Din position: Hem > Stockholms stad > Äldrenämnden > Sammanträde 2016-09-20

Sammanträde 2016-09-20

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stadshuset, Bråvallasalen

3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 6/2016-06-14

4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

6 Förvaltningschefens information

Presentation/inspektören Erika Rödehake:
- Inspektörernas rapport för två första tertialer 2016 (bilaga till ärendet § 7 Tertialrapport 2)
- Inspektörernas kartläggning av brukarnas möjlighet att påverka maten och måltiden på vård- och omsorgsboenden (ärendet § 15)
Båda presentationer tar ca 20 min.

BESLUTSÄRENDEN:

7 Tertialrapport 2 för äldrenämnden för år 2016

Dnr 122-641/2015
Handläggare: Anders Håkansson och Patrik Simonsson Tel. 508 36 222
Omedelbar justering

8 Svar på remiss av SOU 2016:15 "Arbetsklausuler och sociala hänsyn i offentlig upphandling"

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 110-1212/2016, för yttrande senast 2016-09-19
Dnr 150-633/2016
Handläggare: Anita Cronholm Tel. 508 36 247
Omedelbar justering

9 Svar på remiss Motion om äldreomsorg efter behov - från Dennis Wedin (M)

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 106-686/2016, för yttrande senast 2016-09-29
Dnr 150-520/2016
Handläggare: Linda Melin Tel. 508 36 221

12 Svar på remiss av KSL rekommendation att anta "Samverkan mellan länets kommuner och lärosäten med vårdutbildningar på högskolenivå"

13 Svar på remiss av Strategi och riktlinjer för hantering av fordon för kommunkoncernen Stockholms stad

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 129-1092/2016, för yttrande senast 2016-10-03
Dnr 150-575/2016
Handläggare: Patrik Simonsson Tel. 508 36 250

14 Svar på remiss Internationell strategi för Stockholms stad

15 Kartläggning av brukarnas möjlighet att påverka maten och måltiden på vård- och omsorgsboenden

Dnr 430-416/2016
Handläggare: Erika Rödenhake Tel. 508 36 285

16 Sammanställning över ej verkställda beslut enlig 4 kap 1 § Socialtjänstlagen (SoL) för kvartal 2 2016

17 Upphandling av larmmottagningsprogram för Stockholms trygghetsjour

Dnr 240-545/2016
Handläggare: Annelie Svensson Tel. 508 36 227
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Tilldelning i förnyad konkurrensutsättning från ramavtalet "Utrednings- och prognostjänster samt verksamhetsstatistik, delområde B1"

Dnr 242-579/2016
Handläggare: Maria Kleine Tel. 508 36 246
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Sammanträdestider 2017 för äldrenämnden

Dnr 111-632/2016
Handläggare: Barbara Ahlmark Tel. 508 36 204
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Kvalitetsmärkning av demenskompetens i Stockholms stad- pilotstudie

Dnr 330-560/2016
Handläggare: Tove Arner Tel. 508 36 220
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

ANMÄLNINGSÄRENDEN

21 Utveckling inom demensområdet - specialiserade hemtjänstgrupper och multiprofessionella team år 2016

Dnr 340-44/2016
Handläggare: Lotta Olofsson
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Redovisning av insatser gällande utveckling av anhörigstöd

Dnr 540-629/2016
Handläggare: Linda Melin Tel. 508 36 221
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Anmälan av kontorsyttrande angående remissen av Boverkets rapport 2014:38 Översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m.

Remiss från kommunstyrelsen, KS dnr 110-1185/2016, för yttrande senast 2016-09-19
Dnr 150-634/2016
Handläggare: Marita Åkersten Tel. 508 36 215

24 Anmälan av en rapport från Äldrecentrum "Idéburen äldreomsorg i Stockholms stad" (dnr 730-563/2016)

25 Anmälan av ekonomisk månadsrapport för juli 2016

Dnr 122-420/2016
Handläggare: Patrik Simonsson Tel. 508 36 250
(Utsändes senare per e-post)

26 Anmälan av delegationsbeslut för kvartal 2 2016 inom ärendegrupp 2.8-2.10 och ärendegrupp 3.16 enligt förteckning

Dnr 111-459/2016 och dnr 111-552/2016

27 Anmälan av branschrådets protokoll från sammanträde den 2 september 2016

28 Anmälan av KPR:s egna yttranden till kommunstyrelsen angående remisserna

a/ Delrapport från Äldreboendeutredningen (dnr 150-559/2016)
b/ Program till stöd för anhöriga 2017-2020 (Utsändes senare per e-post)

29 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) från sammanträden den 2 augusti och den 13 september 2016

(Protokollet från den 13 september utsändes senare per e-post)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

30 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor från sammanträde den 30 maj 2016

31 Anmälan av protokoll från gemensamt FH-råd från sammanträden den 18 augusti och den 15 september 2016

(Protokollet från den 15 september utsändes senare per e-post)

32 Postlista för tiden mellan 2016-06-01 och 2016-08-31

§1 Genomgång av närvaro

§3 Anmälan om protokollsjustering

§4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

§5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

§6 Förvaltningschefens information

§13 Remiss om Strategi och riktlinjer för hantering av fordon för kommunkoncernen Stockholms stad

§15 Kartläggning av brukarnas möjlighet att påverka maten och måltiden på vård- och omsorgsboenden

§16 Anmälan av rapportering över ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1§ Socialtjänstlagen för kvartal 2 2016

§17 Upphandling av larmmottagningsprogram för Stockholms Trygghetsjour

§18 Tilldelning i förnyad konkurrensutsättning från ramavtalet "Utrednings- och prognostjänster samt verksamhetsstatistik, delområde B1"

§19 Sammanträdestider för äldrenämnden 2017

§20 Kvalitetsmärkning av demenskompetens i Stockholms stad ­ pilotstudie

§21 Utveckling inom demensområdet ­ specialiserade hemtjänstgrupper och multiprofessionella team 2016

§22 Redovisning av insatser gällande utveckling av anhörigstöd

§23 Anmälan av kontorsyttrande angående remissen av Boverkets rapport 2014:38 "Översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m."

§24 Anmälan om rapporten från stiftelsen Äldrecentrum: "Idéburen äldreomsorg i Stockholms stad"

§25 Anmälan om ekonomisk månadsrapport med årsprognos för äldrenämnden för juli 2016

§26 Anmälan av delegationsbeslut för kvartal 2 2016 inom ärendegrupp 2.8-2.10 och ärendegrupp 3.16 enligt förteckning

§27 Anmälan av branschrådets minnesanteckningar från sammanträde den 2 september 2016

§28 Anmälan av kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) egna yttranden angående remisser

§29 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) från sammanträden den 2 augusti 2016 och den 13 september 2016

§30 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor från sammanträde den 30 maj 2016

§31 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor gemensamt för socialnämnden, äldrenämnden och överförmyndarnämnden från sammanträden den 18 augusti 2016 och den 15 september 2016

§32 Anmälan av postlista för tiden mellan den 1 juni 2016 och den 31 augusti 2016