Din position: Hem > Ljungby kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2010-01-25

Sammanträde 2010-01-25

Datum
Klockan
13.00
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare: Magnus Carlsson

2 Information från tillsynsbesök.

3 Presentation av IT-baserade pedagogiska hjälpmedel - Torsten Mässgård, kl 13.05

4 Utvärdering av pedagogiska måltider, au § 2 /bilaga 4 - Birgitta Bergsten och Nils-Göran Jonasson, kl 13.35

5 Ansökan om statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, au § 4 /bil 5 - Eva Hansson, kl 13.55

6 Äskande om medel till inventarier på Åbyskolan, au § 7 /bilaga 6 - Marie Steneland, kl 14.05

7 Anhållan om investeringsmedel, Sunnerbogymnasiet, au § 8 /bilaga 7 - Ulf Engqvist och Marie Steneland, kl 14.15

8 Ansökan om utökning av ledningsresurs vid Sunnerbogymnasiet, au § 9 /bilaga 8 - Ulf Engqvist

9 Ekonomisk information, au § 10 - Marie Steneland, kl 15.00

10 Attestförteckning år 2010, au § 12 - Marie Steneland

11 Kompletterande bidragsbelopp fristående gymnasieskolor, au § 13 - Marie Steneland

12 Yttrande över revisionsrapporten "Årlig övergripande granskning - fokusområde barnkonventionens genomförande", au § 11 /bilaga 12

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (87 kb)

§1 Presentation av IT-baserade pedagogiska hjälpmedel

Bu 2010/0016  005

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendet

IKT-utvecklare Torsten Mässgård informerar om olika IT-baserade pedagogiska hjälpmedel, till exempel så kallade AV-Media (strömmande video), talsyntes och elevskrivbord med speciella program.

§2 Utvärdering av pedagogiska måltider

Bu 2007/0122  622

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer förslagen till förbättringar enligt utvärderingen.

Ärendet

Vikarierande utvecklingsledare Birgitta Bergsten presenterar en utvärdering av pedagogiska måltider. Syftet med utvärderingen var att utreda om framtagna rutiner följs och om förbättringar i dessa rutiner behöver göras.

Riktlinjerna följs till stora delar, men vissa förbättringar behöver göras:

· Bättre rutiner och information behövs om vad som ingår i uppdraget när personal äter pedagogisk lunch. Detta diskuteras vid matråden.

· Rektor anmäler varje termin till skolmåltiderna hur många som äter pedagogisk lunch utifrån rutinerna.

· Statistiken som förs ute i verksamheten bör utvecklas så att det går att utläsa hur många som äter pedagogisk måltid även inom skolbarns-omsorg och förskola.

· Rutinerna för timanställdas möjlighet att betala för frukost och mellan-mål bör utvecklas.

· Nuvarande betalningssystem bibehålls för tillsvidareanställda.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-01-13 § 2.

§3 Ansökan om statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

Bu 2010/0002  047

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ansökan om kvalitetssäkrande åtgärder lämnas enligt förslag.

Ärendet

Utvecklingsledare Eva Hansson informerar om de bidragsbelopp Skolverket

har fastställt för Ljungby kommun för 2010. Bidraget ska säkra kvalitén inom förskola och fritidshem.

En ansökan måste lämnas med en specificering av hur bidraget ska användas under 2010. Eva Hansson har gjort ett förslag.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-01-13 § 4.

§4 Äskande om medel till inventarier på Åbyskolan

Bu 2010/0004  054

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beviljar Åbyskolan 200000 kronor till inventarier.

Finansiering sker genom investeringsprojektet diverse årliga omdispone-

ringar, 70006.

Ärendet

Rektor Hans Holmquist ansöker om 200000 kronor till inventarier till Åbyskolan som just nu håller på att byggas om.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-01-13 § 7.

§5 Anhållan om investeringsmedel, Sunnerbogymnasiet

Bu 2010/0005  040

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beviljar Sunnerbogymnasiet 200000 kronor för trafiksäkrande åtgärder.

Finansiering sker genom investeringsprojektet diverse årliga omdisponeringar, 70006.

Ärendet

Rektor Ulf Engqvist ansöker om 200000 kronor som delfinansiering av

en investering. Investeringen innebär att en väg flyttas så att den inte korsar särskolans område.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-01-13 § 8.

§6 Ansökan om utökning av ledningsresurs vid Sunnerbogymnasiet

Bu 2009/0145  612

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 0,5 tjänst som rektor tillsätts på Sunnerbogymnasiet under 11 månader 2010/2011.

Finansiering med 250000 kronor sker genom budgetöverskott från 2007.

Ärendet

Rektor Ulf Engqvist ansöker om att ledningsresursen vid Sunnerbogymnasiet utökas snarast med 0,5 tjänst bland annat med anledning av kommande gymnasiereform Gy11.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-01-13 § 9.

§7 Ekonomisk information

Bu 2009/0040  040

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.

Ärendet

Administrativ chef Marie Steneland ger en preliminär utfallsrapport samt löneanalys för december 2009. Resultatet för 2009 pekar mot ett nollresultat.

Marie Steneland informerar också om kostnaderna för generationsväxlings-programmet 80-90-100, samt hur budgetöverskottet från 2007 hittills har använts.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-01-13 § 10.

§8 Attestförteckning år 2010

Bu 2010/0006  002

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer attestförteckningen.

Ärendet

Varje år i januari ska förvaltningens attestförteckning fastställas av nämnden. Attestförteckningen anger vem som har behörighet att beslutsattestera.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-01-13 § 12.

§9 Kompletterande bidragsbelopp fristående gymnasieskolor

Bu 2009/0123  605

Bu 2009/0182  605

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar om förändring av bidragsbelopp

till fristående gymnasieskolor gällande estetiska programmet och fordons-programmet enligt förslag.

Ärendet

2009-12-14 beslutade barn- och utbildningsnämnden om bidragsbelopp till fristående verksamheter. Bidragsbeloppen skulle dock ha delats upp per inriktning på fordonsprogrammet och estetiska programmet. Delvis på grund

av detta har Växjö Fordonsgymnasium AB överklagat beslutet om bidrags-belopp som barn- och utbildningsnämnden tog. Barn- och utbildningsnämnden måste förändra bidragsbeloppen för dessa två program. Administrativ chef Marie Steneland har tagit fram de nya beloppen.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-01-13 § 13.

§10 Yttrande över revisionsrapporten "Årlig övergripande granskning - fokusområde barnkonventionens genomförande"

Bu 2009/0164  600

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden avger det gemensamma yttrandet som sitt eget.

Ärendet

KPMG har genomfört en granskning av Ljungby kommuns arbete med barn-konventionen. Kommunens förvaltningar har skrivit ett gemensamt yttrande över revisionsrapporten.

Beredning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-01-13 § 11.

§11 Meddelanden

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden.

Ärendet

Bu 2009/0078.612

Beslut 2009-12-16 från Skolinspektionen avseende återkallande av ansökan från RyssbyGymnasiet AB om utökad rätt till bidrag och därmed statlig tillsyn för en fristående gymnasieskola i Ljungby kommun.

Bu 2009/0084.612

Beslut 2010-01-13 från Skolinspektionen avseende begäran om omprövning

av beslut om rätt till bidrag för utbildning vid den fristående gymnasieskolan Ljungby Fria Gymnasium i Ljungby kommun.

Bu 2009/0085.612

Beslut 2010-01-19 från Skolinspektionen avseende ansökan från Baggium Utbildning AB om utökad rätt till bidrag och statlig tillsyn för utbildningar vid den fristående gymnasieskolan Halmstads Praktiska Gymnasium i Halmstads kommun.

Bu 2009/0087.612

Beslut 2009-12-23 från Skolinspektionen avseende ansökan från Drivkraft Värend AB om utökad rätt till bidrag och statlig tillsyn för utbildningar vid den fristående gymnasieskolan John Bauergymnasiet Halmstad i Halmstad kommun.

Bu 2009/0088.612

Beslut 2010-01-13 från Skolinspektionen avseende ansökan från Drivkraft Värend AB om utökad rätt till bidrag och statlig tillsyn för utbildning vid den fristående gymnasieskolan John Bauergymnasiet Växjö i Växjö kommun.

Bu 2009/0182.605

Beslut 2009-12-15 från Skolinspektionen avseende inriktning på en utbildning vid den fristående gymnasieskolan Växjö Fria Fordonsgymnasium i Växjö kommun.

Bu 2009/0184.605

Beslut 2009-12-15 från Skolinspektionen avseende inriktning på en utbildning vid den fristående gymnasieskolan Motorsportgymnasiet i Gislaved kommun.

Bu 2010/0017.612

Skrivelse 2009-11-17 från Sunnerbogymnasiet angående intagningsprocessen vid Sunnerbogymnasiet läsåret 2010/2011.

Bu 2010/0018.614

Skrivelse 2009-12-15 från Växjö universitet att Växjö universitet och Högskolan i Kalmar snart blir Linnéuniversitetet.

Protokoll från Samverkansmöte enligt lokalt avtal den 30 november 2009 och den 17 december 2009.

Protokoll från Samverkansmöte enligt lokalt avtal Arbetsmiljö och hälsa den 9 december 2009.

§12 Delegerade ärenden

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegerade ärenden.

Ärendet

Bu 2010/0020.002

Beslut om anpassad studiegång enligt delegationsordning punkt 166:

Skrivelser 2009-11-06 (2 st) från rektor Åbyskolan.

Beslut om mottagande av barn i särskola samt övergång till grundskola enligt delegationsordning punkt 203:

Skrivelse 2010-01-04 från rektor Särskolan.