Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2016-08-16

Sammanträde 2016-08-16

Datum
Klockan
08:00
Plats
Märtasalen

1 Fastställande av dagordning

2 Utvärdering av den nya miljötaxan (informationsärende).

3 Revidering av miljötaxan (Kf).

4 Årsredovisning och beslut om ansvarsfrihet för Sydarkivera 2015 (Kf).

5 Bokslut för donationsfonder 2015 (Kf).

6 Revidering av placeringspolicy för Ljungby kommuns pensionsmedel (Kf).

7 Revidering av placeringspolicy för Ljungby kommuns donationsstiftelser (Kf).

8 Fördelning av resultatbalanserade medel kommunledningsförvaltningen 2016 (Ks).

9 Svar på medborgarförslag: Utred möjligheten till strategi för att öka andelen byggnationer med trästomme (Ks).

10 Energikontor Sydostinformerar om sin verksamhet samt om olika bränsletyper (informationsärende). - Ulf Hansson, VD, med flera

11 Antagande av policy för tillgänglighet (Kf).

12 Förfrågan om utökad kommunal borgen för Friskis & Svettis avseende ombyggnation av fastigheten Lamellen 15 (Truckhallen) (Kf).

13 Beslut om yttrande om beslutad VA-plan till länsstyrelsen (Ks).

14 Svar på motion: Utred alternativ till överföringsledning (Kf).

15 Redovisning av internkontroll IT support (informationsärende).

16 Markförläggning och kommunal medfinansiering av Ljungby Energi ABs 50 kV kraftledning längs E4 (Kf).

17 Yttrande över Växjö kommuns förslag till bostadsförsörjningsprogram (Ks).

18 Samråd av förslag till riktlinjer för bostadsförsörjningen i Alvesta kommun (Ks).

19 Tillväxtmål i bostadsförsörjningsprogrammet (informationsärende)

20 Revidering av taxa för enbostadshus, flerbostadshus och parkeringsplats (Kf).

21 Revidering av arvodesreglementet gällande pensionsbestämmelser (Kf).

22 Svar på motion om att erbjuda elcykel som personalförmån (Kf).

23 Svar på motion om tandhälsa (Kf).

24 Svar på remiss av utredning angående finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (Finsam) mellan Ljungby, Markaryd och Älmhults kommuner (Kf).

25 Rapportering om det faktiska flyktingmottagandet under 2016 (informationsärende).

26 Redovisning av delegationsbeslut.

27 Redovisning av meddelanden.

28 Kommunstyrelsen informerar.

Ordförande Magnus Gunnarsson Kallelse 1(2) Kommunstyrelsen
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (293 kb)

§118 Revidering av taxa för Ljungby kommuns prövning och tillsyn enligt miljöbalken

§119 Årsredovisning och beslut om ansvarsfrihet för Sydarkivera 2015

§120 Bokslut för donationsfonder 2015

§121 Revidering av placeringspolicy för Ljungby kommuns pensionsmedel

§122 Revidering av placeringspolicy för Ljungby kommuns donationsstiftelser

§123 Fördelning av resultatbalanserade medel kommunledningsförvaltningen 2016

§124 Svar på medborgarförslag: Utred möjligheten till strategi för att öka andelen byggnationer med trästomme

§125 Antagande av policy för tillgänglighet

§126 Förfrågan om utökad kommunal borgen för Friskis & Svettis avseende ombyggnation av fastigheten Lamellen 15 (Truckhallen)

§127 Beslut om yttrande om beslutad VA-plan till länsstyrelsen

§128 Svar på motion om att utreda alternativ till överföringsledning

§129 Markförläggning och kommunal medfinansiering av Ljungby Energi ABs 50 kV kraftledning längs E4

§130 Yttrande över Växjö kommuns förslag till bostadsförsörjningsprogram

§131 Samråd av förslag till riktlinjer för bostadsförsörjningen i Alvesta kommun

§132 Revidering av taxa för enbostadshus, flerbostadshus och parkeringsplats

§133 Revidering av arvodesreglementet gällande pensionsbestämmelser

§134 Svar på motion om att erbjuda elcykel som personalförmån

§135 Svar på motion om tandhälsa

§136 Svar på remiss av utredning angående finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (Finsam) mellan Ljungby, Markaryd och Älmhults kommuner

§137 Informationsärenden

§138 Redovisning av delegationsbeslut

§139 Redovisning av meddelanden