Din position: Hem > Stockholms stad > Äldrenämnden > Sammanträde 2020-09-29

Sammanträde 2020-09-29

Datum
Klockan
16:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 6/2020-08-25

4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare (Dukas eller utgår)

6 Förvaltningschefens information /presentation

BESLUTSÄRENDEN:

7 Tertialrapport 2 2020 för Äldrenämnden

Dnr 1.2.2-368/2020
Handläggare: Anders Håkansson

8 Revidering av riktlinjer för handläggning inom socialtjänstens äldreomsorg

9 Skrivelse om riktade inspektioner i hemtjänsten

Svar på skrivelse från Lisa Ahlstrand m.fl.(S)
Dnr 1.6-337/2020
Handläggare: Marjo Tuomi

10 Skrivelse om vilka åtgärder har eller planerar äldrenämndens förvaltning göra för att utreda de faktiska omständigheterna kring smittspridningen av coronaviruset, covid-19

12 Motion om tryggare anställningar och goda arbetsvillkor ger bättre välfärd och säkrare verksamheter

Svar på remiss från kommunstyrelsen av motion av Karin Wanngård (S), dnr KS 2020/681
Dnr 1.6-340/2020
Handläggare: Kicki Elofsson

13 Motion om att utöka stödet till organisationen Volontärbyrån

Svar på remiss från kommunstyrelsen av motion av Peter Wallmark (SD) dnr KS 2020/712.
Dnr 1.6-385/2020
Handläggare: Anita Cronholm

14 Motion om att tillgängliggöra demokratin

Svar på remiss från kommunstyrelsen av motion av Alexandra Mattsson Åkerström och Robert Mjörnberg, båda (V), dnr KS 2020/766
Dnr 1.6-365/2020
Handläggare: Anders Håkansson

15 Remiss av Överenskommelse Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län - IT-stöd inom förvaltningsobjektet ”Samverkan vid vårdövergångar” inför nytt IT-stöd för utskrivning från sluten hälso - och sjukvård

16 Remiss av Nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård (SOU 2020:36) – ett system, många möjligheter

Svar på remiss från kommunstyrelsen , Dnr KS 2020/975
Dnr 1.6-478/2020
Handläggare: Christina Malmqvist
Omedelbar justering

17 Revidering av tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem inom äldreomsorgens vård - och omsorgsboenden

19 Redovisning av beslut och analys av domar - särskilt boende 2019

Dnr 4.1-360/2020
Handläggare: Hanna Markkula
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

ANMÄLNINGSÄRENDEN

20 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) från sammanträde den 22 september 2020 (Utsändes senare per e-post)

21 Anmälan av protokoll från det gemensamma för socialnämnden, äldrenämnden och överförmyndarnämnden råd för funktionshinderfrågor från den 17 september 2020 (Utsändes senare per e-post)

22 Postlista för 1-31 augusti 2020

§3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 6/2020-08-25

§4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

§5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

§6 Förvaltningschefens information/presentation

§15 Remiss av Överenskommelse Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län - IT-stöd inom förvaltningsobjektet ”Samverkan vid vårdövergångar” inför nytt IT-stöd för utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

§16 Remiss av Nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård (SOU 2020:36) – ett system, många möjligheter

§17 Revidering av tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem inom äldreomsorgens vård- och omsorgsboende

§19 Redovisning av beslut och analys av domar – särskilt boende 2019

§20 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) från sammanträde den 22 september 2020

§21 Anmälan av protokoll från det gemensamma för socialnämnden, äldrenämnden och överförmyndarnämnden råd för funktionshinderfrågor från den 17 september 2020

§22 Postlista för 1 - 31 augusti 2020