgarfokus fråntar inte nämnderna deras egna ansvar att granska sina verksamhetsområden. Kommundirektörens stab föreslår att kommunstyrelsen beslutar att kvalitetschefen och den hon delegerar till ges rätt att avsluta granskningar av nämndernas verksamhetsområden. Delegationsbesluten ska redovisas till kommunstyrelsen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Delegering avsluta granskningar och tillsyn av nämndernas verksamhetsområden.pdf

§73 Översyn och anpassning av taxor och avgifter för kultur- och fritidsverksamheten

Dnr 2012/KS 0168

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kultur- och fritidsnämndens taxor fastställs enligt bilaga 1, att börja gälla från den 1 januari 2013 respektive den 1 januari 2014.

2. En kontrollavgift på 500 kronor per tillfälle införs då tilldelade tider i lokaler inte används eller avbokas minst 4 vardagar innan.

3. Avgiften för förlorat bibliotekskort för vuxna höjs från 20 kr till 50 kr, att börja gälla från den 1 januari 2013.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig mot beslutet och hänvisar till partiets reservation lämnad i kultur- och fritidsnämnden 2012-03-26 § 15.
____


Beskrivning av ärendet
Utvecklingsförvaltningen fick i samband med kultur- och fritidsnämndens beslut om nämndplan 2012, 2011-09-26 § 64, i uppdrag att se över taxorna inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde. Utvecklingsförvaltningen har genomfört översynen och tagit fram förslag till anpassade taxor vilka kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att fastställa.Bilagor
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2012-03-26 §15 KFN taxor och avgifter.pdf

§74 Översyn och anpassning av taxor och avgifter för Tyresövallen och Trollbäckens IP

Dnr 2012/KSTK 0010 12

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige fastställer föreliggande förslag till taxor för Tyresövallen och Trollbäckens IP (bilaga 1) att börja gälla från den 1 januari 2013 respektive den 1 januari 2014 med ändringen att taxan för barn och ungdomar under försäsong på Tyresövallens bollplaner förblir oförändrad, både vid taxejusteringen 2013-01-01 och 2014-01-01.

2. Kommunfullmäktige beslutar införa en kontrollavgift på 500 kronor per tillfälle införs då tilldelade tid inte används eller avbokats minst fyra vardagar innan. Kontrollavgiften gäller från den 1 januari 2013. Gäller även för uppbokningar som skett före den 1 januari 2013.

Kommunstyrelsens beslut
1. Utfallet av taxornas effekt på efterfrågan och graden av nyttjande ska utvärderas under hösten 2013.

_______

Beskrivning av ärendet
Enligt kommunplan ska alla nämnder årligen se över sina taxor i syfte att avgiftsintäkterna ska bidra till verksamhetens finansiering. Som ett led i detta övergripande uppdrag har samhällsbyggnadsförvaltningen bland annat genomfört en översyn av taxor med mera för verksamheterna som bedrivs på Tyresövallen och vid Trollbäckens idrottsplats. I översynen görs en faktisk beräkning av kostnaden per timme för att driva Tyresövallen och Trollbäckens IP. Beräkningen omfattar såväl konstgräs¬planerna som ishallarna.I bilaga 1 tillhörande samhällsbyggnadsförvaltnings tjänsteskrivelse redovisas förslaget till nya taxor för användandet av anläggningarna på Tyresövallen och Trollbäckens IP. Förslaget innebär att taxorna justeras i två steg. Den första justeringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2013 och den andra justeringen den 1 januari 2014. Införandet av evenemangstaxa sker i ett steg med ikraftträdande den 1 januari 2013.

Ordförandeutlåtande
Ett fel har uppmärksammats i underlaget och beslutet i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet kring ärendet "Översyn och anpassning av taxor och avgifter för Tyresövallen och Trollbäckens IP". Felet består av att taxan för barn och ungdomar under försäsong på Tyresövallens bollplaner enligt förslaget skulle uppgå till Taxa 1, det vill säga 900 kronor per timme, vilket skulle innebära en höjning med 700 kronor. Denna taxa ska istället föreslås förbli oförändrad, alltså 200 kronor i timmen. Jag föreslår därför att taxan för barn och ungdomar under försäsong på Tyresövallens bollplaner förblir oförändrad, både vid taxejusteringen 2013-01-01 och 2014-01-01Bilagor
MSU § 66.pdf
§ 66 1 Översyn av taxor Tjut SBF Tyresövallem Bollmoravallen slutversion 120410.doc
§ 66 2 Bilaga till taxa Samhällsbyggnadsförvaltningen 120310.pdf
§ 74 S Särskilt yttrande Översyn av taxor Tyresö[1].pdf

§75 Remissyttrande över regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län

Dnr 2012/KS 0169

Kommunstyrelsens beslut
- Det Södertörnsgemensamma yttrandet antas som Tyresö kommuns eget yttrande över Trafiknämndens, Stockholms läns landsting, Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län - remissversion.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga).
______


Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har fått regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län på remiss från Trafiknämnden i Stockholms läns landsting. Den nya kollektivtrafiklagen, sedan 1 januari 2012, innebär att det i varje län ska finnas en regional kollektivtrafikmyndighet. I Stockholm utgörs den av Stockholms läns landstings trafiknämnd. Myndigheten ansvarar bland annat för att ta fram ett regionalt trafikförsörjningsprogram med långsiktiga mål, som ska ligga till grund för den kollektivtrafik som ska upphandlas. Programmet är en remissversion av Stockholms läns första regionala trafikförsörjningsprogram. Det bygger på de nationella transportpolitiska målen samt på regionala och lokala mål inom samhällsbyggnadsområdet, till exempel på den Regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen RUFS 2010.De långsiktiga mål som föreslås för kollektivtrafiken i Stockholms län är attraktiva resor, tillgänglig och sammanhållen region samt effektiva resor med låg negativ hälso- och miljöpåverkan.Bilagor
Södertörnsyttrande Stockholms läns regionala trafikförsörjningsprogram.pdf
Tjänsteskrivelse Trafikförsörjningsprogram.pdf
Remiss om Stockholms läns regionala trafikförsörjningsprogram.pdf
§ 75 Remiss Regionalt trafikförsörjningsprogramm Sthlms län remiss.pdf

§76 Tecknade av anläggningsarrende för byggetablering inom fastigheten Tyresö 1:828

Dnr 2012/KSM 229 261

Kommunstyrelsens beslut
-
Kommunstyrelsen uppdrar åt chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen att underteckna föreliggande förslag till avtal om anläggningsarrende för del av fastigheten Tyresö 1:828
______

Beskrivning av ärendet
Kommunen har för närvarande ett hyresavtal med Orrnäsets båtklubb gällande byggetablering. Avtalet löper ut i mitten av augusti och på grund av bristen på alternativa etableringsområden i närområdet behöver ett nytt avtal tecknas med båtklubben. Etableringsplatsen kommer främst att användas vid utbyggnad av Brobänkens detaljplan.Om beviljat bygglov för byggetablering avslås i högre instans har kommunen rätt att frånträde avtalet utan ersättningsskyldighet gentemot markägaren.Upplåtelse av mark sker genom ett anläggningsarrende som löper 3 år med förlängning årsvis om uppsägning inte sker inom 9 månader från det att avtalet upphör att gälla. För denna rättighet betalar kommunen en avgift om 105 270 kronor per år till Orrnäsets båtklubb. Avgiften indexregleras årsvis efter gällande KPI.Bilagor
MSU § 60.pdf
§ 60 1 tjänsteskrivelse.pdf
§ 60 2 avtal om anläggningsarrende.pdf

§77 Yttrande över rapporten Uppföljande granskning kring styrning och uppföljning av avtal

Dnr 2012/KS 0082

Kommunstyrelsens beslut
1. Yttrandet överlämnas till de förtroendevalda revisorerna som svar på rapporten "Uppföljande granskning kring styrning och uppföljning av avtal".

2. Kommunstyrelsen delges två gånger per år redovisning av pågående uppdrag och dess status.
______

Beskrivning av ärendet
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har en uppföljning genomförts av tidigare granskning kring styrning och uppföljning av avtal. I detta sammanhang har även en fördjupning kring tillsynsverksamheten genomförts. Efter genomförd granskning är revisorernas sammanfattande bedömning att kommunstyrelsen hanterat de rekommendationer som lämnades i tidigare granskning på ett tillfredställande sätt. Revisorerna lämnar i granskningen rekommendationer kring uppföljning av lämnade uppdrag samt tillsynsverksamheten.Bilagor
Revisionsrapport Uppföljande granskning kring styrning och uppföljning av avtal.pdf
Tjänsteskrivelse Uppföljande granskning kring styrning och uppföljning av avtal.pdf

§78 Långsiktiga konsekvenser av en förändrad åldersstruktur

Dnr 2012/KS 0177

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram en långsiktig analys kring konsekvenserna av den demografiska förändringen i Tyresö fram till år 2025 enligt bilagda förslag med tillägget att även belysa eventuella konsekvenser för kommunen av det förändrade pensionssystemet framförallt vad avser längre pensioner och eventuellt ökat behov av stöd från kommunen.

2. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast 31 december 2012.
______

Beskrivning av ärendet
Mot bakgrund av den dramatiska ökningen av antalet äldre i Tyresö är det rimligt att ta ett grepp om konsekvenserna av förändringen. Kommunen behöver analysera vilka ekonomiska konsekvenser som följer av förändringen, vilken påverkan det har på kommunens mål om en långsiktigt uthållig ekonomi. Priset för den demografiska förändringen bör vägas in i den framtida planeringen på samma sätt som utvecklingen av Östra Tyresö, och hanteringen av pensionsskulden. Kommunstyrelsens ordförande föreslår därför att kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram en långsiktig analys kring konsekvensen av den demografiska förändringen i Tyresö fram till 2025. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast 31 december 2012.Bilagor
Utredningsuppdrag långsiktiga konsekvenser förändrad åldersstruktur.pdf

§79 Svar på motion angående bättre busstrafik och Tyresö som föregångare för BRT (Bus Rapid Transit)

Dnr 2011/KS 0301

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig mot beslutet. Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig mot beslutet (bilaga).

Protokollsanteckning
Till protokollet förs att Elisatbeth Hedlund (V), om hon hade haft rösträtt, hade yrkat bifall till motionen.
______


Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna lämnade in en motion till kommunfullmäktige angående bättre busstrafik och Tyresö som föregångare för BRT (Bus Rapid Transit) den 13 oktober 2011. Motionen remitterades till trafikenheten på samhällsbyggnadsförvaltningen, barn- och utbildningsnämnden, rådet för funktionshinderfrågor, kommunala pensionärsrådet, Stockholms läns landsting och Storstockholms lokaltrafik AB för besvarande.

Ordförandeutlåtande
Se bilaga

Ordförandeförslag
Jag föreslår att motionen anses besvarad.

Yrkande
Anita Mattsson (s) yrkar med instämmande av Marie Åkesdotter (MP) bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer propostion på förslagen och finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.Bilagor
Protokollsutdrag MSU svar på motion om bättre busstrafik.pdf
Ordförandeutlåtande motion om bättre busstrafik.pdf
Yttrande Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2012-03-05 motion om bättre busstrafik.pdf
Ärende 9 Tjänsteyttrande samhällsbyggnadsförvaltningen motion om bättre busstrafik.pdf
Motion om bättre busstrafik och Tyresö som föregångare för BRT.pdf
Yttrande kommunala pensionärsrådet Motion om bättre busstrafik.pdf
Yttrande Barn- och utbildningsnämnden Motion om bättre busstrafik.pdf
Yttrande SL Motion om bättre busstrafik.pdf

§80 Svar på motion om kollektivhus i Tyresö

Dnr 2011/KS 0300

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen bifalls under förutsättningar att lämplig mark kan upplåtas och att föreningen Tyresö Kollektivhus och Tyresö Bostäder AB kan enas om lämpligt projekt.
_______


Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade en motion till kommunfullmäktige den 13 oktober 2011 om kollektivhus i Tyresö, i vilken Miljöparitet föreslår att Tyresö Bostäder ges i uppdrag att ta fram förslag till hur och var ett kollektivhus kan uppföras. Motionen remitterades till Tyresö Bostäder för besvarande. I framtida byggprojekt är Tyresö Bostäder beredd att pröva idén med ett kollektivhus och anpassa uthyrningen till nämnda upplåtelseform. Under förutsättning att lämplig mark kan upplåtas till Tyresö Bostäder, föreslår Tyresö Bostäder att motionen bifalls.

Ordförandeutlåtande
Miljöpartiet föreslår i en motion att Tyresö Bostäder AB ges i uppdrag att ta fram ett förslag till hur och var ett kollektivhus kan uppföras. Alliansen delar Miljöpartiets positiva syn på att bygga alternativa boendeformer såsom ett kollektivhus. Erfarenheterna av sådana boendeformer upplevs som väldigt positiva bland de boende. Att få till stånd ett kollektivhus i Tyresö är en fråga som engagerat många. Kommunen har arrangerat informationsmöten om frågan och har bidragit till att en förening har bildats för att få till stånd ett sådant boende. Tyresö Bostäder AB arbetar efter en plan för att bygga nya lägenheter. I något av dess lägen och projekt är det fullt möjligt att få med ett kollektivhus. Förutsättningen för det är att bolaget och den aktuella föreningen kan enas. Det grundläggande är att kollektivhusföreningen är tillräckligt stor så att det finns ett livskraftigt underlag. Under förutsättningar att lämplig mark kan upplåtas och att föreningen Tyresö Kollektivhus och Tyresö Bostäder AB kan enas om lämpligt projekt bifaller kommunstyrelsen motionen.Bilagor
Motion om kollektivhus i Tyresö.pdf
Svar på motion från Tyresö Bostäder om kollektivhus i Tyresö.pdf

§81 Fyllnadsval till kommunstyrelsens demokratiberedning 2012

Dnr 2012/KS 0187

Kommunstyrelsens beslut
1. Avsägelserna godkänns

2. Till ny ordinarie ledamot i demokratiberedningen väljs Camilla Sellergren (MP)

3. Till ny ersättare i demokratiberedningen väljs Asif Syed Shahkar (MP)
______

Beskrivning av ärendet
Pedro Nygren (MP), ordinarie ledamot i demokratiberedningen och Ajda Asgari (MP), ersättare i demokratiberedningen har avsagt sig sina uppdrag. Till ny ledamot i demokratiberedningen föreslås Camilla Sellergren (MP), och till ny ersättare föreslås Asif Syed Shahkar (MP).

§82 Kommunstyrelsens meddelanden 2012

Dnr 2012/KS 0188

Kommunstyrelsens beslut
-
Informationen noteras

_______

Beskrivning av ärendet
I bilaga redovisas kommunstyrelsens meddelanden för april.Bilagor
Inera följebrev årsrapport 2011.pdf
Rapport loop 3.pdf
Revisionsrapport Ansvarsutövande med fokus på intern kontroll.pdf
Riktlinjer sociala medier.pdf
Stockholmsregionens europakontor bevakningsrapport mars.pdf
Delegationsbeslut KD 2012-04-03.pdf
Månadsrapport Mars 2012 Fastighet.pdf
§ 68 1 Samhällsbyggnadsförvaltningen Mars 2012.pdf
§ 82 Meddelanden KS april 1.pdf
§ 82 Soc Ek bokslut 13 apr.pdf