Din position: Hem > Ljungby kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2009-04-20

Sammanträde 2009-04-20

Datum
Klockan
12.45
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare: Stefan Willforss

2 Begäran om idrottshall på Astradskolan, au § 68 /bilaga 2 - Carina Bengtsson, kl 12.45

3 Presentation av samordnande rektor Ulf Engqvist, Sunnerbo- gymnasiet - Ulf Engqvist, kl 13.05

4 Redovisning från tillsynsbesök.

5 Budget 2010, au § 69 /bilaga 5 - Marie Steneland, kl 13.25

6 Bokslut på ansvarsnivå, au § 70 /bilaga 6 - Marie Steneland

7 Resultatbalansering på ansvarsnivå, au § 71 /bil 7 - M Steneland

8 Ekonomisk information, au § 72 - Marie Steneland

9 Nytt resursfördelningssystem för förskolan, au § 73 /bilaga 9 - Marie Steneland och Eva Hansson, kl 14.20

10 Kvalitetsredovisning år 2008, au § 75 /bilaga 10 - Lars-Bertil Nilsson, kl 15.00

11 Organisation och fördelning av lärarresurs för särskolan läsåret 2009/2010, au § 76 /bilaga 11 - Lars-Bertil Nilsson

12 Riktlinjer för mottagning och utbildning av nyanlända barn/elever, au § 77 /bilaga 12 - Nils-Göran Jonasson, kl 15.35

13 Kompetensutvecklingsområden för år 2009-2010, au § 78 /bilaga 13 - Britt-Marie Zeylon, kl 15.55

14 Jämställdhetsplan år 2009, au § 79 /bilaga 14 - Carolin Stjernqvist, kl 16.05

15 Uppföljning av alkohol- och drogpolitiskt program 2008, au § 80 /bilaga 15 - Claes Axelsson, kl 16.25

16 Begäran om resurser till Hamnedaskolan, au § 81 /bilaga 16

17 Fördelning av inventarieanslag år 2009, au § 82 /bilaga 17

18 Dagbarnvårdarverksamhet i Ljungby tätort, au § 83 /bilaga 18

20 Centrumplanen, au § 86 /bilaga är utsänd med au-kallelsen

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (66 kb)

§57 Begäran om idrottshall på Astradskolan

Bu 2007/0136  291

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningschefen i uppdrag

att inleda samarbetet med kultur- och fritidsförvaltningen och Ljungby Innebandyklubb i syfte att skapa en idrottshall vid Astradskolan.

Ärendet

Barn- och utbildningschefen presenterar en skrivelse från rektorerna för Astradskolan gällande skolans behov av en ny idrottshall.

Kommunalråd Carina Bengtsson informerar om Ljungby Innebandyklubbs intresse av att bygga en ny hall för sin egen verksamhet, som sedan kan hyras

av kommunen till egna verksamheter. Carina Bengtsson efterfrågar ett underlag från berörda förvaltningar innan beslut (barn- och utbildnings- samt kultur- och fritidsförvaltningen). I underlaget ska förvaltningarna ange sina verksamheters specifika behov av utrustning och dylikt i den nya hallen.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-04-08 § 68.

§58 Presentation av samordnande rektor vid Sunnerbogymnasiet

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Samordnande rektor Ulf Engqvist presenterar sig för barn- och utbildnings-nämnden.

Ulf Engqvist tillträdde den 1 april 2009 som samordnande rektor för Sunnerbogymnasiet i Ljungby.

§59 Redovisning från tillsynsbesök

Bu 2009/0019  600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar intrycken från tillsynsbesöken.

Ärendet

Kent Danielsson (C) har varit på Stensbergsskolan med kringliggande förskolor.

Stefan Willforss (C) har varit på Sunnerbogymnasiet.

Marie Åberg Johansson (S) har varit på Fogdeskolans och Lasarettsgatans förskolor.

Samtliga fann sina besök positiva, bra och givande.

§60 Budget 2010

Bu 2009/0042  041

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer förslag till investeringsram

2010-2014.

Ärendet

Administrativ chef Marie Steneland presenterar kommunens elevtalsutveckling inför budget 2010.

Budgetramen räknas enligt en demografimodell, som inte tar hänsyn till fasta kostnader. Demografifaktorn i denna modell räknas nu på 100 procent, vilket innebär att vår ram minskas med 13 347000 kronor.

En skrivelse håller på att göras till budgetberedningen gällande användandet av demografimodellen för barn- och utbildningsförvaltningen.

Marie Steneland presenterar även investeringsramen för 2010-2014.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-04-08 § 69.

§61 Bokslut på ansvarsnivå

Bu 2008/0028  042

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner bokslutet på ansvarsnivå.

Ärendet

Administrativ chef Marie Steneland presenterar ett bokslut uppdelat på ansvarsnivå.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-04-08 § 70.

§62 Resultatbalansering på ansvarsnivå

Bu 2008/0127  041

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner resultatbalanseringen på ansvarsnivå.

Ärendet

Administrativ chef Marie Steneland presenterar en resultatbalansering uppdelad på ansvarsnivå.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-04-08 § 71.

§63 Ekonomisk information

Bu 2009/0040  040

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.

Ärendet

Administrativ chef Marie Steneland presenterar en utfallsrapport och löneanalys för mars 2009.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-04-08 § 72.

§64 Nytt resursfördelningssystem för förskolan

Bu 2009/0064  603

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner resursfördelningssystemet för förskolan, att börja gälla från 2009-08-01, samt att det utvärderas våren 2010.

Ärendet

Administrativ chef Marie Steneland och utvecklingsledare Eva Hansson presenterar ett förslag till resursfördelning inom förskolan.

Förslaget bygger på ett koefficientsystem med åtta nivåer beroende på ålder

och omsorgstid. Avstämning kommer att ske vid fyra tidpunkter.

Förslag har framkommit från facklig samverkansgrupp (2009-04-17) att systemet ska utvärderas efter ett år.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-04-08 § 73.

§65 Kvalitetsredovisning år 2008

Bu 2009/0066  600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden antar kvalitetsredovisningen för 2008.

Ärendet

Områdeschef Lars-Bertil Nilsson presenterar kvalitetsredovisningen för 2008.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-04-08 § 75.

§66 Organisation och fördelning av lärarresurs för särskolan läsåret 2009/2010

Bu 2009/0067  603

Organisation och fördelning av lärarresurs för särskolan läsåret 2009/2010

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer organisation och fördelning av lärarresurs för särskolan läsåret 2009/2010 enligt förslag.

Ärendet

Områdeschef Lars-Bertil Nilsson presenterar ett förslag till organisation och resurstilldelning för obligatoriska särskolan, gymnasiesärskolan och särvux, gällande läsåret 2009/2010.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-04-08 § 76.

§67 Riktlinjer för mottagning och utbildning av nyanlända barn/elever

Bu 2009/0068  600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer riktlinjerna för nyanlända barn/elever enligt förslag.

Ärendet

Områdeschef Nils-Göran Jonasson presenterar ett förslag till riktlinjer för mottagning och utbildning av nyanlända barn/elever i Ljungby kommun.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-04-08 § 77.

§68 Kompetensutvecklingsområden för år 2009-2010

Bu 2008/0145  027

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner kompetensutvecklingsområden för år 2009-2010 enligt förslag.

Ärendet

Utvecklingsledare Britt-Marie Zeylon presenterar förslag till kompetensutveck-lingsområden för år 2009-2010.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-04-08 § 78.

§69 Jämställdhetsplan år 2009

Bu 2009/0069  109

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden antar jämställdhetsplanen för år 2009.

Ärendet

Administrativ chef Marie Steneland presenterar barn- och utbildnings-förvaltningens jämställdhetsplan för 2009.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-04-08 § 79.

§70 Uppföljning av alkohol- och drogpolitiskt program 2008

Bu 2007/0147  761

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

Rektor och ANT-samordnare Claes Axelsson presenterar en uppföljning av det alkohol- och drogpolitiska programmet 2008.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-04-08 § 80.

§71 Begäran om resurser till Hamnedaskolan

Bu 2009/0070  603

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden förlägger nästa arbetsutskott på Hamnedaskolan.

Ärendet

Barn- och utbildningschef Eva-Gun Berglund presenterar en begäran från rektor för Hamnedaenheten om ökade resurser till Hamnedaskolan. Rektorn anser att grundtilldelningen inte kommer att räcka för att bedriva en undervisning med kvalitet.

En diskussion med rektor, föräldrar och personal i Hamneda efterfrågas innan beslut tas i ärendet.

§72 Fördelning av inventarieanslag år 2009

Bu 2008/0127  041

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner fördelningen av inventarieanslag för år 2009.

Ärendet

Barn- och utbildningschef Eva-Gun Berglund presenterar ett förslag till fördel-ning av investeringsbudget år 2009.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-04-08 § 82.

§73 Motion om nattdagis

Bu 2009/0033  631

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lämna barn- och utbildningschefens yttrande som sitt eget.

Ärendet

Barn- och utbildningschef Eva-Gun Berglund presenterar ett svar till en motion som inkommit från Alternativet genom Roland Johansson (ALT), där han yrkar att enkät genomförs angående intresset bland föräldrar för nattdagis.

Barn- och utbildningsnämnden ser ett problem i att just använda enkät som metod och föreslår annonsering på kommunens annonssida Veckonytt i Smålänningen där föräldrar får anmäla intresse.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-04-08 § 84.

§74 Centrumplanen

Bu 2008/0046  212

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden avger som yttrande angående centrumplanen

en uppmaning att se över vägar, cykelbanor med mera med tanke på barnens säkerhet. I övrigt har nämnden ingenting att erinra.

Ärendet

Barn- och utbildningschef Eva-Gun Berglund presenterar centrumplanen för Ljungby centrum som ställs ut mellan 3 mars och 4 maj 2009.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-04-08 § 86.

§75 Meddelanden

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden.

Ärendet

Bu 2008/0018.606

Beslut 2009-04-02 från Skolinspektionen avseende elevärende.

Bu 2008/0127.041

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2009-03-10 § 50 rörande resultat-balansering driftbudget 2008-2009.

Bu 2008/0171.047

Beslutsmeddelande 2009-03-27 från Skolverket avseende statsbidrag för åtgärder som syftar till att stärka arbetet med basfärdigheterna läsa, skriva och räkna.

Bu 2009/0074.612

Beslut 2009-03-18 från Skolinspektionen avseende uppföljning av regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Ryssbygymnasiet i Ljungby kommun.

Protokoll från Samverkansmöte Arbetsmiljö och Hälsa den 25 februari 2009.

Protokoll från Samverkansmöte enligt lokalt avtal den 4 mars 2009.

§76 Delegerade ärenden

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegerade ärenden.

Ärendet

Bu 2009/0023.002

Beslut om anpassad studiegång enligt delegationsordning punkt 166:

Skrivelse 2009-04-06 från rektor Kånnaskolan.