Din position: Hem > Stockholms stad > Äldrenämnden > Sammanträde 2020-12-16

Sammanträde 2020-12-16

Datum
Klockan
16:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 9/2020-11-17

4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

6 Förvaltningschefens information/presentation

BESLUTSÄRENDEN:

7 Handlingsplan för suicidprevention inom äldreomsorgen

8 Revidering av förfrågningsunderlag/kontraktsvillkor för dagverksamhet.

9 Förfrågningsunderlag för upphandling enligt LOV avseende vård- och omsorgsboenden

10 Uppdragsbeskrivning för stadsdelsnämndernas dagverksamhet och vård- och omsorgsboende inom stadens valfrihetssystem

11 Fördelning av bidrag till ideella organisationer verksamma för äldre

12 Äldre med psykisk ohälsa och missbruk – omfattning och lämpliga åtgärder/insatser med tyngdpunkt på boendefrågor

Dnr 3.2-692/2020
Handläggare: Samia Choudhury
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Remiss av Motion om arbetskläder inom äldreomsorgen

16 Remiss av Rutavdrag för äldre (SOU 2020:52)

ANMÄLNINGSÄRENDEN

17 Anmälan av rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL per kvartal 3 år 2020

18 Anmälan av ekonomisk månadsrapport för november

Dnr 1.2.2-99/2020
Handläggare: Monica Jonsson
(Utsänts per e-post eller utgår)

19 Anmälan av beslut fattade enligt delegation 6 november – 30 november

Dnr 1.1.3-274/2020
Handläggare: Gina Lööf
(Utsänts per e-post eller utgår)

20 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) från sammanträde den 8 december 2020

21 Anmälan av protokoll från det gemensamma för socialnämnden, äldrenämnden och överförmyndarnämnden råd för funktionshinderfrågor från den 10 december 2020

22 Postlista 1-30 november 2020

SEKRETESSÄRENDEN

24 Platser inom privata vård- och omsorgsboenden på grund av pandemi.

§3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 9/2020-11-17

§4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

§5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

§6 Förvaltningschefens information/presentation

§7 Handlingsplan för suicidprevention inom äldreomsorgen 2021-2025

§9 Förfrågningsunderlag för upphandling enligt LOV avseende vård- och omsorgsboenden

§12 Äldre med psykisk ohälsa och missbruk – omfattning och lämpliga åtgärder/insatser med tyngdpunkt på berondefrågor

§17 Anmälan av rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen, kvartal 3 år 2020

§19 Anmälan av beslut fattade enligt delegation 6 november - 30 november

§20 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) från sammanträde den 8 december 2020

§21 Anmälan av protokoll från det gemensamma för socialnämnden, äldrenämnden och överförmyndarnämnden råd för funktionshinderfrågor från den 10 december 2020

§22 Postlista 1 – 30 november 2020

§24 Platser inom privata vård- och omsorgsboenden på grund av pandemi