Din position: Hem > Ljungby kommun > Pensionärsrådet > Sammanträde 2012-02-20

Sammanträde 2012-02-20

Datum
Klockan
Plats
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (94 kb)

§1 Extra ärende

Åsikten, utskrivning från sjukhus, biståndshandläggning, nationella kvalitetskriterier, Dedecare läkare, äldres tandhälsa.

§2 Information om färdtjänst och sjukresor i länet

Anders Göransson, chef för Serviceresor i Kronoberg informerar om färdtjänst och sjukresor i länet och svarar på frågor.

Serviceresor är en del av Regionförbundet södra Småland och utför färdtjänst på uppdrag av regionförbundets medlemmar, Alvesta, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge, Växjö och Älmhult. På uppdrag av Landstinget Kronoberg svarar Serviceresor för sjukresor inom länet. Serviceresors uppgift är att samordna resorna på bästa möjliga sätt.

Resorna utförs av olika entreprenörer som Serviceresor har avtal med. De kör trafiken med mindre fordon, så kallade servicefordon, vilka är speciellt anpassade för resenärer med funktionshinder.

Färdtjänst är en trafikservice för den som på grund av funktionsnedsättning har svårt att resa med allmänna kommunikationer. Färdtjänst regleras enligt kollektivtrafiklagen. Färdtjänst kan inte beviljas på grund av att allmän kollektivtrafik saknas eller är dåligt utbyggd. Man ansöker om färdtjänst hos den kommun som man är folkbokförd i. Färdtjänst beställs hos Serviceresor som är namnet på regionförbundets beställningscentral.

Regionförbundet södra Småland ansvarar för handläggning och beslut om färdtjänst och riksfärdtjänst för Alvesta, Tingsryd, Lessebo och Växjö kommun.

Pensionärsrådets arbetsutskott har avstyrkt förslaget att överföra tillståndsgivningen till regionförbundet, säger ordföranden. Kommunfullmäktige har haft samma uppfattning i frågan och beslutat att tillståndsgivningen inte ska överlåtas till Regionförbundet södra Småland.

Enheten för tillståndsgivningen består i dag av fem tjänstemän. Vi har förkortat handläggningstiden. För närvarande fokuserar vi på att ytterligare förkorta handläggningstiden för ärenden. Vi ska börja trycka upp färdtjänstkorten i egen regi.

Den som har åkt färdtjänst eller sjukresa rings upp av ett externt företag och får då besvara ett antal frågor om bokningen och resan. Syftet är att kvalitetssäkra verksamheten.

Resa med särskilt inrättad specialtransport för sjukresa (Linnean) är kostnadsfri för vårdtagaren och skall alltid ses som första alternativ vid resa till/från Malmö, Lund och Karlskrona.

Är detta inte möjligt får annat färdsätt inom ramen för billigaste färdsätt väljas.
Anslutningsresa till och från specialtransporten ar avgiftsfri. Resan ska beställas genom Serviceresors beställningscentral.

Från och med mars 2012 blir det två avgångar från Växjö lasarett mot kommuner, kl. 10.00 och kl. 14.00. Sjukresor ska styras mot de tiderna. Om detta visar sig fungera väl kommer vi att utöka med ytterligare en avgång.

Frågor till Anders Göransson:
Hur mycket används kompletteringstrafiken?
Kompletteringstrafiken i hela länet har ett lågt resande.

Hjälp med att fylla i blanketten
Behöver man hjälp med att fylla i blanketten kan man vända sig till god man, anhörig eller kontaktperson.

Väntetider på telefonbokningen
Beställningscentralen tar normalt emot ditt samtal inom två minuter. Beställningscentralen har telefonnummer: 0775 – 77 77 00 bokning respektive av-/ombokning av färdtjänstresa samt beställning av sjukresa (enligt landstingets regelverk).

Om du har tillgång till internet kan du boka din resa direkt på internet.

§3 Ljungby kommuns uppsökande verksamhet bland äldre

Susanne Nilsson och Harriet Kristensson informerar om kommunens uppsökande verksamhet bland äldre.

Kommunen har enligt socialtjänstlagen en skyldighet att genomföra uppsökande verksamhet bland äldre personer.

Kommunens uppsökande verksamhet innebär att vi lämnar ut information om en del av de insatser som kommunen tillhandahåller och hur man kan komma i kontakt med kommunens personal.

Under 2011 har Ljungby kommuns uppsökande verksamhet genomförts på så sätt att alla som fyller 80 år och som inte redan har insatser från kommunen, erbjuds hembesök av anhörigsamordnaren. Under besöket lämnas diverse informationsmaterial ut samt en enkät med tre frågor om hur man uppfattat besöket.

De som avböjer hembesök får den skriftliga informationen hemsänd till sig.

Ett arbete har initierats sedan årsskiftet 2011/12 med syftet att i samverkan med landstinget utveckla hembesöken för att bland annat kunna göra uppföljande besök med viss kontinuitet.

I Ljungby har vi dessutom inlett visst samarbete med Räddningstjänsten i samband med hembesöken för att uppmärksamma området förebyggande brandsäkerhetsarbete.

§4 Lokala värdighetsgarantier

Socialnämnden har fattat beslut om att införa lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen. Se bilagor!

Med en värdighetsgaranti ska kommunen tydliggöra för omsorgstagarna, närstående och allmänheten hur äldreomsorgen arbetar i kommunen och vad det innebär att få stöd inom äldreomsorgen.

De lokala värdighetsgarantierna ska leda till ökad delaktighet, ökat självbestämmande, den enskildes rätt till integritet och ökad individanpassning för den enskilde.

Förvaltningen arbetar med att ta fram rutiner för uppföljning av lokala värdighetsgarantier.

§5 Nationella kvalitetskriterier inom äldreomsorg

Antalet privata aktörer inom äldreomsorg har ökat, säger representant för Ryssby PRO. Riskkapitalbolagen tjänar pengar på äldrevård. Redan 2008 bedömde Riksrevisionen att kontrollen av kvaliteten i privat utförd äldreomsorg var eftersatt. Riksrevisionen tog i sin rapport bland annat upp meddelarskyddet som en viktig del i att öka insynen i privatdriven äldreomsorg.

Vi behöver tydliga nationella kvalitetskriterier som garantera människovärde inom äldreomsorg.

Det är svårt för oss att påverka detta, vi får föra fram era åsikter till en högre politisk nivå, säger ordförande. Vi kan säkert vänta oss lagändringar inom äldreomsorg i framtiden.

§6 Information om LOV

Ljungby kommun har infört kundval i hemtjänsten. En skriftlig information om LOV har skickats ut till alla omsorgstagare tillsammans med avgiftsbeslut. Se bilagor!

Från den 1 januari 2012 kan privata företag ansöka om att få bedriva hemtjänst. Det innebär att omsorgstagare som har hemtjänst kommer att kunna välja mellan kommunen som utförare eller privata utförare.

Fyra privata företag har hittills ansökt om att få bedriva hemtjänst i Ljungby.

§7 Nationella brukarundersökningen

I mitten av december presenterades den tredje rapporten om äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboende. Det är Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting som genomför mätningen.

Ljungby kommuns äldreomsorg får bättre omdömen än genomsnittet för kommunerna i landet.

När det gäller området "Social samvaro och aktiviteter" hamnar Ljungby kommun på en delad 14 plats för personer med hemtjänst och på en delad 22 plats för personer inom äldreboende.

Ett område som enkäten omfattar är maten. Även här har Ljungby kommun förbättrat sitt resultat.

Inom hemtjänsten har Ljungby kommun också förbättrat sina värden inom områdena: bemötande, inflytande och hjälpens omfattning.

Vi behöver dock förbättra kontinuiteten bland personalen inom hemtjänsten.

§8 Ljungby kommun – remissvar SOU 2011:55, ändring av Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) HSL

Ljungby kommun har inbjudits att besvara Socialdepartementets betänkande av utredningen en nationell samordnare för hemsjukvården.

I betänkandet föreslås en kommunalisering av hemsjukvården, exklusive läkarinsatser. Utredningen anger en miniminivå på vilken hemsjukvård som bör tas över av kommunerna men har även förslag på ytterligare hemsjukvård som kan tas över om parterna avtalar om det.

Socialnämnden behandlade remissen den 7 december 2011. Ljungby kommun instämmer i huvudsak med utredningens förslag och bedömningar.

§9 Ekonomisk information

Bokslut för 2011 visar ett underskott på ca 10 miljoner kronor vilket är ca 8 miljoner kronor sämre än lämnade prognoser. Socialnämnden har beslutat att hos kommunstyrelsen begära undantag från reglerna om resultatbalansering med motsvarande 3 994 tkr.

De stora avvikelserna finns inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning, hemsjukvården och barn- och ungdomsvården.

Hemtjänsten visar ett underskott på ca 3,9 miljoner kronor. Hemtjänsttimmarna visar en volymökning på cirka 3000 timmar.

Verksamheten särskilt boende har ett positivt resultat med sammanlagt 1,8 miljoner kronor. Det sammantagna överskottet beror till stor del på förändringarna som gjorts på Bergagården.

Hemsjukvården överskrider med sammanlagt 3,8 miljoner kronor.

Förebyggande verksamhet har ett positivt resultat på ca 2 miljoner kronor. En del av detta kommer från verksamheten utskrivningsklara.

Johan Rutgersmark informerar om vilka rutiner som gäller vid utskrivning av patienter från sjukhus. En patient är utskrivningsklar om han eller hon av den behandlande läkaren inte längre bedöms behöva vård vid en enhet inom landstingets slutna hälso- och sjukvård. Hemrehabilitering är ett första alternativ vid utskrivning. Korttidsplatserna har rationaliserats men de finns kvar.

§10 Extra ärenden

Åsikten

Vi vill att kommunen ordnar ett informationsmöte för allmänheten om det nya äldreboendet, säger representant för Ryssby SPF.

Vid aprilsammanträdet ska Stefan Åberg, projektledare för Åsikten, informera rådet om Åsikten, säger ordföranden.

Biståndshandläggning

Johan Rutgersmark informerar om rutiner för biståndshandläggning. I enheten arbetar idag sex biståndshandläggare, ytterligare en handläggare ska anställas inom kort. Antalet ärenden är ca 3500-4000 per år. Biståndshandläggare har ansvar att följa upp ärende.

Äldres tandhälsa

Vi återkommer med det här ärendet till aprilsammanträdet.

Dedecare läkare

Det är en landstingsfråga, säger ordföranden. Vi bjuder in en representant från landstinget.

§11 Information om väntjänsten

Väntjänsten i kommunen behöver utvecklas. Därför satsar vi extra resurser på väntjänsten under det kommande året, säger Annika Petersson. Eva Svensson kommer att arbeta som samordnare för väntjänsten ca 6 timmar i veckan. Väntjänsten ska även i fortsättningen vara kopplad till dagcentralerna.

Vi behöver fler frivilliga som engagerar sig i väntjänsten.

§12 Fixartjänsten

Ljungby kommun har infört en fixartjänst för att öka tryggheten för dem som är lite äldre (+65 år) eller har en funktionsnedsättning. Fixartjänsten är ett samarbete mellan räddningstjänsten och socialförvaltningen i Ljungby kommun.

När fixartjänsten är hemma hos den som behöver fixartjänst gör personalen samtidigt en kontroll av säkerhet i hemmet.

Fixartjänsten utförs i hela Ljungby kommun.

§13 Information om hemplaneringsteam

Den 1 mars kommer ett hemplaneringsteam att börja arbeta inom äldreomsorgen i Ljungby kommun. Teamet består av olika yrkesgrupper som biståndshandläggare, sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, hemtjänstpersonal.

Ljungby kommun har under ett par år provat modellen med hemrehabilitering. Det har visat sig att de som fått rehabilitering i hemmet har känt en ökad trygghet och bättre livskvalitet samtidigt som deras funktionsförmåga blivit bättre.

§14 Rådets och arbetsutskottets

Redovisning av protokoll från rådets sammanträde den 14 november 2011 samt arbetsutskottets sammanträde den 30 januari 2012.

§15 Äldrerådens protokoll

Redovisning av protokoll från mötet med äldrerådet i Ryssby den 18 oktober 2011.