Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2019-04-16

Sammanträde 2019-04-16

Datum
Klockan
08:00
Plats
Märtasalen

1 Fastställande av dagordning

2 Svar på medborgarförslag om resor för elever

3 Svar på motion om stöd till Lingbygdens friskola

4 Utveckling av vattenfrågor i Ljungby kommun

5 Instruktion till ombud för 2019 års stämmor för de kommunala bolagen

6 Verksamhetsplan för resultatbalansering

7 Svar på motion om upphandlingslots

9 Tilläggsäskande för gruppbostäder och LSS-lägenheter på området Holmsborg

10 Tilläggsäskande för biografen Grand

11 Svar på motion om jämställdhetspolicy i föreningslivet

12 Svar på motion om utredning av ny bowlinghall

13 Bekräftelse av överklagande om planeringsbesked för detaljplan Replösa 4:40 i Ljungby stad

14 Prioriteringsordning för nödvattenförsörjning

15 Inrättande av nytt verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten i Bäck

16 Yttrande om regional utvecklingsstrategi

17 Företagsbesök våren 2019

18 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

19 Svar på motion om allmänhetens frågestund

20 Revidering av policy för information och kommunikation

22 Publicering av personuppgifter för förtroendevalda på extern webb

23 Kommunstyrelsen rapporterar

24 Anmälan av delegationsbeslut

25 Redovisning av meddelanden
Underrättelse

1(2)
Kommunstyrelsen

§83 Kommunstyrelsen rapporterar från råden

§84 Anmälan av delegationsbeslut

§85 Redovisning av meddelande