Din position: Hem > Ljungby kommun > Miljö- och byggnämnden > Sammanträde 2015-06-17

Sammanträde 2015-06-17

Datum
Klockan
08:00
Plats
Vidöstern

1 Fastställande av dagordning, anmälan om eventuella nytillkomna ärenden.

• Dacke 11, ansökan om bygglov för nybyggnad av ett flerbostadshus. punkt 4a
• Staverhult 1:5 med flera, nämnden har möjlighet till att lämna synpunkter till
länsstyrelsen angående överklagan från sökande gällande avslag på
bygglovsansökan för uppförande av 6 vindkraftverk.

2 Kvänslöv 3:29, ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus med tillhörande uthus.

3 Hjälmaryd 4:19, ansökan om förhandsbeseked för nybyggnad av två enbostadshus med tillhörande uthus.

4 Singeshult 1:32 och 1:38, ansökan om bygglov för ändrad användning till asylboende.

5 Elinge 13:1, ansökan om bygglov för fasadändring.

6 Beslut om planuppdrag för detaljplan i Bolmstad hamn.

7 Beslutom granskning av detaljplan Torg 1:4 med flera, före detta järnvägsområde i Lagan.

8 Kånna 9:11, beslut om upphävande av vitesföreläggande samt nytt föreläggande gällande nedskräpning inom fastighet.

9 Borsna 5:1 med flera, yttrande till Länsstyrelsen Kalmar län angående ansökan om tillstånd för etablering av vindkraftpark i Ljunga.

10 Borsna 5:1 med flera, yttrande till kommunstyrelsen angående ansökan om tillstånd för etablering av vindkraftpark i Ljunga.

11 Meddelande och information.

13 Begäran om tilläggsanslag

14 Åtgärder för minskning av budgetram 2016 som motsvarar 2 %.

Ordförande
Kent Danielsson (C)
Kallelse
1(2)
Miljö- och byggnämnden

§90 Fastställande av dagordning, anmälan om eventuella nytillkomna ärenden.

§91 Kvänslöv 3:29, ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus med tillhörande uthus.

§92 Singeshult 1:32 och 1:38, ansökan om bygglov för ändrad användning till asylboende.

§93 Dacke 11, ansökan om bygglov för nybyggnad av ett flerbostadshus

§94 Elinge 13:1, ansökan om bygglov för fasadändring.

§95 Beslut om planuppdrag för detaljplan i Bolmstad hamn.

§96 Beslutom granskning av detaljplan Torg 1:4 med flera, före detta järnvägsområde i Lagan.

§97 Kånna 9:11, beslut om upphävande av vitesföreläggande samt nytt föreläggande gällande nedskräpning inom fastighet.

§98 Stavsättra 1:14, yttrande till Länsstyrelsen Kalmar län angående ansökan om vilkorsändring gällande berg- och moräntäkt

§99 Borsna 5:1 med flera, yttrande till Länsstyrelsen Kalmar län angående ansökan om tillstånd för etablering av vindkraftpark i Ljunga.

§100 Borsna 5:1 med flera, yttrande till kommunstyrelsen angående ansökan om tillstånd för etablering av vindkraftpark i Ljunga.

§101 Meddelande och information.

§103 Begäran om tilläggsanslag

§104 Åtgärder för minskning av budgetram 2016 som motsvarar 2 %.