Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2014-10-22

Sammanträde 2014-10-22

Datum
Klockan
19:00
Plats
Myggdalen, plan 1 kommunhuset

1 Granskning av enhet Viljan - korttidsboende

Dnr 2014/SN 0222 013

Socialnämndens förslag till beslut
- Granskningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Korttidsboende Viljan har granskats av kvalitetsenheten Medborgarfokus, i enlighet med den granskningsplan som kommunstyrelsen fastställt för privat och kommunal verksamhet. Granskningen har skett under perioden 2014-06-26 till 2014-09-12. Boendet drivs i kommunal regi och är en del av Björkbackens äldrecentrum. Korttidsplats på Viljan beviljas genom biståndsbeslut från kommunens biståndshandläggare. Beslutet fattas enligt socialtjänstlagen (SoL). Verksamheten har 15 korttidsplatser.

Andelen utbildad personal är hög och all tillsvidareanställd personal har lägst undersköterskeutbildning. En kontinuerlig kompetensutveckling bedrivs vid enheten. Enheten har en låg personalomsättningen (10 procent år 2013). Enhetschefen har tillsammans med övriga chefskollegor regelbunden handledning av extern handledare. Personalen bemöter den enskilde på ett respektfullt och individanpassat sätt. Kontaktmannaskapet fungerar väl.

I granskningen framkommer brister och förvaltningens bedömning är att enheten omgående måste åtgärda de brister som anges i rapporten. En uppföljning kommer att ske i februari 2015. Utöver detta anges i rapporten flera förbättringsområden där enheten behöver göra ett utvecklingsarbete. Det gäller till exempel att utveckla den sociala dokumentationen, förbättra inomhusmiljön samt utveckla måltidssituationen för de boende.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Granskning Viljan.pdf
Granskningsrapport korttidsboende Viljan.pdf

2 Ekonomisk uppföljning

Dnr 2014/SN 0087 10

Socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Verksamhetscontroller Bengt Isaksson informerar muntligt om det ekonomiska läget per september.

3 Korrigering av investeringsplan 2014-2019

Dnr 2014/SN 0074 010

Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen
- Socialnämnden begär att Kommunstyrelsen medger korrigering av investeringsplan 2014-2019 rörande projektering och byggande av nytt LSS-boende på Sågen tomten.

Beskrivning av ärendet
I investeringsplanen för 2014-2019 (KF 14-06-17, § 83, Bilaga 2 till Kommunplan) beslutades bland annat för projektering och byggande av ett nytt LSS-boende för personer med psykisk funktionsnedsättning på Sågen tomten. Projektering beräknades påbörjas under 2014 och byggandet beräknades till 2016. Det visar sig nu att det inte är förenligt med nuvarande lagstiftning att kombinera LSS-boende med SoL-boende på samma tomt/område.

Framtida byggnation på Sågen tomten är initialt avsedd som ersättning för de verksamheter och boenden som för närvarande är belägna på Hästskon och som faller under Socialtjänstlagen (SoL). Socialförvaltningen föreslår därför att

1. Projektering av nytt LSS-boende på Sågen tomten omformuleras att gälla utredning, förstudie och projektering av ersättningsboenden på Sågen tomten. Beloppet om 1 000 tkr kvarstår.
2. Det planerade LSS-boendet för personer med psykisk funktionsnedsättning flyttas i tid från 2016 till 2017. I dagsläget är det inte helt klart var det ska byggas rent geografiskt. Beloppet om 10 000 tkr kvarstår.
3. Inventarier Sågen följer punkt 2 ovan och flyttas därmed från 2016 till 2017. Beloppet om 200 tkr kvarstår

Bilagor
Tjänsteskrivelse Korrigering investeringsplan.pdf

4 Svar på remiss Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet *

Dnr 2014/SN 0171 014

Socialnämndens förslag till beslut
- Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att anta KSLs rekommendation "Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet".

Beskrivning av ärendet
Kommunförbundet Stockholm Län (KSL) har ombett kommunerna att meddela ställningstagande till KSLs rekommendation "Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet". Beslut om att anta rekommendationen är att likställas med undertecknande.

Det rekommenderade förslaget innebär att Principöverenskommelsens § 11 från 1994-05-27 upphävs och att kommunen ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatser inklusive rehabilitering och habilitering som sker i bostaden och på daglig verksamhet. Landstinget ansvarar för läkarinsatser och specialiserad hälso- och sjukvård, specialiserad rehabilitering och specialiserad habilitering. Kommunernas övertagande finansieras med en skatteväxling.

Förslaget innebär ett långtgående ansvar för yrkeskategorierna sjuksköterska, sjukgymnast/fysioterapeut och arbetsterapeut. Förvaltningen bedömer att kommunens kostnader för uppdraget inte till fullo kommer att täckas av skatteväxlingen. Förvaltningen delar bedömningen att kommunens övertagande av hälso- och sjukvården inom bostad med särskild service och daglig verksamhet skulle bidra till en förbättrad tillgänglighet, kontinuitet och samordning för personer med funktionsnedsättning, och föreslår därför socialnämnden att föreslå kommunstyrelsen att anta KSLs rekommendation.

Bilagor
Tjänsteskrivelse remissvar.pdf
Begäran om ställningstagande.pdf

5 Utredningsuppdrag gällande Silviahemscertifiering av äldreomsorgen

Dnr 2014/SN 0085 50

Socialnämndens förslag till beslut
1. Silviahemscertifiering av äldreomsorgen genomförs i enlighet med de politiska prioriteringarna i Kommunplan 2015-2018.

2. Silviahemscertifiering av hemtjänsten omfattar de arbetsgrupper hos godkända utförare i valfrihetssystemet enligt LOV som utför uppdrag hos brukare i Tyresö kommun.

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden beslutade den 23 april 2014 att ge socialförvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningar och konsekvenser för att Silviahemscertifiera äldreomsorgen under kommande mandatperiod. I kommunplan 2015-2018 anges också att äldreomsorgen har fått i särskilt uppdrag att genomföra Silviahemscertifiering av äldreomsorgen under planperioden. Genom att resurser för Silviahemscertifiering har avsatts för äldreomsorgen i Kommunplan 2015-2018 bedömer socialförvaltningen att är det möjligt att genomföra Silviahemscertifiering i enlighet med de politiska prioriteringarna under planperioden. Gällande hemtjänsten rekommenderar socialförvaltningen att certifieringen gäller utförare som har godkänts i valfrihetssystemet enligt LOV men att omfattningen dock begränsas till de arbetsgrupper som utför uppdrag hos brukare i Tyresö kommun.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Silviahemscertifiering.pdf

6 Införande av valfrihetssystem enligt LOV för boendestöd enligt SoL

Dnr 2013/SN 0113 011

Socialnämndens förslag till beslut
1. Ett valfrihetssystem enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem införs för boendestöd enligt socialtjänstlag (2001:453) för personer med
- psykisk/neuropsykiatrisk funktionsnedsättning,
- begåvningsmässig/intellektuell funktionsnedsättning,
- samsjuklighet/missbruksproblematik.

2. Insatsen boendestöd ska vara tillgänglig kl. 07-22 alla dagar.

3. Samtliga utförare i valfrihetssystemet är ickevalsalternativ enligt turordningssystem.

4. Socialförvaltningen ges i uppdrag att utforma förfrågningsunderlag för antagande av socialnämnden.

5. Förvaltningschefen ges delegation att utforma ett ersättningssystem inom ramen för gällande budget, fatta tilldelningsbeslut och teckna avtal i upphandlingen.

6. I socialnämndens delegationsordning görs tillägg i punkt 8:35 och ny punkt 20:18 införs enligt socialförvaltningens förslag.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen har fått i uppdrag av socialnämnden att utreda förutsättningarna för införande av valfrihet enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem, LOV, avseende boendestöd enligt Socialtjänstlag (2001:453), SoL, för personer med psykisk funktionsnedsättning, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning samt för eventuella nya målgrupper, som t ex personer med missbruksproblematik. I utredningen ska tas upp vilka målgrupper som ska kunna få insatsen samt hur tillgängligheten till stödet ska se ut.

Socialförvaltningen bedömer att det finns behov av att utveckla insatsen boendestöd enligt SoL samt att det finns förutsättningar för att införa ett valfrihetssystem enligt LOV för insatsen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse LOV för boendestöd SoL.pdf

7 Avgiftsreglering av egenavgiften för familjerådgivning *

Dnr 2014/SN 0186 12

Socialnämndens förslag till beslut
1. Indexering mot årlig förändring av prisbasbeloppet införs från och med år 2015 gällande egenavgiften för familjerådgivning.

2. Vid indexreglering av egenavgiften för familjerådgivning ska avgiften avrundas till närmaste tiotal kronor.

3. Beslut om årlig indexreglering av egenavgiften för familjerådgivning delegeras till socialnämnden som kan vidaredelegera till förvaltningschef.

4. Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut lämnar socialnämnden vidaredelegation till förvaltningschef gällande beslut om årlig indexreglering av egenavgiften för familjerådgivning.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen har haft i uppdrag att under 2014 utreda om det är lämpligt att införa indexering av egenavgiften för familjerådgivning. För att tydliggöra för medborgarna vilken avgiftsnivå som kan förväntas i ett längre perspektiv och för att undvika framtida behov av större justeringar av avgiften föreslås att egenavgiften för familjerådgivning indexeras mot den årliga förändringen av prisbasbeloppet. Vidare föreslås att avgiften vid indexreglering avrundas till närmaste tiotal kronor samt att beslut om årlig indexreglering delegeras till socialnämnden som kan vidaredelegera till förvaltningschef.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Avgiftsreglering egenavgift familjerådgivning.pdf

8 Rapport Lex Sarah - anmälan

Dnr 2014/SN 0197 009

Socialnämndens förslag till beslut
- Anmälan noteras

Beskrivning av ärendet
Skriftlig information om utredning enligt Lex Sarah om trygghetslarm från företaget Tunstall. Lex Sarah anmälan har gjorts till IVO, Inspektionen för vård och omsorg.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Anmälan.pdf

9 Sammanträdesplan 2015

Socialnämndens förslag till beslut
- Sammanträdesdagar för socialnämnden 2015 fastställs enligt förslag.

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden har att fastställa datum för nämndens sammanträden under 2015. Följande datum föreslås för sammanträden 2015.
Sammanträdesdagarna är förlagda till Myggdalens sammanträdesrum på onsdagar med början kl 19.00.

7 januari Konstituerande!
28 januari
25 februari
25 mars
29 april
20 maj
17 juni
26 augusti
23 september
21 oktober
25 november
16 december

10 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS

Dnr 2014/SN 0092 006

Socialnämndens förslag till beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunerna har från 1 juli 2006 skyldighet att rapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum gällande beslut i alla verksamheter enligt Socialtjänstlagen (SoL). Från 1 juli 2008 gäller detta även gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Rapporteringsmyndighet är fr.om 1 juni 2013 IVO (Inspektionen för vård och omsorgen). Skyldigheten gäller även att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Rapporteringen till IVO sker på individnivå en gång per kvartal.

Socialnämnden beslutade den 25 oktober 2006, under § 1057, hur rapportering av beslut som inte genomförts inom tre månader ska ske. Den avidentifierade informationen som ska lämnas till kommunfullmäktige ska först redovisas i socialnämnden vid sammanträde som infaller närmast efter datum för rapportering till IVO. Informationen ska redovisas i statistikform.

Vid detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut per den 30 september 2014.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Rapportering ej verkställda beslut.pdf
Sammanställning - september 2014.pdf

11 Anmälan om delegationsbeslut

Dnr 2014/SN 0016 003

Socialnämndens förslag till beslut
- Anmälan noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande

- Socialutskottet 2014-09-16, 2014-10-14.

Bilagor
Bilaga delegationsbeslut.pdf
Riktlinjer hantering av privata medel inom hemtj och pers ass.pdf

12 Anmälningar/meddelanden

Dnr 2014/SN 0014 001

Socialnämndens förslag till beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunförbundet Stockholms Län
- Tjänstemannaremiss - Ansvar för individuell nutrionsbehandling i särskilda boendeformer för äldre.
- Svar på remiss.

Arbetsmiljöverket
- Beslut om föreläggande enligt 7 kap 7 § arbetsmiljölagen.

Kommunfullmäktige
- Protokollsutdrag 2014-09-25, § 87 - Avsägelser och fyllnadsval.

Bilagor
Tjänstemannaremiss individuell nutrionsbehandling SäBo.pdf
Remissvar.pdf
Beslut Arbetsmiljöverket.pdf
Protokollsutdrag KF 140925, § 87 Fyllnadsval.pdf

13 Förvaltningschefens rapport

Dnr 2014/SN 0027 001

Socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Förvaltningschefens rapport.pdf

§1079 Information om förstudien -­ Samordning av insatser för unga

Socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Tomislavka Barisic från Samordningsförbundet Östra Södertörn informerar om förstudien "Samordning av insatser för unga".

Målgruppen för projektet är ungdomar 16-24 år som är långt från arbete och studier och har behov av samordnat stöd.

Syftet är att kartlägga målgruppens storlek i respektive kommun inom Samordningsförbundet Östra Södertörn och kartlägga behover av nya insatser för ungdomar som är långt från arbetsmarknaden. I förstudien prioriteras att se över alternativa utbildningsvägar för målgruppen samt utveckling av befintliga insatser. Förstudien ämnar också till att utveckla förslag som leder till ökad samordning mellan flera aktörer, till exempel skola, arbetsförmedlingen och näringslivet och att detta byggs upp i varje kommun.

Beslut/Protokollsutdrag
§1079_prot_20141022.pdf (113 kb)

§1080 Granskning av enhet Viljan - korttidsboende

Dnr 2014/SN 0222 013

Socialnämndens beslut
- Granskningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Korttidsboende Viljan har granskats av kvalitetsenheten Medborgarfokus, i enlighet med den granskningsplan som kommunstyrelsen fastställt för privat och kommunal verksamhet. Granskningen har skett under perioden 2014-06-26 till 2014-09-12. Boendet drivs i kommunal regi och är en del av Björkbackens äldrecentrum. Korttidsplats på Viljan beviljas genom biståndsbeslut från kommunens biståndshandläggare. Beslutet fattas enligt socialtjänstlagen (SoL). Verksamheten har 15 korttidsplatser.

Andelen utbildad personal är hög och all tillsvidareanställd personal har lägst undersköterskeutbildning. En kontinuerlig kompetensutveckling bedrivs vid enheten. Enheten har en låg personalomsättningen (10 procent år 2013). Enhetschefen har tillsammans med övriga chefskollegor regelbunden handledning av extern handledare. Personalen bemöter den enskilde på ett respektfullt och individanpassat sätt. Kontaktmannaskapet fungerar väl.

I granskningen framkommer brister och förvaltningens bedömning är att enheten omgående måste åtgärda de brister som anges i rapporten. En uppföljning kommer att ske i februari 2015. Utöver detta anges i rapporten flera förbättringsområden där enheten behöver göra ett utvecklingsarbete. Det gäller till exempel att utveckla den sociala dokumentationen, förbättra inomhusmiljön samt utveckla måltidssituationen för de boende.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Granskning Viljan.pdf
Granskningsrapport korttidsboende Viljan.pdf

§1081 Rapport Lex Sarah - anmälan

Dnr 2014/SN 0197 009

Socialnämndens beslut
- Anmälan noteras

Beskrivning av ärendet
Skriftlig information om utredning enligt Lex Sarah om trygghetslarm från företaget Tunstall. Lex Sarah anmälan har gjorts till IVO, Inspektionen för vård och omsorg.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Anmälan.pdf

§1082 Ekonomisk uppföljning

Dnr 2014/SN 0087 10

Socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Protokollsanteckning
Andreas Jonsson (M) vill ha följande antecknat i protokollet "Alla inom socialförvaltningen har nu ett ansvar för att hålla tillbaka alla undvikbara kostnader för att begränsa underskottets storlek".

Beskrivning av ärendet
Verksamhetscontroller Bengt Isaksson informerar muntligt om det ekonomiska läget per september.

Uppföljningen per 30 september 2014 bygger i huvudsak på en justering av årsprognosen som presenterades i samband med den fördjupade delårsrapporten till och med augusti månad. Sammanfattningsvis pekar prognosen mot ett underskott för socialförvaltningen på totalt -24,9 mkr vilket är en försämring med -3,5 mkr från föregående månad.

1. För IFO är prognosen oförändrad från föregående månad och uppgår till totalt -3,9 mkr
2. För ÄO beställare/myndighet ökar underskottet med -2,0 mkr till totalt -12,0 mkr. Bedömningen görs att antalet köpta platser fortsätter att öka.
3. För ÄO:s egenregi kvarstår föregående månads prognos på -4,5 mkr
4. För FH beställare/myndighet försämras prognosen något och beräknas till -2,5 mkr på årsbasis. Även här likväl som för ÄO kan ökning förklaras av ökat antal köpta platser.
5. För FH:s egenregi försämras prognosen med -1,0 mkr till totalt -2,0 mkr. Hela underskottet finns inom verksamheten för personlig assistans där intäkterna från Försäkringskassan inte motsvarar kostnaderna för verksamheten.

Beslut/Protokollsutdrag
§1082_prot_20141022.pdf (153 kb)

§1083 Korrigering av investeringsplan 2014-2019

Dnr 2014/SN 0074 010

Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen
- Socialnämnden begär att Kommunstyrelsen medger korrigering av investeringsplan 2014-2019 enligt förvaltningens förslag.

Beskrivning av ärendet
I investeringsplanen för 2014-2019 (KF 14-06-17, § 83, Bilaga 2 till Kommunplan) beslutades bland annat för projektering och byggande av ett nytt LSS-boende för personer med psykisk funktionsnedsättning på Sågen tomten. Projektering beräknades påbörjas under 2014 och byggandet beräknades till 2016.

Enligt Socialstyrelsens Föreskrifter och allmäna råd (SOSFS 2002:9 (S), § 3) bör en bostad med särskild service för vuxna enligt LSS inte vara belägen i en nära anslutning till en annan sådan bostad eller andra bostäder som inte är ordinära, för att undvika en institutionell miljö.

Framtida byggnation på Sågen tomten är avsedd som ersättning för de verksamheter och boenden som för närvarande är belägna på Hästskon och som faller under Socialtjänstlagen (SoL). Socialförvaltningen föreslår därför att
1. Projektering av nytt LSS-boende på Sågen tomten omformuleras att gälla utredning, förstudie och projektering av ersättningsboenden på Sågen tomten. Beloppet om 1 000 tkr kvarstår.
2. Det planerade LSS-boendet för personer med psykisk funktionsnedsättning flyttas i tid från 2016 till 2017. I dagsläget är det inte helt klart var det ska byggas rent geografiskt. Beloppet om 10 000 tkr kvarstår.
3. Inventarier Sågen följer punkt 2 ovan och flyttas därmed från 2016 till 2017. Beloppet om 200 tkr kvarstår.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Korrigering investeringsplan.pdf

§1084 Svar på remiss Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet

Dnr 2014/SN 0171 014

Socialnämndens beslut
- Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att anta KSLs rekommendation Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet.

Beskrivning av ärendet
Kommunförbundet Stockholm Län (KSL) har ombett kommunerna att meddela ställningstagande till KSLs rekommendation "Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet". Beslut om att anta rekommendationen är att likställas med undertecknande.

Det rekommenderade förslaget innebär att Principöverenskommelsens § 11 från 1994-05-27 upphävs och att kommunen ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatser inklusive rehabilitering och habilitering som sker i bostaden och på daglig verksamhet. Landstinget ansvarar för läkarinsatser och specialiserad hälso- och sjukvård, specialiserad rehabilitering och specialiserad habilitering. Kommunernas övertagande finansieras med en skatteväxling.

Förslaget innebär ett långtgående ansvar för yrkeskategorierna sjuksköterska, sjukgymnast/fysioterapeut och arbetsterapeut. Förvaltningen bedömer att kommunens kostnader för uppdraget inte till fullo kommer att täckas av skatteväxlingen. Förvaltningen delar bedömningen att kommunens övertagande av hälso- och sjukvården inom bostad med särskild service och daglig verksamhet skulle bidra till en förbättrad tillgänglighet, kontinuitet och samordning för personer med funktionsnedsättning, och föreslår därför socialnämnden att föreslå kommunstyrelsen att anta KSLs rekommendation.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på remiss.pdf
Begäran om ställningstagande.pdf

§1085 Utredningsuppdrag gällande Silviahemscertifiering av äldreomsorgen

Dnr 2014/SN 0085 50

Socialnämndens beslut
1. Silviahemscertifiering av äldreomsorgen genomförs i enlighet med de politiska prioriteringarna i Kommunplan 2015-2018.

2. Silviahemscertifiering av hemtjänsten omfattar de arbetsgrupper hos godkända utförare i valfrihetssystemet enligt LOV som utför uppdrag hos brukare i Tyresö kommun.

Särskilt yttrande
Carl-Johan Karlsson (S) inkommer med särskilt yttrande.

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden beslutade den 23 april 2014 att ge socialförvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningar och konsekvenser för att Silviahemscertifiera äldreomsorgen under kommande mandatperiod. I kommunplan 2015-2018 anges också att äldreomsorgen har fått i särskilt uppdrag att genomföra Silviahemscertifiering av äldreomsorgen under planperioden. Genom att resurser för Silviahemscertifiering har avsatts för äldreomsorgen i Kommunplan 2015-2018 bedömer socialförvaltningen att är det möjligt att genomföra Silviahemscertifiering i enlighet med de politiska prioriteringarna under planperioden. Gällande hemtjänsten rekommenderar socialförvaltningen att certifieringen gäller utförare som har godkänts i valfrihetssystemet enligt LOV men att omfattningen dock begränsas till de arbetsgrupper som utför uppdrag hos brukare i Tyresö kommun.

Yrkande
Carl-Johan Karlsson (S) och Peter Söderlund (MP) lämnar tilläggsyrkande om att upphandlingen ska annonseras och konkurrensutsättas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Carl-Johan Karlssons (s) och Peter Söderlunds (mp) yrkande och finner att socialnämnden har avslagit detsamma.
Socialnämnden har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Silviahemscertifiering.pdf

§1086 Införande av valfrihetssystem enligt LOV för boendestöd enligt SoL

Dnr 2013/SN 0113 011

Socialnämndens beslut
1. Ett valfrihetssystem enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem införs för boendestöd enligt socialtjänstlag (2001:453) för personer med
- psykisk/neuropsykiatrisk funktionsnedsättning,
- begåvningsmässig/intellektuell funktionsnedsättning,
- samsjuklighet/missbruksproblematik.

2. Insatsen boendestöd ska vara tillgänglig kl. 07-22 alla dagar.

3. Samtliga utförare i valfrihetssystemet är ickevalsalternativ enligt turordningssystem.

4. Socialförvaltningen ges i uppdrag att utforma förfrågningsunderlag för antagande av socialnämnden.

5. Förvaltningschefen ges delegation att utforma ett ersättningssystem inom ramen för gällande budget, fatta tilldelningsbeslut och teckna avtal i upphandlingen.

6. I socialnämndens delegationsordning görs tillägg i punkt 8:35 och ny punkt 20:18 införs enligt socialförvaltningens förslag.
Reservation
Carl-Johan Karlsson (S) inkommer med en skriftlig reservation.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen har fått i uppdrag av socialnämnden att utreda förutsättningarna för införande av valfrihet enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem, LOV, avseende boendestöd enligt Socialtjänstlag (2001:453), SoL, för personer med psykisk funktionsnedsättning, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning samt för eventuella nya målgrupper, som t ex personer med missbruksproblematik. I utredningen ska tas upp vilka målgrupper som ska kunna få insatsen samt hur tillgängligheten till stödet ska se ut.

Socialförvaltningen bedömer att det finns behov av att utveckla insatsen boendestöd enligt SoL samt att det finns förutsättningar för att införa ett valfrihetssystem enligt LOV för insatsen.

Yrkande
Carl-Johan Karlsson (S) och Peter Söderlund (MP) yrkar på avslag på ordförandens förslag.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att socialnämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.

Bilagor
Tjänsteskrivelse LOV för boendestöd SoL.pdf

§1087 Avgiftsreglering av egenavgiften för familjerådgivning

Dnr 2014/SN 0186 12

Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen
1. Indexering mot årlig förändring av prisbasbeloppet införs från och med år 2015 gällande egenavgiften för familjerådgivning.

2. Vid indexreglering av egenavgiften för familjerådgivning ska avgiften avrundas till närmaste tiotal kronor.

3. Beslut om årlig indexreglering av egenavgiften för familjerådgivning delegeras till socialnämnden som kan vidaredelegera till förvaltningschef.

Socialnämndens beslut
- Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut lämnar socialnämnden vidaredelegation till förvaltningschef gällande beslut om årlig indexreglering av egenavgiften för familjerådgivning.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen har haft i uppdrag att under 2014 utreda om det är lämpligt att införa indexering av egenavgiften för familjerådgivning. För att tydliggöra för medborgarna vilken avgiftsnivå som kan förväntas i ett längre perspektiv och för att undvika framtida behov av större justeringar av avgiften föreslås att egenavgiften för familjerådgivning indexeras mot den årliga förändringen av prisbasbeloppet. Vidare föreslås att avgiften vid indexreglering avrundas till närmaste tiotal kronor samt att beslut om årlig indexreglering delegeras till socialnämnden som kan vidaredelegera till förvaltningschef.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Avgiftsreglering egenavgift familjerådgivning.pdf

§1088 Sammanträdesplan 2015

Socialnämndens beslut
- Sammanträdesdagar för socialnämnden 2015 fastställs enligt förslag.

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden har att fastställa datum för nämndens sammanträden under 2015. Följande datum föreslås för sammanträden 2015.
Sammanträdesdagarna är förlagda till Myggdalens sammanträdesrum på onsdagar med början kl 19.00.

7 januari Konstituerande!
28 januari
25 februari
25 mars
29 april
20 maj
17 juni
26 augusti
23 september
21 oktober
25 november
16 december

Beslut/Protokollsutdrag
§1088_prot_20141022.pdf (109 kb)

§1089 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS

Dnr 2014/SN 0092 006

Beskrivning av ärendet
Kommunerna har från 1 juli 2006 skyldighet att rapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum gällande beslut i alla verksamheter enligt Socialtjänstlagen (SoL). Från 1 juli 2008 gäller detta även gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Rapporteringsmyndighet är fr.om 1 juni 2013 IVO (Inspektionen för vård och omsorgen). Skyldigheten gäller även att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Rapporteringen till IVO sker på individnivå en gång per kvartal.

Socialnämnden beslutade den 25 oktober 2006, under § 1057, hur rapportering av beslut som inte genomförts inom tre månader ska ske. Den avidentifierade informationen som ska lämnas till kommunfullmäktige ska först redovisas i socialnämnden vid sammanträde som infaller närmast efter datum för rapportering till IVO. Informationen ska redovisas i statistikform.

Vid detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut per den 30 september 2014.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Rapportering ej verkställda beslut.pdf
Sammanställning  - september 2014.pdf

§1090 Anmälan om delegationsbeslut

Dnr 2014/SN 0016 003
 
Socialnämndens beslut
- Anmälan noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande

- Socialutskottet 2014-09-16, 2014-10-14.

Bilagor
Bilaga delegationsbeslut.pdf
Riktlinjer hantering av privata medel inom hemtj och pers ass.pdf

§1091 Anmälningar/meddelanden

Dnr 2014/SN 0014 001

Socialnämndens beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunförbundet Stockholms Län
- Tjänstemannaremiss - Ansvar för individuell nutrionsbehandling i särskilda boendeformer för äldre.
- Svar på remiss.

Arbetsmiljöverket
- Beslut om föreläggande enligt 7 kap 7 § arbetsmiljölagen.

Kommunstyrelsen
- Protokollsutdrag 2014-10-07, § 162 - Revidering av timarvode och årsarvode till förtroendevalda 2014.

Kommunfullmäktige
- Protokollsutdrag 2014-09-25, § 87 - Avsägelser och fyllnadsval.

Bilagor
Tjänstemannaremiss individuell nutrionsbehandling SäBo.pdf
Remissvar.pdf
Beslut Arbetsmiljöverket.pdf
Protokollsutdrag KF 140925, § 87 Fyllnadsval.pdf
Protokollsutdrag KS 14-10-07,  §162 Arvoden.pdf

§1092 Förvaltningschefens rapport

Dnr 2014/SN 0027 001

Socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Förvaltningschefens rapport.pdf

§1093 Övrig information

Socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Lokalföreningen Hassela Solidaritet Trollbäcken har inkommit med en skrivelse daterad oktober 2014 till socialförvaltningen som skickats till socialnämndens ledamöter.

Oppositionen frågar när svaret på skrivelsen kommer. Förvaltningen ber att få återkomma i frågan.

Beslut/Protokollsutdrag
§1093_prot_20141022.pdf (109 kb)