Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2022-06-07

Sammanträde 2022-06-07

Datum
Klockan
18:30
Plats
Kommunhuset

1 Kommundirektörens rapport

Diarienummer 2022/KS 0007 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Kommundirektörens rapport maj 2022.pdf

2 Delårsrapport 1 2022 för kommunstyrelseförvaltningen

Diarienummer 2022/KS 0139 10

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Delårsrapport 1 2022 avseende kommunstyrelsens verksamhetsområden godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari-april 2022 för kommunstyrelsens verksamhet. Rapporten omfattar verksamhetsområdena VO 10 Samhällsbyggnad, VO 17 Gemensam verksamhet samt VO 19 Politisk verksamhet.

I rapporten återfinns viktiga händelser, måluppföljning och ekonomisk rapport samt uppföljning av risker och uppdrag.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-05-25 § 50.pdf
Tjänsteskrivelse delårsrapport 1 2022 för kommunstyrelseförvaltningen.pdf
Delårsrapport 1 2022 för kommunstyrelseförvaltningen.pdf

3 Delårsrapport 1 2022 för Tyresö kommun

Diarienummer 2022/KS 0138 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
* Delårsrapport 1 2022 för Tyresö kommun godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kommunen ska enligt styrprocessen ta fram en delårsrapport per sista april för årets första tertial. Rapporten har tagits fram av kommunstyrelseförvaltningen i samarbete med alla förvaltningar och kontor.

Delårsrapporten ska innehålla uppföljning av kommunens mål och budget. Vid avvikelser ska åtgärder föreslås som kan vidtas för att komma till rätta med situationen.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-05-25 § 51.pdf
Tjänsteskrivelse delårsrapport 1 2022 för Tyresö kommun.pdf
Delårsrapport 1 2022 för Tyresö kommun.pdf
Byggnadsnämnden protokollsutdrag 2022-05-24 § 29.pdf
Tjänsteskrivelse byggnadsnämnden delår 1.pdf
Delårsrapport Bygglov T1 2022.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2022-05-23 § 47.pdf
Tjänsteskrivelse Delårsrapport 1 2022 för äldre- och omsorgsnämnden.pdf
Delårsrapport 1 2022 för äldre- och omsorgsnämnden.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2022-05-24 § 42.pdf
Särskilt yttrande (M) arbetsmarknads- och socialnämnden 2022-05-24 § 42.pdf
Tjänsteskrivelse Delårsrapport 1 2022 för arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf
Delårsrapport 1 2022 för arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2022-05-24 § 42.pdf
Tjänsteskrivelse, delår 1 GVN.pdf
Delårsrapport 1 GVN.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2022-05-23 § 45.pdf
Tjänsteskrivelse, delårsrapport 1 KFN.pdf
Delårsrapport 1 KFN.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2022-05-25 § 61.pdf
Tjänsteskrivelse, delår 1 BUN 2022.pdf
Delårsrapport 1 BUN 2022.pdf
Bilagor
3 Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2022-05-24 § 42.pdf (126 kb) 3 Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2022-05-25 § 61.pdf (131 kb) 3 Byggnadsnämnden protokollsutdrag 2022-05-24 § 29.pdf (113 kb) 3 Delårsrapport 1 KFN.pdf (1 603 kb) 3 Delårsrapport 1 2022 för arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf (1 137 kb) 3 Delårsrapport 1 2022 för Tyresö kommun.pdf (1 505 kb) 3 Delårsrapport 1 2022 för äldre- och omsorgsnämnden.pdf (1 089 kb) 3 Delårsrapport 1 BUN 2022.pdf (663 kb) 3 Delårsrapport 1 GVN.pdf (1 601 kb) 3 Delårsrapport Bygglov T1 2022.pdf (1 576 kb) 3 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2022-05-24 § 42.pdf (122 kb) 3 Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-05-25 § 51.pdf (121 kb) 3 Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2022-05-23 § 45.pdf (136 kb) 3 Särskilt yttrande (M) arbetsmarknads- och socialnämnden 2022-05-24 § 42.pdf (33 kb) 3 Tjänsteskrivelse byggnadsnämnden delår 1.pdf (136 kb) 3 Tjänsteskrivelse Delårsrapport 1 2022 för arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf (142 kb) 3 Tjänsteskrivelse delårsrapport 1 2022 för Tyresö kommun.pdf (105 kb) 3 Tjänsteskrivelse Delårsrapport 1 2022 för äldre- och omsorgsnämnden.pdf (132 kb) 3 Tjänsteskrivelse, delår 1 BUN 2022.pdf (122 kb) 3 Tjänsteskrivelse, delår 1 GVN.pdf (252 kb) 3 Tjänsteskrivelse, delårsrapport 1 KFN.pdf (135 kb) 3 Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2022-05-23 § 47.pdf (128 kb)

4 Styrprocessen - Tyresö kommuns plan för styrning, planering och uppföljning

Diarienummer 2021/KS 0246

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Tyresö kommuns plan för styrning, planering och uppföljning fastställs.
2. Plan för styrning, planering och uppföljning ersätter Styrprocess i Tyresö kommun, beslutad av kommunfullmäktige 2011-04-14.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommuns plan för styrning, planering och uppföljning beskriver översiktligt utgångspunkterna i planerings- och uppföljningsmodellen. Planen beskriver mål och måldelning och de olika delarna i planering, kommunplan, nämnd- och förvaltningsplan samt kontors-, verksamhets- och enhetsplan. Vidare beskrivs uppföljningen med månadsrapporter, delårsrapporter och verksamhetsberättelse samt årsredovisning.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Tyresö kommuns plan för styrning, planering och uppföljning fastställs.
2. Plan för styrning, planering och uppföljning ersätter Styrprocess i Tyresö kommun, beslutad av kommunfullmäktige 2011-04-14.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-05-25 § 55.pdf
Särskilt ytttrande (L) kommunledningsutskottet 2022-05-25 §55.pdf
Reservation (M) kommunledningsutskottet 2022-05-25 § 55.pdf
Tjänsteskrivelse Tyresö kommuns plan för styrning, planering och uppföljning.pdf
Tyresö kommuns plan för styrning, planering och uppföljning.pdf

5 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning

Diarienummer 2022/KS 0086 003

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen antas.

Beskrivning av ärendet
I ärendet föreslås revideringar i befintlig delegationsordning för kommunstyrelsen. Förändringarna rör huvudsakligen GDPR och dataskyddslagen, upphandlingsområdet samt pensionsfrågor.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen beslutar att förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen antas.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-05-25 § 49.pdf
Bilaga 1 Delegationsordning med ändringsmarkeringar.pdf
Bilaga 2 Delegationsordning utan ändringsmarkeringar.pdf
Bilaga 3 Förtydligande motiveringar kopplat till avsnitt M rörande GDPR och dataskyddslagen.pdf

6 Revidering av taxa för avfallsavgifter

Diarienummer KSM 2022-362-450

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Reviderad taxa för avfallsavgifter antas.
2. Taxan gäller från och med 1 januari 2023 och ersätter avfallstaxa KSM 2021-847 antagen den 25 november 2021.

Beskrivning av ärendet
Avfallstaxan är självfinansierad samt miljöstyrande och ska bidra till att styra mot nationella och lokala mål inom avfallsområdet. Miljöbalken 27 kap. 4-6 § ger kommunen möjlighet att ta ut avgift på ett sådant sätt att miljöanpassad avfallshantering främjas.

Kommunfullmäktige fastställde den 25 november 2021 § 147, nu gällande avfallstaxa.

Den nuvarande taxan behöver justeras med anledning av följande utgångs-punkter:
* Bevara en hållbar ekonomi i enlighet med självkostnadsprincipen - avgiftsuttaget får enbart täcka kostnaderna som verksamheten genererar och ska inte ackumulera varken positivt eller negativt resultat.
* Förberedelse för implementering av EU-direktivet som innebär att matavfallsutsortering blir obligatoriskt 2024.
* Ökade kostnader för förbränning av avfall då förbränningsskatten höjs 2023.
* Indexreglering av avfallsentreprenader.

Enligt den senaste jämförelsen av avfallsavgifter som gjordes för Sveriges kommuner samt Storstockholms, placerar sig Tyresö kommun på 95:e lägsta, respektive 10:e lägsta.

Ärendet har beretts av hållbarhetsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Reviderad taxa för avfallsavgifter antas.
2. Taxan gäller från och med 1 januari 2023 och ersätter avfallstaxa KSM 2021-847 antagen den 25 november 2021.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2022-05-25 § 19.pdf
Tjänsteskrivelse revidering av taxa för avfallsavgifter.pdf
Bilaga Prövning av barnens bästa.pdf
Avfallstaxa 2023.pdf

7 Justering av taxor och avgifter för trafikanordningsplaner och schakttillstånd

Diarienummer KSM-2022-483-510

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Avgift för trafikanordningsplan (TA-plan) och avgift för schakttillstånd höjs från och med 2022-06-01.
2. Tidigare avgifter för trafikanordningsplan (TA-plan) och avgift för schakttillstånd, beslutade 2013-05-16, upphävs från och med 2022-06-01.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har genomfört en översyn av taxor och avgifter för trafikanordningsplaner och schakttillstånd. De avgifter och taxor som tas ut bör täcka kommunens kostnader för handläggning av ärendena, för att uppnå detta föreslår kommunstyrelseförvaltningen höjning av taxor och avgifter för trafikanordningsplaner och schaktningstillstånd.

Ärendet har beretts av hållbarhetsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Avgift för trafikanordningsplan (TA-plan) och avgift för schakttillstånd höjs från och med 2022-06-01.
2. Tidigare avgifter för trafikanordningsplan (TA-plan) och avgift för schakttillstånd, beslutade 2013-05-16, upphävs från och med 2022-06-01.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2022-05-25 § 20.pdf
Tjänsteskrivelse taxor och avgifter TA schakt.pdf

8 Taxa för provisorisk dödsboförvaltning och gravsättning

Diarienummer 2022/ASN 0057 52

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. En avgift för kommunens tjänster för provisorisk dödsboförvaltning och för åtgärder enligt begravningslagen införs.
2. En timtaxa tas ut motsvarande 0,83 procent av gällande prisbasbelopp per påbörjad timme (exklusive moms). Därutöver tas en ersättning ut för direkta utlägg som kommunen haft för att utföra sitt uppdrag.
3. Taxan börjar gälla från och med 1 januari 2023.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen föreslår att Tyresö kommun tar ut en ersättning för provisorisk dödsboförvaltning och för åtgärder enligt begravningslagen. Kommunens timtaxa motsvarar 0,83 procent av prisbasbeloppet per påbörjad timme (exklusive moms). Därutöver tas en ersättning ut för direkta utlägg som kommunen haft för att utföra sitt uppdrag.

Timtaxan baseras på kommunens självkostnad och har sin utgångspunkt i det beräkningsunderlag som Sveriges Kommuner och Regioner tagit fram. Taxan ligger i nivå med andra tillfrågade kommuners ersättning för provisorisk dödsboförvaltning och gravsättning.

Kostnaden faktureras de dödsbon som har tillgångar och kommer därmed inte att belasta anhöriga eller de dödsbon som saknar tillgångar.
Ärendet har beretts av arbetsmarknads-och socialnämnden som föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. En avgift för kommunens tjänster för provisorisk dödsboförvaltning och för åtgärder enligt begravningslagen införs.
2. En timtaxa tas ut motsvarande 0,83 procent av gällande prisbasbelopp per påbörjad timme (exklusive moms). Därutöver tas en ersättning ut för direkta utlägg som kommunen haft för att utföra sitt uppdrag.
3. Taxan börjar gälla från och med 1 januari 2023.

Bilagor
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2022-05-24 § 40.docx.pdf
Tjänsteskrivelse Taxa för provisorisk dödsboförvaltning och gravsättning.pdf

9 Marköverlåtelseavtal för bostäder vid Amaryllis, Sveafastigheter Bollmoravägen AB

Diarienummer KSM-2021-1169-251

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Marköverlåtöverlåtelseavtal för bostäder vid Amaryllis mellan Tyresö kommun och Sveafastigheter Bollmoravägen AB godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppgift att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till marköverlåtelseavtal med Sveafastigheter Bollmoravägen AB för genomförande av framtagen detaljplan för Bostäder vid Amaryllis. Detaljplanen föreslås för antagande samtidigt som avtalet föreslås för godkännande och investeringsmedel för utbyggnaden av allmän plats föreslås tilldelas, dessa behandlas i tre separata ärenden. Exploatören ska strax väster om Tyresö Centrum uppföra fyra flerbostadshus i tre till fem våningar med totalt 178 lägenheter med olika upplåtelseform. Byggnaderna ska uppföras med varierande fasadmaterial, färgsättning och takutformning. Kommunen ska rusta upp den allmänna parken norr om bostadsbebyggelsen och anlägga en ny lokalgata parallellt med Bollmoravägen. Syftet med avtalet är att reglera marköverlåtelser, ansvarsförhållanden och ekonomiska frågor kopplade till genomförandet av den framtagna detaljplanen för området.

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Marköverlåtöverlåtelseavtal för bostäder vid Amaryllis mellan Tyresö kommun och Sveafastigheter Bollmoravägen AB godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppgift att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2022-05-25 § 23.pdf
Tjänsteskrivelse Marköverlåtelseavtal Amaryllis.pdf
Marköverlåtelseavtal Amaryllis, slutversion (2022-05-13).pdf
Bilaga 1. Plankarta DP_Amaryllis Antagande.pdf
Bilaga 2. Exploateringsområdet.pdf
Bilaga 3. Marköverlåtelser.pdf
Bilaga 4. Definition av ljus BTA.pdf
Bilaga 5. Kvalitetsprogram, slutversion (2022-05-12).pdf
Bilaga 6. Grön resplan, Tyréns (2021-12-17).pdf
Bilaga 7. Bullerutredning, BrekkeStrand Akustik (2022-01-12).pdf
Bilaga 8a. Dagvattenutredning Amaryllis kvartersmark, Norconsult (2022-01-21).pdf
Bilaga 8b. Dagvattenutredning Amaryllis allmän platsmark, Norconsult (2022-01-21).pdf
Bilaga 9. Inmätningsanvisningar.pdf
Omröstningsprotokoll 1 Stadsbyggnadsutskottet 2022-05-25 § 23.pdf
Reservation (SD) Stadsbyggnadsutskottet 2022-05-25 § 23.pdf
Reservation (C) Stadsbyggnadsutskottet 2022-05-25 § 23.pdf
Reservation (M) Stadsbyggnadsutskottet 2022-05-25 § 23.pdf
Ersättaryttrande (KD) Stadsbyggnadsutskottet 2021-04-23 § 23.pdf

10 Antagande av detaljplan för bostäder vid Amaryllis

Diarienummer KSM- 2019-949-214

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
* Detaljplan för bostäder vid Amaryllis antas.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören fick den 25 september 2019 § 35 i uppdrag av stadsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplan för Amaryllis. Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggnation av cirka 170-200 bostäder i flerbostadshus längs Bollmoravägen i Lindalen. Detaljplanen innebär även en utökad byggrätt för befintlig förskola för att möjliggöra en eventuell framtida utbyggnad.

Intentionerna för bebyggelsen är i linje med översiktsplanen.
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att planläggning utifrån angivet syfte är lämpligt.

Samråd hölls mellan 5 maj 2021 - 2 juni 2021. Under samrådet inkom 98 yttranden varav en namnlista.

Det bearbetade planförslaget var tillgängligt för granskning under perioden 18 februari 2022 - 11 mars 2022. Under granskningen inkom 135 yttranden.
Länsstyrelsen hade som synpunkt på granskningsförslaget att planhandlingarna behöver kompletteras med mer underlag som stödjer kommunens bedömning att nedströms områden inte påverkas negativt när det gäller skyfall. Planhandlingarna behöver även kompletteras med information hur planerade avrinningsvägar inte försämrar omgivande bebyggelse. Länsstyrelsen ger kommunen rådgivande synpunkter för hur naturvärden behöver hanteras under genomförandeskedet.
Utifrån inkomna granskningsyttranden har planbeskrivningen kompletterats med mer information om hur planförslagets hantering av skyfall och avrinningsvägar påverkar intilliggande områden. Plankartan har justerats med mindre ändringar. Planhandlingarna har även justerats med redaktionella ändringar.

Ett undersökningssamråd hölls med Länsstyrelsen och Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund under perioden den (2021-02-08)-(2021-03-16). Detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap 3-8§§, med beaktande av Miljöbedömningsförordningen (2017:966).

Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att detaljplan för Bostäder vid Amaryllis kan antas.

Ett marköverlåtelseavtal har tecknats med Sveafastigheter.
Ärendet har beretts av stadsbyggnadsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar detaljplanen för bostäder vid Amaryllis.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2022-05-25 § 24.pdf
Tjänsteskrivelse DP Amaryllis Antagande.pdf
Bilaga 1. Plankarta DP_Amaryllis Antagande.pdf
Bilaga 2. Planbeskrivning DP Amaryllis Antagande.pdf
Bilaga 3. Granskningsutlåtande Dp Amaryllis (april 2022).pdf
Bilaga 4. Undersökning betydande miljöpåverkan.pdf
Bilaga 6. Samrådsredogörelse för Amaryllis, januari 2022.pdf
Bilaga 7. Grön resplan, Tyréns (2021-12-17).pdf
Bilaga 8. Barnkonsekvensanalys, WSP (2021-12-16).pdf
Bilaga 9. Riskutredning av Briab Brand Riskingenjörerna AB (2020-03-31).pdf
Bilaga 10. Geotekniskt PM, COWI (2021-03-18 rev 2022-01-19).pdf
Bilaga 11. Utredning fladdermöss,s, SWECO (2021-12-17).pdf
Bilaga 12. PM mobilitet och parkering förskola, AFRY (2021-11-16).pdf
Bilaga 13a. Dagvattenutredning Amaryllis kvartersmark, Norconsult (2022-01-21).pdf
Bilaga 13b. Dagvattenutredning Amaryllis allmän platsmark, Norconsult (2022-01-21).pdf
Bilaga 14. Bullerutredning, BrekkeStrand Akustik (2022-01-12).pdf
Bilaga 15. PM_Inventering av ekologiska värden, WSP (2021-12-17).pdf
Bilaga 16. PM vitryggig hackspett, WSP (2021-12-02).pdf
Bilaga 17. Kvalitetsprogram, slutversion (2022-05-12).pdf
Omröstningsprotokoll 2 Stadsbyggnadsutskottet 2022-05-25 § 24.pdf
Reservation (SD) Stadsbyggnadsutskottet 2022-05-25 § 24.pdf
Reservation (C) Stadsbyggnadsutskottet 2022-05-25 § 24.pdf
Reservation (M) Stadsbyggnadsutskottet 2022-05-25 § 24.pdf
Ersättaryttrande (KD) Stadsbyggnadsutskottet 2021-04-23 § 23.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2022-01-26 § 1.pdf
Reservation (M) Stadsbyggnadsutskottet 2022-01-26 § 1.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-04-23 § 23.pdf
Ersättaryttrande (V) Stadsbyggnadsutskottet 2021-04-23 § 23.pdf
Reservation (M) Stadsbyggnadsutskottet 2021-04-23 § 23.pdf
Reservation (C) Stadsbyggnadsutskottet 2021-04-23 § 23.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-03-17 § 17.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2019-09-25 § 35.pdf
Reservation (SD) Stadsbyggnadutskottet 2019-09-25 § 35.pdf
Reservation (M, KD) Stadsbyggnadsutskottet 2019-09-25 § 35.pdf
Reservation (C) Stadsbyggnadsutskottet 2019-09-25 § 35.pdf
Ersättaryttrande (V) Stadsbyggnadsutskottet 2019-09-25 § 35.pdf
Bilagor
10 Bilaga 1. Plankarta DP_Amaryllis Antagande.pdf (516 kb) 10 Bilaga 10. Geotekniskt PM, COWI (2021-03-18 rev 2022-01-19).pdf (503 kb) 10 Bilaga 11. Utredning fladdermöss,s, SWECO (2021-12-17).pdf (1 858 kb) 10 Bilaga 12. PM mobilitet och parkering förskola, AFRY (2021-11-16).pdf (1 317 kb) 10 Bilaga 13a. Dagvattenutredning Amaryllis kvartersmark, Norconsult (2022-01-21).pdf (2 572 kb) 10 Bilaga 13b. Dagvattenutredning Amaryllis allmän platsmark, Norconsult (2022-01-21).pdf (3 254 kb) 10 Bilaga 14. Bullerutredning, Brekke&Strand Akustik (2022-01-12).pdf (9 815 kb) 10 Bilaga 15. PM_Inventering av ekologiska värden, WSP (2021-12-17).pdf (3 132 kb) 10 Bilaga 16. PM vitryggig hackspett, WSP (2021-12-02).pdf (123 kb) 10 Bilaga 17. Kvalitetsprogram, slutversion (2022-05-12).pdf (26 901 kb) 10 Bilaga 2. Planbeskrivning DP Amaryllis Antagande.pdf (4 950 kb) 10 Bilaga 3. Granskningsutlåtande Dp Amaryllis (april 2022).pdf (1 046 kb) 10 Bilaga 4. Undersökning betydande miljöpåverkan.pdf (1 309 kb) 10 Bilaga 6. Samrådsredogörelse för Amaryllis, januari 2022.pdf (1 189 kb) 10 Bilaga 7. Grön resplan, Tyréns (2021-12-17).pdf (7 139 kb) 10 Bilaga 8. Barnkonsekvensanalys, WSP (2021-12-16).pdf (3 925 kb) 10 Bilaga 9. Riskutredning av Briab Brand & Riskingenjörerna AB (2020-03-31).pdf (427 kb) 10 Ersättaryttrande (KD) Stadsbyggnadsutskottet 2021-04-23 § 23.pdf (53 kb) 10 Ersättaryttrande (V) Stadsbyggnadsutskottet 2019-09-25 § 35.pdf (944 kb) 10 Ersättaryttrande (V) Stadsbyggnadsutskottet 2021-04-23 § 23.pdf (279 kb) 10 Omröstningsprotokoll 2 Stadsbyggnadsutskottet 2022-05-25 § 24.pdf (141 kb) 10 Reservation (C) Stadsbyggnadsutskottet 2019-09-25 § 35.pdf (954 kb) 10 Reservation (C) Stadsbyggnadsutskottet 2021-04-23 § 23.pdf (245 kb) 10 Reservation (C) Stadsbyggnadsutskottet 2022-05-25 § 24.pdf (203 kb) 10 Reservation (M) Stadsbyggnadsutskottet 2021-04-23 § 23.pdf (65 kb) 10 Reservation (M) Stadsbyggnadsutskottet 2022-01-26 § 1.pdf (85 kb) 10 Reservation (M) Stadsbyggnadsutskottet 2022-05-25 § 24.pdf (202 kb) 10 Reservation (M, KD) Stadsbyggnadsutskottet 2019-09-25 § 35.pdf (1 013 kb) 10 Reservation (SD) Stadsbyggnadsutskottet 2022-05-25 § 24.pdf (695 kb) 10 Reservation (SD) Stadsbyggnadutskottet 2019-09-25 § 35.pdf (796 kb) 10 Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2019-09-25 § 35.pdf (6 480 kb) 10 Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-03-17 § 17.pdf (151 kb) 10 Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-04-23 § 23.pdf (156 kb) 10 Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2022-01-26 § 1.pdf (193 kb) 10 Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2022-05-25 § 24.pdf (195 kb) 10 Tjänsteskrivelse DP Amaryllis Antagande.pdf (537 kb)

11 Investeringsansökan Amaryllis

Diarienummer KSM 2022.336

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Utökade medel för investering, enligt bilaga 1, läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.
2. Driftskostnader inarbetas i budget för verksamhetsområde 10, samhällsbyggnad.

Beskrivning av ärendet
Investeringsansökan omfattar medel för genomförande av de allmänna anläggningarna inom detaljplan för Amaryllis såsom lokalgata, ledningar och parkområde. Beslut har tidigare tagits om att avsätta medel för projektering, men då detaljplanen nu lämnas för beslut om antagande äskas medel även för genomförandet. Kommunens intäkter från markförsäljning och VA-anslutningar väntas överstiga kostnaderna inom projektet.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Utökade medel för investering, enligt bilaga 1, förs in i investeringsprogrammet.
2. Driftskostnader inarbetas i budget för verksamhetsområde 10, samhällsbyggnad.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-05-25 § 52.pdf
Reservation (M) kommunledningsutskottet 2022-05-25 § 52.pdf
Reservation (SD) kommunledningsutskottet 2022-05-25 §52.pdf
Tjänsteskrivelse Investeringsansökan Amaryllis.pdf
Bilaga 1 Investeringsansökan Amaryllis (sekretess).pdf

12 Justering av budget för projekt gymnasiets kök

Diarienummer 2021/KS 0279 12

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Justerad budget läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.
2. Tilläggsanslag för de ökade driftskostnaderna för måltidsenheten ska beaktas i kommunplansprocessen inför budgetåret då köket färdigställs.

Beskrivning av ärendet
Gymnasiets skolkök stängdes hösten 2019 på grund av att det dömdes ut av SMoHF (Södertörns Miljö och Hälsoskyddsförbund) och kort därefter upptäcktes en fuktskada.

Under våren 2020 revs köket stomrent och uttorkning av lokalen påbörjades. Matsalen berördes inte av fuktskadan och används idag som serveringslokal.
I och med att köket idag är stomrent, så kan inte gymnasiet fungera som värmestuga, då mat och dryck inte kan erbjudas vid en krissituation.

Under 2020 genomfördes en köksutredning för att ta fram olika förslag på lösningar för köket. Därefter beställdes en fördjupad förstudie för att ta fram en rekommenderad lösning för ombyggnad av köket i Tyresö gymnasium.
Förstudien presenterade tre alternativa lösningar när det gäller behov av ombyggnation av köket varav alternativ 3 är det som rekommenderas. Det rekommenderade förslaget innebär att gymnasiets kök byggs ut för att kunna tillaga de måltider som idag överproduceras i kommunens skolkök, beredskap samt för behovet för Björkbackens vård- och omsorgsboende/hemtjänst över tid. Det rekommenderas då det är det mest långsiktiga, ekonomiska och hållbara alternativet för en måltidsproduktion inom kommunen.

Under hösten 2021 godkände äldre- och omsorgsnämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden rapporten och ställde sig bakom att genomföra det föreslagna alternativet 3. Den 5 oktober 2021 beslutade kommunstyrelsen att ombyggnationen enligt alternativ 3 ska genomföras. Projektet har startats upp och det har nu framkommit att kostnaderna för valt alternativ är högre än vad som beräknades i förstudien. En ny kostnadsbedömning har gjorts för beslutat alternativ vilket redovisas i promemoria, se bilaga 1.

Ärendet har beretts av gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden samt äldre-och omsorgsnämnden som föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Justerad budget läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.
2. Tilläggsanslag för de ökade driftskostnaderna för måltidsenheten ska beaktas i kommunplansprocessen inför budgetåret då köket färdigställs.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Justering av budget för projekt gymnasiets kök, ÄON.pdf
Tjänsteskrivelse, justerad budget köket på gymnasiet GVN.pdf
Bilaga 1 PM Utökad budget för gymnasiets kök 2022 (sekretess).pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2022-05-23 § 46.pdf
Omröstningsprotokoll äldre- och omsorgsnämnden 2022-05-23 § 46.pdf
Reservation (M, C, KD) äldre- och omsorgsnämnden 2022-05-23 § 46.pdf
Motivering till återremissyrkande (M) äldre- och omsorgsnämnden 2022-05-23 § 46 2022.pdf
Motivering till återremissyrkande (SD) äldre- och omsorgsnämnden 2022-05-23 § 46.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2022-05-24 § 41.pdf
Reservation M, justering av budget för projekt gymnasiets kök.pdf
Ersättaryttrande C, gymnasiets kök.pdf

13 Justering av budget för projekt ombyggnad Kumla skola

Diarienummer 2020/BUN 0109 41

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Justerad budget läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.
2. Behov av utökad budgetram för driftskostnader avseende ökad lokalhyra till grundskolan ska beaktas i kommunplansprocessen inför budgetåret då projektet färdigställs och tas i drift tidigast 2025.
3. Justerad budget avseende merkostnader för evakueringen finansieras med extra anslag till projektets driftsbudget.

Beskrivning av ärendet
Kumla skolas lokaler är i behov av ombyggnation och renovering. En förstudie har tidigare genomförts för att se över renoveringsbehovet och möjligheten att bygga om lokalerna till mer ändamålsenliga lokaler. Projekt är uppstartat där har det framkommit ny fakta som gör att projektbudgeten behöver justeras.

Ärendet har beretts av barn-och utbildningsnämnden som föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Justerad budget läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.
2. Behov av utökad budgetram för driftskostnader avseende ökad lokalhyra till grundskolan ska beaktas i kommunplansprocessen inför budgetåret då projektet färdigställs och tas i drift tidigast 2025.
3. Justerad budget avseende merkostnader för evakueringen finansieras med extra anslag till projektets driftsbudget.

Bilagor
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2022-05-25 § 62.pdf
Gemensamt särskilt yttrande M, C, Ombyggnad Kumla skola.pdf
Tjänsteskrivelse, justering av budget för projekt ombyggnad Kumla skola.pdf
Bilaga 2 PM för utökad budget Kumla skola.pdf

14 Uppförande av tillfällig paviljongskola

Diarienummer 2021/BUN 0109 12

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Justerad budget läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.

Beskrivning av ärendet
För att möta framtidens ökade behov av nya grundskoleplatser i centrumområdet pågår planering för att två nya skolor ska byggas. Beslut är fattat att Njupkärrs skola ska rivas och en ny skola ska uppföras på samma fastighet. En förstudie pågår om där utredning görs kring att uppföra en ny skola vid Stimmet. Om beslut fattas att bygga en ny skola behöver Stimmets skola rivas för att en ny skola ska kunna uppföras på fastigheten.

Skolverksamheten på Njupkärrs skola behöver evakueras till tillfälliga lokaler under byggtiden. När nya Njupkärr skola är klar kan Stimmets skola evakueras till samma lokaler under tiden då den nya skolan på Stimmet byggs.
Ärendet har beretts av barn-och utbildningsnämnden som föreslår att kommunstyrelsen beslutar att justerad budget läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.

Bilagor
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2022-05-25 § 63.pdf
Ordförandeutlåtande matsal och kök.pdf
Tjänsteskrivelse, placering av tillfällig paviljongskola.pdf
Bilaga 1 Förstudierapport Tillfällig skolpaviljong.pdf
Bilaga 2 PM Paviljongsskola.pdf
Bilaga 3 Ekonomisk konsekvensanalys (sekretess).pdf
Bilaga 4 Prövning av barns bästa.pdf
Gemensamt särskilt yttrande M, C, uppförande av tillfällig paviljongskola.pdf
Särskilt yttrande MP, uppförande av tillfällig paviljongskola.pdf
Särskilt yttrande L, uppförande av tillfällig paviljongskola.pdf

15 Justering av budget för projekt ishall, parkeringsgarage och avfallsterminal

Diarienummer 2022/KFN 0030 010

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Justerad budget läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.
2. Behov av utökad budgetram för driftskostnader avseende ökade driftmedel för skötsel och avskrivningar ska beaktas i kommunplansprocessen inför budgetåret då projektet färdigställs och tas i drift, 2023.
3. Undersöka möjligheten att placera solceller på ishallens tak.

Beskrivning av ärendet
Byggnationen av ishall, parkeringsgarage och avfallsterminal pågår, och förväntas slutföras under 2023. Slutuppgörelse för etapp 1 pågår.

I samband med upphandlingen av etapp 2 utfördes en prognos som pekade på en slutkostnad om cirka 3% över budget.

Enligt beslut i styrgruppen 2021-06-09 skulle projektet fortskrida och avtal tecknades med MVB Öst trots estimerad slutkostnad.

Den ekonomiska uppföljningen av projektet visar att nya krav, uppgraderingar samt uppkomna brister att prognosen för projektet "ishall, parkeringsgarage och avfallsterminal" inte kommer kunna hålla den av kommunfullmäktige beslutade budgeten.

Ärendet har beretts av kultur-och fritidsnämnden som föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Justerad budget läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.
2. Behov av utökad budgetram för driftskostnader avseende ökade driftmedel för skötsel och avskrivningar ska beaktas i kommunplansprocessen inför budgetåret då projektet färdigställs och tas i drift, 2023.
3. Undersöka möjligheten att placera solceller på ishallens tak.

Bilagor
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2022-05-23 § 46.pdf
Tjänsteskrivelsde, ishall KFN.pdf
PM för utökad budget ishall mm (sekretess).pdf
White Ishallsfasad 220323.pdf
Presentation status ishall maj 2022 styr (sekretess).pptx
Ishallstorget presentation 220120_kompl.pdf

16 Justering av budget för projekt nordlig entré till Tyresta

Diarienummer 2021/KFN 0016

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Justerad budget läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.
2. Behov av utökad budgetram för driftskostnader avseende ökade driftmedel för skötsel och avskrivningar ska beaktas i kommunplansprocessen inför budgetåret då projektet färdigställs och tas i drift, 2023.

Beskrivning av ärendet
Byggnationen av den nordliga entrén till Tyresta, Alby bro, pågår och planeras att vara färdigställd under hösten 2022. För att ta sig till bron på ett tillgängligt sätt krävs anläggande av anslutning till bron med spänger och grusade gångar. Tidigare har spängerna ämnats att utföras i egen regi som arbetsmarknadsprojekt, detta har dock visat sig inte vara genomförbart.

Anläggandet av spängerna ska se med så stor anpassning till platsen och den känsliga naturmiljön som möjligt. Området är mycket kuperat, både inom Alby naturreservat och inom Tyresta naturreservat. Detta innebär att konstruktionen för spängerna blir mycket komplicerad och även spängerna (liksom bron) kräver att byggnationen sker från en pråm i vattnet.

Ärendet har beretts av kultur-och fritidsnämnden som föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Justerad budget läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.
2. Behov av utökad budgetram för driftskostnader avseende ökade driftmedel för skötsel och avskrivningar ska beaktas i kommunplansprocessen inför budgetåret då projektet färdigställs och tas i drift, 2023.

Bilagor
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2022-05-23 § 47.pdf
Reservation C, justering av budget projekt Nordlig entré Tyresta.pdf
Tjänsteskrivelse, justerad budget Alby bro KFN.pdf
Bilaga 1 PM för utökad budget Alby bro(sekretess).pdf
Bilaga 2 Checklista för en enklare prövning av barnens bästa_Alby bro.pdf
Presentation, spänger till nordlig entré Tyresta (sekretess).pptx

17 Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar

Diarienummer 2022/KS 0136 10

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Utökad budget för projekt Gång- och cykelväg Strömfallsvägen enligt bilaga 2 godkänns.
2. Utökad budget för projekt Raksta, etapp 8 inom Östra Tyresö, enligt bilaga 3 godkänns.
3. Utökad budget för projekt Bollmorabacken enligt bilaga 4 godkänns.
4. Utökad budget för projekt Ishall, parkeringsgarage och avfallsterminal enligt bilaga 5 godkänns.
5. Utökad budget för samlingsanslaget till vägbeläggning, enligt bilaga 6 godkänns.
6. Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar 2022-2034, enligt bilaga 1 fastställs.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar ska fastställas två gånger per år, i juni och november, enligt gällande investeringspolicy. Planen är en förutsättning för investeringsprogrammet som fastställs av kommunfullmäktige i ett eget ärende.

Enligt investeringspolicy för Tyresö kommun och dess bolag, 2021/KS 0159 003, ska alla behov av utökad budget godkännas av de nämnder som berörs, innan de läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar och därefter kan ingå i investeringsprogrammet. I detta ärende ingår fem projekt vars budget behöver utökas främst med hänsyn till det ökade kostnadsläget med hänsyn till världsläget och nya förutsättningar har tillkommit.

Samlingsanslaget för vägbeläggning föreslås en ökad budget som en följd av en svår vinter 2021/2022.

Projekt som inte har en budget för genomförande tillkommer som egna ärenden.
Projekt som berör andra nämnder godkänns i dessa.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Utökad budget för projekt Gång- och cykelväg Strömfallsvägen enligt bilaga 2 godkänns.
2. Utökad budget för projekt Raksta, etapp 8 inom Östra Tyresö, enligt bilaga 3 godkänns.
3. Utökad budget för projekt Bollmorabacken enligt bilaga 4 godkänns.
4. Utökad budget för projekt Ishall, parkeringsgarage och avfallsterminal enligt bilaga 5 godkänns.
5. Utökad budget för samlingsanslaget till vägbeläggning, enligt bilaga 6 godkänns.
6. Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar 2022-2034, enligt bilaga 1 fastställs.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-05-25 § 53.pdf
Bilaga 1. KS plan för strategiska investeringar 2022-2034 (sekretess).pdf
Bilaga 2. PM för utökad budget Strömfallsvägen Gång och cykelbana (sekretess).pdf
Bilaga 3. PM Raksta utökad budget (sekretess).pdf
Bilaga 4. PM för utökad budget Bollmorabacken (sekretess).pdf
Bilaga 5. PM för utökad budget ishall mm (sekretess).pdf
Bilaga 6. PM för utökad budget vägbeläggning (sekretess).pdf

18 Investeringsprogrammet 2022-2034

Diarienummer 2022/KS 0137 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Nya och utökade medel för investeringar om totalt 369,4 mnkr, enligt bilaga 1, förs in i investeringsprogrammet
2. Investeringsprogrammet 2022-2034 fastställs, enligt bilaga 1.
3. Eventuella effekter för kommande driftsbudget till berörda verksamheter beaktas vid kommande beslut om driftsbudget i kommunplan 2023 och framåt.

Beskrivning av ärendet
Investeringsprogrammet ska fastställas två gånger per år, i juni och november, enligt gällande investeringspolicy. Ärendet ska beredas av kommunstyrelsen och beslutas i kommunfullmäktige. Programmet bygger på kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar, som fastställts av kommunstyrelsen.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Nya och utökade medel för investeringar om totalt 369,4 mnkr, enligt bilaga 1, förs in i investeringsprogrammet
2. Investeringsprogrammet 2022-2034 fastställs, enligt bilaga 1.
3. Eventuella effekter för kommande driftsbudget till berörda verksamheter beaktas vid kommande beslut om driftsbudget i kommunplan 2023 och framåt.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-05-25 § 54.pdf
Investeringsprogram 2022-2034.pdf
Tjänsteskrivelse Investeringsprogrammet 2022-2034.pdf

19 Avtal om överlåtelse av mark och exploatering med Bergsundet Wättinge AB för Wättingebacken etapp 2

Diarienummer KSM2022-281.068

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Avtal om överlåtelse av mark och exploatering mellan Tyresö kommun och Bergsundet Wättinge AB godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppgift att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till exploateringsavtal med Bergsundet Wättinge AB för detaljplanen Wättingebacken etapp 2. Exploatören ska strax norr om Tyresö gymnasium uppföra 70-100 hyres-rättslägenheter i sex våningar samt en förskola med plats för ca 110-120 stycken barn. Byggnaden ska uppföras med trästomme. Syftet med avtalet är att reglera marköverlåtelser, ansvarsförhållanden och ekonomiska frågor kopplat till genomförande av den framtagna detaljplanen för området.

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Avtal om överlåtelse av mark och exploatering mellan Tyresö kommun och Bergsundet Wättinge AB godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppgift att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2022-04-27 § 14.pdf
Reservation (M) Stadsbyggnadsutskottet 2022-04-27 § 14.pdf
Tjänsteskrivelse marköverlåtelseavtal Wättingebacken etapp 2.pdf
Marköverlåtelseavtal 2022-03-23.pdf
Bilaga 1 - Plankarta.pdf
Bilaga 2 - Köpeavtal.pdf
Bilaga A (till köpeavtal) - Fastighetskarta.pdf
Bilaga B (till köpeavtal) - Fastighetsutdrag.pdf
Bilaga 3 - Fastighetskarta.pdf
Bilaga 4 - Definition ljus BTA.pdf
Bilaga 5 - Kvalitetsprogram.pdf
Bilaga 6 - Dagvattenutredning.pdf
Bilaga 7 - Preliminär tidplan.pdf
Bilaga 8 - Inmätningsanvisningar.pdf
Bilaga 9a - Föreskrifter stationär sopsug kvartersnät.pdf
Bilaga 9b - Kommunbilaga Tyresö kommun.pdf
Marköverlåtelseavtal undertecknat.pdf
Bilaga 2 - Köpeavtal (med initialer från exploatör).pdf
Bilaga A (till köpeavtal) - Fastighetskarta (med initialer från exploatör).pdf
Bilaga B (till köpeavtal) - Fastighetsutdrag (med initialer från exploatör).pdf

20 Antagande av detaljplan för Wättingebacken etapp 2

Diarienummer KSM2018-791-214

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
* Detaljplan för Wättingebacken etapp 2 antas.

Beskrivning av ärendet
Dåvarande Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet (MSU) gav i juni 2018 §77 dåvarande stadsbyggnadsförvaltningen ett planuppdrag för Wättingebacken etapp 2. Detaljplanen syftar till att skapa 70-100 bostäder, förskola för upp till 120 barn samt utbyggnad av gata, gång- och cykelvägar. Planen säkrar också en del av naturmarken.

Intentionerna för bebyggelsen är i linje med översiktsplanen samt planprogram och kvalitetsprogram för Wättingebacken. Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att planläggning utifrån angivet syfte är lämpligt.

Samråd hölls mellan 15 okt - 21 nov 2019. Under samrådet inkom 11 stycken yttranden, i huvudsak från remissinstanser men två stycken var från boende i Granängsringen och Fårdala radhusområde.

Planförslaget var tillgängligt för granskning under perioden 7 juli - 28 augusti 2021. Under granskningen inkom tolv yttranden, sju från myndigheter och ledningshavare och fem från privatpersoner.

Länsstyrelsen hade synpunkter på hur det framgår att dagvattenåtgärderna utanför planområdet kan säkerställas och att kommunen tydligare behöver visa att den föreslagna markanvändningen är lämplig med hänsyn till översvämningsrisk. De ansåg att kommunen noggrannare behöver säkerställa att omkringliggande områden inte påverkas negativt av planens genomförande.

Naturvärden och översvämning är synpunkter som främst berörs i yttranden från privatpersoner.

Utifrån inkomna granskningsyttranden har skyfallsutredningen fördjupats och planhandlingarna justerats.

Undersökning om miljöpåverkan har gjorts i samråd med Länsstyrelsen och Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. Ändringen av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap 3-8§§, med beaktande av Miljöbedömningsförordningen (2017:966).

Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att detaljplan för Wättingebacken etapp 2 kan antas.

Ett marköverlåtelseavtal har tecknats mellan byggaktören, Bergsundet AB, och kommunen.

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att detaljplan för Wättingebacken etapp 2 antas.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2022-04-27 § 15.pdf
Tjänsteskrivelse Wättingebacken 2 antagande.pdf
Detaljplan_Wättingebacken etapp 2_Plankarta_antagande.pdf
Detaljplan_Wättingebacken etapp 2_Planbeskrivning_antagande.pdf
Detaljplan_Wättingebacken etapp 2_granskningsutlåtande.pdf
Prövning barnens bästa_Wättingebacken_juni 2021.pdf
Bilaga 5-Dagvattenutredning Wättingebacken etapp 2, kvartersmark - rev 210409.pdf
Bilaga 6- Dagvattenutredning område ABC_v3 inkl. Bilaga 1.pdf
Bilaga 7- PM - Skyfallsutredning Wättingebacken.pdf
Bilaga 8-Wättinge Rapport Geologi övergripande 2019-01-30.pdf
Bilaga 9- Wättinge MUR REV A 2020-03-13.pdf
Bilaga 10- Wättinge - PM Geoteknik dagvattendamm och förskola REV A 2020-03-13.pdf
Bilaga 11-Tekniskt PM Miljö Wättinge 2019-09-18.pdf
Bilaga 12- PM Geoteknik Planbeskrivning.pdf
Bilaga 13- Resultat-PM grundvatten_20210423_final.pdf
Bilaga 14- PM Hydrogeologi_Wättinge_19118037.pdf
Bilaga 15- NVI_Wattingebacken_Slutversion_2020-06-21.pdf
Bilaga 16- Wättingebacken fågel ekologigruppen 20200717 3 lu (003).pdf
Bilaga 17- 8862_Wattingebacken_artutredning_210709.pdf
Bilaga 18- BER_20.02.01_Trafikbuller-bygglov_rev210524-inkbilaga-2.pdf
Reservation (M) Stadsbyggnadsutskottet § 15.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-06-16 § 40.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2019-09-25 § 37.pdf
Särskilt yttrande (C) Stadsbyggnadsutskottet 2019-09-25 § 37.pdf
Särskilt yttrande (M) Stadsbyggnadsutskottet 2019-09-25 § 37.pdf
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2018-06-18 § 77.pdf
Bilagor
20 Bilaga 10- Wättinge - PM Geoteknik dagvattendamm och förskola REV A 2020-03-13.pdf (1 311 kb) 20 Bilaga 11-Tekniskt PM Miljö Wättinge 2019-09-18.pdf (681 kb) 20 Bilaga 12- PM Geoteknik Planbeskrivning.pdf (744 kb) 20 Bilaga 13- Resultat-PM grundvatten_20210423_final.pdf (10 754 kb) 20 Bilaga 14- PM Hydrogeologi_Wättinge_19118037.pdf (1 381 kb) 20 Bilaga 15- NVI_Wattingebacken_Slutversion_2020-06-21.pdf (812 kb) 20 Bilaga 16- Wättingebacken fågel ekologigruppen 20200717 3 lu (003).pdf (2 030 kb) 20 Bilaga 17- 8862_Wattingebacken_artutredning_210709.pdf (4 714 kb) 20 Bilaga 18- BER_20.02.01_Trafikbuller-bygglov_rev210524-inkbilaga-2.pdf (2 603 kb) 20 Bilaga 5-Dagvattenutredning Wättingebacken etapp 2, kvartersmark - rev 210409.pdf (4 767 kb) 20 Bilaga 6- Dagvattenutredning område ABC_v3 inkl. Bilaga 1.pdf (5 284 kb) 20 Bilaga 7- PM - Skyfallsutredning Wättingebacken.pdf (5 232 kb) 20 Bilaga 8-Wättinge Rapport Geologi övergripande 2019-01-30.pdf (1 897 kb) 20 Bilaga 9- Wättinge MUR REV A 2020-03-13.pdf (46 140 kb) 20 Detaljplan_Wättingebacken etapp 2_granskningsutlåtande.pdf (286 kb) 20 Detaljplan_Wättingebacken etapp 2_Planbeskrivning_antagande.pdf (6 373 kb) 20 Detaljplan_Wättingebacken etapp 2_Plankarta_antagande.pdf (674 kb) 20 Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2018-06-18 § 77.pdf (129 kb) 20 Prövning barnens bästa_Wättingebacken_juni 2021.pdf (1 311 kb) 20 Reservation (M) Stadsbyggnadsutskottet § 15.pdf (209 kb) 20 Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2019-09-25 § 37.pdf (128 kb) 20 Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-06-16 § 40.pdf (145 kb) 20 Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2022-04-27 § 15.pdf (184 kb) 20 Särskilt yttrande (C) Stadsbyggnadsutskottet 2019-09-25 § 37.pdf (47 kb) 20 Särskilt yttrande (M) Stadsbyggnadsutskottet 2019-09-25 § 37.pdf (46 kb) 20 Tjänsteskrivelse Wättingebacken 2 antagande.pdf (1 155 kb)

21 Exploateringsavtal för bostäder inom detaljplan för Bäverbäcken etapp 3

Diarienummer KSM2021-1176.251

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Exploateringsavtal för bostäder inom detaljplan för Bäverbäcken etapp 3 godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till exploateringsavtal avseende del av fastigheten Bävern 2. Inom fastigheten planeras 7 bostadshus med varierande våningshöjder om 3-6 våningar med ca 210-240 lägenheter. Syftet med exploateringsavtalet är att reglera marköverlåtelser, ekonomiska frågor och ansvarsförhållanden mellan kommunen, fastighetsägarna och exploatören i samband med genomförandet av detaljplanen. Exploatören ska enligt avtalet erlägga ett exploateringsbidrag till kommunen om totalt ca 14 247 000 kronor för utbyggnad av allmän plats.

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Exploateringsavtal för bostäder inom detaljplan för Bäverbäcken etapp 3 godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2022-05-25 § 25.pdf
Omröstningsprotokoll 3 Stadsbyggnadsutskottet 2022-05-5 § 25.pdf
Reservation (L) Stadsbyggnadsutskottet 2022-05-25 §§ 25-26.pdf
Särskilt yttrande (MP) Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2018-08-29 § 103.pdf
Tjänsteskrivelse exploateringsavtal (Ny version).pdf
Exploateringsavtal etapp 3 (Ny version).pdf
Bilaga 1 - Plankarta (Ny version).pdf
Bilaga 2 - Ansökan och överenskommelse om inrättande av servitut (Ny version).pdf
Bilaga 3 - Ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering (Ny version).pdf
Bilaga 4 - Servitutsavtal för väg (Ny version).pdf
Bilaga 5 - Kvalitetsprogram (Ny version).pdf
Bilaga 6 - Bullerutredning 220408 inkl ritn.pdf
Bilaga 7 -Dagvattenutredning 2022-04-01.pdf
Bilaga 8 - Definition ljus BTA.pdf
Bilaga 9 - Inmätningsanvisningar.pdf
Exploateringsavtal signerat exploatör och fastighetsägare.pdf
Bilaga 1 signerad.pdf
Bilaga 2 signerad.pdf
Bilaga 3 signerad.pdf
Bilaga 4 signerad.pdf
Bilaga 5 signerad.pdf
Bilaga 6 signerad.pdf
Bilaga 7 signerad.pdf
Bilaga 8 signerad.pdf
Bilaga 9 signerad.pdf

22 Beslut om antagande av detaljplan för Bäverbäcken etapp 3

Diarienummer KSM-2022-357-214

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
* Detaljplan för Bäverbäcken etapp 3 antas.

Beskrivning av ärendet
Syftet med aktuell detaljplaneetapp är att möjliggöra uppförandet av bostäder i flerbostadshus, en förskola, yta för golfverksamhet samt en markparkering för golfverksamhet. Detaljplanen upprättas med utökat planförfarande enligt PBL (SFS 2010:900) i dess lydelse efter 1 januari 2015.

Förslaget var på ett första samråd för de östra delarna samt hotell, under september - oktober 2015 (Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2015-09-24 § 21). Förslaget var sedan på ett andra samråd för hela Bäverbäckenområdet i september 2017 (Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2017-09-01 § 88). Plangranskning för hela området hölls under perioden 25 september - 16 oktober 2018 (Kommunstyrelsen 2018-09-11 § 147). Under granskningen inkom 33 yttranden. Dessa avsåg främst den ökade exploateringen och trafiken samt önskemål om kompletterande utredningar och planhandlingar gällande buller, risker, geoteknik och dagvatten. De synpunkter som inte tillgodoses är önskemål om minskad exploatering.

Till antagandet har planområdet delats upp i tre etapper. Denna detaljplan omfattar flerfamiljshus och förskola norr om Bäverbäcksvägen.

En prövning av barnets bästa har gjorts som visar att planförslaget tar hänsyn till barns hälsa och säkerhet.

Planarbetet finansieras genom planavtal med byggaktören. Kommunen får kostnader för utbyggnad och ombyggnad av allmän plats, vilket delvis bekostas av exploatörerna och regleras i avtal mellan kommunen och exploatörerna.

Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att föreslagen utveckling är lämplig utifrån angivet syfte och översiktsplanens intensioner och därmed kan antas.
Ärendet har beretts av stadsbyggnadsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att detaljplan för Bäverbäcken etapp 3 antas.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2022-05-25 § 26.pdf
Tjänsteskrivelse Antagande (Ny version).pdf
Plankarta (Ny version).pdf
Planbeskrivning (Ny version).pdf
Granskningsutlåtande (Ny version).pdf
Kvalitetsprogram (Ny version).pdf
Barnprövning för Bäverbäcken etapp 3.pdf
Riskutredning, Prevecon 2021-09-08.pdf
PM Geoteknik, Sigma 2018-04-16.pdf
Tillägg till PM Geoteknik, Sigma 2019-08-24.pdf
Trafikbullerutredning, ÅHA 2017-06-14, rev 2022-04-11.pdf
Trafikbuller PM höjning av Tyresövägen, ÅHA 2020-10-08.pdf
Dagvattenutredning kvartersmark, WRS 2022-04-01.pdf
Dagvattenutredning allmän plats, WRS 2020-09-03.pdf
Tyresö golfbana - ändring hål 1 säkerhet, Tengbom 2021-09-15 inkl. bilaga.pdf
Gröna strategier - Norra Tyresö Centrum, Ekologigruppen 2015-04-10.pdf
Parkeringsstrategi för Norra Tyresö Centrum, Tyresö kommun 2014-05-12.pdf
Omröstningsprotokoll 4 Stadsbyggnadsutskottet 2022-05-25 § 26.pdf
Reservation (L) Stadsbyggnadsutskottet 2022-05-25 §§ 25-26.pdf
Särskilt yttrande (MP) Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2018-08-29 § 103.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-09-11 § 147.pdf
Ersättaryttrande (V) Kommunstyrelsen 201-09-11 § 147.pdf
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2018-08-29 § 103.pdf
Reservation (L) Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2018-08-29 § 103.pdf
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2017-09-01 § 88.pdf
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2017-05-22 § 56.pdf
Särskilt yttrande (S) Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2017-05-22§ 56.pdf
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2017-04-18 § 41.pdf
Reservation (L) MIljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2017-04-18 §41.pdf
Särskilt yttrande (S) Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2017-04-18 § 41.pdf
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2015-09-24 § 121.pdf
Särskilt yttrande (MP) Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2015-09-24 § 121.pdf
Protokollsutdrag Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2015-01-14 § 4.pdf
Reservation (FP) Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2015-01-14 § 4.pdf
Bilagor
22 Barnprövning för Bäverbäcken etapp 3.pdf (176 kb) 22 Dagvattenutredning allmän plats, WRS 2020-09-03.pdf (21 569 kb) 22 Dagvattenutredning kvartersmark, WRS 2022-04-01.pdf (3 043 kb) 22 Ersättaryttrande (V) Kommunstyrelsen 201-09-11 § 147.pdf (808 kb) 22 Granskningsutlåtande (Ny version).pdf (394 kb) 22 Gröna strategier - Norra Tyresö Centrum, Ekologigruppen 2015-04-10.pdf (2 529 kb) 22 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-09-11 § 147.pdf (177 kb) 22 Kvalitetsprogram (Ny version).pdf (58 417 kb) 22 Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2015-09-24 § 121.pdf (144 kb) 22 Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2017-04-18 § 41.pdf (149 kb) 22 Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2017-05-22 § 56.pdf (163 kb) 22 Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2017-09-01 § 88.pdf (161 kb) 22 Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2018-08-29 § 103.pdf (194 kb) 22 Omröstningsprotokoll 4 Stadsbyggnadsutskottet 2022-05-25 § 26.pdf (143 kb) 22 Parkeringsstrategi för Norra Tyresö Centrum, Tyresö kommun 2014-05-12.pdf (543 kb) 22 Planbeskrivning (Ny version).pdf (3 240 kb) 22 Plankarta (Ny version).pdf (351 kb) 22 PM Geoteknik, Sigma 2018-04-16.pdf (1 259 kb) 22 Protokollsutdrag Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2015-01-14 § 4.pdf (155 kb) 22 Reservation (FP) Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2015-01-14 § 4.pdf (44 kb) 22 Reservation (L) MIljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2017-04-18 §41.pdf (740 kb) 22 Reservation (L) Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2018-08-29 § 103.pdf (383 kb) 22 Reservation (L) Stadsbyggnadsutskottet 2022-05-25 §§ 25-26.pdf (253 kb) 22 Riskutredning, Prevecon 2021-09-08.pdf (1 973 kb) 22 Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2022-05-25 § 26.pdf (202 kb) 22 Särskilt yttrande (MP) Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2015-09-24 § 121.pdf (40 kb) 22 Särskilt yttrande (MP) Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2018-08-29 § 103.pdf (211 kb) 22 Särskilt yttrande (S) Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2017-04-18 § 41.pdf (323 kb) 22 Särskilt yttrande (S) Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2017-05-22§ 56.pdf (568 kb) 22 Tillägg till PM Geoteknik, Sigma 2019-08-24.pdf (2 166 kb) 22 Tjänsteskrivelse Antagande (Ny version).pdf (1 273 kb) 22 Trafikbuller PM höjning av Tyresövägen, ÅHA 2020-10-08.pdf (21 kb) 22 Trafikbullerutredning, ÅHA 2017-06-14, rev 2022-04-11.pdf (1 310 kb) 22 Tyresö golfbana - ändring hål 1 säkerhet, Tengbom 2021-09-15 inkl. bilaga.pdf (2 456 kb)

23 Antagande av detaljplan för Bollmora 2:591, Siklöjevägen 5

Diarienummer KSM-2021-338-214

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Detaljplan för Bollmora 2:591, Siklöjevägen 5 antas.

Beskrivning av ärendet
Detaljplanens syfte är att göra det möjligt för ytterligare en invändig våning på befintlig byggnad på Bollmora 2:591, att möjliggöra för gång- och cykelbana längs med Siklöjevägen samt att skapa en torgyta norr om Tyresövägen.

Utbyggnad av allmän plats med gång- och cykelväg samt torgyta kan bidra positivt till att barn kan röra sig i stadsmiljön på ett säkrare sätt. Ärendet bedöms inte beröra barn i större utsträckning, en enklare prövning av barnets bästa har genomförts inför beslut om samråd i stadsbyggnadsutskottet den 22 september 2021 § 55. Ingen ytterligare prövning bedöms nödvändig.

Planavtal har tecknats och planavgift ska därför inte tas ut vid bygglovsprövning. Utbyggnaden av allmän platsmark finansieras inom investeringsprojektet för Bäverbäcken.

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att planläggning utifrån angivet syfte är lämplig och att stadsbyggnadsutskottet kan föreslå till kommunstyrelsen att anta detaljplan för Bollmora 2:591, Siklöjevägen 5.

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen beslutar att detaljplan för Bollmora 2:591, Siklöjevägen 5 antas.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2022-05-25 § 30.pdf
Tjänsteskrivelse Bollmora 2.591, Siklöjevägen 5 antagande.pdf
Plankarta Bollmora 2.591, Siklöjevägen 5 antagandehandling.pdf
Planbeskrivning_Bollmora_2.591_antagandehandling.pdf
Granskningsutlåtande Bollmora 2.591.pdf
PM Geoteknik Golfbäcken v5.0(PM Geoteknik, Sigma rev180416) (3).pdf
Markteknisk undersökningsrapport_MUR_Bäverbäcken_180316.pdf
Rapport dagvatten Bäverbäcken allmän plm WRS_200903 (2)kompr.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2022-01-26 § 2.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-09-22 § 55.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-05-19 § 33.pdf

24 Förstudie hundrastgård i Tyresö Strand, förslag till placering

Diarienummer KSM2021-1099.280

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Den föreslagna platsen för en ny hundrastgård i Tyresö Strand godkänns och utredningen lämnas vidare till kommunstyrelseförvaltningen för genomförande.
2. Förslaget till beslut finansieras inom kommunstyrelsens samlingsanslag för mindre investeringar, enligt bilaga 3.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadskontoret inom kommunstyrelseförvaltningen gavs under hållbarhetsutskottets sammanträde 2020-05-13 § 6 i uppdrag att utreda placering och ta fram underlag för anordnande av hundrastgård i Östra delarna av Tyresö. Detta gjordes efter ett Tyresöinitiativ om en hundrastgård i Tyresö Strand.
Placeringen som föreslogs i framtagen förstudie fick kritik av närboende vid ett dialogmöte och ett nytt platsförslag har därför tagits fram (se karta). Föreslagen plats ligger på ängen öster om Hästhagens förskola, som därför blivit involverade i processen. Förskolans synpunkter har inarbetats i förslaget.

Ärendet har beretts av hållbarhetsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Den föreslagna platsen för en ny hundrastgård i Tyresö Strand godkänns och utredningen lämnas vidare till kommunstyrelseförvaltningen för genomförande.
2. Förslaget till beslut finansieras inom kommunstyrelsens samlingsanslag för mindre investeringar, enligt bilaga 3.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2022-05-25 § 21.pdf
Tjänsteskrivelse Hundrastgård i Tyresö Strand_reviderat platsförslag.pdf
Bilaga 1. Förstudie hundrastgård i Tyresö Strand 211104.pdf
Bilaga 2. Enkel prövning av barnets bästa_hundrastgård Tyresö Strand.pdf
Bilaga 3. Uppskattade kostnader för anläggandet av en hundrastgård i Tyresö strand KSM2021-1099.280_Sekretess.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-12-07 § 275.pdf
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2021-11-17 § 59.pdf
Hållbarhetsutskottet 2020-05-13 §6.pdf

25 Förstudie för etablering av publik laddstation för elbilar under 2022

Diarienummer KSM2022-112.510

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. En laddstation etableras vid Strandtorget med 4-6 publika laddplatser för elbilar, i enlighet med förstudiens förslag.
2. Förslaget till beslut föreslås finansieras medel från kommunstyrelsens särskilda anslag för att stärka kommunens klimat- och miljöarbete.

Beskrivning av ärendet
Fler publika laddplatser behöver etableras i Tyresö för att möte behoven från elbilsägare och möjliggöra omställningen till en elektrifierad fordonsflotta i enlighet med klimatmålen. Kommunstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag att genom en förstudie rekommendera hur minst en ny laddstation kan etableras under 2022 (kommunstyrelsen 2022-03-08 § 47). Förstudien har studerat behoven och förutsättningarna för etablering av fler laddplatser dels i Bollmora och dels i områden som pekats ut som lämpliga i rapporten Behov av laddinfrastruktur i Södertörn (bilaga 2). Vidare visar förstudien att kommunen kan ha flera olika roller för etablering av publika laddplatser. Förstudiens förslag är att kommunen tar en aktiv roll för etablering av en laddstation med plats för laddning för 4-6 elbilar vid Strandtorget genom att skriva ett nyttjandeavtal med en kommersiell aktör som etablerar och driftar en laddstation på kommunens mark och tar betalt för laddning på marknadsmässigt sätt. Ambitionen är att laddstationen ska erbjuda både normalladdning och snabbladdning. Flera laddplatser planeras även av privata fastighetsägare och kommunen bör ha en stödjande roll genom att i dialog informera om var kommunen ser att behovet av laddning är stort och uppmuntra till etablering på platser som är fördelaktigt ur samhällsplaneringsperpektiv.

Ärendet har beretts av hållbarhetsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. En laddstation etableras vid Strandtorget med 4-6 publika laddplatser för elbilar, i enlighet med förstudiens förslag.
2. Förslaget till beslut föreslås finansieras medel från kommunstyrelsens särskilda anslag för att stärka kommunens klimat- och miljöarbete.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2022-05-25 § 22.pdf
Tjänsteskrivelse Publik laddstation för elbilar 2022_220513.pdf
Bilaga 1_Förstudie_Publik laddstation för elbilar 2022.pdf
Bilaga 2_Behov av laddinfrastruktur i Södertörn och kommunernas roll i utbyggnaden.pdf
Bilaga 3_ Klimatplanen_Bedömning av barnets bästa_211022.pdf
Reservation (M) kommunstyrelsen 2022-03-08 § 47.pdf
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2022-02-23 § 6.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-03-08 § 47.pdf

26 Beslut om rivning av byggnader

Diarienummer KSM-2022-430-037

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att riva befintliga byggnader inom fastigheterna Strand 1:427 (Pilvägen 5) samt Tyresö 1:541 (Apelvägen 15), Tyresö Kommun.

Beskrivning av ärendet
Byggnader som finns på fastigheterna Strand 1:427 och Tyresö 1:541, Tyresö kommun föreslås rivas. Skälen till detta är huvudsakligen;
* Den tekniska livslängden på byggnaderna har uppnåtts och kostnaderna för att upprusta dessa överstiger vad intäkt för uthyrning förväntas ge.
* Minska risken för att 3:e man skadas.
* Vid framtida exploatering kan fastigheterna erhålla ett högre marknadsvärde då exploatören inte behöver riva byggnaderna
* Det är mer kostnadseffektivt att riva dessa byggnader än att behålla dem.

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att riva befintliga byggnader inom fastigheterna Strand 1:427 (Pilvägen 5) samt Tyresö 1:541 (Apelvägen 15), Tyresö Kommun.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2022-05-25 § 31.pdf
Tjänsteskrivelse Beslut om rivning av byggnader.pdf

27 Beslut om upphandling för Wättinge dagvattendamm

Diarienummer KSM 2022-433

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Startbesked för upphandling av Wättinge dagvattendamm medges.

Beskrivning av ärendet
Projektet omfattar projektering och genomförande av en dagvattendamm i norra delen av Wättingestråket, lokaliserad i grönytan nedanför Granängsringen och Tyresö gymnasium.

Syftet med dagvattendammen är att fördröja dagvattnet från de nya bostäderna i Wättinge innan dagvattnet leds vidare ut på det kommunala dagvattenledningsnätet för vidare transport till Kolardammarna via Wättingestråket.

Dagvattendammen kommer rymma ca 1300 m3 vatten och är projekterad att vara en så kallad torrdamm, vilket innebär att den kommer att stå torr mellan regntillfällena.

Budget för dagvattendammen ingår i etappen för de redan beslutade investeringarna för projekt Wättinge/Granängstorget.

Projektet planeras vara färdigställt under Q4 2022.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen beslutar att startbesked för upphandling av Wättinge dagvattendamm medges.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-05-25 § 56.pdf
Reservation (M) kommunledningsutskottet 2022-05-25 § 56.pdf
Tjänsteskrivelse Beslut om upphandling för Wättinge dagvattendamm.pdf
Bilaga 1. Budgetkalkyl (sekretess).pdf
Bilaga 2. Enklare prövning av barns bästa.pdf

28 Återrapportering av ordförandeuppdrag om en genomlysning av Tyresös naturreservat och uppdrag om förstudie

Diarienummer KSM2022-363.435

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunstyrelseförvaltningens återrapportering av ordförandeuppdragets behovsanalys godkänns.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram en förstudie baserad på behovsanalysens lista över åtgärder för naturvården och friluftslivet i kommunens naturreservat.
3. Förstudien finansieras inom befintlig budget för verksamhetsområde 10 samhällsbyggnad.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2021-02-02 § 37 att ge kommundirektören i uppdrag att genomföra en genomlysning av Tyresö kommuns egna naturreservat vad gäller brister och åtgärdsbehov. Denna rapport över ordförandeuppdraget som är en behovsanalys, redovisar behovet av åtgärder för att bibehålla och skydda naturreservatens natur- och friluftsvärden långsiktigt. Det är en palett med såväl mer omfattande och komplexa åtgärder som mer avgränsade och mer lättavhjälpta brister i naturreservaten.

De presenterade åtgärdsbehoven för de kommunala naturreservaten påtalar behovet av mer tillsyn och åtgärder för stärkande av den biologiska mångfalden, restaurering av våtmarker för bättre hydrologiska och klimatmässiga förhållanden samt förbättra besökarens möjligheter till information, vägledning, säkra rastplatser och ge besökaren så bra förutsättningar som möjligt att ta del av Tyresönaturen på ett hänsynsfullt sätt.

En uppskattning av kostnader för presenterade åtgärder för kommunens egna naturreservat har gjorts. Total investeringskostnad är beräknad till cirka 11,6 miljoner kronor samt tillkommande årliga drift- och avskrivningskostnader för investeringar uppskattas till cirka 2,5 miljoner kronor.

Ärendet har beretts av hållbarhetsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Kommunstyrelseförvaltningens återrapportering av ordförandeuppdragets behovsanalys godkänns.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram en förstudie baserad på behovsanalysens lista över åtgärder för naturvården och friluftslivet i kommunens naturreservat.
3. Förstudien finansieras inom befintlig budget för verksamhetsområde 10 samhällsbyggnad.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2022-05-25 § 23.pdf
Tjänsteskrivelse översyn av Tyresös naturreservat.pdf
Rapport ordförandeuppdrag översyn av Tyresös naturreservat.pdf
Uppdrag om en genomlysning av Tyresös naturreservat.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-02-02 § 37.pdf
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2021-01-20 § 2.pdf

29 Dataskyddsombud till Kommunstyrelsens verksamhetsområden

Diarienummer 2022/KS 0149 017

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Joakim Söderberg, dataskyddssamordnare, utses till dataskyddsombud för kommunstyrelsens verksamhetsområden.
2. Uppdraget gäller från och med 27 juni 2022 och ersätter nuvarande uppdrag som dataskyddsombud, informationssäkerhetssamordnare Stefan Vallin.

Beskrivning av ärendet
Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Där krävs att alla offentliga myndigheter har utsett ett dataskyddsombud för att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Joakim Söderberg föreslås bli dataskyddsombud.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen beslutar att
1. Joakim Söderberg, dataskyddssamordnare, utses till dataskyddsombud för kommunstyrelsens verksamhetsområden.
2. Uppdraget gäller från och med 27 juni 2022 och ersätter nuvarande uppdrag som dataskyddsombud, informationssäkerhetssamordnare Stefan Vallin.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-05-25 § 57.pdf
Tjänsteskrivelse Dataskyddsombud kommunstyrelsens verksamhetsområden.pdf

30 Återrapportering av uppdrag om ökat valdeltagande

Diarienummer 2022/VN 0011 004

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
En kommunikationsplan för valet 2022 har tagits fram med syfte att tydliggöra hur information om valet kommer att se ut samt hur invånare i Tyresö kommun kan uppmuntras att använda sin röst och därigenom nå ett högt valdeltagande. I planen har särskild hänsyn tagits till kommunstyrelsens uppdrag om att se över möjligheterna till ökat valdeltagande som gavs 2021-10-05 §233.

Uppdraget om att se över möjligheterna till ökat valdeltagande gavs initialt av Kommunstyrelsen 2020-06-22 § 107 till beredningen för medborgardialog och integration. Uppdraget bereddes och återrapporterades till kommunstyrelsen 2021-10-05 § 233. Återrapporteringen resulterade i två nya uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen. Det ena uppdraget innebar att se över möjligheten att utöka antalet vallokaler för förtidsröstning vilket återrapporterades till valnämnden 2022-01-31 § 2 och det andra uppdraget innebar att se över möjligheten att utöka informationen om valet vilket återrapporterades till valnämnden 2022-03-10 § 12 genom en muntlig presentation.

Bilagor
Valnämnden protokollsutdrag 2022-03-28 § 12.pdf
Beredningen för medborgardialog och integration protokollsutdrag 2022-05-12 § 9.pdf
Tjänsteskrivelse kommunikationsplan för allmänna val 2022.pdf
Kommunikationsplan allmänna val 2022.pdf

31 Slutrapport Norra Tyresö Centrum etapp 1

Diarienummer KSM 2014-0470

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Slutrapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Projektavdelningen inom samhällsbyggnadskontoret har avslutat projekt etapp 1 Norra Tyresö centrum som omfattar detaljplan och genomförande av detaljplanen med utbyggnad av allmän platsmark och möjliggörande av bostadsbebyggelse för Småa, Riksbyggen samt Botrygg.

I projektet har ny kvartersstruktur inom Norra Tyresö centrum byggts ut med 4 nya gator inklusive gång- och cykelbanor samt torgyta färdigställts samt förberedelse för busshållplats vid händelse att ny linje dras genom området. Småa och Riksbyggen har uppfört ca 120 nya bostadsrätter och Botrygg har uppfört ca 105 hyresrätter med inflyttning under 2019. I bottenplan hos samtliga aktörer har nya lokaler för handel byggts.

Projektet påbörjades med en markanvisningstävling med högt ställda kvalitetskrav. Projektet var uppstarten av det nya bostadsområdet Norra Tyresö centrum med gemensamt ställda kvalitetskrav för området.

Projektet har uppfyllt alla de mål som gavs i uppdraget.
Kommunstyrelsen beslutade den 5 april 2022 § 66 att återremittera ärendet för komplettering av underlaget gällande projektets tid och kostnad.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-05-25 § 58.pdf
Slutrapport Norra Tyresö centrum etapp 1.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-04-05 § 66.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-03-23 § 28.pdf

32 Svar på Remiss Regional masshanteringsplan för Stockholms län

Diarienummer KSM2022-374.210

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som Tyresö kommuns svar på Remiss - Regional masshanteringsplan för Stockholms län.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
Förslag till regional masshanteringsplan Stockholms län har översänts till Tyresö kommun på remiss. Förslaget har tagits fram genom ett gemensamt projekt av Länsstyrelsen, Region Stockholm, STORSTHLM, Trafikverket och Stockholm Stad.
Det övergripande syftet med den regionala masshanteringsplanen är att skapa förutsättningar för cirkulär och resurseffektiv hantering av massor i länet, och att åstadkomma en regional samsyn om åtgärder som behövs för att uppnå detta. Tyresö kommun ser positivt på den regionala masshanteringsplanens ambitioner men ser att den kan förbättras på en del områden.

Dialogen och samverkan mellan kommunerna om var och hur de planerar för sin masshantering måste förbättras och planeringen måste ske med mycket större transparens. Detta bör ytterligare belysas i planen. I dagsläget finns stora brister i samverkan mellan kommuner, vilket blivit tydligt i samband med Stockholm stads planer på att etablera en stenkross i Skrubba i angränsning mot Tyresö. Tidigare brister i den mellankommunala dialogen visar att detta är ett återkommande problem, som kräver förbättring.

Vi ser även att den regionala masshanteringsplanen tydligare behöver redovisa möjligheten till temporär användning för masshantering som ett verktyg för kommunerna. Vi ser inte heller att det kommer att vara möjligt för alla kommuner att kunna peka ytor för masshantering i sin översiktsplan.

Ärendet har beretts av hållbarhetsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som Tyresö kommuns svar på Remiss - Regional masshanteringsplan för Stockholms län.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2022-05-25 § 25.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på remiss av regional masshanteringsplan.pdf
Bilaga 1. Förslag till Regional masshanteringsplan för Stockholms län.pdf
Följebrev REMISS Masshantering Stockholms län.pdf
Särskilt yttrande (S) Hållbarhetsutskottet 2022-05-25 § 25.pdf
Särskilt yttrande (M) Hållbarhetsutskottet 2022-05-25 § 25.pdf

33 Svar på remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2022/2023 (T23)

Diarienummer KSM2022-198.510

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse tillsammans med det södertörnsgemensamma yttrandet antas som Tyresö kommuns svar på Region Stockholms och trafikförvaltningens remiss "Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2022/2023 (T23)" med diarienummer TN 2021-0988.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har erhållit "Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2022/2023 (T23)", dnr: TN 2021-0988. Remissen kommer från trafikförvaltningen i Region Stockholm och redogör för förslag på trafikförändringar i kollektivtrafiken inför tidtabellskiftet i december 2022. Slutligt remissvar skall ställas till trafikförvaltningen (registrator.tf@sll.se) senast den 10 juni 2022.

Då remissen inte innehåller några förslag på förändringar för Tyresös del har kommunen inte heller några specifika synpunkter på dessa. Däremot framför kommunen en allmän önskan om att trafikera linje 820 med mindre fordon som inte kör sönder infrastrukturen, att bibehålla och förstärka dialogen om kollektivtrafikens förutsättningar i exploateringsprojekt och andra ombyggnadsprojekt, att regionen skyndsamt startar utredningar för spårburen trafik till kommunen, samt intresse att delta och stötta i eventuella kommande kampanjer för ett ökat kollektivtrafikresande efter pandemin.

Ärendet har beretts av hållbarhetsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelseförvaltningens skrivelse tillsammans med det södertörnsgemensamma yttrandet antas som Tyresö kommuns svar på Region Stockholms och trafikförvaltningens remiss "Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2022/2023 (T23)" med diarienummer TN 2021-0988.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2022-05-25 § 24.pdf
Särskilt yttrande (SD) Hållbarhetsutskottet 2022-05-25 § 24.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på remiss inför trafikförändringar T23.pdf
Remissyttrande från Södertörnskommunerna T23.pdf
Information om trafikförvaltningens förslag på trafikförändringar inför T23.pdf

34 Svar på motion angående servicegarantier till de lokala företagen

Diarienummer 2021/KS 0200 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Motionens första att-sats om att Tyresö inför servicegarantier till de lokala företagen för handläggningstid avseende de tjänster som kommunen utför själv anses besvarad.
2. Motionens andra att-sats om att Tyresö tar initiativ till att även SMOHF (Södertörns miljö-och hälskoskyddsförbund) inför servicegarantier för de tjänster som idag saknar sådana anses besvarad.
3. Motionens tredje att-sats om att samtliga servicegarantier, oavsett handläggare, samlas på kommunens hemsida för att enkelt kunna hittas av de lokala företagarna bifalls.

Beskrivning av ärendet
Dick Bengtson och Anki Svensson från Moderaterna har inkommit med en motion till kommunfullmäktige gällande att införa servicegarantier till de lokala företagen. Motionen framhåller att Tyresö är en utpendlarkommun där majoriteten av medborgarna reser ut från kommunen till sina arbetsplatser. Detta gör att varje arbetsplats inom kommunen är av stor vikt även ur ett miljöperspektiv.

I Tyresö finns det en övervägande del av små företag, där det är av yttersta vikt för den enskilde företagaren att hantering av ärenden sker såväl skyndsamt, som med en hög servicegrad där handläggare förstår företagarens situation. Motionen pekar ut några frågor som avses att vara aktuella för att införa servicegarantier, t.ex. bygglov, serveringstillstånd och hantering av livsmedel.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Motionens första att-sats om att Tyresö inför servicegarantier till de lokala företagen för handläggningstid avseende de tjänster som kommunen utför själv anses besvarad.
2. Motionens andra att-sats om att Tyresö tar initiativ till att även SMOHF (Södertörns miljö-och hälskoskyddsförbund) inför servicegarantier för de tjänster som idag saknar sådana anses besvarad.
3. Motionens tredje att-sats om att samtliga servicegarantier, oavsett handläggare, samlas på kommunens hemsida för att enkelt kunna hittas av de lokala företagarna bifalls.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-05-25 § 60.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion om att införa servicegarantier till de lokala företagen.pdf
Motion angående servicegarantier till de lokala näringslivet (M).pdf

35 Svar på motion angående anslagstavlor i Tyresö kommun

Diarienummer 2022/KS 0055 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
* Motionen bifalles.

Beskrivning av ärendet
Inger Gemicioglu, Tina Rosén och Gunilla Andersson från Vänsterpartiet Tyresö har inkommit med en motion till kommunfullmäktige gällande anslagstavlor. Motionärerna föreslår att återinföra fysiska anslagstavlor på centrala platser i Tyresö Kommun.

Motionen har remitterats till beredningen för medborgardialog och integration samt till kommunledningsutskottet för förslag till beslut. Svar på motionen ska beredas i kommunstyrelsen och beslutas i kommunfullmäktige.

Kommunstyrelseförvaltningen beskriver i tjänsteskrivelsen hur förvaltningen tidigare arbetade med anslagstavlor, kostnader för detta och varför det beslutades att avskaffa anslagstavlorna. En enklare omvärldsbevakning har även genomförts vilken presenteras i tjänsteskrivelsen.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och beredningen för medborgardialog och integration som föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-05-25 § 59.pdf
Beredningen för medborgardialog och integration protokollsutdrag 2022-05-12 § 11.pdf
Omröstningsprotokoll, Beredningen för medborgardialog och integration 2022-05-12 §11.pdf
Reservation (M) beredningen för medborgardialog och integration 2022-05-12 § 11.pdf
Tjänsteskrivelse svar på motion om anslagstavlor.pdf
Motion om anslagstavlor i Tyresö kommun (V).pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2021-11-25 § 143.pdf

36 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2022/KS 0024 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Utskottsprotokoll
Kommunledningsutskottet 2022-05-25, se https://insynsverige.se/tyreso-ledningsutskott/sammantrade?date=2022-05-25
Hållbarhetsutskottet 2022-05-25, se https://insynsverige.se/tyreso-hallbarhetsutskottet/dagordning?date=2022-05-25
Stadsbyggnadsutskottet 2022-05-25 se https://insynsverige.se/tyreso-stadsbyggnadsutskottet/dagordning?date=2022-05-25

Bilagor
Delegationsbeslut om tillförordnad kommundirektör.pdf
Delegationsbeslut om tillsvidareanställning av kommundirektör.pdf
Delegationsbeslut förordnande av parkeringsvakt.pdf
Delegationsbeslut flytt och skrotning av fordon.pdf
Delegationsbeslut om lokala trafikföreskrifter.pdf
Delegationsbeslut Trafikanordningsplaner och schakttillstånd.pdf
Delegationsbeslut upplåtelse av allmän plats.pdf
Delegationsbeslut avseende prövning av ansökan om tillstånd att bedriva tillfällig aktivitet i naturreservat som kommunen inrättat.docx
Delegationsbeslut avseende prövning av ansökan om tillstånd att bedriva tillfällig aktivitet i naturreservat som kommunen inrättat.pdf

37 Meddelanden

Diarienummer 2022/KS 0004 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Bilagor
Cirkulär 22_17 Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för räddningstjänstpersonal i beredskap_RiB 22.pdf
Öppet brev angående Tvärförbindelse Södertörn till infrastrukturministern 2022-02-18 Södertörnskommunerna.pdf
Minnesanteckningar Södertörnskommunernas ledningsgrupp 2022-01-21.pdf
Minnesanteckningar Södertörnskommunernas samarbetskommitte 2022-02-09.pdf
Minnesanteckningar Södertörnskommunernas samarbetskommitte 2022-03-31.pdf
Minnesanteckningar Södertörnskommunernas ledningsgrupp 2022-05-06.pdf
Sammanträdesplan för Sveriges Kommuner och Regioner 2023.pdf
Inspektionsrapport från tillsyn av IT- och digitaliseringsstabens arkiv- och informationsförvaltning.pdf
SBFF protokoll 2022-05-06.pdf
SBFF protokoll 2022-05-06, meddelande om justering.pdf
Protokoll vid bolagsstämma i Stockholmsregionens Försäkring AB 2022-05-12_signerad.pdf
Bilaga A - Röstlängd signerad av deltagande ombud_20220512_signerad.pdf
Bilaga B - Förslag till dagordning_signerad.pdf
Bilaga C - Valberedningens förslag till bolagsstämman 2022_signerad.pdf
Bilaga D - Årsredovisning 2021 för Stockholmsregionens Försäkring AB_signerad.pdf
Bilaga E - Revisionsberättelse KPMG 2021_signerad.pdf
Bilaga F - Förteckning av ledamöters externa uppdrag_signerad.pdf
Bilaga G - Presentation till bolagsstämman_signerad.pdf
Tyresåns vattenvårdsförbund styrelsemötesprotokoll 2022-04-29Prot-220429-konstituerande-styrelsemote_sign.pdf
Tyresåns vattenvårdsförbund protokoll från förbundsmöte 2022-04-29.pdf
Bilagor
37 Bilaga A - Röstlängd signerad av deltagande ombud_20220512_signerad.pdf (1 734 kb) 37 Bilaga B - Förslag till dagordning_signerad.pdf (1 040 kb) 37 Bilaga C - Valberedningens förslag till bolagsstämman 2022_signerad.pdf (1 063 kb) 37 Bilaga D - Årsredovisning 2021 för Stockholmsregionens Försäkring AB_signerad.pdf (5 353 kb) 37 Bilaga E - Revisionsberättelse KPMG 2021_signerad.pdf (1 251 kb) 37 Bilaga F - Förteckning av ledamöters externa uppdrag_signerad.pdf (1 049 kb) 37 Bilaga G - Presentation till bolagsstämman_signerad.pdf (1 569 kb) 37 Cirkulär 22_17 Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för räddningstjänstpersonal i beredskap_RiB 22.pdf (203 kb) 37 Inspektionsrapport från tillsyn av IT- och digitaliseringsstabens arkiv- och informationsförvaltning.pdf (287 kb) 37 Minnesanteckningar Södertörnskommunernas ledningsgrupp 2022-01-21.pdf (392 kb) 37 Minnesanteckningar Södertörnskommunernas ledningsgrupp 2022-05-06.pdf (565 kb) 37 Minnesanteckningar Södertörnskommunernas samarbetskommitte 2022-02-09.pdf (353 kb) 37 Minnesanteckningar Södertörnskommunernas samarbetskommitte 2022-03-31.pdf (362 kb) 37 Protokoll vid bolagsstämma i Stockholmsregionens Försäkring AB 2022-05-12_signerad.pdf (1 218 kb) 37 Sammanträdesplan för Sveriges Kommuner och Regioner 2023.pdf (214 kb) 37 SBFF protokoll 2022-05-06, meddelande om justering.pdf (224 kb) 37 SBFF protokoll 2022-05-06.pdf (1 726 kb) 37 Tyresåns vattenvårdsförbund protokoll från förbundsmöte 2022-04-29.pdf (1 269 kb) 37 Tyresåns vattenvårdsförbund styrelsemötesprotokoll 2022-04-29Prot-220429-konstituerande-styrelsemote_sign.pdf (1 152 kb) 37 Öppet brev angående Tvärförbindelse Södertörn till infrastrukturministern 2022-02-18 Södertörnskommunerna.pdf (101 kb)

§94 Kommundirektörens rapport

Diarienummer 2022/KS 0007 001

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov mmuntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Kommundirektörens rapport maj 2022.pdf

§95 Delårsrapport 1 2022 för kommunstyrelseförvaltningen

Diarienummer 2022/KS 0139 10

Kommunstyrelsens beslut
- Delårsrapport 1 2022 avseende kommunstyrelsens
verksamhetsområden godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden
januari-april 2022 för kommunstyrelsens verksamhet. Rapporten omfattar
verksamhetsområdena VO 10 Samhällsbyggnad, VO 17 Gemensam
verksamhet samt VO 19 Politisk verksamhet.

I rapporten återfinns viktiga händelser, måluppföljning och ekonomisk rapport
samt uppföljning av risker och uppdrag.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att
delårsrapport 1 2022 avseende kommunstyrelsens verksamhetsområden godkänns.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-05-25 § 50.pdf
Tjänsteskrivelse delårsrapport 1 2022 för kommunstyrelseförvaltningen.pdf
Delårsrapport 1 2022 för kommunstyrelseförvaltningen.pdf

§96 Delårsrapport 1 2022 för Tyresö kommun *

Diarienummer 2022/KS 0138 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Delårsrapport 1 2022 för Tyresö kommun godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kommunen ska enligt styrprocessen ta fram en delårsrapport per sista april för
årets första tertial. Rapporten har tagits fram av kommunstyrelseförvaltningen i
samarbete med alla förvaltningar och kontor.

Delårsrapporten ska innehålla uppföljning av kommunens mål och budget. Vid
avvikelser ska åtgärder föreslås som kan vidtas för att komma till rätta med
situationen.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige godkänner delårsrapport 1 2022 för Tyresö kommun.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget
och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-05-25 § 51.pdf
Tjänsteskrivelse delårsrapport 1 2022 för Tyresö kommun.pdf
Delårsrapport 1 2022 för Tyresö kommun.pdf
Byggnadsnämnden protokollsutdrag 2022-05-24 § 29.pdf
Tjänsteskrivelse byggnadsnämnden delår 1.pdf
Delårsrapport Bygglov T1 2022.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2022-05-23 § 47.pdf
Tjänsteskrivelse Delårsrapport 1 2022 för äldre- och omsorgsnämnden.pdf
Delårsrapport 1 2022 för äldre- och omsorgsnämnden.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2022-05-24 § 42.pdf
Särskilt yttrande (M) arbetsmarknads- och socialnämnden 2022-05-24 § 42.pdf 
Tjänsteskrivelse Delårsrapport 1 2022 för arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf
Delårsrapport 1 2022 för arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2022-05-24 § 42.pdf
Tjänsteskrivelse, delår 1 GVN.pdf
Delårsrapport 1 GVN.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2022-05-23 § 45.pdf
Tjänsteskrivelse, delårsrapport 1 KFN.pdf
Delårsrapport 1 KFN.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2022-05-25 § 61.pdf
Tjänsteskrivelse, delår 1 BUN 2022.pdf
Delårsrapport 1 BUN 2022.pdf

Bilagor
§ 96 Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2022-05-24 § 42.pdf (126 kb) § 96 Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2022-05-25 § 61.pdf (131 kb) § 96 Byggnadsnämnden protokollsutdrag 2022-05-24 § 29.pdf (113 kb) § 96 Delårsrapport 1 KFN.pdf (1 603 kb) § 96 Delårsrapport 1 2022 för arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf (1 137 kb) § 96 Delårsrapport 1 2022 för Tyresö kommun.pdf (1 505 kb) § 96 Delårsrapport 1 2022 för äldre- och omsorgsnämnden.pdf (1 089 kb) § 96 Delårsrapport 1 BUN 2022.pdf (663 kb) § 96 Delårsrapport 1 GVN.pdf (1 601 kb) § 96 Delårsrapport Bygglov T1 2022.pdf (1 576 kb) § 96 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2022-05-24 § 42.pdf (122 kb) § 96 Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-05-25 § 51.pdf (121 kb) § 96 Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2022-05-23 § 45.pdf (136 kb) § 96 Särskilt yttrande (M) arbetsmarknads- och socialnämnden 2022-05-24 § 42.pdf (33 kb) § 96 Tjänsteskrivelse byggnadsnämnden delår 1.pdf (136 kb) § 96 Tjänsteskrivelse Delårsrapport 1 2022 för arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf (142 kb) § 96 Tjänsteskrivelse delårsrapport 1 2022 för Tyresö kommun.pdf (105 kb) § 96 Tjänsteskrivelse Delårsrapport 1 2022 för äldre- och omsorgsnämnden.pdf (132 kb) § 96 Tjänsteskrivelse, delår 1 BUN 2022.pdf (122 kb) § 96 Tjänsteskrivelse, delår 1 GVN.pdf (252 kb) § 96 Tjänsteskrivelse, delårsrapport 1 KFN.pdf (135 kb) § 96 Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2022-05-23 § 47.pdf (128 kb)

§97 Styrprocessen - Tyresö kommuns plan för styrning, planering och uppföljning

Diarienummer 2021/KS 0246

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Tyresö kommuns plan för styrning, planering och uppföljning fastställs.
2. Plan för styrning, planering och uppföljning ersätter Styrprocess i Tyresö kommun, beslutad av kommunfullmäktige 2011-04-14.

Reservation
Ulrica Riis-Pedersen (C) lämnar en skriftlig reservation, bilaga.
Anki Svensson (M) reserverar sig mot beslutet och hänvisar till skriftlig reservation lämnad i kommunledningsutskottet 2022-05-25 § 55.
Per Carlberg (SD) reserverar sig mot beslutet.

Särskilt yttrande
Mats Lindblom (L) och Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till liberalernas särskilda yttrande i kommunledningsutskottet 2022-05-25 § 55.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommuns plan för styrning, planering och uppföljning beskriver översiktligt utgångspunkterna i planerings- och uppföljningsmodellen. Planen
beskriver mål och måldelning och de olika delarna i planering, kommunplan,
nämnd- och förvaltningsplan samt kontors-, verksamhets- och enhetsplan.
Vidare beskrivs uppföljningen med månadsrapporter, delårsrapporter och
verksamhetsberättelse samt årsredovisning.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet som föreslår att
kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Tyresö kommuns plan för styrning, planering och uppföljning fastställs.
2. Plan för styrning, planering och uppföljning ersätter Styrprocess i Tyresö kommun, beslutad av kommunfullmäktige 2011-04-14.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att:
1. Tyresö kommuns plan för styrning, planering och uppföljning fastställs.
2. Plan för styrning, planering och uppföljning ersätter Styrprocess i Tyresö kommun, beslutad av kommunfullmäktige 2011-04-14.

Yrkande
Anki Svensson (M) yrkar att ärendet bordläggs. I det fall att yrkandet om bordläggning faller yrkar Anki Svensson (M) avslag till ordförandeförslaget. Per
Carlberg (SD), Ulf Perbo (KD) och Ulrica Riis-Pedersen (C) biträder Anki Svenssons (M) yrkanden.

Mats Lindblom (L), Marie Åkesdotter (MP) och Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget. Vidare yrkar Mats Lindblom (L) avslag till Anki Svenssons (M) yrkande om bordläggning.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras under dagens sammanträde.
Därefter ställer ordföranden frågan om ärendet ska bordläggas i enlighet med
Anki Svenssons (M) yrkande. Ordföranden finner att ärendet ska avgöras under dagens sammanträde.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.
Därefter ställer ordföranden frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-05-25 § 55.pdf
Särskilt ytttrande (L) kommunledningsutskottet 2022-05-25 §55.pdf
Reservation (M) kommunledningsutskottet 2022-05-25 § 55.pdf
Tjänsteskrivelse Tyresö kommuns plan för styrning, planering och uppföljning.pdf
Tyresö kommuns plan för styrning, planering och uppföljning.pdf

§98 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning

Diarienummer 2022/KS 0086 003

Kommunstyrelsens beslut
- Förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen antas.

Beskrivning av ärendet
I ärendet föreslås revideringar i befintlig delegationsordning för kommunstyrelsen. Förändringarna rör huvudsakligen GDPR och dataskyddslagen, upphandlingsområdet samt pensionsfrågor.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen beslutar att förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen antas.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen antas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-05-25 § 49.pdf
Bilaga 1 Delegationsordning med ändringsmarkeringar.pdf
Bilaga 2 Delegationsordning utan ändringsmarkeringar.pdf
Bilaga 3 Förtydligande motiveringar kopplat till avsnitt M rörande GDPR och
dataskyddslagen.pdf

§99 Revidering av taxa för avfallsavgifter *

Diarienummer KSM 2022-362-450

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Reviderad taxa för avfallsavgifter antas.
2. Taxan gäller från och med 1 januari 2023 och ersätter avfallstaxa KSM 2021-847 antagen den 25 november 2021.

Särskilt yttrande
Anki Svensson (M) anmäler ett särskilt yttrande. Yttrandet är inte inlämnat i tid för justering.

Beskrivning av ärendet
Avfallstaxan är självfinansierad samt miljöstyrande och ska bidra till att styra mot nationella och lokala mål inom avfallsområdet. Miljöbalken 27 kap. 4-6 § ger kommunen möjlighet att ta ut avgift på ett sådant sätt att miljöanpassad avfallshantering främjas.

Kommunfullmäktige fastställde den 25 november 2021 § 147, nu gällande avfallstaxa.

Den nuvarande taxan behöver justeras med anledning av följande utgångs-
punkter:
- Bevara en hållbar ekonomi i enlighet med självkostnadsprincipen - avgiftsuttaget får enbart täcka kostnaderna som verksamheten genererar och ska inte ackumulera varken positivt eller negativt resultat.
- Förberedelse för implementering av EU-direktivet som innebär att
matavfallsutsortering blir obligatoriskt 2024.
- Ökade kostnader för förbränning av avfall då förbränningsskatten höjs 2023.
- Indexreglering av avfallsentreprenader.

Enligt den senaste jämförelsen av avfallsavgifter som gjordes för Sveriges kommuner samt Storstockholms, placerar sig Tyresö kommun på 95:e lägsta,
respektive 10:e lägsta.

Ärendet har beretts av hållbarhetsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Reviderad taxa för avfallsavgifter antas.
2. Taxan gäller från och med 1 januari 2023 och ersätter avfallstaxa KSM 2021-847 antagen den 25 november 2021.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att:
1. Reviderad taxa för avfallsavgifter antas.
2. Taxan gäller från och med 1 januari 2023 och ersätter avfallstaxa KSM 2021-847 antagen den 25 november 2021.

Yrkande
Ulf Perbo (KD) tilläggsyrkar att vid varje taxehöjning ska ett beslut också tas om ett effektiviseringsprogram i linje med det system som tillämpas för statliga myndigheter. Anita Mattsson (S) yrkar avslag till Ulf Perbos (KD) tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår Ulf Perbos (KD) tilläggsyrkande. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunstyrelsen bifaller Ulf Perbos (KD) tilläggsyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår Ulf Perbos (KD) tilläggsyrkande.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2022-05-25 § 19.pdf
Tjänsteskrivelse revidering av taxa för avfallsavgifter.pdf
Bilaga Prövning av barnens bästa.pdf
Avfallstaxa 2023.pdf

§100 Justering av taxor och avgifter för trafikanordningsplaner och schakttillstånd *

Diarienummer KSM-2022-483-510

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Avgift för trafikanordningsplan (TA-plan) och avgift för schakttillstånd höjs från och med 2022-06-01.
2. Tidigare avgifter för trafikanordningsplan (TA-plan) och avgift för schakttillstånd, beslutade 2013-05-16, upphävs från och med 2022-06-01.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har genomfört en översyn av taxor och avgifter för trafikanordningsplaner och schakttillstånd. De avgifter och taxor som tas ut bör täcka kommunens kostnader för handläggning av ärendena, för att uppnå detta föreslår kommunstyrelseförvaltningen höjning av taxor och avgifter för
trafikanordningsplaner och schaktningstillstånd.

Ärendet har beretts av hållbarhetsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Avgift för trafikanordningsplan (TA-plan) och avgift för schakttillstånd höjs från och med 2022-06-01.
2. Tidigare avgifter för trafikanordningsplan (TA-plan) och avgift för schakttillstånd, beslutade 2013-05-16, upphävs från och med 2022-06-01.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Avgift för trafikanordningsplan (TA-plan) och avgift för schakttillstånd höjs från och med 2022-06-01.
2. Tidigare avgifter för trafikanordningsplan (TA-plan) och avgift för schakttillstånd, beslutade 2013-05-16, upphävs från och med 2022-06-01.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2022-05-25 § 20.pdf
Tjänsteskrivelse taxor och avgifter TA schakt.pdf

§101 Taxa för provisorisk dödsboförvaltning och gravsättning *

Diarienummer 2022/ASN 0057 52

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. En avgift för kommunens tjänster för provisorisk dödsboförvaltning och för åtgärder enligt begravningslagen införs.
2. En timtaxa tas ut motsvarande 0,83 procent av gällande prisbasbelopp per påbörjad timme (exklusive moms). Därutöver tas en ersättning ut för direkta utlägg som kommunen haft för att utföra sitt uppdrag.
3. Taxan börjar gälla från och med 1 januari 2023.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen föreslår att Tyresö kommun tar ut en
ersättning för provisorisk dödsboförvaltning och för åtgärder enligt begravningslagen. Kommunens timtaxa motsvarar 0,83 procent av prisbasbeloppet per påbörjad timme (exklusive moms). Därutöver tas en ersättning ut för direkta utlägg som kommunen haft för att utföra sitt uppdrag.
Timtaxan baseras på kommunens självkostnad och har sin utgångspunkt i det
beräkningsunderlag som Sveriges Kommuner och Regioner tagit fram. Taxan
ligger i nivå med andra tillfrågade kommuners ersättning för provisorisk
dödsboförvaltning och gravsättning.

Kostnaden faktureras de dödsbon som har tillgångar och kommer därmed inte
att belasta anhöriga eller de dödsbon som saknar tillgångar.

Ärendet har beretts av arbetsmarknads-och socialnämnden som föreslår att
kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. En avgift för kommunens tjänster för provisorisk dödsboförvaltning och för åtgärder enligt begravningslagen införs.
2. En timtaxa tas ut motsvarande 0,83 procent av gällande prisbasbelopp per påbörjad timme (exklusive moms). Därutöver tas en ersättning ut för direkta utlägg som kommunen haft för att utföra sitt uppdrag.
3. Taxan börjar gälla från och med 1 januari 2023.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. En avgift för kommunens tjänster för provisorisk dödsboförvaltning och för åtgärder enligt begravningslagen införs.
2. En timtaxa tas ut motsvarande 0,83 procent av gällande prisbasbelopp per påbörjad timme (exklusive moms). Därutöver tas en ersättning ut för direkta utlägg som kommunen haft för att utföra sitt uppdrag.
3. Taxan börjar gälla från och med 1 januari 2023.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2022-05-24 § 40.docx.pdf
Tjänsteskrivelse Taxa för provisorisk dödsboförvaltning och gravsättning.pdf

§102 Marköverlåtelseavtal för bostäder vid Amaryllis, Sveafastigheter Bollmoravägen

Diarienummer KSM-2021-1169-251

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Marköverlåtöverlåtelseavtal för bostäder vid Amaryllis mellan Tyresö kommun och Sveafastigheter Bollmoravägen AB godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppgift att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Reservation
Ulrica Riis-Pedersen (C) reserverar sig mot beslutet och lämnar en skriftlig reservation, bilaga.

Anki Svensson (M) reserverar sig mot beslutet och hänvisar till skriftlig reservation lämnad i stadsbyggnadsutskottet 2022-05-25 § 23.

Per Carlberg (SD) reserverar sig mot beslutet och hänvisar till skriftlig
reservation lämnad i stadsbyggnadsutskottet 2022-05-25 § 23.

Ulf Perbo (KD) reserverar sig mot beslutet och hänvisar till ersättaryttrande
lämnat i stadsbyggnadsutskott 2021-04-23 § 23.

Särskilt yttrande
Inger Gemicioglu (V) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till marköverlåtelseavtal med Sveafastigheter Bollmoravägen AB för genomförande av framtagen detaljplan för Bostäder vid Amaryllis. Detaljplanen föreslås för antagande samtidigt som avtalet föreslås för godkännande och investeringsmedel för utbyggnaden av allmän plats föreslås tilldelas, dessa behandlas i tre separata ärenden. Exploatören ska strax väster om Tyresö Centrum uppföra fyra flerbostadshus i tre till fem våningar med totalt 178 lägenheter med olika upplåtelseform. Byggnaderna ska uppföras med varierande fasadmaterial, färgsättning och takutformning. Kommunen ska rusta upp den allmänna parken norr om bostadsbebyggelsen och anlägga en ny lokalgata parallellt med Bollmoravägen. Syftet med avtalet är att reglera marköverlåtelser, ansvarsförhållanden och ekonomiska frågor kopplade till genomförandet av den framtagna detaljplanen för området.

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Marköverlåtöverlåtelseavtal för bostäder vid Amaryllis mellan Tyresö kommun och Sveafastigheter Bollmoravägen AB godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppgift att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att:
1. Marköverlåtöverlåtelseavtal för bostäder vid Amaryllis mellan Tyresö kommun och Sveafastigheter Bollmoravägen AB godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppgift att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Yrkande
Anki Svensson (M), Ulrica Riis-Pedersen (C), Per Carlberg (SD) och Ulf Perbo (KD) yrkar avslag till ordförandeförslaget.

Inger Gemicioglu (V), Mats Lindblom (L) och Marie Åkesdotter (MP) yrkar
bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Därefter ställer ordföranden frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Votering begärs och följande röstordning fastställs.

Den som vill bifalla ordförandeförslaget röstar ja.

Den som vill avslå ordförandeförslaget röstar nej.

Resultat 8 ja och 7 nej. Hur var och en röstar framgår ur bilagt omröstningsprotokoll.

Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2022-05-25 § 23.pdf
Tjänsteskrivelse Marköverlåtelseavtal Amaryllis.pdf
Marköverlåtelseavtal Amaryllis, slutversion (2022-05-13).pdf
Bilaga 1. Plankarta DP_Amaryllis Antagande.pdf
Bilaga 2. Exploateringsområdet.pdf
Bilaga 3. Marköverlåtelser.pdf
Bilaga 4. Definition av ljus BTA.pdf
Bilaga 5. Kvalitetsprogram, slutversion (2022-05-12).pdf
Bilaga 6. Grön resplan, Tyréns (2021-12-17).pdf
Bilaga 7. Bullerutredning, BrekkeStrand Akustik (2022-01-12).pdf
Bilaga 8a. Dagvattenutredning Amaryllis kvartersmark, Norconsult (2022-01- 21).pdf
Bilaga 8b. Dagvattenutredning Amaryllis allmän platsmark, Norconsult (2022-
01-21).pdf
Bilaga 9. Inmätningsanvisningar.pdf
Omröstningsprotokoll 1 Stadsbyggnadsutskottet 2022-05-25 § 23.pdf
Reservation (SD) Stadsbyggnadsutskottet 2022-05-25 § 23.pdf
Reservation (C) Stadsbyggnadsutskottet 2022-05-25 § 23.pdf
Reservation (M) Stadsbyggnadsutskottet 2022-05-25 § 23.pdf
Ersättaryttrande (KD) Stadsbyggnadsutskottet 2021-04-23 § 23.pdf

Bilagor
§ 102 Bilaga 1. Plankarta DP_Amaryllis Antagande.pdf (516 kb) § 102 Bilaga 2. Exploateringsområdet.pdf (511 kb) § 102 Bilaga 3. Marköverlåtelser.pdf (513 kb) § 102 Bilaga 4. Definition av ljus BTA.pdf (281 kb) § 102 Bilaga 5. Kvalitetsprogram, slutversion (2022-05-12).pdf (26 901 kb) § 102 Bilaga 6. Grön resplan, Tyréns (2021-12-17).pdf (7 139 kb) § 102 Bilaga 7. Bullerutredning, Brekke&Strand Akustik (2022-01-12).pdf (9 815 kb) § 102 Bilaga 8a. Dagvattenutredning Amaryllis kvartersmark, Norconsult (2022-01-21).pdf (2 572 kb) § 102 Bilaga 8b. Dagvattenutredning Amaryllis allmän platsmark, Norconsult (2022-01-21).pdf (3 254 kb) § 102 Bilaga 9. Inmätningsanvisningar.pdf (692 kb) § 102 Ersättaryttrande (KD) Stadsbyggnadsutskottet 2021-04-23 § 23.pdf (53 kb) § 102 Marköverlåtelseavtal Amaryllis, slutversion (2022-05-13).pdf (580 kb) § 102 Omröstningsprotokoll 1 Stadsbyggnadsutskottet 2022-05-25 § 23.pdf (141 kb) § 102 Omröstningsprotokoll kommunstyrelsen 2022-06-07 §102.pdf (138 kb) § 102 Reservation (C) kommunstyrelsen 2022-06-07 § 102.pdf (197 kb) § 102 Reservation (C) Stadsbyggnadsutskottet 2022-05-25 § 23.pdf (197 kb) § 102 Reservation (M) Stadsbyggnadsutskottet 2022-05-25 § 23.pdf (209 kb) § 102 Reservation (SD) Stadsbyggnadsutskottet 2022-05-25 § 23.pdf (695 kb) § 102 Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2022-05-25 § 23.pdf (172 kb) § 102 Särskilt yttrande (V) kommunstyrelsen 2022-06-07 § 102-104.pdf (298 kb) § 102 Tjänsteskrivelse Marköverlåtelseavtal Amaryllis.pdf (230 kb)

§103 Antagande av detaljplan för bostäder vid Amaryllis *

Diarienummer KSM- 2019-949-214

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Detaljplan för bostäder vid Amaryllis antas.

Reservation
Ulrica Riis-Pedersen (C) reserverar sig mot beslutet och lämnar en skriftlig
reservation, bilaga.

Anki Svensson (M) reserverar sig mot beslutet och hänvisar till skriftlig
reservation lämnad i stadsbyggnadsutskottet 2022-05-25 § 24.

Per Carlberg (SD) reserverar sig mot beslutet och hänvisar till skriftlig
reservation lämnad i stadsbyggnadsutskottet 2022-05-25 § 24.

Ulf Perbo (KD) reserverar sig mot beslutet och hänvisar till skriftlig
reservation lämnad i stadsbyggnadsutskottet 20219-09-25 § 35.

Särskilt yttrande
Inger Gemicioglu (V) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören fick den 25 september 2019 § 35 i uppdrag av stadsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplan för Amaryllis.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggnation av cirka 170-200 bostäder i flerbostadshus längs Bollmoravägen i Lindalen. Detaljplanen innebär även en utökad byggrätt för befintlig förskola för att möjliggöra en eventuell framtida utbyggnad.

Intentionerna för bebyggelsen är i linje med översiktsplanen.

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att planläggning utifrån angivet syfte är lämpligt.

Samråd hölls mellan 5 maj 2021 – 2 juni 2021. Under samrådet inkom 98 yttranden varav en namnlista.

Det bearbetade planförslaget var tillgängligt för granskning under perioden 18 februari 2022 – 11 mars 2022. Under granskningen inkom 135 yttranden.

Länsstyrelsen hade som synpunkt på granskningsförslaget att planhandlingarna
behöver kompletteras med mer underlag som stödjer kommunens bedömning att nedströms områden inte påverkas negativt när det gäller skyfall.

Planhandlingarna behöver även kompletteras med information hur planerade
avrinningsvägar inte försämrar omgivande bebyggelse. Länsstyrelsen ger
kommunen rådgivande synpunkter för hur naturvärden behöver hanteras under genomförandeskedet.

Utifrån inkomna granskningsyttranden har planbeskrivningen kompletterats med mer information om hur planförslagets hantering av skyfall och avrinningsvägar påverkar intilliggande områden. Plankartan har justerats med mindre ändringar. Planhandlingarna har även justerats med redaktionella ändringar.

Ett undersökningssamråd hölls med Länsstyrelsen och Södertörns miljö- och
hälsoskyddsförbund under perioden den (2021-02-08)-(2021-03-16).

Detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap 3-8§§, med beaktande av Miljöbedömningsförordningen
(2017:966).

Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att detaljplan för Bostäder vid
Amaryllis kan antas.

Ett marköverlåtelseavtal har tecknats med Sveafastigheter.

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar detaljplanen för bostäder vid Amaryllis.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att detaljplan för bostäder vid Amaryllis antas.

Yrkande
Anki Svensson (M), Ulrica Riis-Pedersen (C), Per Carlberg (SD) och Ulf Perbo (KD) yrkar avslag till ordförandeförslaget.

Inger Gemicioglu (V), Mats Lindblom (L) och Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Därefter ställer ordföranden frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Votering begärs och följande röstordning fastställs.

Den som vill bifalla ordförandeförslaget röstar ja.

Den som vill avslå ordförandeförslaget röstar nej.

Resultat 8 ja och 7 nej. Hur var och en röstar framgår ur bilagt omröstningsprotokoll.

Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2022-05-25 § 24.pdf
Tjänsteskrivelse DP Amaryllis Antagande.pdf
Bilaga 1. Plankarta DP_Amaryllis Antagande.pdf
Bilaga 2. Planbeskrivning DP Amaryllis Antagande.pdf
Bilaga 3. Granskningsutlåtande Dp Amaryllis (april 2022).pdf
Bilaga 4. Undersökning betydande miljöpåverkan.pdf
Bilaga 6. Samrådsredogörelse för Amaryllis, januari 2022.pdf
Bilaga 7. Grön resplan, Tyréns (2021-12-17).pdf
Bilaga 8. Barnkonsekvensanalys, WSP (2021-12-16).pdf
Bilaga 9. Riskutredning av Briab Brand Riskingenjörerna AB (2020-03-31).pdf
Bilaga 10. Geotekniskt PM, COWI (2021-03-18 rev 2022-01-19).pdf
Bilaga 11. Utredning fladdermöss,s, SWECO (2021-12-17).pdf
Bilaga 12. PM mobilitet och parkering förskola, AFRY (2021-11-16).pdf
Bilaga 13a. Dagvattenutredning Amaryllis kvartersmark, Norconsult (2022-01-
21).pdf
Bilaga 13b. Dagvattenutredning Amaryllis allmän platsmark, Norconsult (2022-
01-21).pdf
Bilaga 14. Bullerutredning, BrekkeStrand Akustik (2022-01-12).pdf
Bilaga 15. PM_Inventering av ekologiska värden, WSP (2021-12-17).pdf
Bilaga 16. PM vitryggig hackspett, WSP (2021-12-02).pdf
Bilaga 17. Kvalitetsprogram, slutversion (2022-05-12).pdf
Omröstningsprotokoll 2 Stadsbyggnadsutskottet 2022-05-25 § 24.pdf
Reservation (SD) Stadsbyggnadsutskottet 2022-05-25 § 24.pdf
Reservation (C) Stadsbyggnadsutskottet 2022-05-25 § 24.pdf
Reservation (M) Stadsbyggnadsutskottet 2022-05-25 § 24.pdf
Ersättaryttrande (KD) Stadsbyggnadsutskottet 2021-04-23 § 23.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2022-01-26 § 1.pdf
Reservation (M) Stadsbyggnadsutskottet 2022-01-26 § 1.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-04-23 § 23.pdf
Ersättaryttrande (V) Stadsbyggnadsutskottet 2021-04-23 § 23.pdf
Reservation (M) Stadsbyggnadsutskottet 2021-04-23 § 23.pdf
Reservation (C) Stadsbyggnadsutskottet 2021-04-23 § 23.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-03-17 § 17.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2019-09-25 § 35.pdf
Reservation (SD) Stadsbyggnadutskottet 2019-09-25 § 35.pdf
Reservation (M, KD) Stadsbyggnadsutskottet 2019-09-25 § 35.pdf
Reservation (C) Stadsbyggnadsutskottet 2019-09-25 § 35.pdf
Ersättaryttrande (V) Stadsbyggnadsutskottet 2019-09-25 § 35.pdf

Bilagor
§ 103 Bilaga 1. Plankarta DP_Amaryllis Antagande.pdf (516 kb) § 103 Bilaga 10. Geotekniskt PM, COWI (2021-03-18 rev 2022-01-19).pdf (503 kb) § 103 Bilaga 11. Utredning fladdermöss,s, SWECO (2021-12-17).pdf (1 858 kb) § 103 Bilaga 12. PM mobilitet och parkering förskola, AFRY (2021-11-16).pdf (1 317 kb) § 103 Bilaga 13a. Dagvattenutredning Amaryllis kvartersmark, Norconsult (2022-01-21).pdf (2 572 kb) § 103 Bilaga 13b. Dagvattenutredning Amaryllis allmän platsmark, Norconsult (2022-01-21).pdf (3 254 kb) § 103 Bilaga 14. Bullerutredning, Brekke&Strand Akustik (2022-01-12).pdf (9 815 kb) § 103 Bilaga 15. PM_Inventering av ekologiska värden, WSP (2021-12-17).pdf (3 132 kb) § 103 Bilaga 16. PM vitryggig hackspett, WSP (2021-12-02).pdf (123 kb) § 103 Bilaga 17. Kvalitetsprogram, slutversion (2022-05-12).pdf (26 901 kb) § 103 Bilaga 2. Planbeskrivning DP Amaryllis Antagande.pdf (4 950 kb) § 103 Bilaga 3. Granskningsutlåtande Dp Amaryllis (april 2022).pdf (1 046 kb) § 103 Bilaga 4. Undersökning betydande miljöpåverkan.pdf (1 309 kb) § 103 Bilaga 6. Samrådsredogörelse för Amaryllis, januari 2022.pdf (1 189 kb) § 103 Bilaga 7. Grön resplan, Tyréns (2021-12-17).pdf (7 139 kb) § 103 Bilaga 8. Barnkonsekvensanalys, WSP (2021-12-16).pdf (3 925 kb) § 103 Bilaga 9. Riskutredning av Briab Brand & Riskingenjörerna AB (2020-03-31).pdf (427 kb) § 103 Ersättaryttrande (KD) Stadsbyggnadsutskottet 2021-04-23 § 23.pdf (53 kb) § 103 Ersättaryttrande (V) Stadsbyggnadsutskottet 2019-09-25 § 35.pdf (944 kb) § 103 Ersättaryttrande (V) Stadsbyggnadsutskottet 2021-04-23 § 23.pdf (279 kb) § 103 Omröstningsprotokoll 2 Stadsbyggnadsutskottet 2022-05-25 § 24.pdf (141 kb) § 103 Omröstningsprotokoll kommunstyrelsen 2022-06-07 §103.pdf (138 kb) § 103 Reservation (C) kommunstyrelsen 2022-06-07 § 103.pdf (205 kb) § 103 Reservation (C) Stadsbyggnadsutskottet 2019-09-25 § 35.pdf (954 kb) § 103 Reservation (C) Stadsbyggnadsutskottet 2021-04-23 § 23.pdf (245 kb) § 103 Reservation (C) Stadsbyggnadsutskottet 2022-05-25 § 24.pdf (203 kb) § 103 Reservation (M) Stadsbyggnadsutskottet 2021-04-23 § 23.pdf (65 kb) § 103 Reservation (M) Stadsbyggnadsutskottet 2022-01-26 § 1.pdf (85 kb) § 103 Reservation (M) Stadsbyggnadsutskottet 2022-05-25 § 24.pdf (202 kb) § 103 Reservation (M, KD) Stadsbyggnadsutskottet 2019-09-25 § 35.pdf (1 013 kb) § 103 Reservation (SD) Stadsbyggnadsutskottet 2022-05-25 § 24.pdf (695 kb) § 103 Reservation (SD) Stadsbyggnadutskottet 2019-09-25 § 35.pdf (796 kb) § 103 Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2019-09-25 § 35.pdf (6 480 kb) § 103 Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-03-17 § 17.pdf (151 kb) § 103 Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-04-23 § 23.pdf (156 kb) § 103 Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2022-01-26 § 1.pdf (193 kb) § 103 Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2022-05-25 § 24.pdf (195 kb) § 103 Särskilt yttrande (V) kommunstyrelsen 2022-06-07 §§ 102-104.pdf (298 kb) § 103 Tjänsteskrivelse DP Amaryllis Antagande.pdf (537 kb)

§104 Investeringsansökan Amaryllis

Diarienummer KSM 2022.336

Kommunstyrelsens beslut
1. Utökade medel för investering, enligt bilaga 1, läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.
2. Driftskostnader inarbetas i budget för verksamhetsområde 10, samhällsbyggnad.

Reservation
Ulrica Riis-Pedersen (C) reserverar sig mot beslutet och lämnar en skriftlig reservation, bilaga.

Anki Svensson (M) reserverar sig mot beslutet och hänvisar till skriftlig reservation lämnad i kommunledningsutskottet 2022-05-25 § 52.

Per Carlberg (SD) reserverar sig mot beslutet och hänvisar till skriftlig
reservation lämnad i kommunledningsutskottet 2022-05-25 § 52.

Ulf Perbo (KD) reserverar sig mot beslutet och hänvisar till skriftlig
reservation lämnad i stadsbyggnadsutskottet 2019-09-25 § 35.

Särskilt yttrande
Inger Gemicioglu (V) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.

Beskrivning av ärendet
Investeringsansökan omfattar medel för genomförande av de allmänna anläggningarna inom detaljplan för Amaryllis såsom lokalgata, ledningar och
parkområde. Beslut har tidigare tagits om att avsätta medel för projektering, men då detaljplanen nu lämnas för beslut om antagande äskas medel även för
genomförandet. Kommunens intäkter från markförsäljning och VA-anslutningar väntas överstiga kostnaderna inom projektet.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Utökade medel för investering, enligt bilaga 1, förs in i investeringsprogrammet.
2. Driftskostnader inarbetas i budget för verksamhetsområde 10, samhällsbyggnad.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Utökade medel för investering, enligt bilaga 1, läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.
2. Driftskostnader inarbetas i budget för verksamhetsområde 10, samhällsbyggnad.

Yrkande
Anki Svensson (M), Ulrica Riis-Pedersen (C), Per Carlberg (SD) och Ulf Perbo (KD) yrkar avslag till ordförandeförslaget.

Inger Gemicioglu (V), Mats Lindblom (L) och Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-05-25 § 52.pdf
Reservation (M) kommunledningsutskottet 2022-05-25 § 52.pdf
Reservation (SD) kommunledningsutskottet 2022-05-25 §52.pdf
Tjänsteskrivelse Investeringsansökan Amaryllis.pdf
Bilaga 1 Investeringsansökan Amaryllis (sekretess).pdf

§105 Nytt vård-och omsorgsboende i kommunal regi

Diarienummer 2022/ÄON 0076 50

Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
2. Förvaltningens förslag till inriktning för ett nytt vård- och omsorgsboende i kommunal regi antas.
3. Det nya vård- och omsorgsboendet uppförs på kommunens mark vid Bondevägen-Myggdalsvägen.
4. Medel för investering i nytt vård- och omsorgsboende i kommunal regi, enligt bilaga 1, förs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar och investeringsprogrammet.
5. Medel från medelsreserven beviljas för förstudier och detaljplanarbete enligt bilaga 2.
6. Eventuella effekter för kommande driftsbudget till verksamhet äldreomsorg beaktas vid beslut om driftsbudget i kommunplan inför det år då boendet kan tas i drift.

Särskilt yttrande
Mats Lindblom (L) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Marie Åkesdotter (MP) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Per Carlberg (SD), lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har tillstånd att bedriva vård- och omsorgsverksamhet i
Björkbackens lokaler fram till och med den 30 juni 2023, därefter inträder
Arbetsmiljöverkets verksamhetsförbud, om inte lokalerna anpassas efter rådande arbetsmiljövillkor. Fastigheten ägs av Tyresö Bostäder AB som hyrt ut lokalerna till kommunen. I april 2022 beslutade styrelsen i Tyresö Bostäder att en ombyggnation inte kan genomföras.

Kommunens samhällsbyggnadskontor har med hjälp av Max arkitekter utrett alternativa lösningar för att uppföra ett nytt vård- och omsorgsboende i
kommunal regi.

Utgångspunkten är att det nya boendet ska ersätta befintligt antal boendeplatser i nuvarande Björkbacken, samt ha ytterligare kapacitet för att tillgodose ett ökat behov av platser. För att uppnå en god bemanning är en optimal fördelning av platser per våningsplan också av betydelse. En annan viktig aspekt är tillgänglighet för boende, anhöriga och personal. Att boendet är centralt beläget och har nära till allmänna kommunikationer är därför att eftersträva.

Äldre-och omsorgsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Förvaltningens förslag till inriktning för ett nytt vård- och omsorgsboende i kommunal regi antas.
2. Det nya vård- och omsorgsboendet uppförs på kommunens mark vid Bondevägen-Myggdalsvägen.

I anslutning till det inriktningsbeslutet har en preliminär budget för genomförandet tagits fram, se bilaga 1.

Då projektet är i mycket tidigt skede, är även kalkylen preliminär och omfattar endast vård- och omsorgsboendet.

I samband med nästa steg i processen kommer också lokaler till hemtjänst samt möjligheten till lokaler för dagverksamhet att utredas. Om dessa verksamheter är möjliga och lämpliga att lägga i anslutning till det nya vård-och omsorgsboendet, tillkommer investeringsmedel för dessa.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Medel för investering i nytt vård- och omsorgsboende i kommunal regi, enligt bilaga 1, förs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar och investeringsprogrammet.
2. Eventuella effekter för kommande driftsbudget till verksamhet äldreomsorg beaktas vid beslut om driftsbudget i kommunplan inför det år då boendet kan tas i drift.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
2. Förvaltningens förslag till inriktning för ett nytt vård- och omsorgsboende i kommunal regi antas.
3. Det nya vård- och omsorgsboendet uppförs på kommunens mark vid Bondevägen-Myggdalsvägen.
4. Medel för investering i nytt vård- och omsorgsboende i kommunal regi, enligt bilaga 1, förs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar och investeringsprogrammet.
5. Medel från medelsreserven beviljas för förstudier och detaljplanarbete enligt bilaga 2.
6. Eventuella effekter för kommande driftsbudget till verksamhet äldreomsorg beaktas vid beslut om driftsbudget i kommunplan inför det år då boendet kan tas i drift.

Yrkande
Susann Ronström (S), Anki Svensson (M), Inger Gemicioglu (V), Mats Lindblom (L), Ulf Perbo (KD), Marie Åkesdotter (MP), Ulrica Riis-Pedersen (C) och Per Carlberg (SD) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2022-06-01 § 51.pdf
Omröstningsprotokoll 1 äldre- och omsorgsnämnden 2022-06-01 § 51.pdf
Reservation (M, C, KD) äldre- och omsorgsnämnden 2022-06-01 § 51.pdf
Reservation (SD) äldre- och omsorgsnämnden 2022-06-01 § 51.pdf
Motivering till återremissyrkande (SD) äldre- och omsorgsnämnden 2022-06-
01 § 51.pdf
Motivering till återremissyrkande (M) äldre- och omsorgsnämnden 2022-06-01
§ 51.pdf
Tjänsteskrivelse Inriktningsbeslut för ett nytt vård- och omsorgsboende i kommunal regi.pdf
Tjänsteskrivelse Nytt vård- och omsorgsboende i kommunal regi - budget reviderad 220607.pdf
Tjänsteskrivelse Nytt vård- och omsorgsboende äldre, i kommunal regi - budget.pdf
Bilaga 1. PM för preliminär budget kommunalt VOB Bondevägen (sekretess).pdf
Bilaga 2. Finansiering av förstudie och detaljplan.pdf

§106 Ordförandeuppdrag om att planera för nytt kommunalt vård-och

Diarienummer 2022/KS 0187

Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att nästa planering av vård- och omsorgsboende sker i Strandområdet i kommunal regi.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommundirektören ges i uppdrag att nästa planering av vård- och omsorgsboende sker i Strandområdet i kommunal regi.

Ordförandeutlåtande
Den kommunalt drivna äldreomsorgen i Tyresö har genom åren minskat i Tyresö. Det har gått ifrån att kommunen varit den enda utföraren till att vi idag har en situation där det sista kommunala vård- och omsorgsboendet inte längre kan bedrivas nuvarande lokaler efter juni 2023. Vi riskerar alltså att stå helt utan kommunalt vård- och omsorgsboende. I skrivande stund pågår därför ett intensivt arbete för att kunna uppföra ett nytt vård- och omsorgsboende i centralt läge för att ersätta Björkbacken. Det är viktigt för oss att de äldre kan välja mellan kommunalt eller privat boende, och att den valfriheten kan garanteras av kommunen. Det är också viktigt att kommunen behåller sin kompetens på området, en kunskap som är avgörande även när det kommer till privata upphandlingar.

Planen har varit att det ska finnas kommunalt drivet vård- och omsorgsboende i alla kommundelar. När detaljplanen för Apelvägen skulle antas innehöll den ett vård- och omsorgsboende i Strandområdet. Vår övertygelse är att alla kommundelar behöver den typen av boenden, för att du inte ska behöva flytta ifrån din kommundel för att du har ett större omsorgsbehov.

I och med att detaljplanen Apelvägen inte antogs finns ett behov av att arbeta
vidare med den kommunala servicen som hanterades i planen. Bibliotek och
fritidsgård arbetas det vidare med i det arbete som handlar om att bygga ut  Strandskolan, för att se om det går att samlokalisera. Även vård- och omsorgsboende behöver planeras för. Just nu pågår arbete med att bygga nästa
kommunalt drivna vård- och omsorgsboende i centrumnära läge i Bollmora.

Nästa boende bör med anledning av ovan planeras i Strand. Planeringen ska
tidsmässigt och volymmässigt följa behovsanalysen i dialog med Äldre- och
omsorgsnämnden.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att nästa planering av vård- och omsorgsboende sker i Strandområdet i kommunal regi.

Yrkande
Anki Svensson (M), Marie Åkesdotter (MP), Ulrica Riis-Pedersen (C), Inger Gemicioglu (V), Mats Lindblom (L), Ulf Perbo (KD) och Per Carlberg (SD) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Ordförandeuppdrag - planera för nytt kommunalt vård-och omsorgsboende i
Strandområdet.pdf

§107 Justering av budget för projekt gymnasiets kök

Diarienummer 2021/KS 0279 12

Kommunstyrelsens beslut
1. Justerad budget läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.
2. Tilläggsanslag för de ökade driftskostnaderna för måltidsenheten ska beaktas i kommunplansprocessen inför budgetåret då köket färdigställs.

Reservation
Anki Svensson (M) reserverar sig mot beslutet och hänvisar till skriftliga reservationer lämnade i äldre-och omsorgsnämnden 2022-06-23 § 46 och i gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden 2022-05-24 § 41.

Ulrica Riis-Pedersen (C) reserverar sig mot beslutet och hänvisar till skriftlig reservation lämnad i äldre-och omsorgsnämnden samt ersättaryttrande i gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden 2022-05-24 § 41.

Särskilt yttrande
Per Carlberg (SD) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.

Beskrivning av ärendet
Gymnasiets skolkök stängdes hösten 2019 på grund av att det dömdes ut av
SMoHF (Södertörns Miljö och Hälsoskyddsförbund) och kort därefter
upptäcktes en fuktskada.

Under våren 2020 revs köket stomrent och uttorkning av lokalen påbörjades.
Matsalen berördes inte av fuktskadan och används idag som serveringslokal.

I och med att köket idag är stomrent, så kan inte gymnasiet fungera som
värmestuga, då mat och dryck inte kan erbjudas vid en krissituation.

Under 2020 genomfördes en köksutredning för att ta fram olika förslag på
lösningar för köket. Därefter beställdes en fördjupad förstudie för att ta fram
en rekommenderad lösning för ombyggnad av köket i Tyresö gymnasium.
Förstudien presenterade tre alternativa lösningar när det gäller behov av
ombyggnation av köket varav alternativ 3 är det som rekommenderas. Det rekommenderade förslaget innebär att gymnasiets kök byggs ut för att kunna
tillaga de måltider som idag överproduceras i kommunens skolkök, beredskap samt för behovet för Björkbackens vård- och omsorgsboende/hemtjänst över tid. Det rekommenderas då det är det mest långsiktiga, ekonomiska och hållbara alternativet för en måltidsproduktion inom kommunen.

Under hösten 2021 godkände äldre- och omsorgsnämnden samt gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden rapporten och ställde sig bakom att genomföra det
föreslagna alternativet 3. Den 5 oktober 2021 beslutade kommunstyrelsen att
ombyggnationen enligt alternativ 3 ska genomföras. Projektet har startats upp och det har nu framkommit att kostnaderna för valt alternativ är högre än vad som beräknades i förstudien. En ny kostnadsbedömning har gjorts för beslutat
alternativ vilket redovisas i promemoria, se bilaga 1.

Ärendet har beretts av gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden samt äldre-och
omsorgsnämnden som föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Justerad budget läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.
2. Tilläggsanslag för de ökade driftskostnaderna för måltidsenheten ska beaktas i kommunplansprocessen inför budgetåret då köket färdigställs.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Justerad budget läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.
2. Tilläggsanslag för de ökade driftskostnaderna för måltidsenheten ska beaktas i kommunplansprocessen inför budgetåret då köket färdigställs.

Yrkande
Anki Svensson (M) yrkar att ärendet ska återremitteras med hänvisning till
motivering som lämnades i äldre-och omsorgsnämnden 2022-05-23 § 46, bilaga.

Ulrica Riis-Pedersen (C), Per Carlberg (SD) och Ulf Perbo (KD) biträder Anki
Svenssons (M) återremissyrkande.

Susann Ronström (S) och Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget och avslag till Anki Svenssons (M) återremissyrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras under dagens sammanträde.
Därefter ställer ordföranden frågan om ärendet ska återremitteras i enlighet med Anki Svenssons (M) återremissyrkande. Ordföranden finner att ärendet ska avgöras under dagens sammanträde.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Justering av budget för projekt gymnasiets kök, ÄON.pdf
Tjänsteskrivelse, justerad budget köket på gymnasiet GVN.pdf
Bilaga 1 PM Utökad budget för gymnasiets kök 2022 (sekretess).pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2022-05-23 § 46.pdf
Omröstningsprotokoll äldre- och omsorgsnämnden 2022-05-23 § 46.pdf
Reservation (M, C, KD) äldre- och omsorgsnämnden 2022-05-23 § 46.pdf
Motivering till återremissyrkande (M) äldre- och omsorgsnämnden 2022-05-23
§ 46 2022.pdf
Motivering till återremissyrkande (SD) äldre- och omsorgsnämnden 2022-05-23 § 46.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2022-05-24 § 41.pdf
Reservation M, justering av budget för projekt gymnasiets kök.pdf
Ersättaryttrande C, gymnasiets kök.pdf

§108 Justering av budget för projekt ombyggnad Kumla skola

Diarienummer 2020/BUN 0109 41

Kommunstyrelsens beslut
1. Justerad budget läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.
2. Behov av utökad budgetram för driftskostnader avseende ökad lokalhyra till grundskolan ska beaktas i kommunplansprocessen inför budgetåret då projektet färdigställs och tas i drift tidigast 2025.
3. Justerad budget avseende merkostnader för evakueringen finansieras med extra anslag till projektets driftsbudget.

Särskilt yttrande
Anki Svensson (M) och Ulrica Riis-Pedersen (C) hänvisar till gemensamt särskilt yttrande lämnat i barn-och utbildningsnämnden 2022-05-25 § 62.

Beskrivning av ärendet
Kumla skolas lokaler är i behov av ombyggnation och renovering. En förstudie har tidigare genomförts för att se över renoveringsbehovet och möjligheten att bygga om lokalerna till mer ändamålsenliga lokaler. Projekt är uppstartat där har det framkommit ny fakta som gör att projektbudgeten behöver justeras.

Ärendet har beretts av barn-och utbildningsnämnden som föreslår att
kommunstyrelsen beslutar att:
1. Justerad budget läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.
2. Behov av utökad budgetram för driftskostnader avseende ökad lokalhyra till grundskolan ska beaktas i kommunplansprocessen inför budgetåret då projektet färdigställs och tas i drift tidigast 2025.
3. Justerad budget avseende merkostnader för evakueringen finansieras med extra anslag till projektets driftsbudget.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:

1. Justerad budget läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.
2. Behov av utökad budgetram för driftskostnader avseende ökad lokalhyra till grundskolan ska beaktas i kommunplansprocessen inför budgetåret då projektet färdigställs och tas i drift tidigast 2025.
3. Justerad budget avseende merkostnader för evakueringen finansieras med extra anslag till projektets driftsbudget.

Yrkande
Anki Svensson (M), Ulrica Riis-Pedersen (C), Mats Lindblom (L) och Marie
Åkesdotter (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Bilagor
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2022-05-25 § 62.pdf
Gemensamt särskilt yttrande M, C, Ombyggnad Kumla skola.pdf
Tjänsteskrivelse, justering av budget för projekt ombyggnad Kumla skola.pdf
Bilaga 2 PM för utökad budget Kumla skola.pdf

§109 Uppförande av tillfällig paviljongskola

Diarienummer 2021/BUN 0109 12

Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet återremitteras för att uppdateras med aktuell information samt för att justera rubriken.
2. Sammanträdet ajourneras kl. 19:37-19:47.

Beskrivning av ärendet
För att möta framtidens ökade behov av nya grundskoleplatser i centrumområdet pågår planering för att två nya skolor ska byggas. Beslut är fattat att Njupkärrs skola ska rivas och en ny skola ska uppföras på samma fastighet. En förstudie pågår om där utredning görs kring att uppföra en ny skola vid Stimmet. Om beslut fattas att bygga en ny skola behöver Stimmets skola rivas för att en ny skola ska kunna uppföras på fastigheten.

Skolverksamheten på Njupkärrs skola behöver evakueras till tillfälliga lokaler under byggtiden. När nya Njupkärr skola är klar kan Stimmets skola evakueras till samma lokaler under tiden då den nya skolan på Stimmet byggs.

Ärendet har beretts av barn-och utbildningsnämnden som föreslår att kommunstyrelsen beslutar att justerad budget läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att ärendet återremitteras för att uppdateras med aktuell information samt för att justera rubriken. Vidare föreslår Anita Mattsson (S) att sammanträdet ajourneras under tio minuter.

Yrkande
Ulrica Riis-Pedersen (C) och Per Carlberg (SD) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2022-05-25 § 63.pdf
Ordförandeutlåtande matsal och kök.pdf
Tjänsteskrivelse, placering av tillfällig paviljongskola.pdf
Bilaga 1 Förstudierapport Tillfällig skolpaviljong.pdf
Bilaga 2 PM Paviljongsskola.pdf
Bilaga 3 Ekonomisk konsekvensanalys (sekretess).pdf
Bilaga 4 Prövning av barns bästa.pdf
Gemensamt särskilt yttrande M, C, uppförande av tillfällig paviljongskola.pdf
Särskilt yttrande MP, uppförande av tillfällig paviljongskola.pdf
Särskilt yttrande L, uppförande av tillfällig paviljongskola.pdf

§110 Justering av budget för projekt ishall, parkeringsgarage och avfallsterminal

Diarienummer 2022/KFN 0030 010

Kommunstyrelsens beslut
1. Justerad budget läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.
2. Behov av utökad budgetram för driftskostnader avseende ökade driftmedel för skötsel och avskrivningar ska beaktas i kommunplansprocessen inför budgetåret då projektet färdigställs och tas i drift, 2023.
3. Undersöka möjligheten att placera solceller på ishallens tak.

Beskrivning av ärendet
Byggnationen av ishall, parkeringsgarage och avfallsterminal pågår, och förväntas slutföras under 2023. Slutuppgörelse för etapp 1 pågår.

I samband med upphandlingen av etapp 2 utfördes en prognos som pekade på en slutkostnad om cirka 3% över budget.

Enligt beslut i styrgruppen 2021-06-09 skulle projektet fortskrida och avtal tecknades med MVB Öst trots estimerad slutkostnad.

Den ekonomiska uppföljningen av projektet visar att nya krav, uppgraderingar samt uppkomna brister att prognosen för projektet ”ishall, parkeringsgarage och avfallsterminal” inte kommer kunna hålla den av kommunfullmäktige beslutade budgeten.

Ärendet har beretts av kultur-och fritidsnämnden som föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Justerad budget läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.
2. Behov av utökad budgetram för driftskostnader avseende ökade driftmedel för skötsel och avskrivningar ska beaktas i kommunplansprocessen inför budgetåret då projektet färdigställs och tas i drift, 2023.
3. Undersöka möjligheten att placera solceller på ishallens tak.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Justerad budget läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.
2. Behov av utökad budgetram för driftskostnader avseende ökade driftmedel för skötsel och avskrivningar ska beaktas i kommunplansprocessen inför budgetåret då projektet färdigställs och tas i drift, 2023.
3. Undersöka möjligheten att placera solceller på ishallens tak.

Yrkande
Anki Svensson (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2022-05-23 § 46.pdf
Tjänsteskrivelsde, ishall KFN.pdf
PM för utökad budget ishall mm (sekretess).pdf
White Ishallsfasad 220323.pdf
Presentation status ishall maj 2022 styr (sekretess).pptx
Ishallstorget presentation 220120_kompl.pdf

§111 Justering av budget för projekt nordlig entré till Tyresta

Diarienummer 2021/KFN 0016

Kommunstyrelsens beslut
1. Justerad budget läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.
2. Behov av utökad budgetram för driftskostnader avseende ökade driftmedel för skötsel och avskrivningar ska beaktas i kommunplansprocessen inför budgetåret då projektet färdigställs och tas i drift, 2023.
3. Kommundirektören ges i uppdrag att söka medfinansiering hos Länsstyrelsen, Naturvårdsverket och stiftelsen Tyrestaskogen.

Anki Svensson (M) och Per Carlberg (SD) deltar inte i beslutet.

Reservation
Ulrica Riis-Pedersen (C) reserverar sig mot beslutet och hänvisar till skriftlig
reservation lämnad i kultur-och fritidsnämnden 2022-05-23 § 47.

Beskrivning av ärendet
Byggnationen av den nordliga entrén till Tyresta, Alby bro, pågår och planeras att vara färdigställd under hösten 2022. För att ta sig till bron på ett tillgängligt sätt krävs anläggande av anslutning till bron med spänger och grusade gångar. Tidigare har spängerna ämnats att utföras i egen regi som arbetsmarknadsprojekt, detta har dock visat sig inte vara genomförbart.

Anläggandet av spängerna ska se med så stor anpassning till platsen och den
känsliga naturmiljön som möjligt. Området är mycket kuperat, både inom Alby
naturreservat och inom Tyresta naturreservat. Detta innebär att konstruktionen
för spängerna blir mycket komplicerad och även spängerna (liksom bron)
kräver att byggnationen sker från en pråm i vattnet.

Ärendet har beretts av kultur-och fritidsnämnden som föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:

1. Justerad budget läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.
2. Behov av utökad budgetram för driftskostnader avseende ökade driftmedel för skötsel och avskrivningar ska beaktas i kommunplansprocessen inför budgetåret då projektet färdigställs och tas i drift, 2023.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Justerad budget läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.
2. Behov av utökad budgetram för driftskostnader avseende ökade driftmedel för skötsel och avskrivningar ska beaktas i kommunplansprocessen inför budgetåret då projektet färdigställs och tas i drift, 2023.

Yrkande
Mats Lindblom (L), Marie Åkesdotter (MP), Inger Gemicioglu (V) och Susann Ronström (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget. Vidare yrkar Mats Lindblom (L) att kommundirektören ges i uppdrag att söka medfinansiering hos Länsstyrelsen, Naturvårdsverket och stiftelsen Tyrestaskogen. Marie Åkesdotter (MP), Inger Gemicioglu (V) och Susann Ronström (S) biträder Mats Lindbloms (L) tilläggsyrkande.

Ulrica Riis-Pedersen (C) yrkar avslag till ordförandeförslaget och till Mats Lindbloms (L) tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Därefter ställer ordföranden frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Mats Lindbloms (L)
tilläggsyrkande. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunstyrelsen
avslår Mats Lindbloms (L) tilläggsyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller Mats Lindbloms (L) tilläggsyrkande.

Bilagor
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2021-01-25 § 2.pdf
Reservation C, justering av budget projekt Nordlig entré Tyresta.pdf
Tjänsteskrivelse, justerad budget Alby bro KFN.pdf
Bilaga 1 PM för utökad budget Alby bro(sekretess).pdf
Bilaga 2 Checklista för en enklare prövning av barnens bästa_Alby bro.pdf
Presentation, spänger till nordlig entré Tyresta (sekretess).pptx
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2022-05-23 § 47.pdf

§112 Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar

Diarienummer 2022/KS 0136 10

Kommunstyrelsens beslut
1. Utökad budget för projekt Gång- och cykelväg Strömfallsvägen enligt bilaga 2 godkänns.
2. Utökad budget för projekt Raksta, etapp 8 inom Östra Tyresö, enligt bilaga 3 godkänns.
3. Utökad budget för projekt Bollmorabacken enligt bilaga 4 godkänns.
4. Utökad budget för projekt Ishall, parkeringsgarage och avfallsterminal enligt bilaga 5 godkänns.
5. Utökad budget för samlingsanslaget till vägbeläggning, enligt bilaga 6 godkänns.
6. Ny budget för projekt Nytt vård-och omsorgsboende i kommunal regi enligt kommunstyrelsens beslut 2022-06-07 § 105 godkänns.
7. Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar 2022-2034, enligt bilaga 1 och med tillägg för punkt 6 fastställs. I och med det fastställs förslaget till investeringsprogram.

Per Carlberg (SD) deltar inte i beslutet.

Reservation
Anki Svensson (M) reserverar sig mot beslutet och lämnar en skriftlig reservation, bilaga.

Ulrica Riis-Pedersen (C) reserverar sig mot beslutet och lämnar en skriftlig reservation, bilaga.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar ska fastställas två gånger per år, i juni och november, enligt gällande investeringspolicy. Planen är en förutsättning för investeringsprogrammet som fastställs av kommunfullmäktige i ett eget ärende.

Enligt investeringspolicy för Tyresö kommun och dess bolag, 2021/KS 0159 003, ska alla behov av utökad budget godkännas av de nämnder som berörs, innan de läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar och därefter kan ingå i investeringsprogrammet. I detta ärende ingår fem projekt vars budget behöver utökas främst med hänsyn till det ökade kostnadsläget med hänsyn till världsläget och nya förutsättningar har tillkommit. Samlingsanslaget för vägbeläggning föreslås en ökad budget som en följd av en svår vinter 2021/2022.

Projekt som inte har en budget för genomförande tillkommer som egna ärenden.

Projekt som berör andra nämnder godkänns i dessa.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Utökad budget för projekt Gång- och cykelväg Strömfallsvägen enligt bilaga 2 godkänns.
2. Utökad budget för projekt Raksta, etapp 8 inom Östra Tyresö, enligt bilaga 3 godkänns.
3. Utökad budget för projekt Bollmorabacken enligt bilaga 4 godkänns.
4. Utökad budget för projekt Ishall, parkeringsgarage och avfallsterminal enligt bilaga 5 godkänns.
5. Utökad budget för samlingsanslaget till vägbeläggning, enligt bilaga 6 godkänns.
6. Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar 2022-2034, enligt bilaga 1 fastställs.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Utökad budget för projekt Gång- och cykelväg Strömfallsvägen enligt bilaga 2 godkänns.
2. Utökad budget för projekt Raksta, etapp 8 inom Östra Tyresö, enligt bilaga 3 godkänns.
3. Utökad budget för projekt Bollmorabacken enligt bilaga 4 godkänns.
4. Utökad budget för projekt Ishall, parkeringsgarage och avfallsterminal enligt bilaga 5 godkänns.
5. Utökad budget för samlingsanslaget till vägbeläggning, enligt bilaga 6 godkänns.
6. Ny budget för projekt Nytt vård-och omsorgsboende i kommunal regi enligt kommunstyrelsens beslut 2022-06-07 § 105 godkänns.
7. Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar 2022-2034, enligt bilaga 1 och med tillägg för punkt 6 fastställs. I och med det fastställs förslaget till investeringsprogram.

Yrkande
Anki Svensson (M) och Ulrica Riis-Pedersen (C) yrkar avslag till ordförandeförslaget.
Marie Åkesdotter (MP) och Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till
ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Därefter ställer ordföranden frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-05-25 § 53.pdf
Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar 2022- 2034.pdf
Bilaga 1. KS plan för strategiska investeringar 2022-2034 (sekretess).pdf
Bilaga 2. PM för utökad budget Strömfallsvägen Gång och cykelbana
(sekretess).pdf
Bilaga 3. PM Raksta utökad budget (sekretess).pdf
Bilaga 4. PM för utökad budget Bollmorabacken (sekretess).pdf
Bilaga 5. PM för utökad budget ishall mm (sekretess).pdf
Bilaga 6. PM för utökad budget vägbeläggning (sekretess).pdf

§113 Investeringsprogrammet 2022-2034 *

Diarienummer 2022/KS 0137 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Nya och utökade medel för investeringar enligt bilaga 1 förs in i investeringsprogrammet.
2. Investeringsprogrammet 2022-2034 enligt bilaga 1 fastställs.
3. Eventuella effekter för kommande driftsbudget till berörda verksamheter beaktas vid kommande beslut om driftsbudget i kommunplan 2023 och framåt.

Per Carlberg (SD) deltar inte i beslutet.

Beskrivning av ärendet
Investeringsprogrammet ska fastställas två gånger per år, i juni och november,
enligt gällande investeringspolicy. Ärendet ska beredas av kommunstyrelsen och beslutas i kommunfullmäktige. Programmet bygger på kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar, som fastställts av kommunstyrelsen.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att:
1. Nya och utökade medel för investeringar enligt bilaga 1 förs in i investeringsprogrammet.
2. Investeringsprogrammet 2022-2034 enligt bilaga 1 fastställs.
3. Eventuella effekter för kommande driftsbudget till berörda verksamheter beaktas vid kommande beslut om driftsbudget i kommunplan 2023 och framåt.

Yrkande
Anki Svensson (M) och Ulrica Riis-Pedersen (C) yrkar avslag till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Därefter ställer ordföranden frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-05-25 § 54.pdf
Investeringsprogram 2022-2034.pdf
Tjänsteskrivelse Investeringsprogrammet 2022-2034.pdf

§114 Avtal om överlåtelse av mark och exploatering med Bergsundet Wättinge AB

Diarienummer KSM2022-281.068

Kommunstyrelsens beslut
- Ärendet återremitteras i syfte att invänta komplettering i ärendet
Antagande av detaljplan för Granängstorget, kvarter C som
återremitterades i stadsbyggnadsutskottet 2022-04-27 § 29 för att
a) få en helhetsbild att kunna visualisera hela området med dess kringomgivning
b) se fördelning av hyresrätter och bostadsrätter över området
c) få uppgift om man kan garantera att bostadsrätter byggs d) utreda konsekvenserna av att avslå detaljplanen.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till exploateringsavtal med Bergsundet Wättinge AB för detaljplanen Wättingebacken etapp 2.

Exploatören ska strax norr om Tyresö gymnasium uppföra 70-100 hyres- rättslägenheter i sex våningar samt en förskola med plats för ca 110-120 stycken barn. Byggnaden ska uppföras med trästomme. Syftet med avtalet är att reglera marköverlåtelser, ansvarsförhållanden och ekonomiska frågor kopplat till genomförande av den framtagna detaljplanen för området.

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Avtal om överlåtelse av mark och exploatering mellan Tyresö kommun och Bergsundet Wättinge AB godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppgift att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att ärendet återremitteras med följande motivering:
"I syfte att invänta komplettering i ärendet Antagande av detaljplan för
Granängstorget, kvarter C som återremitterades i stadsbyggnadsutskottet 2022-
04-27 § 29 för att
a) få en helhetsbild att kunna visualisera hela området med dess kringomgivning
b) se fördelning av hyresrätter och bostadsrätter över området
c) få uppgift om man kan garantera att bostadsrätter byggs
d) utreda konsekvenserna av att avslå detaljplanen."

Yrkande
Anita Mattsson (S) och Anki Svensson (M) yrkar att ärendet återremitteras med följande motivering: "Invänta komplettering i ärendet Antagande av detaljplan för Granängstorget, kvarter C som återremitterades i stadsbyggnadsutskottet
2022-04-27 § 29 för att
a) få en helhetsbild att kunna visualisera hela området med dess kringomgivning
b) se fördelning av hyresrätter och bostadsrätter över området
c) få uppgift om man kan garantera att bostadsrätter byggs
d) utreda konsekvenserna av att avslå detaljplanen."

Per Carlberg (SD) biträder återremissyrkandet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2022-04-27 § 14.pdf
Reservation (M) Stadsbyggnadsutskottet 2022-04-27 § 14.pdf
Tjänsteskrivelse marköverlåtelseavtal Wättingebacken etapp 2.pdf
Marköverlåtelseavtal 2022-03-23.pdf
Bilaga 1 - Plankarta.pdf
Bilaga 2 - Köpeavtal.pdf
Bilaga A (till köpeavtal) - Fastighetskarta.pdf
Bilaga B (till köpeavtal) - Fastighetsutdrag.pdf
Bilaga 3 - Fastighetskarta.pdf
Bilaga 4 - Definition ljus BTA.pdf
Bilaga 5 - Kvalitetsprogram.pdf
Bilaga 6 - Dagvattenutredning.pdf
Bilaga 7 - Preliminär tidplan.pdf
Bilaga 8 - Inmätningsanvisningar.pdf
Bilaga 9a - Föreskrifter stationär sopsug kvartersnät.pdf
Bilaga 9b - Kommunbilaga Tyresö kommun.pdf
Marköverlåtelseavtal undertecknat.pdf
Bilaga 2 - Köpeavtal (med initialer från exploatör).pdf
Bilaga A (till köpeavtal) - Fastighetskarta (med initialer från exploatör).pdf
Bilaga B (till köpeavtal) - Fastighetsutdrag (med initialer från exploatör).pdf

§115 Antagande av detaljplan för Wättingebacken etapp 2 *

Diarienummer KSM2018-791-214

Kommunstyrelsens beslut
- Ärendet återremitteras i syfte att invänta komplettering i ärendet

Antagande av detaljplan för Granängstorget, kvarter C som återremitterades i stadsbyggnadsutskottet 2022-04-27 § 29 för att
a) få en helhetsbild att kunna visualisera hela området med dess kringomgivning
b) se fördelning av hyresrätter och bostadsrätter över området
c) få uppgift om man kan garantera att bostadsrätter byggs
d) utreda konsekvenserna av att avslå detaljplanen.

Beskrivning av ärendet
Dåvarande Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet (MSU) gav i juni 2018 §77
dåvarande stadsbyggnadsförvaltningen ett planuppdrag för Wättingebacken etapp 2. Detaljplanen syftar till att skapa 70-100 bostäder, förskola för upp till 120 barn samt utbyggnad av gata, gång- och cykelvägar. Planen säkrar också en del av naturmarken.

Intentionerna för bebyggelsen är i linje med översiktsplanen samt planprogram och kvalitetsprogram för Wättingebacken. Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att planläggning utifrån angivet syfte är lämpligt.

Samråd hölls mellan 15 okt – 21 nov 2019. Under samrådet inkom 11 stycken
yttranden, i huvudsak från remissinstanser men två stycken var från boende i
Granängsringen och Fårdala radhusområde.

Planförslaget var tillgängligt för granskning under perioden 7 juli – 28 augusti 2021. Under granskningen inkom tolv yttranden, sju från myndigheter och
ledningshavare och fem från privatpersoner.

Länsstyrelsen hade synpunkter på hur det framgår att dagvattenåtgärderna
utanför planområdet kan säkerställas och att kommunen tydligare behöver visa att den föreslagna markanvändningen är lämplig med hänsyn till  översvämningsrisk. De ansåg att kommunen noggrannare behöver säkerställa att omkringliggande områden inte påverkas negativt av planens genomförande.

Naturvärden och översvämning är synpunkter som främst berörs i yttranden från privatpersoner.

Utifrån inkomna granskningsyttranden har skyfallsutredningen fördjupats och
planhandlingarna justerats.

Undersökning om miljöpåverkan har gjorts i samråd med Länsstyrelsen och
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. Ändringen av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap
3-8§§, med beaktande av Miljöbedömningsförordningen (2017:966).
Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att detaljplan för
Wättingebacken etapp 2 kan antas.

Ett marköverlåtelseavtal har tecknats mellan byggaktören, Bergsundet AB, och
kommunen.

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsutskottet som föreslår att
kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att detaljplan för
Wättingebacken etapp 2 antas.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att ärendet återremitteras med följande motivering:
"I syfte att invänta komplettering i ärendet Antagande av detaljplan för
Granängstorget, kvarter C som återremitterades i stadsbyggnadsutskottet 2022-
04-27 § 29 för att
a) få en helhetsbild att kunna visualisera hela området med dess kringomgivning
b) se fördelning av hyresrätter och bostadsrätter över området
c) få uppgift om man kan garantera att bostadsrätter byggs
d) utreda konsekvenserna av att avslå detaljplanen."

Yrkande
Anita Mattsson (S) och Anki Svensson (M) yrkar att ärendet återremitteras med
följande motivering: "Invänta komplettering i ärendet Antagande av detaljplan
för Granängstorget, kvarter C som återremitterades i stadsbyggnadsutskottet
2022-04-27 § 29 för att
a) få en helhetsbild att kunna visualisera hela området med dess kringomgivning
b) se fördelning av hyresrätter och bostadsrätter över området
c) få uppgift om man kan garantera att bostadsrätter byggs
d) utreda konsekvenserna av att avslå detaljplanen."

Per Carlberg (SD) biträder återremissyrkandet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2022-04-27 § 15.pdf
Tjänsteskrivelse Wättingebacken 2 antagande.pdf
Detaljplan_Wättingebacken etapp 2_Plankarta_antagande.pdf
Detaljplan_Wättingebacken etapp 2_Planbeskrivning_antagande.pdf
Detaljplan_Wättingebacken etapp 2_granskningsutlåtande.pdf
Prövning barnens bästa_Wättingebacken_juni 2021.pdf
Bilaga 5-Dagvattenutredning Wättingebacken etapp 2, kvartersmark - rev
210409.pdf
Bilaga 6- Dagvattenutredning område ABC_v3 inkl. Bilaga 1.pdf
Bilaga 7- PM - Skyfallsutredning Wättingebacken.pdf
Bilaga 8-Wättinge Rapport Geologi övergripande 2019-01-30.pdf
Bilaga 9- Wättinge MUR REV A 2020-03-13.pdf
Bilaga 10- Wättinge - PM Geoteknik dagvattendamm och förskola REV A
2020-03-13.pdf
Bilaga 11-Tekniskt PM Miljö Wättinge 2019-09-18.pdf
Bilaga 12- PM Geoteknik Planbeskrivning.pdf
Bilaga 13- Resultat-PM grundvatten_20210423_final.pdf
Bilaga 14- PM Hydrogeologi_Wättinge_19118037.pdf
Bilaga 15- NVI_Wattingebacken_Slutversion_2020-06-21.pdf
Bilaga 16- Wättingebacken fågel ekologigruppen 20200717 3 lu (003).pdf
Bilaga 17- 8862_Wattingebacken_artutredning_210709.pdf
Bilaga 18- BER_20.02.01_Trafikbuller-bygglov_rev210524-inkbilaga-2.pdf
Reservation (M) Stadsbyggnadsutskottet § 15.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-06-16 § 40.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2019-09-25 § 37.pdf
Särskilt yttrande (C) Stadsbyggnadsutskottet 2019-09-25 § 37.pdf
Särskilt yttrande (M) Stadsbyggnadsutskottet 2019-09-25 § 37.pdf
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2018-06-18 § 77.pdf

Bilagor
§ 115 Bilaga 10- Wättinge - PM Geoteknik dagvattendamm och förskola REV A 2020-03-13.pdf (1 311 kb) § 115 Bilaga 11-Tekniskt PM Miljö Wättinge 2019-09-18.pdf (681 kb) § 115 Bilaga 12- PM Geoteknik Planbeskrivning.pdf (744 kb) § 115 Bilaga 13- Resultat-PM grundvatten_20210423_final.pdf (10 754 kb) § 115 Bilaga 14- PM Hydrogeologi_Wättinge_19118037.pdf (1 381 kb) § 115 Bilaga 15- NVI_Wattingebacken_Slutversion_2020-06-21.pdf (812 kb) § 115 Bilaga 16- Wättingebacken fågel ekologigruppen 20200717 3 lu (003).pdf (2 030 kb) § 115 Bilaga 17- 8862_Wattingebacken_artutredning_210709.pdf (4 714 kb) § 115 Bilaga 18- BER_20.02.01_Trafikbuller-bygglov_rev210524-inkbilaga-2.pdf (2 603 kb) § 115 Bilaga 5-Dagvattenutredning Wättingebacken etapp 2, kvartersmark - rev 210409.pdf (4 767 kb) § 115 Bilaga 6- Dagvattenutredning område ABC_v3 inkl. Bilaga 1.pdf (5 284 kb) § 115 Bilaga 7- PM - Skyfallsutredning Wättingebacken.pdf (5 232 kb) § 115 Bilaga 8-Wättinge Rapport Geologi övergripande 2019-01-30.pdf (1 897 kb) § 115 Bilaga 9- Wättinge MUR REV A 2020-03-13.pdf (46 140 kb) § 115 Detaljplan_Wättingebacken etapp 2_granskningsutlåtande.pdf (286 kb) § 115 Detaljplan_Wättingebacken etapp 2_Planbeskrivning_antagande.pdf (6 373 kb) § 115 Detaljplan_Wättingebacken etapp 2_Plankarta_antagande.pdf (674 kb) § 115 Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2018-06-18 § 77.pdf (129 kb) § 115 Prövning barnens bästa_Wättingebacken_juni 2021.pdf (1 311 kb) § 115 Reservation (M) Stadsbyggnadsutskottet § 15.pdf (209 kb) § 115 Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2019-09-25 § 37.pdf (128 kb) § 115 Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-06-16 § 40.pdf (145 kb) § 115 Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2022-04-27 § 15.pdf (184 kb) § 115 Särskilt yttrande (C) Stadsbyggnadsutskottet 2019-09-25 § 37.pdf (47 kb) § 115 Särskilt yttrande (M) Stadsbyggnadsutskottet 2019-09-25 § 37.pdf (46 kb) § 115 Tjänsteskrivelse Wättingebacken 2 antagande.pdf (1 155 kb)

§116 Exploateringsavtal för bostäder inom detaljplan för Bäverbäcken etapp 3 *

Diarienummer KSM2021-1176.251

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäkt ige
1. Exploateringsavtal för bostäder inom detaljplan för Bäverbäcken etapp 3 godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Anki Svensson (M) deltar inte i beslutet.

Reservation
Mats Lindblom (L) hänvisar till skriftlig reservation lämnad i stadsbyggnadsutskottet 2022-05-25 § 25-26.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till särskilt yttrande lämnat till miljö- och
samhällsbyggnadsutskottet 2018-08-29 § 103.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till exploateringsavtal
avseende del av fastigheten Bävern 2. Inom fastigheten planeras 7 bostadshus
med varierande våningshöjder om 3-6 våningar med ca 210-240 lägenheter.
Syftet med exploateringsavtalet är att reglera marköverlåtelser, ekonomiska
frågor och ansvarsförhållanden mellan kommunen, fastighetsägarna och
exploatören i samband med genomförandet av detaljplanen. Exploatören ska
enligt avtalet erlägga ett exploateringsbidrag till kommunen om totalt ca 14 247
000 kronor för utbyggnad av allmän plats.

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Exploateringsavtal för bostäder inom detaljplan för Bäverbäcken etapp
3 godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att:
1. Exploateringsavtal för bostäder inom detaljplan för Bäverbäcken etapp 3 godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Yrkande
Mats Lindblom (L) yrkar avslag till ordförandeförslaget.

Ulrica Riis-Pedersen (C) och Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget. Vidare tilläggsyrkar Ulrica Riis-Pedersen (C) att parkeringsnormen ska ökas till 0,8 för stora lägenheter och 0,5 för små lägenheter. Inger Gemicioglu (V) yrkar avslag till Ulrica Riis-Pedersens (C)
tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Därefter ställer ordföranden frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller
ordförandeförslaget.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår Ulrica Riis-Pedersens (C) tilläggsyrkande. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunstyrelsen avslår Ulrica Riis-Pedersens (C) tilläggsyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkandet.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2022-05-25 § 25.pdf
Omröstningsprotokoll 3 Stadsbyggnadsutskottet 2022-05-5 § 25.pdf
Reservation (L) Stadsbyggnadsutskottet 2022-05-25 §§ 25-26.pdf
Särskilt yttrande (MP) Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2018-08-29 § 103.pdf
Tjänsteskrivelse exploateringsavtal (Ny version).pdf
Exploateringsavtal etapp 3 (Ny version).pdf
Bilaga 1 - Plankarta (Ny version).pdf
Bilaga 2 - Ansökan och överenskommelse om inrättande av servitut (Ny version).pdf
Bilaga 3 - Ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering (Ny
version).pdf
Bilaga 4 - Servitutsavtal för väg (Ny version).pdf
Bilaga 5 - Kvalitetsprogram (Ny version).pdf
Bilaga 6 - Bullerutredning 220408 inkl ritn.pdf
Bilaga 7 -Dagvattenutredning 2022-04-01.pdf
Bilaga 8 - Definition ljus BTA.pdf
Bilaga 9 - Inmätningsanvisningar.pdf
Exploateringsavtal signerat exploatör och fastighetsägare.pdf
Bilaga 1 signerad.pdf
Bilaga 2 signerad.pdf
Bilaga 3 signerad.pdf
Bilaga 4 signerad.pdf
Bilaga 5 signerad.pdf
Bilaga 6 signerad.pdf
Bilaga 7 signerad.pdf
Bilaga 8 signerad.pdf
Bilaga 9 signerad.pdf

Bilagor
§ 116 Bilaga 1 - Plankarta (Ny version).pdf (351 kb) § 116 bilaga 1 signerad.pdf (2 130 kb) § 116 Bilaga 2 - Ansökan och överenskommelse om inrättande av servitut (Ny version).pdf (641 kb) § 116 bilaga 2 signerad.pdf (3 301 kb) § 116 Bilaga 3 - Ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering (Ny version).pdf (430 kb) § 116 bilaga 3 signerad.pdf (2 058 kb) § 116 bilaga 4 - servitutsavtal för väg (ny version).pdf (296 kb) § 116 bilaga 4 signerad.pdf (2 203 kb) § 116 bilaga 5 - kvalitetsprogram (ny version).pdf (58 417 kb) § 116 bilaga 5 signerad.pdf (9 849 kb) § 116 bilaga 6 - bullerutredning 220408 inkl ritn.pdf (1 310 kb) § 116 bilaga 6 signerad.pdf (6 554 kb) § 116 bilaga 7 -dagvattenutredning 2022-04-01.pdf (3 043 kb) § 116 bilaga 7 signerad.pdf (4 363 kb) § 116 bilaga 8 - definition ljus bta.pdf (285 kb) § 116 bilaga 8 signerad.pdf (2 198 kb) § 116 bilaga 9 - inmätningsanvisningar.pdf (388 kb) § 116 bilaga 9 signerad.pdf (9 443 kb) § 116 Exploateringsavtal etapp 3 (Ny version).pdf (614 kb) § 116 exploateringsavtal signerat exploatör och fastighetsägare.pdf (8 418 kb) § 116 Omröstningsprotokoll 3 Stadsbyggnadsutskottet 2022-05-5 § 25.pdf (142 kb) § 116 Reservation (L) Stadsbyggnadsutskottet 2022-05-25 §§ 25-26.pdf (253 kb) § 116 Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2022-05-25 § 25.pdf (188 kb) § 116 Särskilt yttrande (MP) Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2018-08-29 § 103.pdf (211 kb) § 116 Tjänsteskrivelse exploateringsavtal (Ny version).pdf (248 kb)

§117 Beslut om antagande av detaljplan för Bäverbäcken etapp 3 *

Diarienummer KSM-2022-357-214

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Detaljplan för Bäverbäcken etapp 3 antas.

Anki Svensson (M) deltar inte i beslutet.

Reservation
Mats Lindblom (L) hänvisar till skriftlig reservation lämnad i stadsbyggnadsutskottet 2022-05-25 § 25-26.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till särskilt yttrande lämnat till miljö- och
samhällsbyggnadsutskottet 2018-08-29 § 103.

Beskrivning av ärendet
Syftet med aktuell detaljplaneetapp är att möjliggöra uppförandet av bostäder i
flerbostadshus, en förskola, yta för golfverksamhet samt en markparkering för
golfverksamhet. Detaljplanen upprättas med utökat planförfarande enligt PBL
(SFS 2010:900) i dess lydelse efter 1 januari 2015.

Förslaget var på ett första samråd för de östra delarna samt hotell, under september – oktober 2015 (Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2015-09-24 § 21). Förslaget var sedan på ett andra samråd för hela Bäverbäckenområdet i
september 2017 (Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2017-09-01 § 88).

Plangranskning för hela området hölls under perioden 25 september – 16 oktober 2018 (Kommunstyrelsen 2018-09-11 § 147). Under granskningen inkom 33 yttranden. Dessa avsåg främst den ökade exploateringen och trafiken samt önskemål om kompletterande utredningar och planhandlingar gällande buller, risker, geoteknik och dagvatten. De synpunkter som inte tillgodoses är önskemål om minskad exploatering.

Till antagandet har planområdet delats upp i tre etapper. Denna detaljplan
omfattar flerfamiljshus och förskola norr om Bäverbäcksvägen.

En prövning av barnets bästa har gjorts som visar att planförslaget tar hänsyn till barns hälsa och säkerhet.

Planarbetet finansieras genom planavtal med byggaktören. Kommunen får kostnader för utbyggnad och ombyggnad av allmän plats, vilket delvis bekostas av exploatörerna och regleras i avtal mellan kommunen och exploatörerna.
Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att föreslagen utveckling är lämplig utifrån angivet syfte och översiktsplanens intensioner och därmed kan antas.

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att detaljplan för Bäverbäcken etapp 3 antas.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att detaljplan för Bäverbäcken etapp 3 antas.

Yrkande
Mats Lindblom (L) yrkar avslag till ordförandeförslaget.
Ulrica Riis-Pedersen (C) och Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget. Vidare tilläggsyrkar Ulrica Riis-Pedersen (C) att
parkeringsnormen ska ökas till 0,8 för stora lägenheter och 0,5 för små
lägenheter. Inger Gemicioglu (V) yrkar avslag till Ulrica Riis-Pedersens (C)
tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Därefter ställer ordföranden frågan om kommunstyrelsen avslår
ordförandeförslaget. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller
ordförandeförslaget.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår Ulrica Riis-Pedersens
(C) tilläggsyrkande. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunstyrelsen
avslår Ulrica Riis-Pedersens (C) tilläggsyrkande. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkandet.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2022-05-25 § 26.pdf
Tjänsteskrivelse Antagande (Ny version).pdf
Plankarta (Ny version).pdf
Planbeskrivning (Ny version).pdf
Granskningsutlåtande (Ny version).pdf
Kvalitetsprogram (Ny version).pdf
Barnprövning för Bäverbäcken etapp 3.pdf
Riskutredning, Prevecon 2021-09-08.pdf
PM Geoteknik, Sigma 2018-04-16.pdf
Tillägg till PM Geoteknik, Sigma 2019-08-24.pdf
Trafikbullerutredning, ÅHA 2017-06-14, rev 2022-04-11.pdf
Trafikbuller PM höjning av Tyresövägen, ÅHA 2020-10-08.pdf
Dagvattenutredning kvartersmark, WRS 2022-04-01.pdf
Dagvattenutredning allmän plats, WRS 2020-09-03.pdf
Tyresö golfbana - ändring hål 1 säkerhet, Tengbom 2021-09-15 inkl. bilaga.pdf
Gröna strategier - Norra Tyresö Centrum, Ekologigruppen 2015-04-10.pdf
Parkeringsstrategi för Norra Tyresö Centrum, Tyresö kommun 2014-05-12.pdf
Omröstningsprotokoll 4 Stadsbyggnadsutskottet 2022-05-25 § 26.pdf
Reservation (L) Stadsbyggnadsutskottet 2022-05-25 §§ 25-26.pdf
Särskilt yttrande (MP) Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2018-08-29 §
103.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-09-11 § 147.pdf
Ersättaryttrande (V) Kommunstyrelsen 201-09-11 § 147.pdf
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2018-08-29 § 103.pdf
Reservation (L) Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2018-08-29 § 103.pdf
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2017-09-01 § 88.pdf
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2017-05-22 § 56.pdf
Särskilt yttrande (S) Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2017-05-22§ 56.pdf
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2017-04-18 § 41.pdf
Reservation (L) MIljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2017-04-18 §41.pdf
Särskilt yttrande (S) Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2017-04-18 § 41.pdf
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2015-09-24 § 121.pdf
Särskilt yttrande (MP) Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2015-09-24 §
121.pdf
Protokollsutdrag Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2015-01-14 § 4.pdf
Reservation (FP) Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2015-01-14 § 4.pdf

Bilagor
§ 117 Barnprövning för Bäverbäcken etapp 3.pdf (176 kb) § 117 Dagvattenutredning allmän plats, WRS 2020-09-03.pdf (21 569 kb) § 117 Dagvattenutredning kvartersmark, WRS 2022-04-01.pdf (3 043 kb) § 117 Ersättaryttrande (V) Kommunstyrelsen 201-09-11 § 147.pdf (808 kb) § 117 Granskningsutlåtande (Ny version).pdf (394 kb) § 117 Gröna strategier - Norra Tyresö Centrum, Ekologigruppen 2015-04-10.pdf (2 529 kb) § 117 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-09-11 § 147.pdf (177 kb) § 117 Kvalitetsprogram (Ny version).pdf (58 417 kb) § 117 Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2015-09-24 § 121.pdf (144 kb) § 117 Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2017-04-18 § 41.pdf (149 kb) § 117 Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2017-05-22 § 56.pdf (163 kb) § 117 Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2017-09-01 § 88.pdf (161 kb) § 117 Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2018-08-29 § 103.pdf (194 kb) § 117 Omröstningsprotokoll 4 Stadsbyggnadsutskottet 2022-05-25 § 26.pdf (143 kb) § 117 Parkeringsstrategi för Norra Tyresö Centrum, Tyresö kommun 2014-05-12.pdf (543 kb) § 117 Planbeskrivning (Ny version).pdf (3 240 kb) § 117 Plankarta (Ny version).pdf (351 kb) § 117 PM Geoteknik, Sigma 2018-04-16.pdf (1 259 kb) § 117 Protokollsutdrag Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2015-01-14 § 4.pdf (155 kb) § 117 Reservation (FP) Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2015-01-14 § 4.pdf (44 kb) § 117 Reservation (L) MIljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2017-04-18 §41.pdf (740 kb) § 117 Reservation (L) Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2018-08-29 § 103.pdf (383 kb) § 117 Reservation (L) Stadsbyggnadsutskottet 2022-05-25 §§ 25-26.pdf (253 kb) § 117 Riskutredning, Prevecon 2021-09-08.pdf (1 973 kb) § 117 Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2022-05-25 § 26.pdf (202 kb) § 117 Särskilt yttrande (MP) Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2015-09-24 § 121.pdf (40 kb) § 117 Särskilt yttrande (MP) Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2018-08-29 § 103.pdf (211 kb) § 117 Särskilt yttrande (S) Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2017-04-18 § 41.pdf (323 kb) § 117 Särskilt yttrande (S) Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2017-05-22§ 56.pdf (568 kb) § 117 Tillägg till PM Geoteknik, Sigma 2019-08-24.pdf (2 166 kb) § 117 Tjänsteskrivelse Antagande (Ny version).pdf (1 273 kb) § 117 Trafikbuller PM höjning av Tyresövägen, ÅHA 2020-10-08.pdf (21 kb) § 117 Trafikbullerutredning, ÅHA 2017-06-14, rev 2022-04-11.pdf (1 310 kb) § 117 Tyresö golfbana - ändring hål 1 säkerhet, Tengbom 2021-09-15 inkl. bilaga.pdf (2 456 kb)

§118 Antagande av detaljplan för Bollmora 2:591, Siklöjevägen 5

Diarienummer KSM-2021-338-214

Kommunstyrelsens beslut
- Detaljplan för Bollmora 2:591, Siklöjevägen 5 antas.

Beskrivning av ärendet
Detaljplanens syfte är att göra det möjligt för ytterligare en invändig våning på
befintlig byggnad på Bollmora 2:591, att möjliggöra för gång- och cykelbana
längs med Siklöjevägen samt att skapa en torgyta norr om Tyresövägen.
Utbyggnad av allmän plats med gång- och cykelväg samt torgyta kan bidra
positivt till att barn kan röra sig i stadsmiljön på ett säkrare sätt. Ärendet
bedöms inte beröra barn i större utsträckning, en enklare prövning av barnets
bästa har genomförts inför beslut om samråd i stadsbyggnadsutskottet den 22
september 2021 § 55. Ingen ytterligare prövning bedöms nödvändig.
Planavtal har tecknats och planavgift ska därför inte tas ut vid bygglovsprövning. Utbyggnaden av allmän platsmark finansieras inom investeringsprojektet för Bäverbäcken.

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att planläggning utifrån angivet syfte är lämplig och att stadsbyggnadsutskottet kan föreslå till kommunstyrelsen att anta detaljplan för Bollmora 2:591, Siklöjevägen 5.

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen beslutar att detaljplan för Bollmora 2:591, Siklöjevägen 5 antas.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att detaljplan för Bollmora 2:591, Siklöjevägen 5 antas.

Yrkande
Anki Svensson (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2022-05-25 § 30.pdf
Tjänsteskrivelse Bollmora 2.591, Siklöjevägen 5 antagande.pdf
Plankarta Bollmora 2.591, Siklöjevägen 5 antagandehandling.pdf
Planbeskrivning_Bollmora_2.591_antagandehandling.pdf
Granskningsutlåtande Bollmora 2.591.pdf
PM Geoteknik Golfbäcken v5.0(PM Geoteknik, Sigma rev180416) (3).pdf
Markteknisk undersökningsrapport_MUR_Bäverbäcken_180316.pdf
Rapport dagvatten Bäverbäcken allmän plm WRS_200903 (2)kompr.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2022-01-26 § 2.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-09-22 § 55.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-05-19 § 33.pdf

§119 Förstudie hundrastgård i Tyresö Strand, förslag till placering

Diarienummer KSM2021-1099.280

Kommunstyrelsens beslut
1. Den föreslagna platsen för en ny hundrastgård i Tyresö Strand godkänns och utredningen lämnas vidare till kommunstyrelseförvaltningen för genomförande.
2. Förslaget till beslut finansieras inom kommunstyrelsens samlingsanslag för mindre investeringar, enligt bilaga 3.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadskontoret inom kommunstyrelseförvaltningen gavs under
hållbarhetsutskottets sammanträde 2020-05-13 § 6 i uppdrag att utreda
placering och ta fram underlag för anordnande av hundrastgård i Östra delarna av Tyresö. Detta gjordes efter ett Tyresöinitiativ om en hundrastgård i Tyresö Strand. Placeringen som föreslogs i framtagen förstudie fick kritik av närboende vid ett dialogmöte och ett nytt platsförslag har därför tagits fram (se karta). Föreslagen plats ligger på ängen öster om Hästhagens förskola, som därför blivit involverade i processen. Förskolans synpunkter har inarbetats i förslaget.

Ärendet har beretts av hållbarhetsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen
beslutar att:
1. Den föreslagna platsen för en ny hundrastgård i Tyresö Strand godkänns och utredningen lämnas vidare till kommunstyrelseförvaltningen för genomförande.
2. Förslaget till beslut finansieras inom kommunstyrelsens samlingsanslag för mindre investeringar, enligt bilaga 3.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Den föreslagna platsen för en ny hundrastgård i Tyresö Strand godkänns och utredningen lämnas vidare till kommunstyrelseförvaltningen för genomförande.
2. Förslaget till beslut finansieras inom kommunstyrelsens samlingsanslag för mindre investeringar, enligt bilaga 3.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2022-05-25 § 21.pdf
Tjänsteskrivelse Hundrastgård i Tyresö Strand_reviderat platsförslag.pdf
Bilaga 1. Förstudie hundrastgård i Tyresö Strand 211104.pdf
Bilaga 2. Enkel prövning av barnets bästa_hundrastgård Tyresö Strand.pdf
Bilaga 3. Uppskattade kostnader för anläggandet av en hundrastgård i Tyresö
strand KSM2021-1099.280_Sekretess.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-12-07 § 275.pdf
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2021-11-17 § 59.pdf
Hållbarhetsutskottet 2020-05-13 §6.pdf

§120 Förstudie för etablering av publik laddstation för elbilar under 2022

Diarienummer KSM2022-112.510

Kommunstyrelsens beslut
1. En laddstation etableras vid Strandtorget med 4-6 publika laddplatser för elbilar, i enlighet med förstudiens förslag.
2. Förslaget till beslut föreslås finansieras medel från kommunstyrelsens särskilda anslag för att stärka kommunens klimat- och miljöarbete.

Beskrivning av ärendet
Fler publika laddplatser behöver etableras i Tyresö för att möte behoven från
elbilsägare och möjliggöra omställningen till en elektrifierad fordonsflotta i
enlighet med klimatmålen. Kommunstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag att
genom en förstudie rekommendera hur minst en ny laddstation kan etableras
under 2022 (kommunstyrelsen 2022-03-08 § 47). Förstudien har studerat
behoven och förutsättningarna för etablering av fler laddplatser dels i Bollmora och dels i områden som pekats ut som lämpliga i rapporten Behov av
laddinfrastruktur i Södertörn (bilaga 2). Vidare visar förstudien att kommunen kan ha flera olika roller för etablering av publika laddplatser. Förstudiens förslag är att kommunen tar en aktiv roll för etablering av en laddstation med plats för
laddning för 4-6 elbilar vid Strandtorget genom att skriva ett nyttjandeavtal
med en kommersiell aktör som etablerar och driftar en laddstation på
kommunens mark och tar betalt för laddning på marknadsmässigt sätt.

Ambitionen är att laddstationen ska erbjuda både normalladdning och
snabbladdning. Flera laddplatser planeras även av privata fastighetsägare och
kommunen bör ha en stödjande roll genom att i dialog informera om var
kommunen ser att behovet av laddning är stort och uppmuntra till etablering
på platser som är fördelaktigt ur samhällsplaneringsperpektiv.

Ärendet har beretts av hållbarhetsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen
beslutar att:
1. En laddstation etableras vid Strandtorget med 4-6 publika laddplatser för elbilar, i enlighet med förstudiens förslag.
2. Förslaget till beslut föreslås finansieras medel från kommunstyrelsens
särskilda anslag för att stärka kommunens klimat- och miljöarbete.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. En laddstation etableras vid Strandtorget med 4-6 publika laddplatser för elbilar, i enlighet med förstudiens förslag.
2. Förslaget till beslut föreslås finansieras medel från kommunstyrelsens särskilda anslag för att stärka kommunens klimat- och miljöarbete.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2022-05-25 § 22.pdf
Tjänsteskrivelse Publik laddstation för elbilar 2022_220513.pdf
Bilaga 1_Förstudie_Publik laddstation för elbilar 2022.pdf
Bilaga 2_Behov av laddinfrastruktur i Södertörn och kommunernas roll i
utbyggnaden.pdf
Bilaga 3_ Klimatplanen_Bedömning av barnets bästa_211022.pdf
Reservation (M) kommunstyrelsen 2022-03-08 § 47.pdf
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2022-02-23 § 6.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-03-08 § 47.pdf

§121 Beslut om rivning av byggnader

Diarienummer KSM-2022-430-037

Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att riva befintliga byggnader inom fastigheterna Strand 1:427 (Pilvägen 5) samt Tyresö 1:541 (Apelvägen 15), Tyresö Kommun.

Beskrivning av ärendet
Byggnader som finns på fastigheterna Strand 1:427 och Tyresö 1:541, Tyresö
kommun föreslås rivas. Skälen till detta är huvudsakligen;
- Den tekniska livslängden på byggnaderna har uppnåtts och kostnaderna för att upprusta dessa överstiger vad intäkt för uthyrning förväntas ge.
- Minska risken för att 3:e man skadas.
- Vid framtida exploatering kan fastigheterna erhålla ett högre marknadsvärde då exploatören inte behöver riva byggnaderna
- Det är mer kostnadseffektivt att riva dessa byggnader än att behålla dem.

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att riva befintliga byggnader inom fastigheterna Strand 1:427 (Pilvägen 5) samt Tyresö 1:541 (Apelvägen 15), Tyresö Kommun.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att
kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att riva befintliga byggnader inom
fastigheterna Strand 1:427 (Pilvägen 5) samt Tyresö 1:541 (Apelvägen 15),
Tyresö Kommun.

Yrkande
Anki Svensson (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2022-05-25 § 31.pdf
Tjänsteskrivelse Beslut om rivning av byggnader.pdf

§122 Beslut om upphandling för Wättinge dagvattendamm

Diarienummer KSM 2022-433

Kommunstyrelsens beslut
- Startbesked för upphandling av Wättinge dagvattendamm medges.

Reservation
Anki Svensson (M) reserverar sig mot beslutet och hänvisar till skriftlig reservation lämnad i kommunledningsutskottet 2022-05-25 § 56.

Beskrivning av ärendet
Projektet omfattar projektering och genomförande av en dagvattendamm i norra delen av Wättingestråket, lokaliserad i grönytan nedanför Granängsringen och Tyresö gymnasium.

Syftet med dagvattendammen är att fördröja dagvattnet från de nya bostäderna i Wättinge innan dagvattnet leds vidare ut på det kommunala dagvattenledningsnätet för vidare transport till Kolardammarna via Wättingestråket.

Dagvattendammen kommer rymma ca 1300 m3 vatten och är projekterad att vara en så kallad torrdamm, vilket innebär att den kommer att stå torr mellan
regntillfällena.

Budget för dagvattendammen ingår i etappen för de redan beslutade investeringarna för projekt Wättinge/Granängstorget.

Projektet planeras vara färdigställt under Q4 2022.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen beslutar att startbesked för upphandling av Wättinge
dagvattendamm medges.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att
startbesked för upphandling av Wättinge dagvattendamm medges.

Yrkande
Anki Svensson (M) yrkar att ärendet bordläggs.
Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras under dagens sammanträde.

Därefter ställer ordföranden frågan om ärendet ska bordläggas. Ordföranden
finner att ärendet ska avgöras under dagens sammanträde.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-05-25 § 56.pdf
Reservation (M) kommunledningsutskottet 2022-05-25 § 56.pdf
Tjänsteskrivelse Beslut om upphandling för Wättinge dagvattendamm.pdf
Bilaga 1. Budgetkalkyl (sekretess).pdf
Bilaga 2. Enklare prövning av barns bästa.pdf