Din position: Hem > Tyresö kommun > Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet > Sammanträde 2016-09-21

Sammanträde 2016-09-21

Datum
Klockan
08:30
Plats

1 Delårsrapport, T2

Dnr 2016KSM1221.042

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Delårsrapport för tertial 2 2016 för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2016 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden januari - augusti 2016 för Miljö och samhällsbyggnadsutskottet omfattar verksamhetsområde 10 plan och exploatering. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2016, uppföljning av mål och särskilda uppdrag samt verksamhetsuppföljning, allt redovisat per verksamhetsområde.

Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige fastställda målen uppnås samt att planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. Vid befarat budgetöverskridande ska nämnden besluta om nödvändiga åtgärder snarast möjligt. Om åtgärderna i väsentlig utsträckning försämrar uppfyllandet av verksamhetsmål ska åtgärderna underställas kommunstyrelsen för förslag till beslut i kommunfullmäktige.

Bilagor
Delårsrapport 2 MSU 2016.pdf
Delårsrapport T2, Tjänsteskrivelse.pdf

2 Svar på remiss rekommenderad lägsta grundläggningsnivå

Dnr 2016 KSM 1410.210

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Remiss av Länsstyrelsen i Stockholms läns förslag till "Rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå längs vattendrag och sjöar i Stockholms län - med hänsyn till risken för översvämning" besvaras med Stadsbyggnadsförvaltningens yttrande.

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen i Stockholms län har berett kommunen tillfälle att yttra sig över förslag till Rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå längs vattendrag och sjöar i Stockholms län - med hänsyn till risken för översvämning.

Länsstyrelsen i Stockholms län har tidigare tagit fram rekommendationer om hur den fysiska planeringen bör ta hänsyn till översvämningsrisker längs Mälarens stränder och Östersjöns kust. Remitterat förslag kompletterar de två tidigare rekommendationerna vilket gör att det snart finns rekommendationer för samtliga vattendrag, sjöar och kust i länet. Förslaget bygger till stor del på samma utgångspunkt och resonemang som tidigare framtagna rekommendationer för Mälarens stränder och Östersjöns kust.

Bilagor
Rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå längs vattendrag och sjöar i Stockholms län.pdf
Lägsta grundläggningsnivå TJÄN YTTR, underskrivet.pdf

3 Svar på remiss gällande nästkommande regionala utvecklingsplan för Stockholm 2050, RUFS

Dnr 2016KSM1072.210

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Stadsbyggnadsförvaltningens yttrande antas som svar på samråd om nästa regionala utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050.

Beskrivning av ärendet
Den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen är vårt gemensamma kontrakt och pekar ut den långsiktiga riktningen för vår region. Utvecklingsplanen ligger till grund för såväl den fysiska planeringen som tillväxtarbetet i regionen. Samrådsförslaget är basen för nästa regionala utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050.

Tyresö kommun stödjer samrådsförslaget i stort och ambitionerna är i enlighet med förslag till ny översiktsplan Tyresö kommun. Det finns dock några punkter som kan förtydligas.

Tyresö kommun anser att det borde visas på en större utvecklingspotential i Tyresö än vad som görs i samrådsförslaget, att hela kollektivtrafikens stomlinjenät tydliggörs (även busstrafik) och att kollektivtrafik som kompletterar stadskärnorna förtydligas i planen och på kartorna. För att avlasta innerstaden, främja stadskärnstrukturen och binda ihop regionen, behövs förbättrade tvärförbindelse och kopplingar till Tyresös närmaste stadskärna Haninge centrum med kollektivtrafik och cykelvägar. Tyresö kommun stödjer samrådsförslagets ambition för mellankommunalt samarbete när det gäller gröna kilarna. Tyresö kommun önskar även stöd, vägledning och kunskap i RUFS 2050 för hur kommunerna kan bygga tätt, varierat och kollektivtrafiknära.

Bilagor
RUFS 2050 samrådsförslag YTTRANDE, underskrivet.pdf
RUFS 2050 samrådsförslag TJÄN, underskrivet.pdf
Södertörnsgemensamt yttrande RUFS 2050 - klart.pdf

4 Svar på remiss av förslag till reviderat regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län

Dnr 2016KSM1609.210

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Remiss av Stockholms läns landstings förslag till reviderat regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län besvaras med Södertörnskommunernas gemensamma yttrande.

Beskrivning av ärendet
Stockholms läns landsting har berett kommunen tillfälle att yttra sig över förslag till reviderat trafikförsörjningsprogram. Tyresö kommun besvarar remissen gemensamt med Södertörnskommunerna.

Det regionala trafikförsörjningsprogrammet är regionens viktigaste styrdokument för kollektivtrafikens utveckling. Ett av målen är att öka kollektivtrafikens marknadsandel gentemot bilen.

Programmet pekar ut de långsiktiga målen för kollektivtrafiken som alla aktörer i länet ska arbeta mot tillsammans. Det omfattar både upphandlad och kommersiell trafik och rör alla trafikslag, såväl buss- och spårtrafik som färdtjänst och kollektivtrafik på vatten.

Det första trafikförsörjningsprogrammet antogs 2012. Nu revideras programmet för att hållas aktuellt och anpassas till förändrade förutsättningar. Det är trafikförvaltningen vid Stockholms läns landsting som ansvarar för att ta fram trafikförsörjningsprogrammet. Trafikförsörjningsprogrammet beslutas av landstingsfullmäktige.

Bilagor
Remissversion-tfp-160531.pdf
Bilaga-remissversion-tfp-160531.pdf
Remiss regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län.pdf
Södertörnsgemensamt yttrande trafikförsörjningsprogram 2016-08-23 slutligt.pdf

5 Vidaredelegation mark- och exploatering

Dnr 2016/SBF 0111

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information om vidaredelegation mark- och exploatering.

Bilagor
Vidaredelegation mark- och exploatering 2016.pdf

6 Information om GIS-samverkan Södertörn

Dnr 2016/SBF 0103

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Enhetschef Helena Swahn informerar om GIS-samverkan mellan Södertörnskommunerna.

7 Information om Skrubba-området

Dnr 2016/SBF 0104

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Sara Kopparberg informerar om Skrubba-området.

8 Anmälan av delegationsbeslut 2016

Dnr 2016/SBF 0113

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

9 Månadsrapport från Stadsbyggnadsförvaltningen 2016

Dnr 2016/SBF 0006

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningens rapporter bifogas.

Bilagor
Månadsrapport Stadsbyggnadsförvaltningen augusti 2016.pdf

§108 Delårsrapport, T2

Dnr 2016KSM1221.042

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Delårsrapport för tertial 2 2016 för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2016 godkänns.
 
Marie Åkesdotter (MP) deltar inte i beslutet med hänvisning till miljöpartiets budgetreservation för 2016.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden januari - augusti 2016 för Miljö och samhällsbyggnadsutskottet omfattar verksamhetsområde 10 plan och exploatering. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2016, uppföljning av mål och särskilda uppdrag samt verksamhetsuppföljning, allt redovisat per verksamhetsområde.
 
Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige fastställda målen uppnås samt att planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. Vid befarat budgetöverskridande ska nämnden besluta om nödvändiga åtgärder snarast möjligt. Om åtgärderna i väsentlig utsträckning försämrar uppfyllandet av verksamhetsmål ska åtgärderna underställas kommunstyrelsen för förslag till beslut i kommunfullmäktige.

Bilagor
Delårsrapport T2, Tjänsteskrivelse.pdf
Delårsrapport 2 MSU 2016 uppdaterad 2016-09-20.pdf

§109 Svar på remiss rekommenderad lägsta grundläggningsnivå

Dnr 2016 KSM 1410.210

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Remiss av Länsstyrelsen i Stockholms läns förslag till "Rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå längs vattendrag och sjöar i Stockholms län - med hänsyn till risken för översvämning" besvaras med Stadsbyggnadsförvaltningens yttrande.

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen i Stockholms län har berett kommunen tillfälle att yttra sig över förslag till Rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå längs vattendrag och sjöar i Stockholms län - med hänsyn till risken för översvämning.
 
Länsstyrelsen i Stockholms län har tidigare tagit fram rekommendationer om hur den fysiska planeringen bör ta hänsyn till översvämningsrisker längs Mälarens stränder och Östersjöns kust. Remitterat förslag kompletterar de två tidigare rekommendationerna vilket gör att det snart finns rekommendationer för samtliga vattendrag, sjöar och kust i länet. Förslaget bygger till stor del på samma utgångspunkt och resonemang som tidigare framtagna rekommendationer för Mälarens stränder och Östersjöns kust.

Bilagor
Rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå längs vattendrag och sjöar i Stockholms län.pdf
Lägsta grundläggningsnivå TJÄN YTTR, underskrivet.pdf

§110 Svar på remiss gällande nästkommande regionala utvecklingsplan för Stockholm 2050, RUFS

Dnr 2016KSM1072.210

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Stadsbyggnadsförvaltningens yttrande antas som svar på samråd om nästa regionala utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050.

Beskrivning av ärendet
Den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen är vårt gemensamma kontrakt och pekar ut den långsiktiga riktningen för vår region. Utvecklingsplanen ligger till grund för såväl den fysiska planeringen som tillväxtarbetet i regionen. Samrådsförslaget är basen för nästa regionala utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050.
 
Tyresö kommun stödjer samrådsförslaget i stort och ambitionerna är i enlighet med förslag till ny översiktsplan Tyresö kommun. Det finns dock några punkter som kan förtydligas.
 
Tyresö kommun anser att det borde visas på en större utvecklingspotential i Tyresö än vad som görs i samrådsförslaget, att hela kollektivtrafikens stomlinjenät tydliggörs (även busstrafik) och att kollektivtrafik som kompletterar stadskärnorna förtydligas i planen och på kartorna. För att avlasta innerstaden, främja stadskärnstrukturen och binda ihop regionen, behövs förbättrade tvärförbindelse och kopplingar till Tyresös närmaste stadskärna Haninge centrum med kollektivtrafik och cykelvägar.  Tyresö kommun stödjer samrådsförslagets ambition för mellankommunalt samarbete när det gäller gröna kilarna. Tyresö kommun önskar även stöd, vägledning och kunskap i RUFS 2050 för hur kommunerna kan bygga tätt, varierat och kollektivtrafiknära.

Bilagor
RUFS 2050 samrådsförslag YTTRANDE, underskrivet.pdf
RUFS 2050 samrådsförslag TJÄN, underskrivet.pdf
Södertörnsgemensamt yttrande RUFS 2050 - klart.pdf

§111 Svar på remiss av förslag till reviderat regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län

Dnr 2016KSM1609.210

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Remiss av Stockholms läns landstings förslag till reviderat regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län besvaras med Södertörnskommunernas gemensamma yttrande.
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att göra en språklig genomsyn av yttrandet innan ärendet skickas vidare till kommunstyrelsen.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) anmäler ett särskilt yttrande.

Beskrivning av ärendet
Stockholms läns landsting har berett kommunen tillfälle att yttra sig över förslag till reviderat trafikförsörjningsprogram. Tyresö kommun besvarar remissen gemensamt med Södertörnskommunerna.
 
Det regionala trafikförsörjningsprogrammet är regionens viktigaste styrdokument för kollektivtrafikens utveckling. Ett av målen är att öka kollektivtrafikens marknadsandel gentemot bilen.
 
Programmet pekar ut de långsiktiga målen för kollektivtrafiken som alla aktörer i länet ska arbeta mot tillsammans. Det omfattar både upphandlad och kommersiell trafik och rör alla trafikslag, såväl buss- och spårtrafik som färdtjänst och kollektivtrafik på vatten.
 
Det första trafikförsörjningsprogrammet antogs 2012. Nu revideras programmet för att hållas aktuellt och anpassas till förändrade förutsättningar. Det är trafikförvaltningen vid Stockholms läns landsting som ansvarar för att ta fram trafikförsörjningsprogrammet. Trafikförsörjningsprogrammet beslutas av landstingsfullmäktige.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) instämmer i Kristjan Vaigurs (S) yrkande.

Yrkande
Kristjan Vaigur (S) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att göra en språklig genomsyn av yttrandet innan ärendet skickas vidare till kommunstyrelsen.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Kristjan Vaigurs (S) yrkande och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har bifallit förslaget.
Ordförande ställer proposition på huvudförslaget och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har bifallit förslaget.

Bilagor
Remissversion-tfp-160531.pdf
Bilaga-remissversion-tfp-160531.pdf
Remiss regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län.pdf
Södertörnsgemensamt yttrande trafikförsörjningsprogram 2016-08-23 slutligt.pdf

§112 Vidaredelegation mark- och exploatering - ärendet utgår

Dnr 2016/SBF 0111

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information om vidaredelegation mark- och exploatering.

Beslut/Protokollsutdrag
§112_prot_20160921.pdf (164 kb)

§113 Information om GIS-samverkan Södertörn

Dnr 2016/SBF 0103

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Enhetschef Helena Swahn informerar om GIS-samverkan mellan Södertörnskommunerna.

Beslut/Protokollsutdrag
§113_prot_20160921.pdf (163 kb)

§114 Information om Skrubba-området

Dnr 2016/SBF 0104

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Sara Kopparberg informerar om Skrubba-området.

Beslut/Protokollsutdrag
§114_prot_20160921.pdf (163 kb)

§115 Anmälan av delegationsbeslut 2016

Dnr 2016/SBF 0113

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

§116 Månadsrapport från Stadsbyggnadsförvaltningen 2016

Dnr 2016/SBF 0006

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningens rapporter bifogas.

Bilagor
Månadsrapport Stadsbyggnadsförvaltningen augusti 2016.pdf