Din position: Hem > Stockholms stad > Äldrenämnden > Sammanträde 2016-04-19

Sammanträde 2016-04-19

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stadshuset, Bråvallasalen

3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 3/2016-03-22

4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

6 Förvaltningschefens information/presentation

- Presentation av ärenden gällande verksamhetsuppföljning och kvalitetsobservationer / AnnMarie Ståhl, avd.chef

BESLUTSÄRENDEN:

7 Remiss av regeringens Betänkandet SOU 2016:2 Effektiv vård"

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 110-389/2016, för yttrande senast 2016-04-20
Dnr 150-360/2016
Handläggare: Christina Malmqvist Tel. 508 36 222
Omedelbar justering

8 Rekommendation att anta Överenskommelse mellan landstingets hälso- och sjukvårdsförvaltningen, juridisk person för bårhus inom Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län ang. omhändertagande av avlidna

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 111-414/2016, för yttrande senast 2016-04-29
Dnr 150-393/2016
Handläggare: Christina Malmqvist Tel. 508 36 222

9 Uppföljning av vård och omsorgsboende, hemtjänst, servicehus och dagverksamhet 2015

10 Sammanställning av kvalitetsobservationer 2015

Dnr 410-434/2016
Handläggare: Lisbeth Hagman Tel. 508 36 217
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Svar på skrivelse om avslag och överklaganden på ansökningar om äldreboende från Sofia Modigh (KD), Dennis Wedin m.fl. (M) och Ann-Katrin Åslund (L förut FP)

12 Införande av samordnad vårdplanering via videoteknik

Dnr 350-398/2016
Handläggare: Lena Carling Tel. 508 36 224
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

ANMÄLNINGSÄRENDEN

13 Anmälningsärende The Nordic Independent Living Challenge

Dnr 720-344/2016
Handläggare: Maria Kleine Tel. 508 36 246
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Information angående projektet Thematic Network on Innovation för Age-Friendly Environments (AFE-INNOVNET)

Dnr 720-359/2016
Handläggare: Maria Kleine Tel. 508 36 246
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Anmälan av ekonomisk månadsrapport för äldrenämnden för mars 2016

Dnr 122-46/2016
Handläggare: Patrik Simonsson Tel. 508 36 250
(Utsändes senare per e-post)

16 Anmälan av delegationsbeslut för kvartal 1 2016

Dnr 111-459/2016
Handläggare: Patrik Simonsson Tel. 508 36 250
(Utsändes senare per e-post)

17 Anmälan av branschrådets protokoll från möte den 18 mars 2016

18 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) från sammanträde den 11 april 2016 (Utsändes senare per e-post)

19 Anmälan av protokoll från socialnämndens, äldrenämndens och överförmyndarnämndens gemensamma råd för funktionshinderfrågor från sammanträde den 14 april 2016 (Utsändes senare per e-post)

20 Anmälan av postlista för tiden 1-31 mars 2016

§1 Genomgång av närvaro

§3 Anmälan av protokollsjustering

§4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

§5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

§6 Förvaltningschefens information

§7 Remiss av regeringens Betänkandet "Effektiv vård" SOU 2016:2

§8 Rekommendation att anta överenskommelse mellan Stockholms läns landstings hälso- och sjukvårdsförvaltning, bårhusen inom Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående omhändertagande av avlidna

§10 Sammanställning av kvalitetsobservationer 2015

§11 Svar på skrivelse "Om avslag och överklaganden på ansökningar om äldreboenden" från vice ordf. Sofia Modigh (KD), ledamoten Dennis Wedin m.fl. (M) och ledamoten Ann-Katrin Åslund (L)

§12 Införande av samordnad vårdplanering via videoteknik

§13 Anmälningsärende om The Nordic Independent Living Challenge

§14 Information angående projektet Thematic Network om Innovation för Age-Friendly Environments (AFE-INNOVNET)

§15 Anmälan av ekonomisk månadsrapport för äldrenämnden för mars 2016 med årsprognos

§16 Anmälan av tjänstemannabeslut i delegation för kvartal 1 2016 enligt ärendegrupp 2.8-2.10 Ekonomi och upphandling

§18 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) från den 11 april 2016

§19 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor gemensamt för socialnämnden, äldrenämnden och överförmyndarnämnden från sammanträde den 14 april 2016

§20 Anmälan av postlista för tiden 1 -­ 31 mars 2016