Din position: Hem > Stockholms stad > Äldrenämnden > Sammanträde 2010-06-08

Sammanträde 2010-06-08

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stora Konferensen, Swedenborgsgatan 20, Södra station.

3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 4/2010-05-11

4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

6 Landstingsrevisorernas granskning av samverkan med kommunerna inom vård och omsorg

Svar på skrivelse av Catarina Carbell (S), Berit Bornecrantz Dias (V) och
Eivor Karlsson (MP)
Dnr 104-115/2010
Handläggare: Ulla Fredriksson Tel. 508 36 216

7 Framtida Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och Medicinskt ansvarig rehabilitering (MAR) organisation i Stockholms stads äldreomsorg

Dnr 105-51/2010
Handläggare: Ulla Fredriksson Tel. 508 36 216

8 Granskning av profilboende för äldre personer med psykiska funktionsnedsättningar; Serafens vård- och omsorgsboende

9 Granskning av profilboende för äldre personer med psykiska funktionsnedsättningar; Guldbröllopshemmet vård- och omsorgsboende

DNR 113-170/2010
Handläggare: Inger Lisslö Tel. 508 36 224

10 Granskning av profilboenden för äldre personer med psykiska Funktionsnedsättningar; Linnègårdens vård- och omsorgsboende

11 Revidering av riktlinjer för köhanteringssystem för vård- och omsorgsboenden inom äldreomsorgen

12 Uppföljning av ramavtal om enstaka platser, stadens vård- och omsorgsboende för äldre, hemtjänst i kommunal och privat regi samt ledsagning och avlösning enligt LSS och SoL; år 2009

DNR 113-172/2010
Handläggare: Margareta Venizelos Tel. 508 36 206
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Förlängning av projektet "Anhörig/närståendestöd till äldre och långvarigt sjuka polacker" för år 2010 och 2011

Ansökan om projektbidrag för Polska seniorklubben i Stockholm
DNR 420-132/2010
Handläggare: Staffan Halleskog Tel. 508 36 203

14 Projektansökan från FUB i Stockholm

DNR 420-155/2010
Handläggare: Staffan Halleskog Tel. 508 36 203
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Införande av rökfri arbetstid inom äldreförvaltningen

DNR 305-169/2010
Handläggare: Staffan Halleskog Tel. 508 36 203
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Revisionsberättelse för Äldrenämnden för år 2009

17 Anmälan av Patientnämndens årsrapport för 2009

18 Upphandling av privata utförare till valfrihetssystemet för dagverksamhet

DNR 121-77/2010
Handläggare: Christina Österling Tel. 508 36 214

OBS!
Sekretess gäller enligt 19:3 OSA (tidigare 6:2 SekrL)

19 Anmälan av månadsrapport för tiden t.o.m. den 31 maj 2010

DNR 201-72/2010
Handläggare: Staffan Halleskog Tel. 508 36 203
(Dukas)

20 Protokoll från äldrenämndens handikappråd 05/2010-06-01

(Utsändes per e-post och dukas)

21 Protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd 05/2010-06-01

(Utsändes per e-post och dukas)

22 Postlista per den 24 maj 2010

23 Förvaltningschefens information

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (134 kb)

§1 Närvarande

Noteras närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare.

§2 Val av justerare

Ledamoten Olle Andretzky (M) utses att tillsammans med vice ordföranden Leif Rönngren (S) justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokollsjustering

Anmäls att äldrenämndens protokoll 4/2010-05-11 justerats 2010-05-21 med den ändringen att på sid. 1 ska det stå att ledamoten Norma Aranda de Gutiérrez (S) deltog i sammanträdet.

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs med godkännande av ändringen till handlingarna.

§4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

Vice ordföranden Leif Rönngren m.fl. (S) tar upp ett brev angående föreningen Finska Pensionärernas Dagcenter i Stockholm, daterat 2010-06-07 (dnr 420-186/2010), som har inlämnats strax före sammanträdet.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner dagordningen och överlämnar brevet till förvaltningen för beredning.

§5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

§6 Landstingsrevisorernas granskning av samverkan med kommunerna

Svar på skrivelse av Catarina Carbell (S), Berit Bornecrantz Diaz (V) och Eivor Karlsson (MP)

Ärende

Föreligger ärende dnr 104-115/2010

Yrkanden

Vice ordföranden Leif Rönngren m.fl. (S), ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) och ledamoten Eivor Karlsson (MP) yrkar bifall till gemensamt förslag till beslut.

Ledamoten Olle Andretzky m.fl. (M), ledamoten Helen Jäderlund Eckardt (FP) och tjänstgörande ersättaren Carina Franke (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Vice ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner majoritet för M, FP och KD yrkande.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen från S, V och MP.

Reservation S och MP:

Mot beslutet reserverar sig vice ordföranden Leif Rönngren m.fl. (S), ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) och ledamoten Eivor Karlsson (MP) med hänvisning till gemensamt yrkande:

”Vi yrkar att äldrenämnden beslutar

Att överlämna skrivelse och svar till kommunstyrelsen och fullmäktige för uppföljning och åtgärd samt

Att därutöver anföra följande:

God samverkan, bra relationer och ett väl uppbyggt kontaktnät mellan olika huvudmän är en utav grunderna för en god kvalité. Äldreförvaltningens svar på skrivelsen visar på stora problem och att samverkan i huvudsak inte fungerar.

Det är oacceptabelt at det inte finns lokala ÖK mellan de olika huvudmännen. I de fall det finns upprättade samverkansavtal måste också innehållet i dessa och hur huvudmännen tillsammans försöker lösa de vardagsproblem som kan tänkas dyka upp. Det handlar om rutiner och dagordningar som är så konkreta att samverkan leder till förändring och förbättring.”

§7 Framtida Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och Medicinskt ansvarig rehabilitering (MAR) organisation i Stockholms stads äldreomsorg

Ärende

Föreligger ärende dnr 105-51/2009

Yrkanden

Vice ordföranden Leif Rönngren m.fl. (S) med instämmande från övriga ledamöter och tjänstgörande ersättare yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Olle Andretzky m.fl. (M), ledamoten Helen Jäderlund Eckardt (FP) och tjänstgörande ersättaren Carina Franke (KD) anmäler ett gemensamt särskilt uttalande.

Vice ordföranden Leif Rönngren m.fl. (S), ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) och ledamoten Eivor Karlsson (MP) anmäler ett gemensamt särskilt uttalande.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande,

överlämnar det till kommunstyrelsen med förslag att kommunstyrelsen

föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till framtida MAS och MAR organisation i Stockholms stads äldreomsorg i enlighet med tjänsteutlåtandet.

Särskilt uttalande KD, M och FP:

God och säker vård och omsorg är central för välmåendet av våra äldre och MAS/MAR är en nyckel för att kunna tillse detta.

MAR har funnits på försök i Stockholms stad och av uppföljningarna framgår att rehabiliteringsfrågorna genom MAR kommit mera i fokus och att den enskildes behov av rehabilitering blivit förtydligat. Försöket har visat att det finns ett behov av den kompetens som en MAR-funktion tillför verksamheten, och därför är vi glada att äldrenämnden nu kan föreslå en MAS- och MAR-organisation i syfte att permanenta MAR-funktionen.

MAS/MAR bör ha en fristående men central placering i organisationen. Det är mycket angeläget att deras ställning i organisationen är oberoende vilket ger möjligheten att genomföra uppdraget på bästa sätt. Vi vill framhålla den stora betydelsen som både MAS och MAR har i äldreomsorgen och att behovet kvarstår även i framtiden.”

Särskilt uttalande S, V och MP:

“Nämnden anser det viktigt att MAR- och MAS-funktionen och dess ställning i den kommunala verksamheten klaras ut. I dagsläget är det däremot svårt att se vad som är den mest optimala organisationen. I förslaget har inte beaktats ett kommande eventuellt, efterlängtat, utökat hälso- och sjukvårdsansvar, dels för LSS-boende, dels för hemsjukvården. En annan viktig del att beakta är eventuella förändringar av ansvarsförhållanden eller ändrade organisatoriska gränser av de nuvarande stadsdelsnämndområdena, vilket skulle förändra förutsättningarna för MAR- och MAS-organisationen.

En annan viktig fråga att hantera i beslut om en ny organisation är hur erfarenhets- och informationsutbytet ska ske mellan stadens egna MAS/MAR och entreprenörernas och de privata utförarnas samt hur uppföljning och granskning av avtal ska ske när MAS inte är MAS för all verksamhet. Dessa frågeställningar behöver klaras ut innan ett slutgiltigt ställningstagande tas. Kommunen måste följa upp att arbetsområdet för MAS inte blir för omfattande utan att det finns förutsättningar för MAS:arna att utöva det medicinska ledningsansvaret. Den kommunala MAS:en bör i organisationen få en fristående placering i stadsdelsdirektörens ledningsansvar.

Det måste tydligt framgå, även om de privata utförarna har egen MAS och har rätt att agera som myndighet, att rapportering/information alltid ska delges den nämnd som har tillsynsansvaret för verksamheten. Ansvaret måste vara tydligt vad gäller den Mas som är kommunalt anställd som myndighetsbevakare då den funktionen är nämndens garant för att verksamheten bedrivs utifrån gällande lagar.”

§8 Granskning av profilboende för äldre med psykiska funktionsnedsättningar: Serafens vård- och omsorgsboende

Ärende

Föreligger ärende dnr 113-162/2010

Yrkanden
Vice ordföranden Leif Rönngren m.fl. (S) med instämmande från övriga ledamöter och tjänstgörande ersättare yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner granskningsrapporten och överlämnar den till Kungsholmens stadsdelsnämnd för ställningstagande till åtgärder med anledning av granskningen.

§9 Granskning av profilboende för äldre med psykiska funktionsnedsättningar: Guldbröllopshemmet vård- och omsorgsboende

Ärende

Föreligger ärende dnr 113-170/2010

Yrkanden
Vice ordföranden Leif Rönngren m.fl. (S) med instämmande från övriga ledamöter och tjänstgörande ersättare yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner granskningsrapporten och överlämnar den till Södermalms stadsdelsnämnd för ställningstagande till åtgärder med anledning av granskningen.

§10 Granskning av profilboende för äldre med psykiska funktionsnedsättningar: Linnégårdens vård- och omsorgsboende

Ärende

Föreligger ärende dnr 113-158/2010

Yrkanden
Vice ordföranden Leif Rönngren m.fl. (S) med instämmande från övriga ledamöter och tjänstgörande ersättare yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner granskningsrapporten och överlämnar den till Östermalms stadsdelsnämnd för ställningstagande till åtgärder med anledning av granskningen.

§11 Revidering av riktlinjer för köhanteringssystem för vård- och omsorgsboenden inom äldreomsorgen

Ärende

Föreligger ärende dnr 105-171/2010

Yrkanden
Vice ordföranden Leif Rönngren m.fl. (S) yrkar gemensamt med ledamoten Berit Bornecrants Dias (V) och ledamoten Eivor Karlsson (MP) återremiss av ärendet och i övrigt bifall till ett gemensamt förslag till beslut.

Ledamoten Olle Andretzky m.fl. (M), ledamoten Helen Jäderlund Eckardt (FP) och tjänstgörande ersättaren Carina Franke (KD) yrkar avslag till återremiss och i övrigt bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) anmäler eget särskilt uttalande.

Beslutsgång

Vice ordföranden ställer det gemensamma yrkandet från S, V och MP på återremiss av ärendet mot avslag och finner att Äldrenämnden beslöt att avslå återremissyrkandet. Alltså beslöt Äldrenämnden att avgöra ärendet i dag.

Reservation S, MP och V:

Mot beslutet reserverar sig vice ordföranden Leif Rönngren m.fl. (S), ledamoten

Berit Bornecrantz Dias (V) och ledamoten Eivor Karlsson (MP) till förmån för återremissyrkande.

Vice ordföranden ställer sen huvudförslagen i övrigt mot varandra och finner majoritet för KD, M och FP yrkande på bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

  1. Äldrenämnden godkänner äldreförvaltningens redovisning av vidtagna förbättringsåtgärder avseende köhanteringssystem för vård- och omsorgsboenden inom äldreomsorgen.

  1. Äldrenämnden godkänner äldreförvaltningens förslag till revidering av riktlinjer för köhanteringssystem för vård- och omsorgsboenden inom äldreomsorgen.

  1. Äldrenämnden överlämnar förslaget till revidering av riktlinjer för köhanteringssystem för vård- och omsorgsboenden inom äldreomsorgen till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige.

Reservation S, MP och V:

Mot beslutet reserverar sig vice ordföranden Leif Rönngren m.fl. (S), ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) och ledamoten Eivor Karlsson (MP) med hänvisning till gemensamt yrkande:

”Vi yrkar att äldrenämnden beslutar

Att återremittera ärendet för att åtgärda de brister som leder till att de äldres inflytande marginaliseras på grund av att de ekonomiska styrsystemen och vårdföretagens önskemål går före;

Att äldreförvaltningen i återremissen återkommer med förslag till förändringar och förbättringar utifrån en helhet, där även individperspektivet arbetas in;

Att därutöver anföra:

Efter den tydliga konsultrapporten om de brister och fel fokus som det befintliga köhanteringssystemet har förväntade nämnden sig en ordentlig genomgång och förändring av desamma. Det är tydligt att det i det borgerliga Stockholm är de privata utförarna och ekonomisystemen som sätts i första rummet och att de äldre i behov av stöd, vård och omsorg, och dess anhöriga kommer i andra hand. Om det är ett statiskt och hårt reglerat ekonomisystem som omöjliggör förändringar som skulle öppna upp för de äldres inflytande och delaktighet så är det där förändringarna måste göras.

Det är absurt att valfriheten i praktiken handlar om att få stå i kö, eller till och med tre köer, och att du i regelverket kan skriva på papper så att du får fortsätta stå i kö men inte få en plats att bo på. Nya blanketter tas fram och de äldre kan skriva bort sin rätt att få ett gynnande biståndsbeslut verkställt, sanktionsmöjligheten gäller inte. I återremissen ska förvaltningen också ta fram ett förslag om hur parboende ska kunna garanteras, och att servicehusen ska ingå i valfrihetssystemet.

Dessutom vill vi understryka vikten av att det så kallade icke-valsalternativet alltid måste vara ett kommunalt egenregi-alternativ, då det alltid är kommunens skyldighet att erbjuda äldreomsorg. Det är ganska naturligt att den som inte vill välja vill undvika i största möjliga mån att bli omflyttad p.g.a. förändringar i utbudet.”

Särskilt uttalande V:

Idealet vore att äldreomsorgen inom Stockholms stad höll så pass god kvalitet att det inte spelade någon roll inom vilken stadsdel eller enhet man bodde eller fick sin omsorg tillgodosedd. Valfrihet handlar lika mycket om att till exempel ha chansen att få ha kvar den omsorg man känner sig nöjd med, att kunna få bo kvar, att hyran inte chockhöjs, att pensionen räcker till det man önskar, att själv kunna påverka utformningen av sin omsorg, att få bo med sina nära och kära, att det finns tillräckligt med personal och att inte utsättas för ständiga omorganisationer.

Svårt sjuka personer i livets slutskede orkar inte med den här typen av “valfrihet” som i grunden inte alls är valfrihet utan ett slags tvång, i motsats till vad förvaltningen skriver. Att kompetens och lyhördhet skulle träda in då äldre inte orkar välja finns det ingen garanti för, är bara tomma ord än så länge. Vi vill se konkreta regler för detta.

Kommunstyrelsens pensionärsråds (KPR) uttalade i sitt protokoll från sammanträde den 4 maj nr 4/2010 att man erfar ett stort glapp mellan ord och handling i alliansens äldreomsorgspolitik. De exemplifierar vad de vill få omsatt i handling, t ex hur långt självbestämmande principen gäller. Den bristen ser vi i köhanteringssystemet.”

§12 Uppföljning av ramavtal om enstaka platser, stadens vård- och omsorgsboende för äldre, hemtjänst i kommunal regi och privat regi samt ledsagning och avlösning enligt LSS och SoL för år 2009

Ärende

Föreligger ärende dnr 113-172/2010

Yrkanden
Vice ordföranden Leif Rönngren m.fl. (S) yrkar, med instämmande från övriga ledamöter och tjänstgörande ersättare, bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Olle Andretzky m.fl. (M), ledamoten Helen Jäderlund Eckardt (FP) och tjänstgörande ersättaren Carina Franke (KD) anmäler ett gemensamt särskilt uttalande.

Äldrenämndens beslut

1. Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande, överlämnar det till kommunstyrelsen och föreslår kommunstyrelsen

att överlämna rapporten för 2009 till kommunfullmäktige.

2. Äldrenämnden överlämnar rapporten till Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden för kännedom.

Särskilt uttalande KD, M och FP:

Genomförda uppföljningar under 2009 visar i stort på väl fungerande verksamheter med god vård och omsorg. De utvecklingsområden som främst framkommer avser dokumentation, personalens kompetens avseende nutrition, livsmedelshygien och basala hygienrutiner. För att dessa områden skall förbättras krävs att personalens kompetens höjs.

Uppföljningarna med sammanfattande bedömningar och utvecklingsområden insänds årligen till äldreförvaltningen för en sammantagen rapport till äldrenämnden och kommunfullmäktige. Uppföljande stadsdelsförvaltning har angett tidsramarna för att åtgärder vidtas. Uppföljning av att åtgärder vidtagits har i många fall gjorts vid särskilda uppföljningsbesök, men allra senast görs avstämning vid nästkommande ordinarie besök. Vi vill här särskilt framhålla att åtgärder många gånger behöver vidtas både på enhetsnivå och på stadsdelsnämndsnivå och att detta verkligen tas på allvar så att inte samma brister återkommer år efter år. Avtals- och egenregiuppföljningarna utgör ett bra underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet inom äldreomsorgen.”

§13 Förlängning av projektet ”Anhörig-/närståendestöd till äldre och långvarigt sjuka polacker” för år 2010 och 2011

Ansökan om projektbidrag från Polska Seniorklubben i Stockholm

Ärende

Föreligger ärende dnr 420-132/2010

Yrkanden
Vice ordföranden Leif Rönngren m.fl. (S) yrkar, med instämmande från övriga ledamöter och tjänstgörande ersättare, bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden beslutar att avslå Polska Seniorklubbens ansökan om förlängning av projektbidrag för ”Anhörig-/närståendestöd till äldre och långvarigt sjuka polacker”.

§14 Projektansökan från FUB i Stockholm

Ärende

Föreligger ärende dnr 420-155/2010

Yrkanden
Vice ordföranden Leif Rönngren m.fl. (S) yrkar, med instämmande från övriga ledamöter och tjänstgörande ersättare, bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden avslår FUB:s ansökan om projektbidrag för fritidsaktiviteter för äldre personer med utvecklingsstörning.

§15 Införande av rökfri arbetstid inom Äldreförvaltningen

Ärende

Föreligger ärende dnr 305-169/2010

Yrkanden

Vice ordföranden Leif Rönngren m.fl. (S) yrkar gemensamt med ledamoten Berit Bornecrants Dias (V) och ledamoten Eivor Karlsson (MP) avslag till förvaltningens förslag till beslut och tar upp att det är ett verkställighetsärende och en facklig fråga eftersom kommunstyrelsen har den 24 mars 2010 beslutat att införa en rökfri arbetstid i Stockholms stads verksamheter (§ 8 Utlåtande 2010:43).

Ledamoten Olle Andretzky m.fl. (M), ledamoten Helen Jäderlund Eckardt (FP) och tjänstgörande ersättaren Carina Franke (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Vice ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner majoritet för

KD, M och FP yrkande på bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner föreliggande tjänsteutlåtande.

Rökfri arbetstid införs inom äldreförvaltningen från och med den 1 maj 2010.

Reservation S, MP och V:

Mot beslutet reserverar sig vice ordföranden Leif Rönngren m.fl. (S), ledamoten

Berit Bornecrantz Dias (V) och ledamoten Eivor Karlsson (MP) till förmån för avslagssyrkande:

" Vi anser att införandet av rökfri arbetstid är en verkställighetsfråga. Fullmäktige har beslutat att detta gäller samtliga verksamheter från och med den 1 maj 2010. Vi anser att frågan därför inte ytterligare behöver beslutas återigen. Dessutom retroaktivt. Arbetstidsfrågorna regleras i kollektivavtal. Genom tillämpning av detta hade frågan om rökfriarbetstid kunnat lösas istället för det förbud som fullmäktige nu beslutat ska gälla."

§16 Revisionsberättelse för Äldrenämnden för år 2009

Ärende

Föreligger ärendet dnr 201-149/2010

Yrkanden

Vice ordföranden Leif Rönngren m.fl. (S) yrkar, med instämmande från övriga ledamöter och tjänstgörande ersättare, bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och

överlämnar det till revisionskontoret som sitt yttrande över

”Revisionsberättelse för Äldrenämnden för år 2009” och ”Årsrapport 2009”.

§17 Anmälan av Patientnämndens årsrapport 2009

Ärende

Föreligger ärende dnr 108-126/2010

Yrkanden

Vice ordföranden Leif Rönngren m.fl. (S) yrkar, med instämmande från övriga ledamöter och tjänstgörande ersättare, bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) anmäler eget särskilt uttalande.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden lägger anmälan till handlingarna.

Särskilt uttalande från V:

”Årsrapporten från landstingets patientnämnd visar att antalet ärenden från Stockholms äldreomsorg har ökat från 65 till 86. Ökningen är kraftig även om antalet anmälningar totalt sett är få jämfört med de ärenden från landstinget som nämnden behandlar. Det är mycket alarmerande att felbehandlingar och bristande kompetens hos personal svarar för så stor del av anmälningarna. Det är viktigt att anmälningar gällande bristande kompetens följs upp centralt och inte endast behandlas som ett problem

för den enskilda arbetsplatsen.

Landstingets patientnämnd tar emot och behandlar bemötandefrågor och tillgänglighet. Stadens avtal med patientnämnden omfattar inte dessa frågor vilket är ett problem. De äldre personerna inom äldreomsorgen och deras anhöriga har inte samma möjligheter som inom sjukvården att vända sig till en opartisk instans inom staden med sina klagomål. Äldreombudsmannens verksamhet skulle kunna byggas ut till något motsvarande patientnämnden. Men då krävs att äldreombudsmannen får utökade resurser. Ett alternativ är att avtalet med landstinget byggs ut till att omfatta även tillgänglighet och bemötandefrågor.”

§18 Upphandling av privata utförare till valfrihetssystemet för dagverksamhet

Ärende

Föreligger ärende dnr 121-77/2010

Sekretess enligt 19:3 OSA (tidigare 6:2 SekrL)

Yrkanden

Vice ordföranden Leif Rönngren m.fl. (S) yrkar gemensamt med ledamoten Berit Bornecrants Dias (V) och ledamoten Eivor Karlsson (MP) återremiss av ärendet och i övrigt bifall till ett gemensamt förslag till beslut.

Ledamoten Olle Andretzky m.fl. (M), ledamoten Helen Jäderlund Eckardt (FP) och tjänstgörande ersättaren Carina Franke (KD) yrkar avslag till återremiss och i övrigt bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Vice ordföranden ställer det gemensamma yrkandet från S, V och MP på återremiss av ärendet mot avslag och finner att Äldrenämnden beslöt att avslå återremissyrkandet. Alltså beslöt Äldrenämnden att avgöra ärendet i dag.

Reservation S, MP och V:

Mot beslutet reserverar sig vice ordföranden Leif Rönngren m.fl. (S), ledamoten

Berit Bornecrantz Dias (V) och ledamoten Eivor Karlsson (MP) till förmån för återremissyrkande.

Vice ordföranden ställer sen huvudförslagen i övrigt mot varandra och finner majoritet för KD, M och FP yrkande på bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

  1. Äldrenämnden godkänner förfrågningsunderlag för upphandling av privata utförare till valfrihetssystemet för dagverksamhet.

  1. Äldrenämnden uppdrar åt äldreförvaltningens direktör att genomföra annonsering, godkänna leverantörer, förvalta avtal samt göra smärre rättningar och justeringar av förfrågningsunderlag och avtal.

Reservation S, MP och V:

Mot beslutet reserverar sig vice ordföranden Leif Rönngren m.fl. (S), ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) och ledamoten Eivor Karlsson (MP) med hänvisning till gemensamt yrkande:

”Vi yrkar att äldrenämnden beslutar

Att återremittera ärendet med hänsyn till nedan förslag till kompletteringar och ändringar;

Att därutöver anföra följande:

I detta ärende hänvisas till vårt ställningstagande vid hanteringen i kommunfullmäktige av införande av ”valfrihetssystem” för dagverksamhet.

Trots ställningstagandet vill vi i sakfrågan framföra förslag till kompletteringar och förändringar av förfrågningsunderlaget:

För det första ska texterna enligt bilaga och de fackliga organisationernas yrkande, ”Uppförandekoder för leverantörer” arbetas in i underlagets texter i syfte att främja sociala och etiska skyldigheter i arbetslivet.

I förfrågningsunderlaget under 1.9.10 om "Allmänhetens rätt till insyn" står det att utföraren ska ge allmänheten insyn i verksamheten på det sätt som stadgas i 3 kap.

19 § kommunallagen, vilket innebär att staden har rätt att begära ut material från utföraren som kan var av intressant för medborgarna att ta del av. Detta ska kompletteras med en skrivning om att meddelarfriheten ska gälla alla verksamheter som nu blir aktuella genom denna upphandling.

Under 1.6.21 står det att den enskilde ska veta vart han/hon ska vända sig med synpunkter och klagomål och att det ska finnas rutiner för handläggning av anmälan

av missförhållande i omsorgen, att det ska finnas ett system för klagomålshantering och att det ska kunna redovisas vilka åtgärder som vidtagits. Här behövs en tydligare skrivning om att synpunkter och klagomål ska lämnas till oberoende instans utan

att omsorgsgivaren har rätt att få kännedom om vem som lämnat klagomålen.

Härutöver ska förutom sedvanlig kontroll och uppföljning, även ägarna bakom de aktuella företagen granskas, detta ansvar åligger äldreförvaltningen genom direktören

i enlighet med skrivningarna i sekretessärendet.”

§19 Anmälan av månadsrapport för tiden t.o.m. den 31 maj 2010

Ärende

Föreligger ärende dnr 201-72/2010

Yrkanden

Vice ordföranden Leif Rönngren m.fl. (S) yrkar, med instämmande från övriga ledamöter och tjänstgörande ersättare, bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner månadsrapporten för Äldrenämnden för tiden t.o.m. den 31 maj 2010.

§20 Protokoll från äldrenämndens handikappråd 5/2010-06-01

§21 Protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd 5/2010-06-01

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§22 Anmälan av postlista per den 24 maj 2010

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§23 Förvaltningschefens information

  • Gunnel Rohlin informerar om Äldreomsorgsdagarna på Stockholmsmässan i Älvsjö 28-29 oktober 2010 och delar ut programmet.

Vice ordföranden föreslår att på nämndens bekostnad får gå två politiker per blocket, sammanlagt fyra personer från Äldrenämnden.

Äldrenämnden beslutar enligt förslaget att två politiker från alliansen (M, KD och FP) och två politiker från oppositionen (S, V och MP) får delta i Äldreomsorgsdagarna 28-29 oktober 2010 på nämndens bekostnad.

§24 Övriga frågor

  • Leif Rönngren informerade om brevet angående föreningen Finska Pensionärernas Dagcenter i Stockholm, daterat 2010-06-07, som har inlämnats strax före sammanträdet. Gunnel Rohlin kompletterade med bakgrundsinformation om föreningens verksamhet.

  • Utväxlas sommarhälsningar och tack för gott samarbete under det gångna halvåret.