Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2016-09-28

Sammanträde 2016-09-28

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen, plan 1

1 Muntlig information om fördelning av medel för asylsökande och nyanlända

Socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Flyktingstrateg Helene Bergström informerar om fördelning av medel för asylsökande och nyanlända i Tyresö kommun.
Fördelningsmodellen som antogs av kommunstyrelsen 2016-08-23, § 116 finns att läsa under meddelanden.

2 Granskning av daglig verksamhet, Resursteamet Stockholm AB, Farsta Nord

Dnr 2016/SN 0132 013

Socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Resursteamet Stockholm AB daglig verksamhet har granskats av kvalitetsenheten Medborgarfokus, i enlighet med den granskningsplan som kommunstyrelsen fastställt för privat och kommunal verksamhet. Granskningen har skett under perioden 24 april till 17 maj 2016.

Resursteamet har verksamheter på flera olika platser runt om i Stockholms län. Kvalitetsenheten granskar de verksamheter som har fem eller fler deltagare från Tyresö. Kvalitetsenheten har granskat utförarens verksamhet Farsta Nord.

Förvaltningens bedömning är att Resursteamet Stockholm AB:s verksamhet Farsta Nord har en mycket väl fungerande verksamhet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse granskning DV Resursteamet.pdf
Granskningsrapport Resursteamet DV Farsta N.pdf

3 Granskning av vård- och omsorgsboendet Krusmyntan

Dnr 2016/SN 0133 013

Socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vård- och omsorgsboendet Krusmyntan har granskats av kvalitetsenheten, Medborgarfokus, i enlighet med den granskningsplan som kommunstyrelsen fastställt för privat och kommunal verksamhet. Granskningen har skett under perioden 5 maj till 20 juni 2016. Krusmyntan drivs i enskild regi av Vardaga Äldreomsorg AB (Ambeakoncernen).

Förvaltningens bedömning är att vård- och omsorgsboendet Krusmyntan har en väl fungerande verksamhet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse granskning Krusmyntan.pdf
Granskningsrapport Krusmyntan.pdf

4 Socialnämndens delårsrapport per den 31 augusti och prognos för helåret

Dnr 2016/SN 0049 10

Socialnämndens förslag till beslut
- Delårsrapporten godkänns.

Beskrivning av ärendet
Delårsrapporten per den 31 augusti år 2016 avser socialnämndens tre verksamhetsområden inklusive verksamheter i kommunal regi. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2016, uppföljning av mål och särskilda uppdrag samt kvalitetsuppföljning.

Det sammantagna resultatet för socialnämndens verksamheter för perioden januari till augusti visar på ett underskott mot budget på totalt 1,7 mkr och prognosen för helåret är ett underskott med 5,5 mkr.

I delårsrapporten redovisas de åtgärder som genomförts för att minimera underskottet för socialnämndens verksamheter för år 2016 samt kommande åtgärder som kommer påbörjas som kommer ha effekt framåt.

Bilagor
Tjänsteskrivelse delårsrapport 2 SN.pdf
Socialnämndens delårsrapport 2 31 augusti 2016.pdf

5 Rapportering av åtgärder inom socialnämndens verksamheter som genomförts för att minska prognostiserade underskott

Dnr 2015/SN 0179 003

Socialnämndens förslag till beslut
1) Redovisade åtgärder noteras.
2) Åtgärderna återrapporteras till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen redovisar de åtgärder som genomförts under år 2016 för att minimera underskotten inom socialnämndens verksamhetsområden. Socialnämnden har uppdragits att återrapportera åtgärderna till kommunstyrelsens sammanträde i oktober.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Rapportering åtgärder.pdf

6 Återrapportering efter granskning av rättssäkerheten inom barn- och ungdomsenheten

Dnr 2016/SN 0078 013

Socialnämndens förslag till beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
På socialnämndens sammanträde 2016-05-25 presenterades en granskningsrapport rörande rättssäkerheten och situationen på barn- och ungdomsenheten inom individ- och familjeomsorgen.

Förvaltningschefen fick då i uppdrag att komma med en återrapportering i september vad gäller rättssäkerheten och situationen på barn och ungdomsenheten.

Bilagor
Återrapportering granskning inom BuE.pdf

7 Svar på revisionsrapport om socialnämndens system för systematiskt kvalitetsarbete

Dnr 2016/SN 0092 010

Socialnämndens förslag till beslut
- Skrivelsen antas som svar på revisionsrapporten om socialnämndens system för systematiskt kvalitetsarbete.

Beskrivning av ärendet
De förtroendevalda revisorerna i Tyresö kommun har gett PwC i uppdrag att genomföra en granskning av socialnämndens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Revisorernas sammanfattande bedömning är att socialnämnden till viss del arbetar med kvalitetssystemet på ett ändamålsenligt sätt och med en tillräcklig intern kontroll, men att det finns utvecklingsområden. Bedömningen grundar sig på observationer inom kvalitetssystemets omfattning, roller och ansvarsområden samt styrning, uppföljning och kontroll.

Revisorerna önskar få del av nämndens yttrande med anledning av granskningsresultatet senast den 7 oktober 2016.

Bilagor
Svar på revisionsrapport.pdf
Revisionsskrivelse SN kvalitetssystem 2016.pdf
Socialnämndens system för kvalitetsarbetet slutl rapp Tyresö apr 2016.pdf

8 Överenskommelse om samverkan kring personer med missbruk/beroende

Dnr 2016/SN 0053 52

Socialnämndens förslag till beslut
- Överenskommelsen med landstinget om samverkan kring personer med missbruk/beroende antas.

Beskrivning av ärendet
Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) och hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) har tagit fram ett förslag till överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län och landstinget om samverkan kring personer med missbruk/beroende. KSL har beslutat att rekommendera kommunerna i länet att anta överenskommelsen.

Sedan 1998 har länets samarbete kring personer med missbruk eller beroende formulerats och antagits politiskt genom gemensamma policydokument.
I samband med denna revidering har begreppet policy ändrats till överenskommelse.

Bilagor
Tjänsteskrivelse ö-kommelse.pdf
Rekommendation överenskommelse missbruk_beroende.pdf

9 Ärendebalans för pågående uppdrag och pågående motioner, socialnämnden

Dnr 2016/SN 0003 001

Socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
En ärendebalanslista för ej slutredovisade uppdrag redovisas för socialnämnden årligen i januari och september. Ärendebalansen för september 2016 redovisas i bilaga. Vid denna redovisning finns inga pågående motioner.

Bilagor
Pågående uppdrag September 2016.pdf

10 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2016/SN 0005 003

Socialnämndens förslag till beslut
- Anmälan noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande:

Socialutskottet 2016-09-27.

Bilagor
Bilaga delegationsbeslut.pdf

11 Anmälningar/meddelanden

Dnr 2016/SN 0006 001

Socialnämndens förslag till beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialnämndens meddelanden september 2016 listas i bifogad rapport.

Bilagor
Socialnämndens meddelanden september 2016.pdf
Cirkulär 16-48 Arbetskläder inom vård och omsorg (hemtjänsten).pdf
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-08-23 §115.pdf
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-08-23 §116.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2016-09-14 §132.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2016-09-08 §149.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2016-09-08 §151.pdf
Tjänstemannaremiss Samverkan om äldres flyttning till Säbo mellan kommuner.pdf
Svar till KSL på tjänstemannaremiss.pdf
Remissyttrande avseende den framtida inriktningen av färdtjänsten.pdf

12 Förvaltningschefens rapport

Dnr 2016/SN 0004 001

Socialnämndens förslag till beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Förvaltningschefens rapport.pdf

13 Övriga frågor

Dnr 2016/SN 0016 001

Beskrivning av ärendet
Möjlighet för ledamöter och ersättare att ställa frågor till ordföranden och förvaltningen. Frågor noteras i protokollet samt om de besvarats vid sammanträdet eller besvaras vid kommande sammanträde.

§1071 Muntlig information om fördelning av medel för asylsökande och nyanlända

Socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Flyktingstrateg Helene Bergström informerar om fördelning av medel för asylsökande och nyanlända i Tyresö kommun.

Fördelningsmodellen som antogs av kommunstyrelsen 2016-08-23, § 116 finns att läsa under meddelanden.

Beslut/Protokollsutdrag
§1071_prot_20160928.pdf (108 kb)

§1072 Granskning av daglig verksamhet, Resursteamet Stockholm AB, Farsta Nord

Dnr 2016/SN 0132 013

Socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Resursteamet Stockholm AB daglig verksamhet har granskats av kvalitetsenheten Medborgarfokus, i enlighet med den granskningsplan som kommunstyrelsen fastställt för privat och kommunal verksamhet. Granskningen har skett under perioden 24 april till 17 maj 2016.

Resursteamet har verksamheter på flera olika platser runt om i Stockholms län. Kvalitetsenheten granskar de verksamheter som har fem eller fler deltagare från Tyresö. Kvalitetsenheten har granskat utförarens verksamhet Farsta Nord.

Förvaltningens bedömning är att Resursteamet Stockholm AB:s verksamhet Farsta Nord har en mycket väl fungerande verksamhet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse granskning DV Resursteamet.pdf
Granskningsrapport Resursteamet DV Farsta N.pdf

§1073 Granskning av vård- och omsorgsboendet Krusmyntan

Dnr 2016/SN 0133 013

Socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vård- och omsorgsboendet Krusmyntan har granskats av kvalitetsenheten, Medborgarfokus, i enlighet med den granskningsplan som kommunstyrelsen fastställt för privat och kommunal verksamhet. Granskningen har skett under perioden 5 maj till 20 juni 2016. Krusmyntan drivs i enskild regi av Vardaga Äldreomsorg AB (Ambeakoncernen).

Förvaltningens bedömning är att vård- och omsorgsboendet Krusmyntan har en väl fungerande verksamhet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse granskning Krusmyntan.pdf
Granskningsrapport Krusmyntan.pdf

§1074 Socialnämndens delårsrapport per den 31 augusti och prognos för helåret

Dnr 2016/SN 0049 10

Socialnämndens beslut
- Delårsrapporten godkänns.

Röstförklaringar
Carl-Johan Karlson (S) lämnar röstförklaring för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning (bilaga).

Peter Söderlund (MP) lämnar röstförklaring (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Delårsrapporten per den 31 augusti år 2016 avser socialnämndens tre verksamhetsområden inklusive verksamheter i kommunal regi. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2016, uppföljning av mål och särskilda uppdrag samt kvalitetsuppföljning.

Det sammantagna resultatet för socialnämndens verksamheter för perioden januari till augusti visar på ett underskott mot budget på totalt 1,7 mkr och prognosen för helåret är ett underskott med 5,5 mkr.

I delårsrapporten redovisas de åtgärder som genomförts för att minimera underskottet för socialnämndens verksamheter för år 2016 samt kommande åtgärder som kommer påbörjas som kommer ha effekt framåt.

Bilagor
Tjänsteskrivelse delårsrapport 2 SN.pdf
Socialnämndens delårsrapport 2 31 augusti 2016.pdf

§1075 Rapportering av åtgärder inom socialnämndens verksamheter som genomförts för att minska prognostiserade underskott

Dnr 2015/SN 0179 003

Socialnämndens beslut
1) Redovisade åtgärder noteras.
2) Åtgärderna återrapporteras till kommunstyrelsen.

Röstförklaringar
Carl-Johan Karlson (S) lämnar röstförklaring för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning (bilaga).

Peter Söderlund (MP) lämnar röstförklaring (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen redovisar de åtgärder som genomförts under år 2016 för att minimera underskotten inom socialnämndens verksamhetsområden. Socialnämnden har uppdragits att återrapportera åtgärderna till kommunstyrelsens sammanträde i oktober.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Rapportering åtgärder.pdf

§1076 Återrapportering efter granskning av rättssäkerheten inom barn- och ungdomsenheten

Dnr 2016/SN 0078 013

Socialnämndens beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
På socialnämndens sammanträde 2016-05-25 presenterades en granskningsrapport rörande rättssäkerheten och situationen på barn- och ungdomsenheten inom individ- och familjeomsorgen.

Förvaltningschefen fick då i uppdrag att komma med en återrapportering i september vad gäller rättssäkerheten och situationen på barn och ungdomsenheten.

Bilagor
Återrapportering granskning inom BuE.pdf

§1077 Svar på revisionsrapport om socialnämndens system för systematiskt kvalitetsarbete

Dnr 2016/SN 0092 010

Socialnämndens beslut
- Skrivelsen antas som svar på revisionsrapporten om socialnämndens system för systematiskt kvalitetsarbete.

Röstförklaring
Carl-Johan Karlson (S) lämnar röstförklaring för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning (bilaga).

Beskrivning av ärendet
De förtroendevalda revisorerna i Tyresö kommun har gett PwC i uppdrag att genomföra en granskning av socialnämndens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Revisorernas sammanfattande bedömning är att socialnämnden till viss del arbetar med kvalitetssystemet på ett ändamålsenligt sätt och med en tillräcklig intern kontroll, men att det finns utvecklingsområden. Bedömningen grundar sig på observationer inom kvalitetssystemets omfattning, roller och ansvarsområden samt styrning, uppföljning och kontroll.

Revisorerna önskar få del av nämndens yttrande med anledning av granskningsresultatet senast den 7 oktober 2016.

Bilagor
Svar på revisionsrapport.pdf
Revisionsskrivelse SN kvalitetssystem 2016.pdf
Socialnämndens system för kvalitetsarbetet slutl rapp Tyresö apr 2016.pdf

§1078 Överenskommelse om samverkan kring personer med missbruk/beroende

Dnr 2016/SN 0053 52

Socialnämndens beslut
- Överenskommelsen med landstinget om samverkan kring personer med missbruk/beroende antas.

Beskrivning av ärendet
Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) och hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) har tagit fram ett förslag till överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län och landstinget om samverkan kring personer med missbruk/beroende. KSL har beslutat att rekommendera kommunerna i länet att anta överenskommelsen.

Sedan 1998 har länets samarbete kring personer med missbruk eller beroende formulerats och antagits politiskt genom gemensamma policydokument.
I samband med denna revidering har begreppet policy ändrats till överenskommelse.

Bilagor
Tjänsteskrivelse ö-kommelse.pdf
Rekommendation överenskommelse missbruk_beroende.pdf

§1079 Ärendebalans för pågående uppdrag och pågående motioner, socialnämnden

Dnr 2016/SN 0003 001

Socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
En ärendebalanslista för ej slutredovisade uppdrag redovisas för socialnämnden årligen i januari och september. Ärendebalansen för september 2016 redovisas i bilaga. Vid denna redovisning finns inga pågående motioner.

Bilagor
Pågående uppdrag September 2016.pdf

§1080 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2016/SN 0005 003

Socialnämndens beslut
- Anmälan noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande:

Socialutskottet 2016-09-27.

Bilagor
Bilaga delegationsbeslut.pdf

§1081 Anmälningar/meddelanden

Dnr 2016/SN 0006 001

Socialnämndens beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialnämndens meddelanden september 2016 listas i bifogad rapport.

Bilagor
Socialnämndens meddelanden september 2016.pdf
Cirkulär 16-48 Arbetskläder inom vård och omsorg (hemtjänsten).pdf
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-08-23 §115.pdf
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-08-23 §116.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2016-09-14 §132.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2016-09-08 §149.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2016-09-08 §151.pdf
Tjänstemannaremiss Samverkan om äldres flyttning till Säbo mellan kommuner.pdf
Svar till KSL på tjänstemannaremiss.pdf
Remissyttrande avseende den framtida inriktningen av färdtjänsten.pdf

§1082 Förvaltningschefens rapport

Dnr 2016/SN 0004 001

Socialnämndens beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Förvaltningschefens rapport.pdf

§1083 Övriga frågor

Dnr 2016/SN 0016 001

Socialnämndens beslut
- Övriga frågor noteras.

Beskrivning av ärendet
Peter Freij (M) informerar om att första spadtaget för äldreboendet Villa Basilikan togs den 23 september. Det nya äldreboendet kommer när det står klart erbjuda 63 platser.

Gerd Dufberg (M) ställer fråga angående förvaltarskap som besvaras vid sammanträdet.

Beslut/Protokollsutdrag
§1083_prot_20160928.pdf (108 kb)