Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2010-08-26

Sammanträde 2010-08-26

Datum
Klockan
18.00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö stationsplan 11

Tema

Klockan 18.00
Information om Kvinnofrid
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och di Läs mer...skutera med politikerna i stadsdelsnämnden.

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll

Beslutsärenden

3 Handlingsplan för förskolans arbete med barns språk- och kunskapsutveckling

5 Förlängning av entreprenadavtal för drift av servicehusrestaurang samt matleveranser till äldreomsorgens utförarenheter

6 Redovisning av upphandling av bemanningstjänster

Remissärenden

7 SL:s förslag till trafikförändringar 2011

Dnr 92-2010-1.5.3.
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Översyn av resursfördelningssystemet för omsorgen om personer med funktionsnedsättning

9 Revidering av stadens basnyckeltal

10 Ändrade riktlinjer för folköls- och tobakstillsynen i Stockholm

Dnr 243-2010-1.5.1
Omedelbar justring
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningsärenden

11 Ekonomisk månadsrapport

12 Anmälan av inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

13 Protokoll från förvaltningsgruppen

15 Protokoll från handikapprådet

17 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Slutet sammanträde

18 Protokoll från sociala delegationen

2010-06-17, 2010-07-29 och 2010-08-12

19 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § föräldrabalken (FB)

20 Rapport om anmälan enligt socialtjänstlagen (SoL) 14 kap 2 §

21 Rapport om anmälan enligt socialtjänstlagen (SoL) 14 kap 2 § (Lex Sarah)

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (150 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Vice ordföranden, Majvi Andersson (S), utsågs att tillsammans med ordföranden, Karl Bern (FP), justera dagens protokoll vilket ska ske tisdagen den 31 augusti.

§2 Anmälan av föregående protokoll

Anmäldes att protokoll 2010-06-17 justerats den 21 juni.

§3 Handlingsplan för förskolans arbete med barns språk- och kunskapsutvecklning

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner handlingsplanen för förskolans arbete med barns språk- och kunskapsutveckling.

Ärendet

Förskoleåldern är den viktigaste perioden när det gäller utvecklingen av språket. I förskolans läroplan och stadens förskoleplan anges att förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin språkliga medvetenhet, ett rikt och nyanserat talspråk, intresse för skriftspråk och förståelse för symboler. Arbetet med barns olika språkliga och kommunikativa uttrycksformer är därför en av hörnstenarna i förskolans verksamhet. Mot bakgrund av förskoleundersökningen och de senaste årens kvalitetsredovisningar behöver förskolorna arbeta mer systematiskt med dessa frågor.

I detta ärende presenteras en handlingsplan för förskolans arbete med barns språk- och kunskapsutveckling. Handlingsplanen vänder sig till all personal som arbetar på de kommunala förskolorna i Älvsjö och den innehåller ett antal strategier och verktyg, för att höja förskolornas självvärderingsindex och därmed höja graden av måluppfyllelse. Planen ska implementeras på förskolorna under hösten 2010.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 30 juni 2010. Dnr 233-2010-4.3.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§4 Förskoleundersökning 2010

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen.

Ärendet

Under våren 2010 genomförde stadsledningskontoret en brukarundersökning inom förskoleverksamheten i Stockholms stad.

Det var en totalundersökning där samtliga förskolor och familje-daghem, både enskilt och kommunalt drivna ingick i urvalet. Svarsfrekvensen var 68 % för förskolor i Stockholms stad. Älvsjös kommunala förskolor hade den näst högsta svarsfrekvensen med 73 %.

Av undersökningen framgår att Älvsjös kommunala förskolor får en positiv helhetsbedömning av brukarna, då undersökningen visar att

83 % av föräldrarna som helhet är nöjda med sitt barns förskola. De variabler som föräldrarna är mest nöjda med är; mitt barn känner sig tryggt i förskolan (90 %), förskolan ger pojkar och flickor lika möjligheter att utvecklas (87 %) samt förskolan arbetar medvetet med att utveckla barnens sociala förmåga (84 %). De variabler där föräldrarna ä minst nöjda är; mitt barns utveckling och lärande dokumenteras och följs upp (73 %) samt i mitt barns förskola får jag veta vad förskolan gör för att stödja mitt barns utveckling (68 %).

Med utgångspunkt i brukarundersökningen, kvalitetsredovisningen och årsindikatorerna kommer varje förskoleenhet att identifiera förbättringsområden som de ska väga in i sin verksamhetsplan för 2011.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 30 juni 2010. Dnr 208-2010-4.3.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§5 Förlängning av entreprenadavtal för drift av servicehus-restaurang samt matleveranser till äldreomsorgens utförarenheter

Beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att i enlighet med föreliggande förslag förlänga gällande avtal med ISS Facility Services AB för perioden 2010-08-01 – 2011-07-31.

2. Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsdirektören att teckna avtal om förlängning med ISS Facility Services AB om drift av service-husrestaurang och matleveranser till äldreomsorgens utförarenheter för perioden 2010-08-01 – 2011-07-31 samt att omförhandla villkoren för etapperna 2 och 3 av förlängningsperioden.

Ärendet

Stadsdelsnämnden beslutade 2006-06-15 att tilldela ISS Facility Services AB (ISS) avtal för entreprenaddrift av servicehusrestaurang samt matleveranser till Solberga och Älvsjö vård- och omsorgsboenden för perioden 2006-08-01 – 2008-07-31 med möjlighet till förlängning av avtalet med ett år i taget i högst tre år, dock längst till och med 2011-07-31.

Kommunstyrelsen har efter genomförd centralupphandling tilldelat Carema Äldreomsorg AB (Carema) avtal för entreprenaddrift av Älvsjö sjukhem med övergång av verksamheten 2010-11-01. Denna övergång till enskild drift av Älvsjö sjukhem medför så väsentligt förändrade förutsättningar för det upphandlade avtalet med ISS att villkoren kommer att omförhandlas. Stadsdelsförvaltningen föreslår således att stadsdelsnämnden beslutar att förlänga entreprenadavtalet med ISS, att uppdra åt stadsdelsdirektören att teckna förlängningsavtal för perioden 2010-08-01 – 2011-07-31 samt att tillika omförhandla villkoren för de i förlängningsavtalet ingående etapperna 2 och 3.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den18 maj 2010. Dnr 159-2010-2.2.2.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§6 Redovisning av upphandling av bemanningstjänster

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen av den genomförda upphandlingen av bemanningstjänster som genomförts av Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning.

Ärendet

En gemensamt upphandling av bemanningstjänster vid tillfälliga vakanser inom äldreomsorgen och stöd och service för personer med funktionsnedsättning har genomförts av Hägersten-Liljeheolmens stadsdelsförvaltning. Tolv stadsdelsnämnder och socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden deltog.

Ramavtal har tecknats med sju företag i de fyra personalkategorierna legitimerad sjuksköterska, undersköterska/vårdbiträde, vårdare och personlig assistent. Fem företag är rangordnade i varje personal-kategori, prislista med antagna leverantörer per personalkategori bifogas.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 9 augusti 2010. Dnr 283-2010-1.2.2.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§7 SL:s förslag till trafikförändringar 2011

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Trafikkontoret har i år beslutat att inte skicka vidare SLs årliga remiss till stadsdelarna på grund av tidsbrist. Förvaltningen föreslår att nämnden ändå skickar in ett remissvar direkt till SL.

Förvaltningen betonar i årets remissvar särskilt betydelsen av snabba tvärförbindelser med buss i söderort, vilket också är ett av huvudmålen i Söderortsvisionens strategi. Älvsjö behöver få bättre förbindelser med både Skärholmen, Liljeholmen, Högdalen och Farsta.

I remissvaret framhålls också behovet av närtrafiklinjer för äldre i Älvsjö. Sådana finns i många stadsdelar i söderort, men saknas helt i Älvsjö.

Förvaltningen påpekar också behovet av förstärkt kollektivtrafik i framför allt stadsdelens utbyggnadsområden Solberga och Långbro park.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 30 juli 2010. Dnr 92-2010-1.5.3.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§8 Översyn av resursfördelningssystemet för omsorgen om personer med funktionsnedsättning

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Beslut om ett nytt resursfördelningssystem för de prestationsrelaterade verksamheterna togs i budget år 2008. Institutet för kommunal ekonomi (IKE) presenterade år 2009 en utvärdering av resursfördelningssystemet som pekade på att systemet inte till fullo tar hänsyn till de insatser som åtgår till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt personer med utåtagerande beteende.

Förändringen av resursfördelningssystemet föreslås innebära att bättre hänsyn tas till personer som inte har fysiska funktionsnedsättningar men behov av andra slag, till exempel motivationsarbete. Förvaltningen ställer sig positiv till förslaget om nytt resursfördelningssystem som på ett bättre sätt fångar upp de behov som inte till fullo beaktas i nuvarande system.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den5 juli 2010. Dnr 205-2010-1.2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Maj-Len Eklund (V), vice ordföranden Majvi Andersson

m fl (S) och ledamoten Kenneth Rönnquist (MP) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

De föreslagna förändringarna verkar vara steg i rätt riktning, och borde innebära större möjligheter för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och personer med utåtagerande beteende att få sina behov tillgodosedda. Vi ser fram emot att ta del av handikapprådets synpunkter, eftersom vi anser att deras uppfattning måste väga tungt. Tidigare har handikapporganisationerna riktat en hel del kritik mot det centrala bedömningskansliet och bland annat ifrågasatt att bedömningsnivåerna inte kan överklagas. Det är därför av stor vikt att mätinstrumenten uppfattas som trovärdiga av alla parter.

§9 Revidering av stadens basnyckeltal

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Ärendet innebär en revidering av de av kommunfullmäktige tidigare beslutade basnyckeltalen. Förvaltningen ser positivt på ambitionen att samordna nyckeltalen med annan officiellt statistik. Förvaltningen ser även positivt på att befintliga verksamhetssystem så långt det är möjligt ska användas för inhämtning av uppgifter. Synpunkter avseende för-slaget redovisas i ärendet.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 7 juli 2010. Dnr 226-2010-1.5.1.

Förslag till beslut

Ordföranden Karl Bern (FP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Ledamoten Maj-Len Eklund (V), vice ordföranden Majvi Andersson

m fl (S) och ledamoten Kenneth Rönnquist (MP) föreslog att nämnden i huvudsak skulle besluta enligt förvaltningens förslag samt därutöver ett tillägg.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Majvi Andersson m fl (S), ledamoten Maj-Len Eklund (V) och ledamoten Kenneth Rönnquist (MP) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

1. Förvaltningens förslag till beslut godkänns i huvudsak

2. Därutöver anföra följande.

Det är viktigt med nyckeltal som speglar kvalitet och ekonomi över mandatperioderna och oberoende av de politiska målsättningarna som istället följs upp med indikatorer. Nyckeltalen ska spegla väsentliga kvalitetsaspekter utifrån lagstiftning och forskning. Förebyggande insatser bör speglas i nyckeltalen i möjligaste mån.

Allmänt sett vill vi lyfta fram genusperspektivet och vikten av könsuppdelad statistik.

Det är för få basnyckeltal för individ- och familjeomsorgen och vi förutsätter att det rättas till i slutförslaget. Det är bra att ha med ett nyckeltal om antalet hemlösa, även om man endast har statistik över antalet hemlösa som fått tak-över-huvud- garanti. De mätningar som görs av socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden borde vara tillräckliga för att kunna redovisa nyckeltal.

Inom ekonomiskt bistånd är det viktigt ur brukarperspektiv med nyckeltal som visar både utredningstid och väntetid. Vi förutsätter att ett it-baserat mätsystem tas fram så att manuella beräkningar kan undvikas. Det tolkningsproblem som förvaltningen påpekar bör leda till förtydliganden om vad som ska mätas. Även väntetid till budget- och skuldrådgivning bör kunna vara ett nyckeltal.

Därutöver vill vi lyfta fram behovet av nyckeltal, som inte enbart är ekonomiska, för stöd och service till personer med funktionsnedsättningar. Exempelvis kunde antalet årsarbete per omsorgstagare i särskilt boende tas med, i likhet med vad som föreslås för äldreomsorgen.

Inom personalområdet borde det vara av intresse att ha nyckeltal om till exempel andelen timanställningar och andel heltidsanställningar samt andel av den kommunalt finansierade verksamheten som omfattas av kollektivavtal respektive den grundlagsskyddade meddelarfriheten

§10 Ändrade riktlinjer för folköls- och tobakstillsynen i Stockholm

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Från och med 1 augusti 2010 gäller delvis nya regler i tobakslagen och alkohollagen. Förändringarna i tobakslagen innebär bl.a. att det blir straffbart att inte anmäla tobaksförsäljning till kommunen. Kommunen får även ansvar för tillsynen över märkningen av tobaksvarorna. Tidigare låg denna uppgift på Statens folkhälsoinstitut (FHI).

Justitieombudsmannen (JO) har i beslut 18 december 2009 riktat kritik mot hur provköp genomförts i Karlskrona kommun. Både JO och Folkhälsoinstitutet anser att provköp till tillsynsmetod inte bör tillämpas eftersom det strider mot principen att dold myndig-hetsutövning inte bör förekomma. Med anledning av detta föreslår socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden att nuvarande riktlinjer för folköls- och tobakstillsynen i staden ska förändras.

Förvaltningen är i huvudsak positiv till de föreslagna förändringarna av riktlinjerna för folköls- och tobakstillsynen i staden. Förvaltningen anser dock att ansvaret för utbildningen till handlare även i fortsättningen bör ligga centralt.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 2 augusti 2010. Dnr 243-2010-1.5.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§11 Ekonomisk månadsrapport

Ekonomichefen redogjorde muntligt för det ekonomiska utfallet t o m juli månad.

§12 Anmälan av inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

Beslut

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna skrivelserna och protokollsutdragen.

Ärendet

Anmäldes till stadsdelsnämnden inkomna och utgående skrivelser, klagomål och synpunkter.

Bilaga § 12.

§13 Protokoll från förvaltningsgruppen

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde 2010-08-19 anmäldes och lades till handlingarna.

§15 Protokoll från handikapprådet

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från handikapprådets sammanträde 2010-08-19 anmäldes och lades till handlingarna.

§16 Övrigt från verksamheten

Information från förvaltningen

Sommaraktiviteter

Många har deltagit i de aktiviteter som anordnats av Nätverkshuset och Ungdomens hus i sommar. Bussutflykterna för familjer har varit fullbokade och i de aktiviteter som Ungdomens hus anordnat har 135 ungdomar deltagit. Parkleken Kristallen har slagit besöksrekord och hade i juni 10300 besökare.

Kulturbuss

Ett projekt som stöds av Kulturförvaltningen kommer att ställa upp en buss utanför förvaltningskontoret under perioden 16 – 18 september med verk av åtta konstnärer samt visning av korta filmer.

§17 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Pär Hommerberg (FP) föreslog utifrån en skrivelse till förvaltningen 2010-08-25 att nämnden skulle ge förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att göra Solbergaskogen till naturreservat.

Förslag till beslut

Ordföranden, Karl Bern (FP), föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom Pär Hommerbergs förslag.

Vice ordföranden Majvi Andersson m fl (S), ledamoten Maj-Len Eklund (V) och ledamoten Kenneth Rönnquist (MP) föreslog att frågan skulle bordläggas eftersom de inte tagit del av skrivelsen.

Beslutsgång

Ordföranden tog först upp frågan om bordläggning och fann att nämnden beslutat att ärendet skulle bordläggas.

Beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att bordlägga förslaget om att utreda förutsättningarna för att göra Solbergaskogen till naturreservat.

§18 Anmälan av protokoll från sociala delegationen

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollen till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från sociala delegationens sammanträden 2010-06-17, 2010-07-29 och 2010-08-12 anmäldes och lades till handlingarna.