Din position: Hem > Stockholms stad > Äldrenämnden > Sammanträde 2018-03-27

Sammanträde 2018-03-27

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stadshuset, Bråvallasalen

3 Anmälan av protokollsjustering

a/ ÄN 2/2018-02-20 b/ extra sammanträde 3/2018-03-06

4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

6 Förvaltningschefens information/presentation

- Presentation av handlingsplanen för en förbättrad arbetssituation
Avd.chefen Raili Karlsson / ca 20 min

BESLUTSÄRENDEN:

7 Underlag till budget för år 2019 med inriktning för 2020 och 2021 (Treåring)

Dnr 1.2.1-132/2018
Handläggare: Anders Håkansson
Omedelbar justering

9 Remiss Äldreombudsmannens rapport 2017

Remiss från kommunstyrelsen, KFKS dnr 152-1814/2017, för yttrande senast 2017-03-26
Dnr 1.6-84/2018
Handläggare: Maria Kleine
Omedelbar justering

11 Remiss Motion av Jonas Naddebo m.fl. (C) om mer kultur för äldre

Remiss från kommunstyrelsen, KFKS dnr 106-1857/2017, för yttrande senast 2017-03-28
Dnr 1.6-88/2018
Handläggare: Git Skog
Omedelbar justering

12 Central entreprenadavtal avseende Årsta vård- och omsorgsboende

Ställningstagande om förlängning av pågående avtal
Dnr 5.1.2-125/2018
Handläggare: Barbro Karlsson
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Central entreprenadupphandling av vård- och omsorgsboenden 2019

Förslag till vård- och omsorgsboenden att ingå i kommande central upphandling av
entreprenaddrift
Dnr 5.1.2-125/2018
Handläggare: Barbro Karlsson
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Uppföljning av vård och omsorgsboende, hemtjänst, servicehus och dagverksamhet 2017"

15 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

16 Revidering av Stockholms stads handlingsplan för att förbättra arbetssituationen för socialsekreterare och biståndshandläggare

(Ärendet tagits fram gemensamt med socialnämnden)
Dnr 3.5-286/2018
Handläggare: Anette Strömberg

17 Fördelning av stimulansbidrag för år 2018

Dnr 3.4-42/2018
Handläggare: Marita Åkersten
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Redovisning av stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen år 2017

19 Skrivelse om behov av revidering av riktlinjer för bidrag till ideella organisationer inom stadens äldreomsorg

Svar på skrivelse från vice ordf. Erik Slottner (KD), led. Dennis Wedin m.fl.
(M), tjg. ers. Johan Hjelm (L) och med stöd öd av ers. Alfred Askeljung (C)
Dnr 1.6-81/2018
Handläggare: Git Skog
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Rapportering av sammanställning över ej verkställda beslut enligt 4 kap 1§ SoL för kvartal 4 år 2017

ANMÄLNINGSÄRENDEN

21 Redovisning av brukarundersökning inom äldreomsorgen 2018

22 Anmälan av ekonomisk månadsrapport för januari-februari 2018

23 Anmälan av delegationsbeslut enligt ärendegrupp 2.11.1-2.11.2 enligt delegationsförteckning

24 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) från sammanträde den 20 mars 2018 (Utsändes senare per e-post)

25 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor från sammanträde den 5 februari 2018 och den 19 mars 2018

26 Anmälan av protokoll från det gemensamma för socialnämnden, äldrenämnden och överförmyndarnämnden råd för funktionshinderfrågor från sammanträde den 15 februari 2018 och 22 mars 2018

27 Postlista för 1-28 februari 2018

§1 Genomgång av närvaro

§3 Anmälan om protokollsjustering

§4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

§5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

§6 Förvaltningschefens information

§7 Underlag för budget 2019 med inriktning för 2020 och 2021

§12 Central entreprenadavtal avseende Årsta vård- och omsorgsboende

§13 Central entreprenadupphandling av vård- och omsorgsboenden 2019

§14 Uppföljning av vård- och omsorgsboende, hemtjänst, servicehus och dagverksamhet 2017

§16 Revidering av Stockholms stads handlingsplan för att förbättra arbetssituationen för socialsekreterare och biståndshandläggare för åren 2016-2018

§17 Fördelning av stimulansbidrag för år 2018

§18 Redovisning av stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen för år 2017

§19 Skrivelse om behov av revidering av riktlinjer för bidrag till ideella organisationer inom stadens äldreomsorg

§20 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1§ socialtjänstlagen för kvartal 4 år 2017

§22 Anmälan av ekonomisk månadsrapport med prognos för januari-februari 2018

§23 Anmälan av delegationsbeslut enligt ärendegrupp 2.11.1-2.11.2 i delegationsförteckning

§24 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) sammanträde den 20 mars 2018

§25 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor från sammanträde den 5 februari 2018 och den 19 mars 2018

§26 Anmälan av protokoll från det gemensamma för socialnämnden, äldrenämnden och överförmyndarnämnden råd för funktionshinderfrågor från sammanträden den 15 februari 2018 och den 22 mars 2018

§27 Anmälan av postlistan för 1-28 februari 2018