Din position: Hem > Ljungby kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2008-04-21

Sammanträde 2008-04-21

Datum
Klockan
13:15
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare: Kent Danielsson

2 Kvalitetsredovisning år 2007, au § 58 /bilaga 2

3 Grundfördelning av personal/platser läsåret 2008/09, au § 60 /bilaga 3 - Eva Hansson, kl 14.15

4 Sommarskola, au § 63 /bilaga 4 - Birgitta Holmberg, kl 14.25

5 Information om trender på nationella prov och diagnoser, Hjortsbergsskolan - Birgitta Holmberg

6 Information om trender på nationella prov och diagnoser, Astradskolan - Gunnel Henriksson, kl 15.20

7 Avtal om enskild förskola i Ryssby, au § 65.

8 Yttrande över insatser som syftar till att underlätta och mildra negativa effekter av förestående generationsskifte, au § 66 /bilaga 8

9 Begäran om resursförstärkning till Sfi-undervisningen, au § 70 /bil 9

10 Samhällsbetalda transporter i Ljungby kommun, au § 71 /bilaga 10

12 Resultatbalansering m m, au § 73 /bilaga 12

13 Investeringsbudget 2009-2013, au § 74 /bilaga 13

14 Ekonomisk information, au § 75 - Maria Nelson Berg

15 Uppsägning av avtal, au § 78.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (65 kb)

§50 Kvalitetsredovisning år 2007

Bu 2008/0047  600

Beslut

Förslaget till kvalitetsredovisning 2007 godkänns.

Redogörelse för ärendet

Områdeschef Lars-Bertil Nilsson redovisar 2007 års kvalitetsredovisning. Förvaltningens ekonomiska resultat visar ett överskott på ca 2 % av budgeten. Verksamheten har ett inkluderande synsätt. Alla barns och elevers bästa är prioriterat. De flesta elever trivs och är trygga på sina skolor. Alla enheter har formulerat likabehandlingsplaner.

Den fysiska arbetsmiljön är generellt god och i takt med ombyggnation och renovering blir den bättre.

Kunskapsutvecklingen är god i ett nationellt perspektiv. Flickor har fortsatt

bättre resultat vilket gör att vi arbetar för att höja pojkarnas resultat ytterligare. Politikernas prioriterade mål för 2007 är ”Trygghet”. Begreppet har genomsyrat verksamhetens arbete och kommer att pågå kontinuerligt.

Skolverkets inspektion har uttalat goda omdömen om verksamheten. De påpekanden vi fick har åtgärdats och bidragit till utveckling av vår verksamhet.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-04-02 § 58.

§51 Grundfördelning av personal/platser läsåret 2008/09

Bu 2008/0048  630

Beslut

Förslaget till grundfördelning av personal/platser för läsåret 2008/09 antas.

Redogörelse för ärendet

Utvecklingsledare Eva Hansson redogör för grundfördelningen av personal/ platser för läsåret 2008/09. Arbetsutskottet noterar det positiva i att barnantalet ökar. Eva Hansson påpekar vikten av att två permanenta avdelningar finns från hösten 2008.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-04-02 § 60.

§52 Sommarskola

Bu 2008/0008  603

Beslut

Förslaget till Sommarskola antas.

Redogörelse för ärendet

Rektor Birgitta Holmberg redogör för uppdraget att utreda ”Sommarskola”.

Sommaren 2008 erbjuds elever med annat modersmål/nyanlända och elever

med låga studieresultat, sommarskola. Syftet är att ge ytterligare en möjlighet för elever (förskoleklass-gymnasie) att förbättra sina studieresultat. Sommar-skolan bedrivs på Sunnerbogymnasiet under veckorna 30, 31 och 32 mellan

kl 9-14. Lunch serveras. Sommarskolan är avgiftsfri. Eleverna får också möjlighet till fritidsaktiviteter.

För Sommarskolan är 400000 kronor avsatta. Anmälan är bindande och ska lämnas till skolans rektor senast den 15 maj.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-04-02 § 63.

§53 Information om trender på nationella prov och diagnoser, Hjortsbergsskolan

Bu 2007/0128  604

Beslut

Noterar informationen.

Redogörelse för ärendet

Rektor Birgitta Holmberg redogör för trenderna i Nationella diagnoser i matematik och svenska i årskurs 2. Hon redogör också för nationella prov i årskurs 5.

Mer än 2/3 av skolans elever har kommit till Sverige så sent att de inte hunnit lära sig språket. Birgitta Holmberg konstaterar att språket innebär att elever med annat modersmål inte kan tillgodogöra sig undervisningen i de lägre skolåren.

Trenden för årskurs 5 är däremot uppåtgående.

Våra elever med utländsk bakgrund lämnar skolan med sämre resultat. Hjortsbergsskolan arbetar aktivt med språket. Bland annat genom att bygga en språkbro från förskolan in i skolan. Viktigt för språkkänslan är att barnen och eleverna får tillgång till sitt eget modersmål. Skolan arbetar med flera metoder och tekniska hjälpmedel. Tillgången till utbildade lärare på skolan är god.

§54 Information om trender på nationella prov och diagnoser, Astradskolan

Bu 2007/0128  604

Beslut

Noterar informationen.

Redogörelse för ärendet

Rektor Gunnel Henriksson redovisar trenderna för Nationella diagnoser i matematik och svenska i årskurs 2. Hon redogör också för nationella prov i årskurs 5.

Det har funnits en nedåtgående trend i Nationella diagnoser i svenska i årskurs 2 över åren, men satsningarna på tidig läsinlärning har brutit den trenden.

I resultaten för årskurs 5 är svängningarna i de nationella proven oroande.

På skolan diskuteras arbetet som pågår. Vissa årskullar utmärker sig inte, personalen är kunnig, engagerad och har lång erfarenhet. Metoder som prövas är att arbeta i ämnesgrupper från årskurs 1–9 för att visa elever sammanhang ”den röda tråden”. Tekniska hjälpmedel och extra tid är andra exempel på metoder som skolan använder.

Resultaten på nationella diagnoser och prov ger inte samma resultat som de tester som kommunen använder för att fördela resurser. Detta har inneburit att resurserna har minskat över åren. Rektor anser inte att det är en lösning med fler lärare, att möta eleverna rätt är viktigare.

Skolan jobbar för elevernas lust att lära.

§55 Avtal om enskild förskola i Ryssby

Bu 2008/0006  634

Beslut

Avtal om drift av enskild bidragsfinansierad barnomsorg i Ryssby kyrkliga samfällighets regi godkänns.

Redogörelse för ärendet

Barn- och utbildningschef Eva-Gun Berglund redogör för förutsättningarna i avtalet. Handlingar i ärendet:

§ Avtal om drift.

§ Bidragsbelopp/kostnadsberäkning.

§ Uppstartsbudget.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-04-02 § 65.

§56 Yttrande över insatser som syftar till att underlätta och mildra negativa effekter av förestående generationsskifte

Bu 2008/0052  029

Beslut

Förvaltningschefens förslag till yttrande antas som nämndens yttrande.

Redogörelse för ärendet

Barn- och utbildningschef Eva-Gun Berglund redogör för kommunstyrelsens remiss i ärendet. Diskussioner förs om hur förestående generationsskifte kommer att påverka barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområde.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-04-02 § 66.

§57 Begäran om resursförstärkning till Sfi-undervisningen

Bu 2008/0056  616

Beslut

Sfi-resursen utökas med 0,25 tjänst från och med den 1 augusti 2008.

Redogörelse för ärendet

Rektor vid Sunnerbogymnasiet anhåller om tjänsteunderlag för Sfi-undervisning. Tillströmningen av elever har de senaste åren överträffat

de prognoser som gjorts.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-04-02 § 70.

§58 Samhällsbetalda transporter i Ljungby kommun

Bu 2008/0032  623

Beslut

Förvaltningens yttrande antas.

Redogörelse för ärendet

Barn- och utbildningschef Eva-Gun Berglund redogör för yttrande över sam-hällsbetalda transporter i Ljungby. Intentionerna att samla all verksamhet kring offentliga transporter på kommunledningskontoret är goda.

Bedömning på barn- och utbildningsförvaltningen är att resursen för tjänsten motsvarar mellan 25-30 % av en tjänst. Det måste klargöras om förvaltningens handläggare ska arbeta på den nya enheten eller om det ska bli en nyrekrytering. Tillgängligheten för allmänheten måste även fortsättningsvis vara hög.

Vilken roll kommer en nyinrättad skolskjutsgrupp att ha?

Vissa resor i förvaltningens verksamhet är att betrakta som ”läromedel”, dessa är badresor och liknande. Vår bedömning är att hanteringen av dessa resor ska ligga kvar på respektive rektor.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-04-02 § 71.

§59 Bokslut på ansvarsnivå

Bu 2007/0031  042

Beslut

Nämnden fastställer bokslut på ansvarsnivå 2007.

Redogörelse för ärendet

Ekonom Maria Nelson Berg redogör för bokslut på ansvarsnivå. Bra resultat kan konstateras på de flesta enheter. Endast sex resultat är negativa.

Maria Nelson Berg fördjupar informationen kring tre enheter;

Angelstad som gick in med ett underskott där rektor har gjort ett stort arbete tillsammans med personal och reglerat underskottet.

Strömgatan/Harabergsgatans förskolor har ett underskott i bokslutet, där semesterlöneskulden är anledningen. Egentligen är resultatet positivt.

Replösas förskolor har arbetat med sitt underskott och lyckats reducera det.

Ryssbyskolan har ett stort underskott där simhallen har kostat mer än över-tagandet gav i budget.

Semesterlöneskuld är en osäkerhetsfaktor. Nya personaladministrativa systemet förväntas ge bättre kontroll. Personalbudgeten är svår att kontrollera. Det inne-bär att budgeten inte utnyttjas fullt ut. Senast i mars får enheterna ut sin budget där de kan se hur ekonomin förhåller sig. Rektor kan också göra sin egen intern-budget. Vårt redovisningssystem är en följd av hela kommunens redovisning. Önskemålet är en förfining av redovisningsmetoden.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-04-02 § 72.

§60 Resultatbalansering m m

Bu 2007/0080  041

Beslut

Nämnden antar förslag 2008-04-21 till resultatbalansering 2007 per ansvarsnivå.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar efter votering att äska medel utöver tilldelad driftbudgetram 2009 med tre nya förskoleavdelningar, 4600 tkr,

1,0 Sfi-tjänst, 500 tkr och skolvärdar/cafeteriaverksamhet i årskurs 7-9, 3x0,75 tjänst, 800 tkr, i prioriterad ordning.

Redogörelse för ärendet

Barn- och utbildningschef Eva-Gun Berglund redogör för resultatbalansering 2007. Hon redogör även för äskanden inför driftbudget år 2009 enligt presen-terad sammanställning. Vissa av äskandena är lagstiftad utökad verksamhet som inte ryms inom nuvarande ram.

Ordföranden redogör för en ramtilldelning baserad på en demografisk beräkning från Länsstyrelsen. Han menar att inga äskanden för 2009 är möjliga, men att lagstiftning måste ändå följas, även om ett underskott blir resultatet. Flera förslag diskuteras. Tre yrkanden läggs fram.

Yrkande 1, huvudförslag. Ordföranden Bo Ederström (m) yrkar att

Inga äskanden över ram ska göras, kommunledningen informeras om ny verksamhet vilka är tre nya förskoleavdelningar och Sfi-undervisning.

Yrkande 2, Ole Kongstad (v) och Frankie Larsen (s) yrkar att

Medel för tre nya förskoleavdelningar, skolvärdar/cafeteriaverksamhet i

årskurs 7-9, 3x0,75 tjänst, IT-stöd till årskurs 7-9 totalt 1,25 tjänst, stöd till årskurs 4-6 och Sfi-undervisning äskas.

Yrkande 3, Marie Åberg Johansson (s) och Magnus Carlsson (s) yrkar att

Medel för tre nya förskoleavdelningar, Sfi-undervisning och skolvärdar/ cafeteriaverksamhet i årskurs 7-9, 3x0,75 tjänst, i prioriterad ordning, äskas.

Yrkande 2 och 3 ställs mot varandra.

Stöd för yrkande 2 besvaras med nej och yrkande 3 med ja.

Ordföranden finner att yrkande 3 har flest svar.

Huvudförslaget 1 och yrkande 3 ställs mot varandra.

Ordföranden finner att huvudförslaget har flest svar. Votering begärs.

Votering

Yrkande 1, en ja-röst:

Bo Ederström (m).

Yrkande 3, fem ja-röster:

Marie Åberg Johansson (s), Frankie Larsen (s), Magnus Carlsson (s), Margaretha Andersson (s) och Kent Danielsson (c).

Fyra avstår:

Stefan Willforss (c), Gunnel Nilsson (c), Magnus Johansson (m) och Maida Dzanic` (alt).

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-04-02 § 73.

§61 Investeringsbudget 2009-2013

Bu 2007/0080  041

Beslut

Förslaget till investeringsbudget antas.

Redogörelse för ärendet

Barn- och utbildningschef Eva-Gun Berglund redogör för investeringsbudget

2009-2013. Särskilt diskuteras anpassning enligt kommunens handikapplan. Arbetet ska vara klart till år 2010. Barn- och utbildningschefen initierar frågan hos tekniska kontoret.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-04-02 § 74.

§62 Ekonomisk information

Bu 2008/0028  042

Beslut

Nämnden noterar informationen.

Redogörelse för ärendet

Ekonom Maria Nelson Berg redogör för det ekonomiska utfallet.

Hon redovisar även löneanalysen.

§63 Uppsägning av avtal - alternativa barnomsorgsformer

39/92, 153/92, 213/92, 120/94

051.721, 067.721

Beslut

Nämnden beslutar att säga upp samtliga gällande avtal med de alternativa barnomsorgsformerna.

Redogörelse för ärendet

Nuvarande avtal om drift av förskola ska ske genom ett nytt bidragssystem.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-04-02 § 78.

§64 Meddelanden

Beslut

Nämnden godkänner redovisningen av meddelanden.

Redogörelse för ärendet

Bu 2006/0086.612

Beslut 2008-04-08 från Skolverket avseende ansökan från Baggium Utbild- ning AB om fortsatt statlig tillsyn och rätt till bidrag vid byte av huvudman

för en fristående skola i Växjö kommun.

Bu 2007/0074.612

Beslut 2008-04-08 från Skolverket avseende ansökan från Baggium Utbild- ning AB om fortsatt statlig tillsyn och rätt till bidrag vid byte av huvudman

för en fristående skola i Halmstads kommun.

Bu 2008/0057.600

Barn- och utbildningskontorets organisation m m.

Protokoll från MBL-förhandlingar 2008-02-06, 2008-03-05, 2008-04-02 och 2008-04-07.