Din position: Hem > Tyresö kommun > Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet > Sammanträde 2012-02-08

Sammanträde 2012-02-08

Datum
Klockan
Plats

§14 Beslut om granskning gällande detaljplan för Verksamheter och bostäder intill Njupkärrsvägen Näsby 4:1472, Målaren 1 m fl.

Dnr. 2011 KSM0134.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut

1. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att gå ut på granskning med förslag till detaljplan för Verksamheter och bostäder intill Njup­kärrs­vägen Näsby 4:1472, Målaren 1 m fl.

Reservation

Anita Mattsson för socialdemokraterna i miljö- och samhällsbyggands­utskottet reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet och lämnar ett särskilt yttrande (bilaga).

Särskilt yttrande

Marie Åkesdotter för miljöpartiet de gröna i Tyresö lämnar ett särskilt yttrande i ärendet (bilaga).

Mats Larsson för folkpartiet i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet lämnar ett särskilt yttrande i ärendet (bilaga).

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Elisabeth Hedlund (V) om hon hade haft rösträtt hade bifallit Marita Bertilssons (S) yrkande om hyresrätter.

Beskrivning av ärendet

Planen syftar till att möjliggöra nya flerbostadshus (cirka 190 lgh) och radhus/parhus eller kedjehus (cirka 20 st.) inom Näsby 4:1472. Samtidigt säkerställs ett delområde med parkmark, intill Bergfotens skola för rekreation och naturlek. Detaljplanen syftar även till att ändra befintliga bestämmelser inom fastigheten Målaren 1 från industriändamål (J) till område för småindustri- och kontorsändamål samt eventuellt en ny brand­station. Samtidigt planläggs gatumark för en cirkulationsplats på Njupkärrs­vägen.

Förslaget har varit ute på samråd under tiden 1 december till och med 22 december 2011. Under samrådstiden har 12 synpunkter inkommit.

Fastig­heten Målaren 1 har varit på samråd under försommaren 2011, eftersom den ursprungligen ingick i pågående planarbete för Utvidgning av Lindalens verksamhetsområde. Nu tas Målaren 1 istället med i denna plan i syfte att lösa planfrågor som t ex tillfarterna för de båda fastigheterna i ett sammanhang. Fyra samrådsyttranden angående Målaren 1 har inkommit och dessa yttranden hanteras i denna detaljplan.

Ordförandeförslag

Jag föreslår att miljö- och samhällsbyggandsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen att de samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att gå ut på granskning med förslag till detaljplan för Verksamheter och bostäder intill Njup­kärrs­vägen Näsby 4:1472, Målaren 1 m fl.

Yrkande

Anita Mattsson (S) yrkar att minst 30 % av de nya bostäderna ska vara hyresrätter och att det skrivs in i planeringsunderlaget.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på yrkandet från Anita Mattsson (S) och finner att miljö- och samhällsbyggandsutskottet har avslagit detsamma.

Miljö- och samhällsbyggandsutskottet har därmed beslutat enligt ordförandeförslaget.

Till ärendet hörande handlingar

Tjänsteskrivelse

Planbeskrivning

Plankarta

Samrådsredogörelse

Kvalitetsprogram

_____

§15 Planbesked för fastigheten Bergaliden 7 och Bergaliden 6

Dnr. 2011 KSM 0486.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheterna att ändra detaljplanen för Bergaliden 7 och 6 för att möjliggöra en styckning av fastigheterna.

Beskrivning av ärendet

Ägaren till fastigheten Bergaliden 7 i Trollbäcken inkom i december 2011 med en förfrågan om att ändra gällande detaljplanen för att göra det möjligt att stycka fastigheten.

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att fastigheten är lämplig att stycka om en samordning av uppfartsväg kan ske med grannfastigheten, Bergaliden 6. Detta förutsätter att hela, eller delar av, fastigheten Bergalidcn 6 behöver ingå i en ny detaljplan för Bergaliden 7.

Till ärendet hörande handling

Tjänsteskrivelse, planbesked

_____

§16 Planbesked för Tennet 6 och 7

Dnr. 2012 KSM 0020.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1. Miljö- och samhällsbyggnadsutskott ser positivt på att pröva möjligheterna att göra en ny detaljplan för Tennet 6 och 7 för att möjliggöra kontors­bebyggelse, småindustri, vårdcentral och handel på fastigheten.

Beskrivning av ärendet

Ägaren till fastigheterna Tennet 6 och 7 i Bollmora industriområde inkom i januari med en förfrågan om möjligheten att göra en ny detaljplan för fastigheterna för att möjliggöra för fler ändamål.

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att förfrågan om planändring, förutom bostäderna, är i linje med de planer kommunen har för utvecklingen av området som verksamhets- och handelsområde med inslag av kontor. Det är dock inte möjligt eller önskvärt att tillåta bostadsbebyggelse i området, då det bland annat krävs stora skyddsavstånd från befintliga industri­verksam­heter och bensinstation.

Till ärendet hörande handling

Tjänsteskrivelse, planbesked

_____

§17 Beslut om begärt planuppdrag för Näsby 4:948

Dnr. 2011 KSM 0027.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1. Begäran om planuppdrag för Näsby 4:948 avslås.

Motivering till beslutet finns i tjänsteskrivelsen.

Beskrivning av ärendet

Fastighetsägaren till Näsby 4:948 i Trollbäcken inkom i januari 2011 med en förfrågan om att ändra detaljplanen för fastigheten för att göra det möjligt att stycka den i två delar.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning i detta skede var att gällande detaljplan kunde ändras om fastigheten i övrigt bedömdes lämplig att stycka.

Efter att noggrannare ha studerat ärendet och fastighetens förutsättningar för en styckning under januari 2012 anser samhällsbyggnadsförvaltningen att fastigheten inte besitter tillräckligt goda förutsättningar för att möjliggöra en styckning. Anledningen till detta är bland annat att fastighetens topografiska förutsättningar bedöms vara mycket besvärliga vilket får till följd att anordnandet av en tillfartsväg blir svårt och skulle innebära stora ingrepp (sprängning, schaktning och stödmurar) på befintlig natur.

Med anledning härav föreslår samhällsbyggnadsförvaltningen att begäran om planändring avslås.

Till ärendet hörande handlingar

Tjänsteskrivelse

_____

§18 Upplåtelse av kommunal mark för teknikbod inom fastigheten Trinntorp 1:1

Dnr. 2011 KSM 0530.261

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen upplåter kommunal mark inom fastigheten Trinntorp 1:1 för uppförande av basstation för mobiltelefoni.

2. Samhällsbyggnadsförvaltningens mark- och exploateringschef får i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar.

Beskrivning av ärendet

En ansökan om att uppföra en teknikbod inom den kommunägda fastigheten Trinntorp 1:1 har inkommit till kommunen. Bygglov för uppförandet har beviljats.

Upplåtelse av mark sker genom ett anläggningsarrende som löper 10 år med förlängning årsvis om uppsägning inte sker inom 9 månader från det att avtalet upphör att gälla. För denna rättighet betalar nyttjanderättshavaren 7000 kronor per år till Tyresö kommun.

Till ärendet hörande handlingar

Tjänsteskrivelse

Arrendeavtal

Bygglov

_____

§19 Upplåtelse av kommunal mark för teknikbod inom fastigheten Brevik 1:1

Dnr. 2012 KSM 0057.261

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen upplåter kommunal mark inom fastigheten Brevik 1:1 för uppförande av basstation för mobiltelefoni.

2. Samhällsbyggnadsförvaltningens mark- och exploateringschef får i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar.

Beskrivning av ärendet

En ansökan om att uppföra en teknikbod inom den kommunägda fastigheten Brevik 1:1 har inkommit till kommunen. Bygglov för uppförandet har beviljats.

Upplåtelse av mark sker genom ett anläggningsarrende som löper 10 år med förlängning årsvis om uppsägning inte sker inom 9 månader från det att avtalet upphör att gälla. För denna rättighet betalar nyttjanderättshavaren 7000 kronor per år till Tyresö kommun.

Till ärendet hörande handlingar

Tjänsteskrivelse

Arrendeavtal

Bygglov

_____

§20 Information om planändringarna på Östra Tyresö

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadschefen Åke Skoglund lämnar en muntlig information om planändringar med mera på östra Tyresö.

_____

§21 Svar på ”motion angående bättre busstrafik och Tyresö som föregångare för BRT (Bus Rapid Transit)”

Dnr. 2011 KS 0301.001

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut

1. Motionen anses på ett positivt sätt besvarad med hänvisning till samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteyttrande.

Beskrivning av ärendet

Socialdemokraterna i Tyresö har lämnat en motion angående bättre busstrafik och Tyresö som föregångare för BRT (Bus Rapid Transit).

I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta:

- Att uppdra åt kommunstyrelsen att uppta förhandlingar med landstingsledningen om en förbättrad busstrafik i Tyresö kommun.

- Att i dessa överläggningar verka för en satsning på BRT för att öka framkomligheten i busstrafiken.

- Att när busstrafiken har utökats enligt ovan utreda förutsättningarna för att införa en tidsgaranti för bussresor in mot stan.

Ett av målen i nämndplan 2012 för samhällsbyggnadsförvaltningen är att ta initiativ till disskussioner med SL hur vi kan öka kollektivtrafikens andel och en plan utarbetas. När dessa diskusioner väl inlets är det naturligt att även frågan om BRT till Tyresö lyfts fram.

Förutom förslaget om tidsgaranti anser samhällsbyggnadsförvaltningen med hänvisning till tjänsteskrivelsen att motionen besvarats på ett positivt sätt.

Ordförandeförslag

Jag föreslår med hänvisning till samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteyttrande att motionen ska anses vara positivt besvarad.

Yrkande

Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på yrkandet från Marie Åkesdotter (MP) och finner att miljö- och samhällsbyggandsutskottet har avslagit detsamma.

Miljö- och samhällsbyggandsutskottet har därmed beslutat enligt ordförandeförslaget.

Till ärendet hörande handling

Tjänsteyttrande

Socialdemokraternas motion

_____

§22 Earth Hour Tyresö 2012

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Earth Hour genomförs lördagen den 31 mars 2012 mellan klockan 20.30 och 21.30. Som en manifestation för klimatet uppmanar WWF att vi under den timmen släcker ned belysningen. Tyresö kommun har även detta år anmält sin medverkan till WWF.

Miljö- och trafikenheten samordnar kommunens deltagande i Earth Hour. Hittills har följande aktiviteter planerats in:

Ljusutdelning

Ungdomar från Café Bonza kommer att dela ut ljus i Tyresö centrum, Strandtorget och i Trollbäckens centrum under fredagen den 30 mars och lördagen den 31 mars.

Unplugged konsert i kommunens kulturcentrum Kvarnhjulet

Lördag den 31 mars genomför en unplugged konsert (utan förstärkare).

Huvudarrangör är Café Bonza. Ungdomsband, elever från Kulturskolan och från gymnasiets program Artistia kommer att uppträda. Ungdomarna har också en fotoutställning. Dokumentärer om klimatförändringarna kommer att visas.

Nedsläckning

Skyltar i centrum kommer att släckas ner liksom reklamskylten vid Tyresövallen.

Det blir troligen uppträdande och fotoutställning även i Tyresö Centrum under lördagen. Både Kulturskolan, Café Bonza och Tyresö fotoklubb har visat intresse.

Information till allmänheten kommer att ske i Mitt i Tyresö och på kommunens hemsida. Vi har även möjlighet att dela ut information om Earth hour tillsammans med hyresavierna för mars för Tyresö bostäders lägenheter.

Skolor kan också medverka och rektorerna har informerats. En aktivitet är att låta eleverna tillverka händer där de får skriva ner fem miljöhandlingar, ett för varje finger. En hand för miljöhandlingar de själva kommer att göra, en hand för åtgärder som de vill att kommunen ska genomföra och en hand för åtgärder riktade till regeringen.

_____

§23 Styrning och uppföljning av avtal med mera inom stads­byggnads­förvaltningens verksamhetsområde

Dnr. 2011 KS 0351.016

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1. Redovisningen noteras och överlämnas till kommunstyrelsen som samhällsbyggnadsförvaltningens svar på revisionsrapporten ”Styrning och uppföljning av avtal”

Beskrivning av ärendet

Komrev inom PWC har på uppdrag av kommunens revisorer genomför en granskning av kommunens styrning och uppföljning av avtal.

Med anledning av revisionsrapporten beslutade kommunstyrelsen den 29 mars 2011, § 35, uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att utveckla befintlig avtalsstruktur inom olika områden och säkra effektiv rapportering till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet.

Dessutom fick upphandlingsenheten i uppdrag att utreda frågan om avtalsmallar gällande kontroll, uppföljning och insyn i samband med driftsentreprenader.

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser det viktigt att upphandlings­avdelningens förslag till ”Riktlinjer för uppföljning och utvärdering av upphandlade avtal i Tyresö kommun” ska fastställas innan förvaltningens uppdrag slutförs.

Till ärendet hörande handling

Tjänsteskrivelse

_____

§24 Upphandlingar med mera

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1. Redovisningen noteras

Beskrivning av ärendet

Meddelande om Lokala trafikföreskrifter

Parkering för tung trafik på Strömfallsvägen

En befintlig parkering för tungtrafik har justerats i geografiskt utbredning och förskjutits en timma.

Bakgrund: Önskemål från näringsidkare i Petterboda industriområde om en reglering som bättre svarar mot verksamheternas behov samt att en överklagad p-bot upphävs av polisen på grund av otydlig skyltning.

Föreskrifterna träder i kraft: 2011-08-20

Tidsbegränsad parkering på Spiggvägen

Parkeringen på Spiggvägen har reglerats till 6 timmar jämfört med tidigare 24- timmar.

Bakgrund: Önskemål från intilliggande samfällighet med anledningen av att parkeringen har använts som boendeparkering vilket gjort att besökande inte haft någonstans att parkera.

Föreskrifterna träder i kraft: 2011-08-15

Siklöjevägen

Förbud att parkera har införts på Siklöjevägens södra sida.

Bakgrund: På grund av framkomlighetsproblem till följd av problem för vinterväghållningen med insnöade bilar har parkeringsplatserna byggts bort på ena sidan av vägen och P-förbud införts på södra sidan.

Föreskrifterna träder i kraft: 2011-09-30

Björkbacksvägen

Hastighetsgränsen har sänkts från 50 till 30.

Bakgund: En del av tidigare beslut att införa 30-zoner.

Föreskrifterna träder i kraft: 2011-09-30

Bondevägen

Hastighetsgränsen har sänkts från 50 till 30.

Bakgund: Enligt rätt fart i Tyresö ska hastigheten sänkas till 30 på Bondevägen. I samband med att vägen byggts om med gång- och cykelbana samt upphöjda korsningar sänktes hastighetsgränsen i förtid för att anpassas till vägens nya utformning för bättre trafiksäkerhet och trygghet.

Föreskrifterna träder i kraft: 2011-10-15

Tors väg

På Tors väg delen mellan Sagovägen och Kumla skola har gångfartsområde införts.

Bakgrund: Åtgärden är en del i ”säkra skolvägs-projektet” från 2008 och syftar till att göra skolvägen bättre för dem som går till Kumla skola.

Föreskrifterna träder i kraft: 2011-10-15

Odins väg

På Odins väg mellan Sagovägen och Kumla skola har gångfartsområde införts.

Bakgrund: Åtgärden är en del i projektet säkra skolvägar från 2008 och syftar till att göra skolvägen bättre för dem som går till Kumla skola.

Föreskrifterna träder i kraft: 2011-09-27

Vändzon med P-förbud på Krokanstigen

P-förbud i vändzon har införts på Krokanstigen för att få ett bättre beteende i samband med avlämning vid Rotviks förskola.

Bakgrund: Klagomål från Bostadsrättsförening och förskola.

Föreskrifterna träder i kraft: 2011-10-30

Granängsvägen

P-förbud har införts i anslutning till återvinningsstationen vid Granängs­ringen.

Bakgund: SL-trafiken har haft svårt att köra ända intill plattformen på grund av nattparkerad lastbil vid återvinningsstationen.

Föreskrifterna träder i kraft: 2011-11-15

Vintervägen

P-förbud för lastbilar har införts på Vintervägen med undantag för natt­parkering 17 – 07 på en sträcka. På övriga delar av Vintervägen får endast personbilar parkera. Mellan kl. 24 – 07 är dock parkering förbjuden även för personbilar.

Bakgrund: Upprepade klagomål från näringsidkare på Vintervägen. Långtidsuppställda lastbilar har blockerat infarter och försvårat snö­röjningen. Bilskola har använt Vintervägen som kontor och uppställnings­plats.

Föreskrifterna träder i kraft: 2012-01-15

Bergfotenssvängen

P-förbud har införts för en bättre trafiksituation.

Bakgrund: Klagomål från kringboende. Boende hos Tybo har kunnat stå på gatan istället för att hyra en plats på befintlig boendeparkering.

Föreskrifterna träder i kraft: 2012-01-15

Pluggvägen

Några P-platser har omvandlats från 24 timmar till 2-timmar för att få en större omsättning och kunna erbjuda fler besökare till Kulturskolan och Nyboda en P-plats.

Bakgrund: Stor brist på P-platser vid Kvarhjulet och Kulturskolan.

Föreskrifterna träder i kraft: 2012-01-15

Hanvikens skola - Lindalsvägen

15-minutersparkeringar (mellan kl 7.30 och 8.30) har tillskapats för att förbättra trafiksituationen vid skolstart.

Bakgrund: Hör ihop med ombyggnaderna vid Hanvikens skola i säkra skolvägsprojektet som gjordes hösten 2011.

Föreskrifterna träder i kraft: 2012-01-31

Gudöbroleden

Ny föreskrift har skrivits för befintlig 70- sträcka på Gudöbroleden som visat sig sakna reglering. Innebär ingen förändring mer än ett juridiskt stöd för det som redan står på skyltarna.

Bakgrund: Trafikverket har upptäckt och påtalat felet.

Föreskrifterna träder i kraft: 2011-12-31

Tillfälliga Föreskrifter

1. Förbud mot trafik med motorfordon på Långsjövägen i midsommar. Efter ansökan från Kulturella Folkdansgillet inför midsommarfirande vid Solsäter infördes förbud mot trafik med motordrivet fordon på Långsjö­vägen på delen mellan Gullvivebacken och Skälsätravägen på mid­sommar­afton 24 juni kl. 11.00 – 18.00

2. Enkelriktad trafik på Långsjövägen på midsommarafton. Efter ansökan från Kulturella Folkdansgillet inför midsommarfirande vid Solsäter enkelriktades Långsjövägen på delen mellan Gullvivebacken och Skälsätravägen den 24 och 25 juni.

Orrnäsets detaljplan

Entreprenaden utförs av JM Entreprenad AB. Asfaltbeläggning utförs av ramavtals entreprenören NCC.

Måsvägens detaljplan

Entreprenaden för Orrnäsvägen utförs ihop med Orrnäsets detaljplan (JM Entreprenad AB). Övriga vägar har utförts av Tyresö Kommun i egen regi.

Bollmora Allé

Beslut om tilläggsbeställning av JVAB för kulvert av Bäverbäcken.

Rondell Tyresöv/Brakmarsv med P Tyresö skola

Entreprenaden utförs av LF Markconsult som sedemera gick i konkurs. Arbetet slutfördes entreprenören Valla Asfalt & Mark (ramavtal).

Trollbäcken C med busstorg

Entreprenaden utförs av GBA som sedimera gick i konkurs. Arbetet slutfördes entreprenören Valla Asfalt & Mark (ramavtal).

Slånbackens detaljplan,

Utförs av Tyresö Kommun i egen regi.

Tilldelningsbeslut

Upphandling av gemensam GIS-plattform (upphandlingen är överklagad).

Mark och exploatering

Nyttjanderätt för parkeringsplatser på Strandvägen (Besqab)

Avtal angående gångväg mellan parkering och seniorbostäderna vid Strandtorget (Porträttet/seniorgården)

Fastighetsregleringar enligt fastighetsplan Slånängen

Grannegodkännande Klintvägen

Medgivande angående avsteg från avtal: Ersättning istället för plantering av ny häck på Klockargårdsvägen.

Överenskommelse om fastighetsreglering (frgl) Gunbovägen

Överenskommelse om ändrad parkeringsnorm gällande avtal för detaljplan Pigghajen och Gäddan (HSB samt brf)

Grannegodkännande för tidbegränsat bygglov gällande paviljonger vid Hanvikens skola

Avtal gällande etableringsyta vid byggnation av seniorbostäder vid Strandtorget (JMAB)

Anbudsförfrågan ang rivning av fritidshus

Avtal om släntintrång samt fastighetsregleringar för genomförande av detaljplan Sjöbacken

§25 Rapport och information från samhällsbyggnadsförvaltningen

Miljö- och samhällsbyggandsutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Rapporten är en beskrivning av vad som hänt inom samhällsbyggnads­förvaltningens verksamhetsområde under januari månad 2012.

_____

§26 Redovisning av pågående och kommande upphandlingar

Miljö- och samhällsbyggandsutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Sammanställning av pågående och kommande upphandlingar.

Pågående upphandlingar

Kommande upphandlingar

Rivning av byggnader på Pilvägen 3, 5 och 13

Beläggningsunderhåll, asfalt (februari)

Sjöbackens detaljplan (mars)

Lastbilstransporter (maj)

Grus och bergkross (under sommaren)

Solberga / Brakmarsvägens detaljplan (under hösten)

Eventuell ny upphandling av gemensam GIS-plattform. Tidigare fattat beslut är överklagat.

_____