Din position: Hem > Stockholms stad > Äldrenämnden > Sammanträde 2018-04-17

Sammanträde 2018-04-17

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stadshuset, Bråvallasalen

3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 4/2018-03-27

(Protokollet utsändes senare med e-post)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

6 Förvaltningschefens information/presentation

- Presentation av Boendeplan för år 2019 med utblick mot 2040 av strategen Hanna Markkula / ca 20 min

BESLUTSÄRENDEN:

7 Remiss Stockholms stads riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter

8 Remiss Stockholms stads strategi för romsk inkludering 2018-2022

10 Remiss Ändring i reglementen för vissa facknämnder samt stadsdelsnämnderna

11 Remiss Reviderat idrottspolitiskt program 2018-2022

12 Boendeplan för år 2019 med utblick mot 2040

13 Uppdragsbeskrivning för stadsdelsnämnder och stadsdelsnämndernas verksamhet, hemtjänst i ordinärt boende

14 Fördelning av medel i projekt "Ungdomsbesök på vård- och omsorgsboenden" för år 2018

15 Reviderade riktlinjer för bidragsgivning till ideella organisationer

ANMÄLNINGSÄRENDEN

16 Anmälan av ekonomisk månadsrapport för mars 2018

Dnr 1.2.2-131/2018
Handläggare: Anders Håkansson (Utsändes senare per e-post)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Anmälan av ekonomiska delegationsbeslut för kvartal 4 2017 enligt ärendegrupp 2.8-2.10 i delegationsförteckning

Dnr 1.1.1-532/2017
Handläggare: Anders Håkansson

18 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) från sammanträde den 10 april 2018

(Utsändes senare per e-post)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor från sammanträde den 19 mars 2018

20 Anmälan av protokoll från det gemensamma för socialnämnden, äldrenämnden och överförmyndarnämnden råd för funktionshinderfrågor (FH-rådet) från sammanträde den 22 mars och 12 april 2018

21 Postlista för 1-31 mars 2018

§1 Genomgång av närvaro

§3 Anmälan om protokollsjustering

§4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

§5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

§6 Förvaltningschefens information

§13 Uppdragsbeskrivning för stadsdelsnämndernas verksamhet, hemtjänst i ordinärt boende

§14 Fördelning av medel i projekt "Ungdomsbesök på vård- och omsorgsboenden" för år 2019

§16 Anmälan av ekonomisk månadsrapport för äldrenämnden för tiden januari- mars 2018

§17 Anmälan av ekonomiska delegationsbeslut enligt ärendegrupp 2.8.1-2.10 i delegationsförteckning för kvartal 4 år 2017

§18 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) sammanträde den 10 april 2018

§19 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor från den 19 mars 2018

§20 Anmälan av protokoll från det gemensamma för socialnämnden, äldrenämnden och överförmyndarnämnden råd för funktionshinderfrågor från sammanträden den 22 mars 2018 och den 12 april 2018

§21 Anmälan av postlistan för 1-31 mars 2018