Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2012-05-29

Sammanträde 2012-05-29

Datum
Klockan
17:30
Plats
GARVAREN, Ljungby, Strålforssalen

1 Ordföranden hälsar välkommen.

2 Förslag på justerare Leif Rogerstam och Zeljko Jelica, ersättare Ewa Karlsson, tid och plats för justering: måndagen den 4 juni kl. 16.00 på kansliavdelningen.

3 Information om medborgardialog av Lena Langlet, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

4 Gruppdiskussioner om medborgardialog.

5 Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund.

6 Inlämnande av motioner och interpellationer.

8 Svar på interpellation om återställning av Brunnsparken.

9 Se över försäkringsskyddet för elever, barn och andra grupper inom kommunens verksamhetsområden. Svar på motion.

10 Inför idrottsutbildning med inriktning på bordtennis på Sunnerbogymnasiet. Svar på motion.

12 Verksamhetsområden för Ljungby kommunala VA-anläggning.

13 Policy för tjänstledigheter utanför lagar och regler.

15 Årsredovisning för gemensamma nämnden 2011.

17 Årsredovisning för Ljungby kommun 2011. Årsredovisningen finns tillgänglig för allmänheten på kommunstyrelsens kansli, Olofsgatan 9, Ljungby.

§52 Information

Lena Langlet, Sveriges kommuner och Landsting informerar om medborgardialog.

Informationen följs av grupparbete till vilket fullmäktiges ledamöter och närvarande åhörare inbjuds att deltaga.

En sammanfattning av gruppredovisningarna lämnas i samband med mötets avslutande.

§53 Frågestund

Allmänhetens frågestund

1. Gunilla Mattsson-Dahl frågar kommunstyrelsens ordförande varför kommunen gått ifrån centrumplanen och vill bygga ett fem våningar högt hus mitt emot Tellusbyggnaden.

Kommunstyrelsens ordförande, Ann-Charlotte Wiesel (M) svarar att det endast föreligger ett förslag om att bygga huset och att förslaget förbereds för samråd. Ett offentligt möte om ärendet kommer att hållas den 20 juni.

2. Gunilla Mattsson-Dahl kommenterar att det ryktas att huset byggs för att förhindra att det bibehålls ett kommunikationsstråk i centrum. Miljö- och byggnämndens ordförande, Marianne Eckerbom (C) dementerar ryktet.

3. Tobias Johansson konstaterar att sedan årsskiftet har det under allmänhetens frågestund ställts ett antal frågor till olika ordförande, men att det endast är fem personer som utnyttjat möjligheten. Han frågar kommunfullmäktiges ordförande hur man kan göra för att få fler personer att ställa frågor.

Kommunfullmäktiges ordförande, Stefan Willforss (C), svarar att frågestunden införts på försök och att verksamheten ska utvärderas. Medias uppmärksamhet av möjligheten att ställa frågor och hur det går till skulle kunna bidra till att öka kunskap om möjligheten att ställa frågor och bidra till att öka intresset.

4. Gunilla Mattsson-Dahl frågar kommunstyrelsens ordförande när klocka kommer att sättas upp vid busstationen.

Kommunstyrelsens ordförande, Ann-Charlotte Wiesel (M) svarar att en klocka sedan en tid finns installerad inne i väntsalen, det utrymme som kommunen ansvarar för. Att länstrafiken väntat med att montera en klocka i området utanför väntsalen kan ha att göra med frågan om ny placering av busstationen.

Ledamöternas frågestund

1. Tryggve Svensson (V) frågar kommunstyrelsens ordförande varför man vill sälja det hus där den nyinvigda tågcentralen är inrättad. Den är ju beskriven som en turistattraktion.

Kommunstyrelsens ordförande, Ann-Charlotte Wiesel (M) svarar att tågcentralen ökar husets attraktivitet och att meningen är att avtala med köparen om att tågcentralen bibehålls med besittningsrätt.

2. Pia Johansson (S) frågar barn- och utbildningsnämndens ordförande om utvärderingen av 15-timmarsbarnens situation på förskolorna påbörjats och när utvärderingen är klar.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande, Bo Ederström (M) svarar att utredningen påbörjats men att den inte är färdig ännu.

3. Christer Henriksson (KD) ber kommunstyrelsens ordförande om en förklaring till varför Ljungby Energis styrelse avsattes.

Kommunstyrelsens ordförande, Ann-Charlotte Wiesel (M) svarar att det inte fanns förtroende för hur styrelsen skötte den aktuella situationen. Ny styrelse ska tillsättas inom kort som ersätter den nuvarande interimsstyrelsen.

4. Alf Johansson (KB) frågar kommunstyrelsens ordförande om utformningen av det kommunikationsstråk genom centrum för spårbunden trafik som ska bibehållas.

Kommunstyrelsens ordförande, Ann-Charlotte Wiesel (M) svarar att utrymme för ett stråk kommer att lämnas, som avtalat. Vilken typ av fordon som det i givet fall skulle vara aktuellt att trafikera med är inte bestämt.

§54 Inlämnande av motioner och interpellationer

Beslut

Interpellationerna besvaras vid nästa sammanträde.

Redogörelse för ärendet

I en interpellation daterad 14 maj 2012 med anledning av statskontorets utvärdering av lagen om valfrihet, LOV:en ställer Kerstin Wiréhn (V) tre frågor till kommunstyrelsens ordförande.

I en annan interpellation från Kerstin Wiréhn (V) daterad den 17 maj 2012, med anledning av en skrivelse där en lärare på Sunnerbogymnasiets Introduktionsprogram efterlyser långsiktig planering vill Kerstin ha svar på tre frågor som ställs till ordföranden i socialnämnden respektive till ordföranden i barn- och utbildningsnämnden.

§55 Inlämnande av medborgarförslag

Beslut

Medborgarförslag 1 överlämnas till socialnämnden för slutligt beslut.

Medborgarförslag 2 och 3 överlämnas till kommunstyrelsen för slutligt beslut.

Beträffande medborgarförslag 4 konstateras att denna fråga redan finns under utredning och att därför ingen ytterligare behandling krävs.

Redogörelse för ärendet

1. I ett medborgarförslag från den 11 maj 2012 föreslår Irma Moilanen Jannesson att en hygiensjukskötersketjänst inrättas i Ljungby kommun. Motivering: Med anledning av dagens och även framtidens explosion av multiresistenta bakterier är det av största vikt att vi inom hemsjukvården och äldreomsorgen börjar agera genom att utarbeta rutiner för hur vi arbetar, hur vi undviker att föra smitta från den ena brukaren till den andra.

2. I ett annat förslag från samma datum föreslår Irma Moilanen Jannesson vidare att lättmargarinet ska tas bort från skolmaten. Motivering: Se till att våra barn får bra lagad mat från grunden av bra råvaror från Sverige. Ni som kan och får besluta om skolmaten, sluta stirra er blinda på Livsmedelsverkets rekommendationer.

3. Ylva Schönbeck föreslår en förbättring av sidoräckena på Ågårdsbron i ett medborgarförslag från den 6 maj 2012. Många skolbarn och andra cyklar och går över denna bro som kan vara mycket hal framför allt på hösten och vintern.

4. Gör gamla banvallen mellan Ljungby och Lagan till gång- och cykelväg! En separat väg låter motionärer ta sig fram utan kontakt med biltrafiken menar Roy Johansson i ett förslag från den 8 maj 2012.

§56 Interpellation om före detta studentlägenheterna i Brunnsparken

Ks2012/0193  101

Svar på interpellation

Beslut

Interpellationen är besvarad.

Ärendet

Tryggve Svensson (V) ställde i en interpellation frågan vem som ska återställa Brunnsparken och när parken är återställd i ursprungligt skick.

Carina Bengtsson (C), tekniska utskottets ordförande, har lämnat skriftligt svar:
Tekniska förvaltningen har återställt Brunnsparken, arbetet stod klart den 16 maj.

§57 Se över försäkringsskyddet för elever, barn och andra grupper inom kommunens verksamhetsområde

Ks2011/0222  048

Svar på motion

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig positiva till motionen. De konstaterar att produkten inte finns att tillgå idag men att frågan bör beaktas när den nya försäkringsupphandlingen påbörjas. Därmed kan motionen anses bifallen.

Ärendet

Marie Åberg Johansson (S) lämnade den 5 april 2011 in en motion i vilken hon uppmanar Ljungby kommun att se över försäkringsskyddet för elever, barn och andra grupper inom kommunens verksamhetsområde inför nya försäkringsupphandlingen. Åberg Johansson (S) yrkar också att de nya försäkringsvillkoren ska omfatta såväl olycksfall som sjukdom och att de ska gälla dygnet runt för dessa grupper. På så sätt skulle Ljungby kommun vara en föregångskommun i denna fråga.

Åberg Johansson (S) skriver i motionen att enligt en undersökning av konsumenternas försäkringsbyrå så är 60 procent av Sveriges barn upp till 19 år dåligt eller inte försäkrade alls, vilket kan bero på att föräldrarna tror att barnen har ett fullgott skydd i skolan.

Barn- och utbildningsnämnden har fått motionen för yttrande. Administrativa chefen skriver den 14 mars 2012 att avtalet för Ljungby kommuns nuvarande olycksfallsförsäkring löper ut den 31 december 2012 med rätt till ett års förlängning. I Ljungby kommun har alla barn från 0-19 år som är folkbokförda i kommunen en olycksfallsförsäkring dygnet runt sedan lång tid tillbaka.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar den 19 mars 2012 att ställa sig positiva till motionen. De konstaterar att produkten inte finns att tillgå idag men att frågan bör beaktas när den nya försäkringsupphandlingen påbörjas.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 15 maj 2012 kommunfullmäktige besluta att ställa sig positiva till motionen. De konstaterar att produkten inte finns att tillgå idag men att frågan bör beaktas när den nya försäkringsupphandlingen påbörjas. Därmed kan motionen anses bifallen.

§58 Inför idrottsutbildning med inriktning bordtennis på Sunnerbogymnasiet

Ks2011/0643  812

Svar på motion

Beslut

Kommunfullmäktige bifaller motionen.

Ärendet

I en motion daterad den 12 december 2011 yrkar Matija Rafaj (S) att en idrottsutbildning med inriktning på bordtennis införs på Sunnerbogymnasiet. Ett samarbete mellan Sunnerbogymnasiet och Ljungby Bordtennisklubb skulle vara gynnsamt dels för utvecklingen av bordtennisen i Ljungby, men också för Sunnerbogymnasiet som ges möjlighet för elever även utanför kommunen, menar Rafaj (S).

Barn- och utbildningsnämnden har fått motionen för yttrande. Samordnande rektorn på Sunnerbogymnasiet skriver att gymnasieskolan är positiv till förslaget. Barn- och utbildningsnämnden beslutar den 19 mars 2012 att tillstyrka motionen.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 15 maj 2012 att kommunfullmäktige bifaller motionen.

§59 Motion om offentlig toalett

KS2010/0571  210

Svar på motion

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att vidhålla tidigare beslut för placering av den offentliga toaletten. Det vill säga att placering av den offentliga toaletten blir vid den före detta taxistationen.

Ärendet

Roland Johansson yrkar i en motion i november 2010 att en offentlig toalett byggs på Oxtorget och att bygget sätter igång snarast.

Tekniska förvaltningen skriver den 12 april 2012 att tillfälligt bygglov, till och med år 2016, där planen medger offentlig toalett finns på området vid den före detta taxistationen. En eventuell placering av offentlig toalett på Oxtorget ska tas upp i samband med planöversyn av Oxtorget.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 15 maj 2012 att kommunfullmäktige beslutar att vidhålla tidigare beslut för placering av den offentliga toaletten. Det vill säga att placering av den offentliga toaletten blir vid den före detta taxistationen.

§60 Verksamhetsområde för Ljungby kommunala VA-anläggning

KS2012/0181  350

Beslut

Kommunfullmäktige fastställer de reviderade verksamhetsområdena för de kommunala VA-anläggningarna i Angelstad, Bollstad, Bolmen, Bolmsö kyrkby, Ljungby, Skeen och Bolmstad/Tallbacken/Mjälen.

Ärendet

Enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) ska det finnas verksamhetsområde för alla kommunala VA-anläggningar. Ett verksamhetsområde innefattar vatten- och avloppstjänster som bedrivs inom ett fastställt geografiskt område.

Tekniska förvaltningen har den 2 april 2012 gjort en revidering av befintliga verksamhetsområden i Angelstad, Bollstad, Bolmen, Bolmsö kyrkby, Ljungby, Skeen och Bolmstad/Tallbacken/Mjälen.

Verksamhetsområdena i Agunnaryd, Dörarp, Hamneda, Kånna, Lagan, Lidhult, Ryssby, Sjöhagen, Södra Ljunga och Vittaryd är oförändrade.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 15 maj 2012 att kommunfullmäktige fastställer de reviderade verksamhetsområdena för de kommunala VA-anläggningarna i Angelstad, Bollstad, Bolmen, Bolmsö kyrkby, Ljungby, Skeen och Bolmstad/Tallbacken/Mjälen.

§61 Policy för tjänstledigheter utanför lagar och avtal

KS2012/0162  020

Beslut

Kommunfullmäktige antar policy för tjänstledigheter utanför lagar och avtal daterad 2012-04-20.

I samband med antagandet av den nya policyn upphör alla tidigare skrivningar gällande tjänstledigheter att gälla.

Personalutskottet får i uppdrag att revidera policy för alternativa driftsformer så att skrivningarna där överensstämmer med policy för tjänstledigheter utanför lagar och avtal.

En utvärdering ska göras om ett år avseende antalet tjänstledigheter längre än sex månader och vilka särskilda skäl som beviljats.

Ärendet

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till ny policy för tjänstledigheter utanför lagar och avtal. Kommunledningskontoret skriver den 9 februari 2012 att alla förvaltningar har getts möjlighet att komma med synpunkter på förslaget och ärendet har samverkats i Cesam (Centrala samverkanskommittén).

Policyn innebär, enligt förslaget, bland annat att medarbetare som har en tillsvidareanställning och varit anställda minst ett år kan beviljas tjänstledighet upp till sex månader för att prova annan anställning eller driva eget företag. Medarbetare som tar anställning eller leder företag inom en alternativ driftform, till exempel företag som utför tjänster inom ramen för Lagen om valfrihet, har möjlighet att få tjänstledighet upp till tre år.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 15 maj 2012 att kommunfullmäktige antar policy för tjänstledigheter utanför lagar och avtal daterad 2012-04-20.

I samband med antagandet av den nya policyn upphör alla tidigare skrivningar gällande tjänstledigheter att gälla.

Personalutskottet får i uppdrag att revidera policy för alternativa driftsformer så att skrivningarna där överensstämmer med policy för tjänstledigheter utanför lagar och avtal.

En utvärdering ska göras om ett år avseende antalet tjänstledigheter längre än sex månader och vilka särskilda skäl som beviljats.

§62 Policy för bisysslor

KS2012/0163  020

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta policy för bisyssla daterad 2012-02-09.

I samband med antagandet av den nya policyn upphör alla tidigare skrivningar gällande bisysslor att gälla.

Ärendet

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till ny policy för bisysslor. Kommunledningskontoret skriver den 9 februari 2012 att alla förvaltningar har getts möjlighet att komma med synpunkter på förslaget och ärendet har samverkats i Cesam (Centrala samverkanskommittén).

Policyn innebär, enligt förslaget, att bestämmelser kring bisyssla regleras i Allmänna bestämmelser och Lagen om offentlig anställning. Där framgår att bisysslan får förbjudas om arbetsgivaren finner att den inverkar hindrande för arbetsuppgifterna, anses förtroendeskadlig eller innebär en verksamhet som konkurrerar med arbetsgivarens.

Policyn preciserar vad en bisyssla är, vad som anses tillåtet och hur arbetsgivaren hanterar bisysslor som bedöms hindrande, förtroendeskadliga eller konkurrerande.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 15 maj 2012 kommunfullmäktige att anta policy för bisyssla daterad 2012-02-09.

I samband med antagandet av den nya policyn upphör alla tidigare skrivningar gällande bisysslor att gälla.

§63 Gemensamma nämndens bokslut 2011

KS2012/0216  700

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner gemensamma nämndens bokslut 2011.

Ärendet

Den gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor överlämnar bokslut för verksamhetsåret 2011, för godkännande av kommunfullmäktige i Ljungby, Markaryd och Älmhult.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 15 maj 2012 att kommunfullmäktige godkänner gemensamma nämndens bokslut 2011.

Jäv

Karin Bondesson (M) och Arne Johansson (C) deltar inte i behandlingen av denna fråga.

§64 Revisionsberättelse och beslut om ansvarsfrihet

Beslut

Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för

ledamöterna i kommunstyrelsen,

ledamöterna i socialnämnden,

ledamöterna i Barn- och utbildningsnämnden,

ledamöterna i miljö- och byggnämnden,

ledamöterna i kultur- och fritidsnämnden,

styrelseledamöterna i Ljungby Holding AB,

styrelseledamöterna i Ljungby Energi AB med dotterbolag Ljungby Energinät AB,

styrelseledamöterna i Ljungbybostäder AB,

styrelseledamöterna i Ljungby Utveckling AB,

Ljungbys ledamöter i den gemensamma familjerättsnämnden för Ljungby, Markaryd och Älmhult.

Ärendet

Kommunens valda revisorer har granskat kommunstyrelsens och övriga nämnders verksamhet, årsredovisning och förvaltning för år 2011. Granskning har genom lekmannarevisorerna skett vad gäller de kommunala bolagen och den gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor. Granskningen har utförts enligt kommunallagen, kommunens revisionsreglemente och god revisionssed i kommunal verksamhet. Ett antal fördjupade granskningsprojekt har genomförts och revisionsrapporter har skickats till berörd nämnd eller styrelse för yttrande och till fullmäktige för kännedom. Revisionsberättelsen omfattar också revisionsberättelser och granskningsrapporter för bolagen och för den gemensamma nämnden.

Revisorerna uppmärksammar särskilt att inget av kommunens tre finansiella mål uppnåtts. Inte heller har kommunfullmäktiges tre övergripande verksamhetsmål för 2011 helt uppnåtts. Revisorerna bedömer därför att kommunens resultat sammantaget inte kan anses vara förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige uppställt för 2011. Kommunens balanskrav anses uppfyllt för 2011.

Revisorerna har granskat kommunens beslut under 2011 att inte fortsätta att driva det anspråk på ersättning som kommunen haft med anledning av byggnationen av Sunnerbogymnasiet. Revisorerna kan inte finna i protokoll eller handlingar att kommunstyrelsen tillräckligt ifrågasatt beslutsunderlaget. Revisorerna riktar därför en anmärkning mot kommunstyrelsen som helhet. En rättslig prövning hade kunnat bringa klarhet i kommunens anspråk.

Revisorerna riktar vidare en anmärkning mot kommunstyrelsen som helhet eftersom inga verksamhetsmål och finansiella mål uppnåtts. Revisorerna bedömer att verksamheten som redovisas i bokslutet inte är förenlig med god ekonomisk hushållning.

Vad gäller frågan om ansvarsfrihet tillstyrker revisorerna att kommunstyrelsen och övriga nämnder, inklusive den mellan Ljungby, Markaryd och Älmhult gemensamma nämnden samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

Beredning

Kommunfullmäktiges presidium bereder ärendet den 11 maj 2012. Efter granskning av årsredovisningen finner kommunfullmäktiges presidium ingen anledning att framställa någon anmärkning mot kommunstyrelsen. Kommunfullmäktiges presidium finner vidare att de i likhet med kommunrevisionen kan tillstyrka att ansvarsfrihet kan beviljas för kommunstyrelsen för verksamhetsåret 2011.

Kjell Jormfeldt (MP) deltog inte i behandlingen av ärendet under fullmäktiges beredning.

Jäv

Ledamot i respektive nämnd eller styrelsen deltar inte i överläggning eller beslut vad avser frågan om ansvarsfrihet för det organ i vilket vederbörande tjänstgjort.

Särskilt yttrande

Kommunstyrelsens ordförande, Ann-Charlotte Wiesel (M) lämnar på uppdrag av kommunstyrelsen ett särskilt yttrande med kommentarer vad avser kritiken mot kommunstyrelsen i revisionsberättelsen. Yttrandet bifogas protokollet.

§65 Årsredovisning 2011

Ks2012/0169  041

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning för Ljungby kommun 2011.

Ärendet

Kommunledningskontoret har upprättat bokslut och årsredovisning för 2011. Årsredovisningen som även innehåller en sammanställd redovisning ger information om det ekonomiska utfallet för 2011 års verksamhet och redovisar den ekonomiska ställningen 2011-12-31. Årsredovisningen innehåller även förvalt­ningarnas verksamhetsredovisningar och uppföljning av mål.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 10 april 2012 kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning för Ljungby kommun 2011.

§66 Valärende - A Bloom

Ks2012/0197  102

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner Annika Blooms (V) avsägelse och utser Margareta Lundblad till ny ledamot i miljö- och byggnämnden.

Ärendet

Annika Bloom (V) avsäger sig i skrivelse daterad 2012-04-16 uppdraget som ledamot i miljö- och byggnämnden.

Beredning

Valberedningen föreslår den 29 maj 2012 att kommunfullmäktige godkänner Annika Blooms (V) avsägelse och utser Margareta Lundblad till ny ledamot i miljö- och byggnämnden.

§67 Valärende - M Palm

Ks2012/0209  102

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner Maria Palms avsägelser att gälla från och med den 1 juli 2012.

Kommunfullmäktige ber Länsstyrelsen utse ny ersättare i fullmäktige för Socialdemokraterna.

Kommunfullmäktige utser Ulf Holmgren till ny ledamot och Therese Thapper till ny ersättare i socialnämnden.

Ärendet

Maria Palm (S) avsäger sig i skrivelse daterad 2012-05-01 samtliga politiska uppdrag från och med den 1 juli 2012.

Palm innehar följande politiska uppdrag i Ljungby kommun:

1. Ersättare i kommunfullmäktige

2. Ledamot i socialnämnden

3. Ersättare i socialnämndens arbetsutskott

4. Ersättare i Brottförebyggande Rådet

Beredning

Valberedningen föreslår den 29 maj 2012 att kommunfullmäktige godkänner Maria Palms avsägelser att gälla från och med den 1 juli 2012.

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige ber Länsstyrelsen utse ny ersättare i fullmäktige för Socialdemokraterna.

Valberedningen föreslår också att fullmäktige utser Ulf Holmgren till ny ledamot och Therese Thapper till ny ersättare i socialnämnden.

§68 Valärende - G Carlsson

Ks2012/0214  102

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner Gösta Carlssons (M) avsägelse och utser Cecilia Löf till ny ledamot i miljö- och byggnämnden. Valberedningen föreslår också att fullmäktige utser Katarina Jakab till ny ersättare i miljö- och byggnämnden.

Ärendet

Gösta Carlsson (M) avsäger sig i skrivelse daterad 2012-04-25 uppdraget som ledamot i miljö- och byggnämnden.

Beredning

Valberedningen föreslår den 29 maj 2012 att kommunfullmäktige godkänner Gösta Carlssons (M) avsägelse och utser Cecilia Löf till ny ledamot i miljö- och byggnämnden. Valberedningen föreslår också att fullmäktige utser Katarina Jakab till ny ersättare i miljö- och byggnämnden.

§69 Meddelanden

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av meddelanden.

Ärendet

1. Det Socialdemokratiska kommunalrådet i Ljungby, de Socialdemokratiska oppositionsråden i Markaryd och Älmhult samt representanter för LO-facken, IF Metall och Handelsanställdas förbund har skickat en gemensam skrivelse till Ljungby, Markaryds och Älmhults kommuner där de föreslår att respektive kommun i samverkan med fackförbund och näringsliv arbetar hårt för att använda de resurser som finns för att bekämpa arbetslösheten bland ungdomar.

2. Socialnämnden rapporterar den 10 april 2012 att sex beslut inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum.

3. Länsstyrelsen meddelar att årlig tillsyn av överförmyndarens verksamhet i Ljungby kommun ägde rum den 14 maj 2012.

4. Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund har lämnat ett löneupprop till Ljungby kommun, med skrivelser och namnunderskrifter för högre lön.