Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2013-12-03

Sammanträde 2013-12-03

Datum
Klockan
Plats

1 Förslag till justerare.

2 Försäljning av Södra Ljunga skola, Ljunga Prästgård 1:21.

3 Förändring i arbetet med kvalitetsgarantier.

4 Ram för nyupplåning 2014 samt omsättning av lån.

5 Äskande om medel till upprustning Lagavallsområdet.

6 Revidering av verksamhetsplanen för pensioner för anställda.

7 Regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2014-2020. Svar på remiss om klimat och energi.

8 Svar på remiss om riksintresseområden för friluftsliv.

9 Svar på remiss om utfall och tillämpning av de nya strandskyddsreglerna.

10 Återbetalning av AFA premier. Svar på motion.

11 Ändring av sammanträdesdagar för kommunstyrelsen 2014.

12 Försäljning av Truckhallen

13 Omdisponering av investeringsmedel för projekten kring Astradskolan, Fjällgatan och Informationsplatsen vid Rosendalsområdet.

14 Ta bort väjningsplikt i Ljungby. Medborgarförslag.

15 Inför koppeltvång på hundar i planlagt område. Medborgarförslag.

16 Rätt asfalt på banvallen mellan Ljungby och Lagan. Medborgarförslag.

17 Reglera användandet av motordrivna trädgårdsmaskiner. Medborgarförslag.

18 Överklagande av fullmäktiges beslut om försäljning av fastigheten Aggregatet 1 i Ljungby.

19 Regionalt utvecklingsansvar. Svar på remiss.

20 Bildandet av Region Kronoberg.

21 Information om kommunens Lean-arbete.

22 Information om de etiska riktlinjerna.

24 Kommunstyrelsen informerar.

26 Regionförbundet Södra Småland.

27 Uppföljning av socialnämndens budget.

28 Utvärdering av beslutet att utöka upphandlingsenheten.

29 Återkoppling om hur utbildningsinsatserna ser ut, i förhållande till behovet i näringslivet

30 Internkontroll av IT säkerhet

Delegationsärenden och anmälningsärenden

31 Redovisning av delegationsbeslut.

32 Meddelanden.

Vid eventuellt förhinder var vänlig kontakta kommunledningsförvaltningen på telefonnummer 0372-78 91 17 varifrån ersättare kallas. Ann-Charlotte Wiesel Ordförande Kommunstyrelsens anslag till oförutsedda utgifter 2013 Anslag budget 300 000 kr Disponerat 85 000 kr Förslag 0 kr Återstår 215 000 kr Medel för EU-projekt 2013 Anslag budget 1 000 000 kr Disponerat (Leader Linné avgift) 430 000 kr Förslag 0 kr Återstår 570 000 kr KALLELSE 1(3) Kommunstyrelsen
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (83 kb)

§217 Fastställande av dagordning

§218 Försäljning av Södra Ljunga skola, Ljunga Prästgård 1:21

§219 Förändring i arbetet med kvalitetsgarantier

§220 Ram för nyupplåning 2014 samt omsättning av lån

§221 Äskande om medel till upprustning av Lagavallsområdet

§222 Revidering av verksamhetsplan för pensioner för anställda

§223 Regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2014-2020 Svar på remiss.

§224 Riksintresseområden för friluftsliv Svar på remiss.

§225 Utfall och tillämpning av de nya strandskyddsreglerna Svar på remiss.

§226 Återbetalning av AFA-premier Svar på motion.

§227 Ändring av sammanträdesdagar för kommunstyrelsen 2014

§228 Ändring av sammanträdesdag för fullmäktige i november 2014

§229 Försäljning av Truckhallen

§230 Omdisponering av investeringsmedel för projekten kring Astradskolan, Fjällgatan och Informationsplatsen vid Rosendalsområdet

§231 Ta bort väjningsplikt i Ljungby Svar på medborgarförslag.

§232 Inför koppeltvång på hundar i planlagt område Svar på medborgarförslag.

§233 Rätt asfalt på banvallen mellan Ljungby och Lagan Svar på medborgarförslag.

§234 Reglera användandet av motordrivna trädgårdsmaskiner Svar på medborgarförslag.

§235 Överklagande av fullmäktiges beslut om försäljning av fastigheten Aggregatet 1 i Ljungby

§236 Avtal om lägenhetsarrende berörande fastigheten Eka 3:6 i Ljungby stad och kommun

§237 Regionalt utvecklingsansvar Svar på remiss