Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2011-12-15

Sammanträde 2011-12-15

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö stationsplan 11

Den öppna frågestunden börjar kl 18.00. Sammanträdet börjar därefter i direkt anslutning t Läs mer...ill den öppna frågestunden.

Kl 18.00
Information om Verksamhetsplan och budget 2012.

Medborgarna är välkomna att ställa frågor och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll

4 Förskoleundersökning 2011

5 Verksamhetsuppföljning av Älvsjö servicehus

6 Val till stadsdelsnämndens pensionärsråd 2012

Remissärenden

7 Skrivelse (24/8) om allvarlig händelse på förskola i Sköndal inom Farsta stadsdelsnämndsområde

8 Förslag till reviderade riktlinjer för handläggning av ärenden rörande vårdnad, boende, umgänge och namn

9 Satsning på personalen inom äldreomsorgen

10 Remiss om Stockholms stads program för kvinnofrid - mot våld i nära relationer 2012-2014

11 Förslag till kulturvision 2030

Anmälningsärenden

12 Ekonomisk månadsrapport

13 Anmälan av uppföljning av ramavtal med Skutan, Attendo Care AB

14 Anmälan av inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

15 Anmälan av delegationsbeslut

16 Protokoll från förvaltningsgruppen

17 Protokoll från pensionärsrådet

18 Protokoll från handikapprådet

19 Minnesanteckningar från tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

21 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Slutet sammanträde

22 Nedskrivning av kundfordringar

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (106 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Tjänstgörande ersättaren Berit Valfridsson Berval (MP) utses att tillsammans med ordföranden Karl Bern (FP) justera dagens protokoll vilket ska ske onsdagen den 21 december.

§2 Anmälan av föregående protokoll

Anmäldes att protokoll 2011-11-24 justerats den 29 november.

§3 Verksamhetsplan och budget 2012

Beslut

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

1. Stadsdelsnämnden godkänner och överlämnar till kommunstyrelsen verksamhetsplan och budget för år 2012 inklusive omslutningsförändringar med 94,8 mnkr.

2. Stadsdelsnämnden godkänner att följande enheter utgör resultatenheter enligt regler för ekonomisk förvaltning:

Resultatenhet 1, förskolorna Akleja, Vågavilja, Långsjö, och Rödkulla. Resultatenhet 2, förskolorna Lillskogen, Matrisen, Mullegården och Solkatten.

Resultatenhet 3, förskolorna Baltazar, Snöripan och Muminstugan. Resultatenhet 4, förskolorna Skogsgläntan, Trollsländan och Eken. Resultatenhet 5, förskolorna Citrusgården, Prästängen och Solängen. Resultatenhet 6, förskolorna Sjöstjärnan, Sylvester och Äppelängen samt familjedaghem i Solberga

3. Stadsdelsnämnden godkänner att följande enheter bildar en intraprenadenhet: Sjöholmsvägens gruppbostad, Kvarnstugans gruppbostad, Folkparksvägens gruppbostad, Brännkyrka gruppbostad, Sulvägens gruppbostad, Folkparksvägens servicebostad, Långsjöns dagliga verksamhet.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 1 december 2011- Dnr 1.1.599-2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Karl Bern (FP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Ledamoten Majvi Andersson m fl (S) lade fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt det.

Tjänstgörande ersättaren Berit Valfridsson-Berval (MP) lade fram ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt det.

Ledamoten Sebastian Wiklund (V) lade fram ytterligare ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt det.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Ledamoten Majvi Andersson m fl (S) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

 1. att anta Socialdemokraternas förslag till budget för 2012
 1. att avslå förslaget till aktivitetsplan för 2012 och att avbryta allt arbete och alla planer på att upphandla, avknoppa, utmana och privatisera verksamheter
 1. att bygga upp ungdomsgårdsverksamhet med början i Solberga

 1. alla ge alla äldre i kontakt med äldreomsorgen möjlighet att påverka insatsens utformning och innehåll
 1. att stärka Nätverkshuset som familjecentral

 1. att stadsdelsnämnden godkänner föreliggande förslag till riktlinjer för verksamhets­plan och budget för 2012 och ger förvaltningen i uppdrag att upprätta en verksam­hetsplan och budget i enlighet med vad som anförs nedan

Ett Stockholm, ett Älvsjö, där alla kan arbeta och växa

Älvsjö är en viktig del av Stockholm, som i sin tur är en stad med nästintill oändliga möjligheter. Stockholms urbana miljö kombinerat med ett tolerant och jämlikt samhälle har skapat möjligheter som finns i få andra städer i världen. Det är ingen slump att Stockholm (och Sverige som land) kommer högt upp i många internationella granskningar av såväl näringslivsklimat som välstånd. I grunden handlar det om stockholmarens förmåga att växa och utvecklas och om stockholmarens nyfikenhet, kreativitet och vilja att skapa något bestående för sig och de sina. Men det handlar lika mycket om ett samhällssystem som låter människor vara starka och självständiga individer i en storstad där vi är beroende av varandra och av ett samhälle som fungerar.

Det är när staden är tillräckligt stark för att fungera väl som alla kan få en tillräckligt bra kunskapsgrund för att kunna få ett arbete. I Stockholm finns resurserna och förutsättningarna att erbjuda alla människor en välfungerande välfärd. Stadens leverans av välfärd är avgörande för vardagen. Det är när det investeras tillräckligt i vår gemensamma infrastruktur som det är möjligt att kunna röra sig fritt och komma till sitt arbete. Det är när vi tillsammans investerar tillräckligt i välfärd som det finns en äldreomsorg som ger även äldre en chans att leva sitt liv i värdighet och efter egna önskemål. Barnomsorgen och skolan, omsorgen om dem som har en funktionsnedsättning, möjligheten att få en bostad, är fler exempel där en väl fungerande stad är nödvändig.

I den budget som de borgerliga partierna röstat igenom för staden, ökar utanförskapet och beroendet av försörjningsstöd ökar – klyftorna mellan människor och mellan stadsdelar växer. I stora delar av staden växer en generation upp med en känsla av att möjligheten till jobb blir allt mer avlägset. Brist på möjligheten till en bostad, en bra utbildning, en god hälsa – alla är de indikatorer på en stad som blir alltmer tudelad. I en tudelad stad följer missade möjligheter. Barn som aldrig får chansen att visa sin fulla potential, ungdomar som aldrig kommer in på arbetsmarknaden eller känslan av ökande otrygghet, begränsar möjligheter. En stad som missar möjligheter är en halv stad.

Stockholm kan bättre än det vi nu ser. I takt med att alliansen med moderaterna i spetsen, i flera år lagt allt fokus på sänkta skatter har förutsättningar för skola, infrastruktur och jobb försämrats. Det märks idag inte minst på försämrade skolresultat, sämre vägar, sämre kollektivtrafik samt ökad långtidsarbetslöshet.

Socialdemokraternas budgetförslag 2012 för hela Stockholm visar på en alternativ väg. En väg där stora investeringar i utbildning och jobb ger möjligheter för fler. En väg som är fylld av möjligheter för hela Stockholm, en väg som hade gett Älvsjö fler möjligheter. Vi hänvisar till Socialdemokraternas budgetförslag 2012 för staden. Förslaget hade gett Älvsjö 2,1 miljoner kronor mer att bedriva verksamhet för än alliansens budget, pengar som hade kommit Älvsjös medborgare till godo.

Ett Stockholm/Älvsjö som arbetar – Bryt passiviteten

Stockholm växer årligen med tusentals nya stockholmare. Hit kommer människor som söker sin försörjning eller som söker drömjobbet. Till Stockholm söker sig människor som vill förverkliga sina drömmar, här skapas framtidstro och här vill många söka lösningar på sina framtidsproblem. Många av Stockholms nya invånare vill bo och arbeta i Älvsjö.

Men alla får inte arbete. Försörjningsstödet ökar. Det är bara en av flera indikatorer på att det behövs en ny politik för fler jobb. Långtidsarbetslösheten, arbetslösheten bland ungdomar och personer med utomeuropeisk bakgrund är fortsatt mycket hög.

Den borgerliga majoritetens budget för Stockholms stad innebär att de aktiva insatserna för fler jobb minskar med 9 miljoner kronor samtidigt som försörjningsstödet beräknas öka med 83 miljoner kronor (vilket är en ökning med hela 8 %). Det är en utveckling som riskerar undergräva mycket av övrig välfärdsverksamhet i stadsdelsnämnderna, så även i Älvsjö, om utvecklingen inte vänds.

I det socialdemokratiska förslaget till budget för staden, föreslogs ett jobbpaket om totalt 140 miljoner kronor som skulle gett många fler arbetslösa möjlighet att få jobb, praktik eller utbildning. Räknar man in de indirekta sysselsättningseffekterna av de investeringar förslaget innebär, i utbildningsväsendet och övrig kommunal verksamhet, kommer ytterligare många fler att få jobb. Det hade också inneburit möjlighet att bromsa ökningen av försörjningsstöd.

Med vårt förslag skulle fler ungdomar och vuxna ha fått den utbildning som behövs för att komma in på arbetsmarknaden. Ungdomar och andra utsatta grupper skulle ha fått mer riktade insatser – med större effekt. Näringspolitiska insatser skulle ha gett förutsättning för fler jobb.

Erfarenheter från tidigare studier visar att ungdomar som sommarjobbat, senare har lättare att få ett jobb. Det handlar både om erfarenheten och om kontakter som arbetas upp. Därför vill socialdemokraterna genom att anslå mer pengar (15 miljoner kronor) i stadens budget ge förutsättningar för fler unga att sommarjobba. Tillsammans med de höjda ambitioner som Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting förespråkar och med aktiv samverkan med privata näringslivet i denna fråga kunde då en garanti om sommarjobb ha införts.

En aktiv fritid för unga lönar sig – för dem och för Älvsjö

Fritidsverksamheten är en oerhört viktig del i våra barns trygga utveckling. Det handlar om att bli sedd av flera vuxna, att få möjlighet att träffa nya vänner och att få chansen att odla intressen. En öppen fritidsgård kostar pengar - en stängd kan kosta hur mycket som helst. En enda ung människa som hamnar i missbruk och kriminalitet kan kosta samhället uppemot två miljoner kronor per år. Det är mer än den årliga kostnaden för att driva en fritidsgård. Enbart fritidsgårdar kan inte hindra att våra unga hamnar snett, men det är en bra investering i våra barns framtid. Om Älvjsö ska vara en fortsatt bra plats att växa och leva i måste vi investera i framtiden för våra barn och unga. Vi vill att Älvsjö ska bli den bästa platsen att växa upp i.

En SCB-rapport visar att barn i ekonomiskt utsatta hushåll deltar i mindre utsträckning i organiserade fritidsaktiviteter än barn i ekonomiskt starkare hushåll. Detsamma gäller barn med ensamstående föräldrar, barn i arbetarhushåll och barn vars föräldrar är födda utomlands. Fritidsverksamheterna måste ges mer resurser för att fånga upp alla barn.

Ett Stockholm/Älvsjö utan barnfattigdom

När klyftorna ökar och alltfler behöver försörjningsstöd är det också allt fler barn och ungdomar som drabbas av ekonomisk utsatthet. Barnfattigdom, mer än annat, stänger igen möjligheter. Barn som inte kan följa med på skolutflykten eller delta i fritidsaktiviteten begränsar. När avgiften till kulturskolan blir för hög och barnen inte kan delta så riskerar samhället att tappa begåvningar. Skammen i att inte ha råd ger bristande självförtroende som kan följa med genom livet. Ett rikt Stockholm är ett Stockholm som ger alla barn, oavsett bakgrund, en möjlighet att växa. Därför är det ökande behovet av försörjningsstöd inte bara dåligt ur ett individperspektiv eller ur ett jobbperspektiv, det är dåligt ur barnens perspektiv.

Utöver ökade insatser för jobb, sänkta avgifter, insatser i socialtjänsten, ökat föreningsstöd och ökad sommarjobbssatsning, motsatte sig socialdemokraterna starkt den kraftiga neddragning på sommarkollo som kommer att bli verklighet om de borgerliga partiernas budget genomförs. Det är ett slag primärt mot dem som inte har råd med andra aktiviteter under sommaren.

Ytterligare en insats som kommer att minska klyftorna är socialdemokraternas förslag att ge alla ungdomar på gymnasiet ett SL-kort. Därigenom avlastas familjeekonomin och den geografiska rörligheten ökar för alla elever.

En förskola som får bra förutsättningar

Alliansens budget för staden innebär i praktiken en neddragning på förskolans område. En schablonhöjning på dryga procenten motsvarar inte de kostnader som förskolorna ska hantera. Det kommer att drabba den pedagogiska verksamheten i förskolan. Vi föreslog en annan politik som tar sin grund redan i det tidiga lärandet. Vi ville öka förskolans budget med 45 mkr. Dessa resurstillskott skulle delvis användas för att stärka det socioekonomiska tillägget. Det ger fler förskolor möjlighet att jobba med språkutvecklande insatser. Förskolan ska ge alla barn en möjlighet att börja skolan med bra förutsättningar.

Kvaliteten i förskolan behöver förstärkas. Vi vill öka satsningen på utbildning av förskollärare och barnskötare. Tillsammans med vår ramhöjning av schablonen möjliggör det ett arbete där barngruppernas storlek successivt kan minskas för att uppnå de mål som staden satt upp men som alltför ofta i verkligheten bara blir en chimär.

En äldreomsorg som är värdig – på riktigt

De senaste månadernas debatt om vanvård i privat utförd äldreomsorg har fått den borgerliga majoriteten i Stockholm stad, som tidigare påskyndade just denna privatisering, att nu påstå sig vilja granska denna. Samtidigt fullföljs många upphandlingar i flera stadsdelar. Vi anser att det är dags att dra i bromsen och följa upp konsekvenserna av privatiseringen.

Socialdemokraterna har under flera år drivit att staden bör initiera en översyn av regelverket kring privat verksamhet för att genom höjda kvalitetskrav kunna tillförsäkra stockholmarna att kvaliteten i verksamheten är god och att skattemedel används till det den är avsedd för och inte går till stora vinster åt aktieägarna. Därigenom kan också oseriösa aktörer stoppas och fler vita jobb tillskapas. Med fler vita jobb följer också fler jobb med bra anställningsvillkor. Detta har Moderaterna konsekvent röstat ned.

Socialdemokraternas budget för Stockholm stad innebär en ökning av resurserna till hemtjänsten. Det möjliggör mer tid och mer möjlighet för de äldre att styra över sin tid.

Lokal demokrati

Det är i stadsdelsnämnden som arbetet för en levande och lokalt förankrad demokrati kan förläggas nära medborgarna. Stadsdelsnämnden ska vara det forum där människors engagemang tas tillvara och en nära dialog kan föras med medborgarna kring stadens uppgifter och åtaganden. Vi socialdemokrater vill att antalet Älvsjöbor som är delaktiga i politiska diskussioner och beslut ska öka. Det ska vara enkelt att engagera sig i Älvsjös angelägenheter. Kultur, intresseföreningar, bildningsverksamhet, idrottsföreningar mm, ska ges utrymme och stöd att växa och ingå naturligt i människors vardag. Vi vill ta tillvara unga människors vilja och rätt till inflytande och delaktighet.

Boende och brukare ska ha delaktighet och inflytande inte bara genom att välja mellan olika utförare utan fram­förallt genom möjligheten att påverka insatser och utformningen av den verksamhet man är i behov av. I stadsdelsnämnden tas besluten på en nivå så nära medborgarna som möjligt, vilket stärker människors möjlighet till delaktighet samtidigt som besluten tar större hänsyn till lokala förutsättningar. Genom en stark lokal förankring skapas möjligheter till effektiv förvaltning och samord­ningsvinster mellan olika verksamheter.

Socialdemokraterna vill att stadsdelsnämnderna utöver dagens ansvarsområden tillförs ansvaret för grundskolan, barmarks- och vinterväghållning, samt får större ansvar för arbetsmarknadsfrågor. Vidare vill vi att ansvaret för de enskilda förskolorna ska tillföras stadsdelsnämnderna. Medborgarkontoret ska ha utökade och generösa öppettider.

Mål för lokal demokrati:

· Ökat demokratiskt deltagande bland medborgarna i Älvsjö

· Ökat genomslag av medborgarperspektiv i verksamheterna

Fritidsverksamhet för barn och unga

Den kommunala fritidsverksamheten i Älvsjö ska säkerställa att alla barn och unga får goda möjligheter till en utvecklande och rolig fritid. Fritidsverksamheten ska vara arenor där barn och unga får möjlighet att ge uttryck för sina ambitioner, känslor och tankar i form av kultur och skapande samt idrott och rörelse. Alla ska ha tillgång till fritidsverksamheterna oberoende av bostadsområde eller föräldrars inkomst.

Älvsjö stadsdelsnämnd ska erbjuda barn och unga en bred fritidsverksamhet för olika åldrar, behov och intressen. För de minsta barnen är den öppna förskoleverksamheten och parklekarna viktiga inslag i vardagen. Den öppna förskoleverksamheten och parklekarna ska vara öppna för alla och verksamheten ska utökas med fokus på att nå fler besökare. Parklekarna ska erbjuda aktiviteter för barn i olika åldrar på ett utmanande och säkert sätt. Ett fungerande och långsiktigt underhåll av alla parklekar ska säkras. Kristallparken i Solberga ska utvecklas till en upplevelselekpark för barn. Kristallparken och alla Älvsjös övriga parker ska fortsatt vara i kommunal regi.

Många Älvsjöbarn har inte möjlighet att lämna sin egen stadsdel under sommaren och därför ska alla som vill erbjudas plats på kollo eller annan sommarverksamhet anpassad efter specifika behov.

Ungdomens Hus i Älvsjö Centrum är en välfungerande träffpunkt för de äldre ungdomarna, där de själva ska kunna forma verksamheten, skapa, umgås och utvecklas på egna villkor, med stöd av anställd personal. Därutöver satsar vi på en fullgod fritidsverksamhet på ytterligare två platser för de yngre ungdomarna. Den ungdomsgård som Alliansen lade ner 2006 i Solberga ska återskapas i samband med den nybyggnation som nu sker i Solberga. Träffpunkten för ungdomar i Johan Skytteskolan ska utvecklas.

Stadsdelsnämnden ska arbeta strategiskt med att öka demokratin för barn och unga i beslutsgångar och inflytandet över den egna vardagen. Ärenden ska vara enkla att följa och beslut ska fattas så nära dem det berör som möjligt. Genom att ge barn och unga möjlighet till ökad delaktighet och inflytande över våra gemensamma tillgångar skapar vi en gemenskap där medborgarna bryr sig om sitt samhälle och är villiga att ta ansvar för det. Möjligheterna till motion och rörelse för barn, unga och vuxna främjas genom att hålla motionsspår, promenadvägar och parker öppna, tillgängliga och trygga för alla.

Mål för verksamhetsområdet:

· Ungdomsgård i Solberga ska återuppbyggas samt träffpunkt för ungdomar i Johan Skytteskolan utvecklas

· Ungdomars inflytande över den egna vardagen ska öka

· Alla barn som vill ska få åka på kollo

Särskilda uppdrag:

· Arbetsformer för att öka ungdomars delaktighet och inflytande över den egna vardagen ska utarbetas

 • Finna platser och former för ungdomsgårdsverksamhet i Solberga

· Verka för att få till stånd ett ungdomsråd

Förskoleverksamhet

För att kunna säkerställa lika möjligheter och villkor för alla barn behövs en förskola som har möjlighet att möta alla barn utifrån deras behov och förutsättningar. Förskolan ska aktivt stimulera barnens kreativitet, nyfikenhet och lust att lära. För att möjliggöra detta behöver vi fler välutbildade pedagoger och mindre barngrupper. Samtidigt ska förskolorna underlätta för föräldrar att ha ett aktivt yrkesliv.

Älvsjö växer och för att klara det fortsatt ökade behovet av förskoleplatser och klara av att erbjuda små barngrupper ska utbyggnadstakten av förskolan vara i fas med utvecklingen. Stadsdelsnämnden måste ta ansvar för att bygga ut och säkra tillgången av kommunal förskoleverksamhet inte minst i de delar av Älvsjö där nybyggnadstakten är hög. Detta ansvar ska inte överlåtas till de privata förskolorna.

Stadsdelens egna förskolor är populära, detta vill vi säkra och utveckla. Vi vill bättre tillvarata föräldrarnas önskemål och därför ska stadsdelens egna förskolor erbjuda olika pedagogiska och verksamhetsmässiga inriktningar. Mångfald och valfrihet får inte stanna vid valet mellan huvudmän.

Öppettiderna inom förskolan ska förbättras så att de även passar föräldrar som jobbar på obekväma arbetstider. Det ska finnas möjlighet att erbjuda barnomsorg nattetid. Syskonförtur och närhetsprincip ska återinföras vid val av plats i förskoleklass. Det skapar trygghet för såväl barn som föräldrar. Förskolans verksamhet ska utgå från barnperspektivet och från barnets rätt att delta i verksamheten. Oavsett om föräldrarna är arbetslösa eller föräldralediga bör det rent principiellt vara en rättighet för alla barn att delta på heltid i förskolans verksamhet. De enskilda förskolorna ska finnas med i den kommunala förskolekön.

Mål för verksamhetsområdet:

· Förskolan ska ge alla barn en god förberedelse inför skolgången

· Barngruppernas storlek ska minska med ett (1) barn i snitt till 2014

· Barnomsorgsgarantin ska uppfyllas till 100 procent, så att alla barn får förskoleplats i Älvsjö inom tre månader från ansökan

Särskilda uppdrag:

· Formerna för föräldrainflytande och kommunikation mellan förskolan och föräldrarna ska utvecklas och förbättras. Föräldrautbildning ska erbjudas föräldrar till barn i behov av stöd.

· Formerna för övergången från förskola till grundskola och skolbarnomsorg ska utvecklas och förbättras både i kommunala och privata förskolor.

· Barngruppernas storlek ska minskas där det är möjligt utan att det inverkar på antalet personal. En avstämning av barngruppernas storlek ska göras två gånger per år.

· En kontinuerlig utveckling av verksamheten ska genomföras och personalen ska erbjudas kompetensutveckling för att stimuleras och utvecklas i sitt arbete.

· Särskilda satsningar kring språkutveckling och flerspråkighet i förskolan ska genomföras.

· Förskoleverksamheten ska bidra till jämställdhet och utveckla strategier och metoder för att få med jämställdhet och genusperspektiv i det dagliga pedagogiska arbetet.

· Genomföra en uppföljning av vilka konsekvenser vårdnadsbidraget inneburit för barnen och för förskoleverksamheten

Äldreomsorg

Alla äldre har rätt till ett gott liv med god vård och omsorg, en trygg tillvaro och god social gemenskap. Omsorgen om Älvsjös äldre ska präglas av respekt, trygghet och kvalitet. Stadsdelsnämnden ska bedriva ett aktivt kvalitetssäkringsarbete gentemot såväl kommunal som privat äldreomsorg för att garantera att äldreomsorgen håller en hög kvalitet och att brukarna är nöjda. En självklar rätt för de äldre är att de ska ha ett reellt inflytande över sin egen vardag oavsett boendeform eller insatser. Alla som är i behov av stöd, vård och omsorg ska ha rätt att påverka vad som ska göras, när det ska göras, hur det ska göras och av vem det ska göras. Inom äldreomsorgen måste bemanningen hållas hög och medarbetarna ha hög kompetens med goda möjligheter till fort- och vidareutbildning.

Ett aktiverande och rehabiliterande arbetssätt med kvalitet och effektivitet ska prägla verksamheten. Särskilt vill vi utveckla äldres möjligheter och rätt till utevistelse och sociala aktiviteter. Vi lägger stort vikt vid maten inom äldreomsorgen. Maten ska vara god och vällagad och måltiderna ska kunna intas under trevliga former. Vi vill pröva ett hälsokökskoncept på Älvsjö servicehus som bygger på ekologiska och närproducerade råvaror och med möjlighet att beställa från en a’ la carte-meny.

En av de viktigaste kvalitetsaspekterna är personaltäthet. Sedan 2007 har antalet anställda inom äldreomsorgen i hela staden minskats med fler än 1 300 anställda, exklusive verksamhetsövergångar och annat. För få personal innebär minskat utrymme att ta hänsyn till äldres önskemål. Det innebär risk för att viktiga aktiviteter bortprioriteras. Alla medarbetare i äldreomsorgen ska ha grundutbildning och det ska finnas stora möjligheter till vidareutbildning och kompetensutveckling. Vi vill säkerställa att avtalet om personaltäthet och utbildning av medarbetarna följs där privata utförare bedriver vård.

Generellt i landet har också samhällets kostnader för äldrevården skurits ner. Tanken är att äldre ska kunna bo kvar hemma med stöd från hemtjänsten. Men enligt siffror från socialstyrelsen har hemtjänsten i snitt minskat med 1,5 timme per vecka för varje vårdtagare.

Det är anhöriga som får ta vid, och nu räknar man med att två tredjedelar av vården av de äldre sköts av deras barn. Samhällsansvaret vältras över på de anhöriga. Det går inte att blunda för att många äldre riskerar att hamna i en ovärdig beroendeställning.

Införandet av nya trygghetsboenden ska inte ställas mot servicehus. Vi vill bevara och utveckla Älvsjö servicehus till ett attraktivt och tryggt boende där man kan bo livsvarigt. För den som vill bo kvar i egna hemmet så länge som möjligt ska också detta vara möjligt. Därför måste det finnas en bra hemtjänst med välutbildad och kunnig personal. I hemtjänsten är det särskilt känsligt med ombyten av personal. Även om hemtjänsten har privata utförare är det stadsdelsnämndens ansvar att se till att verksamheten organiseras så att riskerna för många personalbyten minimeras och att hemtjänstpersonalen har en adekvat utbildning.

Vi poängterar att vi vill bevara och utveckla Älvsjö servicehus som är väl fungerande och efterfrågas av de äldre. Det har funnits planer inom majoriteten att omvandla det till ett trygghetsboende och till det är vi motståndare. En viktig kvalitetsfaktor i all omsorg om äldre är personalkontinuiteten. Verksamheten och arbetsplatserna måste värna om sin personal och erbjuda utvecklingsmöjligheter så personalkontinuiteten garanteras och kunskapsnivån följer de senaste rönen inom arbetet med de äldre.

Vi oroar oss för att dagens biståndsbedömningar är för strikta och hindrar de äldres valfrihet och begränsar arbetssätten. Vi tycker oss se att antalet överklaganden av biståndsbedömningar har ökat. Någon jämförelse över tid har inte gjorts trots påstötningar från vår sida.

Alla äldre över 75 år ska ha rätt till två timmars hemtjänst i veckan med förenklad biståndsbedömning. System med mallar får inte användas för att de facto göra nedskärningar på beviljade insatser. På samma sätt får biståndsbeslut och mallar aldrig styra äldreomsorgspersonalens insatser och den tid insatserna ska ta i detalj. Äldre, anhöriga och berörd omsorgspersonal har bäst insikt i vilka insatser den äldre behöver för stunden. Detta är en viktig inflytandefråga som också innebär en högre kvalitet i insatserna. Anhöriga spelar en viktig roll inom äldreomsorgen och vi vill satsa på anhörigstöd, anhörigutbildning och på avlastning för de anhöriga. Både de äldre och deras anhöriga ska känna till det stöd de har rätt till enligt lagar och riktlinjer.

Tandhälsan är viktig för de äldre. Kan man inte tugga maten ordentligt så ökar risken för undernäring samtidigt som dålig tandhälsa kan leda till sämre allmänhälsa. På våra äldreboenden ska det finnas rutiner som tillförsäkrar att de som har behov av tandvård verkligen får den vård som de är berättigad till. Vidare ska det skapas säkra rutiner och fungerande system för överlämning mellan sjukvården och mellan äldreomsorgen.

För att motverka/bryta social isolering måste mötesplatser som är lätta att nå tillskapas och vi vill satsa på utveckling av lokala fixartjänster och fixarcaféer/träffpunkter. Stadens ambition att öka och förenkla för stockholmarna att sköta alltmer över Internet ska vi möta med en satsning på att göra datorer och bredband mer tillgängliga på dessa träffpunkter och andra äldreverksamheter.

Mål för verksamhetsområdet:

· Alla äldre i kontakt med äldreomsorgen ska ha möjlighet att påverka insatsens innehåll

· Personaltätheten ska öka och personalkontinuiteten ska förbättras

· Kvalitet i all omsorg ska säkras och garanteras

Särskilda uppdrag:

· De lokala pensionärsråden och förtroenderådens ställning och inflytande ska stärkas

· Inleda samverkan med Stockholms fastighetsägare för att underlätta äldres boende i det ordinarie bostadsbeståndet

· Skapa fler dagverksamheter och träffpunkter för äldre. Öka tillgängligheten för träffpunkterna så att även äldre med sämre hälsa och funktionshinder kan delta

· Bevara och utveckla Älvsjö servicehus och dess restaurang utifrån ett ”Hälsokökskoncept” med ekologisk och närproducerad mat som kan beställas från en a’ la carte-meny

· Undersöka möjligheten att starta ”matlag” inom äldreboenden och hemtjänst där äldre får chansen att laga mat tillsammans

· Delta i äldrenämndens arbete med att utforma tydliga kvalitetskriterier som innefattar så väl brukarupplevelser som professionella bedömningar och andra nyckeltal för äldreomsorgen

· Så väl verksamheter i egen regi som upphandlade verksamheter ska granskas regelbundet och noggrant utifrån kvalitetskriterierna. Verksamheter med undermålig kvalitet ska omedelbart avkrävas åtgärder. Avtal med privata utförare ska vara möjliga att sägas upp med kort varsel om utföraren bryter mot avtalet

· Kvaliteten inom äldreboenden ska utvecklas genom försök med mätning av brukartid effektiviserad schemaläggning och en översyn av administrativa rutiner

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Tillgängligheten till en handläggare ska vara stor och handläggningstiderna korta. Samverkan mellan skola, socialtjänst och polis ska öka i syfte att förebygga, förhindra och minska droganvändning bland unga. Genom att aktivt verka för igångsättande, uppmuntran och stöd till lokala föräldragrupper, kan alkohol- och droganvändning minska bland ungdomar.

Psykiskt funktionshindrade ska erbjudas möjligheten till praktikplats, arbete och träffpunkter. Det ska finnas öppna, icke biståndsbedömda, verksamheter tillgängliga varje dag. För att minska risken för hemlöshet ska stöd- och vårdboenden utvecklas utifrån individens behov, till exempel så kallade lågtröskelboenden och boende med olika former av boendestöd. Målsättningen ska vara att korta tiden mellan tränings- och försöksboende och ett eget kontrakt. Genom samverkan med hyresvärdar och kronofogdemyndighet ska vräkningar motarbetas. Nämnden ska medverka till bostadsbolagens mål om att inga barnfamiljer ska vräkas. Den uppsökande verksamheten för hemlösa ska förstärkas. Älvsjö ska arbeta med Bostad Först i kombination med andra sociala insatser.

I Älvsjö ska människor med funktionsnedsättning ha möjligheter att leva ett självständigt liv. Viktiga grundstenar för ett värdigt och aktivt liv är att ha tillgänglighet och delaktighet i samhället. Det är ett gemensamt ansvar för alla verksamheter att bekämpa alla former av diskriminering. Brukarinflytandet ska stärkas. FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska utgöra den självklara grunden för verksamheten. De som har en funktionsnedsättning ska bemötas med respekt, ges en god omsorg, ha en värdig vardag och möjlighet till en rik fritid. Biståndsbedömningen ska vara rättssäker och likabehandling ska råda. Lagstiftningen och inte ekonomin ska avgöra insatsen för den enskilde.

Det prioriterade arbetet handlar om fysisk tillgänglighet, delaktighet och be­mö­tande. Underhåll i gatumiljön – sommar som vinter – ska plane­ras och utföras så att hänsyn tas till personer med funktionsnedsättning. Samlingslokalerna i stadsdelen ska vara utformade med tanke på tillgänglighet. Vi vill arbeta för att det i Älvsjö ska finnas träffpunkter för ungdomar där de får möjligheter att öka sin aktivitet och delaktighet i samhället. För vuxna ska det finnas tillgång till individuellt anpassade och meningsfulla dagliga verksamheter. En förutsättning för delaktighet i samhället är också god tillgång till kulturaktivite­ter och i övrigt en meningsfull fritid.

Alliansen går in på sitt sjätte år i majoritetsställning och trots många vackra ord byggs det alldeles för få gruppbostäder och staden når inte sina egna mål. Vi vill bygga fler gruppbostäder och vi vill samarbeta i en central projektledning där berörda nämnder samordnas kring uppgiften. Älvsjö stadsdel har ett stort ansvar för att underlätta för dem som har psykiska funktionsnedsättningar. Det är viktigt att de kan ha en egen bostad, ett fungerande boendestöd, ett arbete eller daglig sysselsättning och en meningsfull fritid. Särskild uppmärksamhet måste riktas mot behovet av boende och daglig sysselsättning för unga psykiskt funktionshindrade. Kommun och landsting ska samverka utifrån den enskildes skiftande behov av stöd och vård.

Kostnader för gemensamhetsutrymmen i boenden ska inte finansieras av den enskilde genom höjda hyror. Ledsagarservicen som syftar till att bryta den isolering som kan bli följden av en funktionsnedsättning ska vara individuellt anpassad och kunna användas flexibelt. Möjligheten att vara registrerad hos mer än en utförare kan öka flexibiliteten och ska därför utredas. Rätten till avlösning för anhörigvårdare bör stärkas.

Mål för verksamhetsområdet:

· Alla ska ha möjlighet till eget boende och dagligt arbete/sysselsättning

· Verksamheten vid Hantverkscaféet Rondellen ska stärkas och utvecklas

Särskilda uppdrag:

· Tillgänglighetsarbetet inom det lokala handels- och serviceutbudet ska stimuleras

· Samverkan med handikapporganisationerna ska stärkas

· Intensifiera arbetet med att förebygga och bekämpa diskriminering

· Meningsfull och individuellt anpassad daglig verksamhet för barn och unga med funktionsnedsättning

· Träffpunkter som ökar möjligheterna till aktivitet och delaktighet ska utvecklas

Individ och Familj

Individ- och familjeomsorgen ska ha som mål att verka omfördelande och ge familjer lika möjligheter och förutsättningar att leva på lika villkor. Alla barn har rätt till en trygg och säker uppväxt och för att nå dit krävs det ett välutbyggt, tidigt och målinriktat förebyggande arbete. Ingen Älvsjöbo ska riskera hemlöshet, det är ovärdigt att människor inte har någonstans att bo. Vår stadsdel ska erbjuda stöd och skydd till kvinnor och barn som utsätts för våld och sexuella övergrepp. Kampen mot våld och övergrepp i nära relationer ska utvecklas.

I Älvsjö ska ungdomar ha tillgång till en ungdomsmottagning för att främja ungdomarnas hälsa och deras kunskaper avseende sexualitet, samlevnad och identitetsutveckling. Det är viktigt att ungdomsmottagningarna har god kännedom om hedersproblematik och mottagningarna ska HBT-certifieras.

Barn, unga och vuxna som lever i miljöer där de riskerar att hamna snett i livet kan, och ska, uppmärksammas tidigt. Många riskfaktorer kan identifieras tidigt och det utgör en viktig grund för det förebyggande arbetet. Metoderna ska vara evidensbaserade. Förebyggande och riktade insatser ska sättas in i samarbete med andra aktörer som förskola, skola, släkt, ungdomsmottagning, BoU eller frivilliga organisationer. Tidiga insatser för barn och unga ska prioriteras. Förutom vinsten för individen vid snabb hjälp är samhällsvinsten betydande om tidiga hjälpinsatser kan sättas in.

Fältassistenternas uppsökande arbete är oerhört viktigt i det förebyggande arbetet gentemot ungdomar, bland annat för att motverka kriminalitet och missbruk. Därför vill vi genomföra en satsning på att anställa fler fältassistenter.

Vi vill utveckla och förstärka Nätverkshuset. I Nätverkshuset ska föräldraverksamhet samverka med mödravårdscentral och barnavårdscentral för att tidigt upptäcka och kunna sätta in lämpliga åtgärder. I syfte att förstärka det förebyggande och icke biståndsbedömda arbetet för barn ska Nätverkshuset utveckla träffpunkter för småbarnsföräldrar och deras barn i öppen förskoleverksamhet. Genom Nätverkshuset kan mödravårdscentral och barnavårdscentral samverka med landstinget, men också med kuratorer och socialpedagoger. Hit ska föräldrar kunna vända sig och besöka stimulerande aktiviteter för sina barn och vid behov få stöd och hjälp av pedagoger och socialtjänst. Men enbart satsningar på individ och familjeomsorgen är inte tillräckligt, barn som far illa finns också i förskolan, i skolan och i stadens fritidsverksamheter. Tidiga insatser inom dessa verksamheter är minst lika viktigt för att förebygga sociala problem. Här ska Nätverkshuset också arbeta förebyggande, samarbeta, knyta ihop, ge råd och stöd.

En icke oväsentlig uppgift för stadsdelsnämnden är att kunna ge rådgivning till medborgare som hamnat i skuldfällan. Det kan handla om en så till synes banal sak som att ha kommit efter med hyran en eller ett par månader. För den som har hamnat i kronofogdens register kan det bli svårt att få banklån, hyreskontrakt, telefonabonnemang och liknande. En person som söker hjälp och råd när han/hon fått så stora skulder att det behövs hjälp, ska få adekvata råd och hjälp inom en månad från det frågan ställdes.

Arbetet för att minska vräkningar måste intensifieras och när det gäller vräkningar där barn är inblandade måste det införas en nollvision. I nära anslutning till skuldrådningen ska personer som hotas av vräkning kunna få hjälp och stöd.

Mål för verksamhetsområdet:

· Barn och unga som lever i riskzonen, och deras familjer, ska tidigt uppmärksammas och i samverkan med andra aktörer erbjudas tidiga insatser

· Samverkan ska öka mellan samhällets olika aktörer för snabb hjälp till personer i utsatta situationer

· Nollvision för antal hemlösa i Älvsjö

Särskilda uppdrag:

· Samverkan med polis, rättsvårdande myndigheter och psykiatrin ska öka

· Skyddade boenden för våldsutsatta kvinnor och barn ska öka

· Utredningskapaciteten ska utökas för snabba och adekvata hjälpinsatser

· Utveckla och stärka upp Nätverkshuset som fullvärdig familjecentral

· Utreda möjligheterna att hjälpa personer som har små hyresskulder som hindrar egna hyreskontrakt

 • En verksamhet för skuldrådgivning ska byggas upp

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd är en del av samhällets trygghetssystem, ett yttersta skyddsnät vid tillfälliga försörjningsproblem. Orsakerna till den enskildes försörjningsproblem varierar, alltifrån arbetslöshet, sjukdom eller överskuldsatthet. Behovet av ekonomiskt bistånd hänger samman med andra politiska faktorer. Konjunkturläget kombinerat med en ineffektiv jobbpolitik och fördelningspolitik har lett till att behovet av försörjningsstöd har ökat. Regeringens försämringar av a-kassesystemet och sjukförsäkringen har också urholkat trygghetssystemen och förvärrat situationen. I ett välfärdsland skall trygghetssystemen avse att stärka individen under tuffa tider. På så sätt ökar individens möjlighet att klara den egna försörjningen.

Arbetslösa, oavsett orsak, både vill och kan ta ansvar för sin egen försörjning. Men för den som har låg utbildning eller är långtidsarbetslös kan det behövas stöd för att ta sig in på arbetsmarknaden. Ekonomiskt bistånd ska ges på lika villkor och den som söker ska behandlas med respekt. Ärendena ska hanteras rättssäkert, handläggningstiderna ska vara korta. Vid behov av ekonomiskt bistånd ska barnperspektivet alltid beaktas. Barnens väl och framtida möjligheter till ett gott liv måste prioriteras och vara vägledande för samtliga överväganden som görs.

Stockholm är ingen billig stad att leva i. Det höga kostnadsläget drabbar dem hårdast som har det sämst ställt. Även personer som har ekonomiskt bistånd är i behov av att kunna röra sig utanför sitt bostadsområde, för att handla, söka jobb eller hälsa på bekanta och inte minst för att följa sina barn på deras aktiviteter. Helt enkelt leva ett normalt liv. Därför anser vi att det är viktigt att stor hänsyn tas till behovet av SL-kort för den som får ekonomiskt bistånd. Att inte ha råd med ett SL kort kan göra det svårare att söka jobb och många riskerar en ofrivillig stadsdelsarrest, vilket kan drabba barnen särskilt hårt. Personer med ett långvarigt ekonomiskt bistånd ska ha rätt till tandvård. I ett modernt samhälle bör internetuppkoppling inkluderas i bidragsnormen framförallt i barnfamiljer. Eventuellt stigande uppvärmningskostnader bör vidare återspeglas i ersättningsnivåer.

Mål för verksamhetsområdet:

· Behovet av ekonomiskt bistånd ska minska

· Alla som söker ekonomiskt bistånd ska behandlas likvärdigt

· Antalet arbetslösa med ekonomiskt bistånd som får hjälp tillbaka till arbetslivet ska öka

Särskilda uppdrag:

· Utveckla det förebyggande arbetet i stadsdelen för att minska behovet av ekonomiskt bistånd

Arbetsmarknadsåtgärder

Den kunskap och vilja som finns hos dem som står utanför arbetsmarknaden måste tas tillvara men för den som är arbetslös kan det vara svårt att komma in på arbetsmarknaden utan stöd och hjälp. Målgruppen för stadsdelens arbetsmarknadspolitiska åtgärder är de medborgare som uppbär ekonomiskt stöd och som behöver särskilt stöd för att ta sig in, eller tillbaka, på arbetsmarknaden. Särskilt prioriterade målgrupper är ungdomar och långtidsarbetslösa.

Arbetslösa med ekonomiskt bistånd ska få hjälp tillbaka till arbetslivet genom ett brett spektrum av åtgärder såsom utbildningsinsatser, kommunala matchningsfunktioner eller hjälp med att ordna praktikplatser. Samarbete ska ske med det lokala näringslivet. Vägen tillbaka till egen ekonomisk försörjning ska utgå från den enskildes förutsättningar.

Vi vill utöka möjligheterna för ungdomar att få sommarjobb, dels i egen verksamhet men också genom utökat samarbete med det lokala näringslivet.

Mål för verksamhetsområdet:

· Alla som uppbär försörjningsstöd på grund av arbetslöshet ska inom fem arbetsdagar ha en individuell handlingsplan som syftar till inträde på arbetsmarknaden

· Sommarjobb för ungdomar ska öka

Särskilda uppdrag:

· Samverkan med Jobbtorgen, arbetsförmedlingen, försäkringskassan, socialtjänst, flyktingintroduktion och vuxenutbildning ska stärkas

Kultur – Föreningsliv – Konsumentvägledning

Mer än någonsin behöver Älvsjö en satsning på ungas fritid och kultur. Det handlar om att utjämna klyftorna mellan olika grupper vad gäller deras möjligheter till att ta del av kultur, att skapa kreativa rum och ge möjligheter för ungas eget kulturella skapande. Kvaliteten och kvantiteten av kulturupplevelser och möjligheterna till eget skapande i Älvsjös förskolor och skolor ska öka. Vi vill satsa på uppsökande insatser som ska leda till att alltfler hittar till det lokala kulturutbudet.

Älvsjöborna ska ha möjligheter till kulturupplevelser och möjligheter att vara aktiva medborgare. Vi vill att tillgängligheten till kultur av olika slag i stadsdelen utökas och vi vill arbeta för att den fysiska tillgäng­ligheten till kulturutbudet ökar. För att utöka medborgarnas möjligheter till kultur vill socialdemokra­terna säkerställa tillgången till samlingslokaler. Barn och ungdomar ska ges möjlighet att uppleva, och själva utöva, olika former av kultur.

Stadsdelsnämnden ska utveckla verksamheten med konsumentrådgivning som är ett viktigt instrument för att söka förebygga problem som annars kan uppkomma längre fram, i första hand för individen men också för kommunen. Vi vill erbjuda medborgarna en lättillgänglig konsumentvägledning där informa­tion till barn och unga prioriteras. Invånarna ska som kon­sumenter kunna göra genomtänkta val och konsumentrådgivningen ska syfta till att ge ökad kunskap och information om alternativ, rättigheter och skyldigheter.

Mål för verksamhetsområdet:

· Kulturutbudet ska stärkas och utvecklas med fokus på barn och unga

 • Uppsökande insatser inledas för att nå de barn, unga och äldre som inte själva hittar till det lokala kulturutbudet

· Samarbetet mellan det lokala kultur- och föreningslivet, skolorna och företagen ska öka

Särskilda uppdrag:

· En kultursatsning ska genomföras på träffpunkterna och Ungdomens Hus

· Arbete ska inledas för att nå de barn, unga och äldre som inte själva hittar till det lokala kulturutbudet

· Stadsdelsnämnden ska utveckla verksamheten med konsumentrådgivning

Miljö, Stadsmiljö och trygghet

Älvsjöbornas miljö ska vara ren, fräsch och trygg. Vi vill öka tryggheten genom att satsa på bättre belysning på gator och platser som upplevs mörka. Älvsjö växer kraftigt och de allmänna kommunikationerna ska planeras så att människors behov av att ta sig till arbete, affärer, till nöjen, kultur och rekreation går så smidigt som möjligt och bilåkandet minskar. Medborgarna ska känna sig välkomna till ett ökat engagemang i frågor som rör närmiljön.

Vid planering och uppförande av nya bostäder i Älvsjö skall ett noggrant hänsynstagande till redan befintlig bebyggelse ske. Älvsjös karaktär av gammal villastad riskerar att gå helt förlorad i den exploatering som nu sker när gamla villor rivs och ersätts med bostadsrättshus av helt annan karaktär, förlagda på tomterna så att hela stadsbilden förrycks och förfulas så som skett till exempel i området nära Älvsjö Station. I de fall så kallade förtätningar ska ske måste en dialog upprättas med medborgarna, och genom långsiktiga program som även tar hänsyn till områdets service, grönområden och trafiksituation. Vi är trötta på att byggherrarna har bestämmanderätt över hur det ska se ut i Älvsjö.

Det är av yttersta vikt att medborgarna, småföretagarna, lokalföreningarna och de lokala politikerna ges goda möjligheter att ta ställning till, och kunna påverka, hur ett område och dess bebyggelse ska se ut även i de fall detaljplanerna är gamla. Ett Stockholm i världsklass innebär att även ett ytterstadsområde som Älvsjö ska bebyggas och utvecklas med hög arkitektonisk kvalitet.

Älvsjös karaktär av småstadsidyll ska bevaras och tillkommande nybyggnationen ska smälta in den nuvarande bebyggelsen på ett behagligt sätt. Med sina grönskande små parker och sina båda skogar, Älvsjöskogen och Solbergaskogen, har Älvsjö unika möjligheter att erbjuda invånare och besökare platser för motion, rekreation och naturupplevelser. Vi vill göra Älvsjöskogen till naturreservat och skydda hela Solbergaskogen från alla former av exploatering.

Det är viktigt att snöröjning, städning av gator och torg, samt underhållet av parker fungerar. Vi vill undersöka möjligheterna till att återföra frågorna om både barmarks- och vinterväghållning till stadsdelsnämnderna. Äldre och sjuka med uttalat behov ska kunna få hjälp med att hindrande snövallar vid villainfarten blir bortskottad.

Arbetet med att försköna stadsdelens torg och parker och skapa fler belysta promenadstråk ska fortsätta. Genom satsningar på kultur och idrott skapas trygga platser för möten mellan människor. Vi kommer att genomföra kontinuerliga trygghetsvandringar och låta Älvsjöborna själva vara med och påverka prioriteringar i sitt område. Vi vill fortsätta arbetet med att helt eller delvis få Älvsjövägen i tun­nel.

Vi vill att Älvsjö ska vara en trygg och säker stadsdel att vistas i alla timmar på dygnet. Samarbetet inom ÄlvBrå ska fortsätta. Vi ska ha ett nära samarbete med närpoliskontoret och vi vill säkerställa att polisen besöker skolorna och fritidsverksamheterna i vårt område. Vi vill särskilt uppmärksamma de ungdomar som socialtjänsten får meddelande om och tidiga insatser måste vidtas när vi får kännedom om ungdomar som begått brottsliga handlingar.

Vi vill återinföra och utveckla Agenda 21-verksamheten och inom ramen för all kommunal verksamhet ska Älvsjöborna både kunna påverka och bidra till ökad miljövänlighet.

Mål för verksamhetsområdet:

· Älvsjöborna ska uppleva ökad trygghet i sin stadsdel

· Det ska vara renare och snyggare på gator, torg och i parker

· Älvsjös park- och naturområden ska vara attraktiva, trygga och bidra till livskvaliteten för invånare och besökare

· Solbergaskogen ska skyddas från bebyggelse och annan exploatering

Särskilda uppdrag:

· Arbeta för framtagande av en ny resursfördelningsnyckel som tar hänsyn till stadsdelar med stora naturområden.

· Noga följa och delta i diskussioner och planering av framtida kollektivtrafikdragningar

Flyktingmottagande

Alla människor vill kunna försörja sig själva och möjligheten till egen försörjning är grunden för ett självständigt liv. Det gäller även dem som kommer som flyktingar till vårt land och till vår stadsdel. För oss är det viktigt att människor får en möjlighet att komma i eget arbete så snart som möjligt. Nyanlända flyktingar ska snabbt erbjudas ett bra boende och flyktingmottagandet och flyktingintroduktionen ska syfta till att vuxna snabbt kommer ut i arbete och att barn och ungdomar garanteras plats i förskola och skola. De flyktingar som kommer till Älvsjö ska erbjudas möjligheter att inkluderas i samhället genom en kvalitativt hög introduktion, ett eget boende och god språkundervisning. Flyktingarna ska bemötas individuellt och med respekt.

Mål för verksamhetsområdet

· Introduktionen ska utgå från individuella förutsättningar och leda till självförsörjning och utbildning

Särskilda uppdrag:

· På försök starta ett mentorsprogram inom flyktingmottagandet

Integration och jämställdhet

Diskriminering, segregation och utanförskap hör inte hemma i Älvsjö stadsdel. I allt arbete med barn och unga ska verksamheten präglas av allas likaberättigande och jämställdhet. Ungdomens hus och ungdomsgårdarna/träffpunkterna för de yngre ungdomarna ska i sin verksamhet arbeta med integration och jämställdhet som ett av sina främsta mål. Alla verksamheter i Älvsjö stadsdel ska i sina målsättningar inkludera arbetet för ökad integra­tion och jämställd­het.

I syfte att öka aktiviteterna kring arbetet med integration och jämställdhet vill vi återuppta projektet Bryggan, eller därmed jämförlig verksamhet, i Nätverkshuset.

Mål för verksamhetsområdet

· Handlingsplaner för ökad jämställdhet och mångfaldsplaner ska hållas aktuella och uppdaterade i alla verksamheter

·

Särskilda uppdrag:

· I barn och ungdomsverksamheten ska ett aktivt arbete ske med integrations- och jämställdhetsfrågor

Reservation

Tjänstgörande ersättaren Berit Valfridsson Berval (MP reserverade sig mot nämndens förslag med hänvisning till eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att

1. avslå förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget för år 2012

2 återremittera budgetunderlaget till förvaltningen för omarbetning med Miljöpartiets budgetförslag i kommunfullmäktige för 2012 som grund

3. samt därutöver anföra följande

Miljöpartiet är idag det tredje största partiet i Stockholm och stöds enligt de senaste opinionsundersökningarna av nästan var femte stockholmare. Det framlagda förslaget till verksamhetsplan och budget för år 2012 är inte tillräckligt bra och saknar tydliga gröna inslag. I Miljöpartiets budgetförslag i kommunfullmäktige finns 318,2 Mkr mer än i den moderatledda majoritetens budget för stadsdelarna. Dessutom hämtas 228,4 Mkr från arbetsmarknadsnämnden för arbetsmarknadsåtgärder i stadsdelsnämnderna. Detta skulle för 2012 betyda 13,9 Mkr mer för Älvsjö stadsdelsnämnd jämfört med det nu liggande förslaget. Utöver detta kräver vi att tydligare åtaganden (exempelvis kvantifierbara mål och indikatorer) för nämndens alla olika verksamheter ska arbetas fram. Miljöpartiets förslag till budget skulle därmed innebära en högre grundläggande service till medborgarna och en större trygghet och kontinuitet i verksamheterna för både brukare och personal.

För att staden ska kunna nå högt satta klimatmål, målen i miljöprogrammet och vattenprogrammet samt bidra till att uppnå Sveriges miljökvalitetsmål behöver miljö- och klimatkompetensen stärkas på stadsdelsförvaltningarna. Detta skulle till exempel kunna ske genom att inrätta tjänst för miljösamordnare och Agenda 21-samordnare. Stadsdelen ska i samverkan med områdets invånare, företag och föreningar förbättra den lokala boende- och stadsmiljön samt öka medvetenheten och engagemanget för miljö- och klimatfrågor. En lämplig åtgärd i detta arbete skulle vara att inrätta ett stadsmiljöråd i Älvsjö.

Stadsdelen ska prioritera arbetet med energirådgivning inom förvaltningens egna verksamheter samt mot företag och hushåll. Stadsdelens verksamheter ska i största möjliga utsträckning tillgodose sitt behov av bilar via bilpooler, som även skulle kunna nyttjas av stadsdelens invånare. Ambitionen måste vara att Stockholm ska vara ledande i Sverige när det gäller att hushålla med energi och investera i förnyelsebara energikällor. Vid byggplaner ska staden arbeta för ett medborgarinflytande som sträcker sig över kraven i Plan- och bygglagen. Metoder ska utvecklas för att fånga upp grupper som aldrig kommer till tals i stadsbyggnadsrelaterade frågor. Barnperspektivet ska in i stadsplaneringen och metoder för att inkludera barn och deras tankar i stadsplaneringen ska utvecklas.

Barngruppernas storlek behöver minskas i förskolan och även antalet förskolebarn per anställd behöver minskas. Med för stora grupper och för lite personal är det mycket svårt att bedriva en fullgod verksamhet. Dessutom är det viktigt att hålla nere förskoleenheternas storlek. Alla förskolor ska ges tillgång till genuspedagoger och andelen förskollärare måste öka. Andelen förskolebarn kommer att kraftigt öka under budgetperioden vilket innebär att arbetet med att öka antalet förskoleplatser måste intensifieras. Det är inte önskvärt att nya förskoleplatser endast skapas genom att sätta upp nya baracker vid redan existerande förskolor. Nämnden måste planera för och ha beredskap för att kunna ta emot samtliga förskolebarn inom stadsdelen. Det är inte ansvarigt att kalkylera med att nuvarande andel privat drivna förskolor kommer att vara oförändrade.

De mötesplatser som majoriteten infört för yngre ungdomar i Johan Skytteskolan och Solbergaskolan är inte tillräckligt för att möta det behov som finns hos Älvsjös ungdomar. En ökad satsning på ungdomsgårdar och stöd till det civila samhället som t.ex. idrottsföreningar och natur och friluftsorganisationer är nödvändigt.

Arbetet med upphandlingar måste bli bättre och vidareutvecklas, särskilt med fokus på förfrågningsunderlagens kvalité, miljökrav samt med tydliga och uppföljningsbara antidiskrimineringsklausuler. Ett av de miljökrav som ska ställas är att inga dubbdäck får användas av dem som utför transporter. Det ska säkerställas att leverantörer inte flyttar vinster till så kallade skatteparadis för att undkomma skatt. Arbetet med att bli en bättre beställare måste inledas för att säkerställa att både privata entreprenörer och egen regin utför beställda tjänster enligt tecknade avtal och överenskommelser. Att aktivt arbeta med uppföljning är oerhört viktigt för att undvika de skandaler som uppdagats under hösten gällande bland annat äldreomsorgen. Detta kommer att innebära ökade kostnader för den centrala administrationen, vilket står i motsats till majoritetens ambition att minska administrationen under det kommande året.

Att tidigt vänja sig vid bra och nyttig mat är avgörande för framtida matvanor och därmed för hälsan. Stadsdelsnämnden har målsättningen att 23 % av de inköpta livsmedlen ska vara ekologiska för år 2012. Miljöpartiet menar att andelen ekologiska livsmedel ska vara minst 40 % för 2012.

Den drastiska minskningen av vissa fiskarter är ett stort ekologiskt hot. Stadsdelen bör besluta att inte servera hotade fiskarter på förskolor, skolor och äldreboenden, också för att öka kunskapen hos förvaltning, personal och elever om ekologi och matens miljöpåverkan.

Genom internationaliseringen har frågan om hur olika produkter påverkar stockholmarna som konsumenter blivit än mer aktuell. Många undrar exempelvis hur de ska göra med pensionen, vilket elbolag de ska välja och många vill kunna utnyttja sin konsumentmakt. Satsningar på konsumentvägledningen ska öka.

Stadsdelen ska bedriva ett offensivt arbete mot diskriminering. Den diskrimineringsklausul som Miljöpartiet införde under förrförra mandatperioden ska återinföras. Föreningar som diskriminerar ska på samma sätt som företag veta att de riskerar att förlora sina bidrag. Stadsdelen ska tydligt prioritera arbetet med att säkerställa att ingen diskrimineras, exempelvis genom att använda anonymiserade jobbansökningar, antidiskrimineringstester och kontinuerlig utbildning för alla anställda och politiker.

Arbetet för att den fysiska tillgängligheten i stadsdelen ska öka och attityderna till människor med funktionshinder måste förbättras. En viktig del i en god arbetsmiljö är att det finns ett bra, strukturerat sätt att hantera kränkningar, trakasserier och mobbning på arbetsplatsen samt att stadsdelsnämnden prioriterar detta arbete ytterligare.

Det är oroande att den borgerliga majoriteten konkurrensutsätter verksamheter utan att några egenregianbud läggs. Egenregianbud ska alltid uppmuntras och konkretiseras när verksamhet som drivs i kommunal regi ska konkurrensutsättas, både för att få bästa möjliga kvalitet till lägsta kostnad, men också för att invånarna i stadsdelen ska ha valfriheten att kunna välja bland en mångfald av utförare. Det ska i varje stadsdel finnas kommunala alternativ, både när det gäller hemtjänst och äldreboende, eftersom det för många är en viktig del av valfriheten att kunna välja detta.

Inom äldreomsorgen behövs fler platser i servicehus, vård- och omsorgsboenden, demensboenden och trygghetsbostäder. Det finns en ökad efterfrågan på kategoriboenden, exempelvis med inriktning på kultur, språk och hbt. Önskemål att starta äldreboenden som sociala företag ska bejakas. Innan fler servicehus omvandlas till trygghetsboenden ska en utvärdering göras. Maten som serveras inom äldreomsorgen ska vara vällagad, hälsosam och god, helst lokalt tillagad och ekologisk. Social gemenskap vid måltider är viktigt, till exempel bör matlag erbjudas. Åldersgränsen för så kallade fixartjänster ska sänkas till 67 år.

Arbetet inom äldreomsorgen och omsorgen för människor med funktionsnedsättningar är fysiskt och psykiskt tungt och många orkar inte arbeta fram till pensionen. Staden ska utreda en riktad arbetsförkortning för personal i äldre- och funktionshinderomsorg.

Stadens arbetsmarknadsåtgärder ska vara utformade så att varje enskild person hittar sin kortaste väg till rätt jobb. I stället för nuvarande Jobbtorg ska ”En-dörr-in”-verksamheter finnas i varje stadsdel. Därför för vi över 228,4 mkr för arbetsmarknadsåtgärder från arbetsmarknadsnämnden till stadsdelsnämnderna. ”En-dörr-in”-verksamheterna ska organisatoriskt och demokratiskt tillhöra respektive stadsdelsnämnd, men flera stadsdelsnämnder kan gå samman och gemensamt driva ”En-dörr-in”-verksamhet. Verksamheten ska omfatta alla arbetslösa, även dem som står allra längst från arbetsmarknaden och dem som är i behov av rehabilitering. Alla arbetssökande ska erbjudas skräddarsytt och individuellt stöd - vägledning, jobbcoachning, kompetensutveckling, utbildning och arbetsträning. Den enskildes eget engagemang, inflytande och delaktighet ska vara ledstjärna i verksamheten. Det sociala företagandet ska stimuleras. Den som är berättigad till försörjningsstöd ska även ha rätt till SL-kort.

Den sociala barn- och ungdomsvården behöver kraftiga förstärkningar. Staden ska aktivt stödja föräldrar med missbruksproblem, barn till psykiskt funktionshindrade och andra barn som far illa. Resurserna till missbruksvården ska öka så att de som söker behandling ska kunna beviljas detta. Vård och behandling för personer med missbruk ska alltid utgå från den enskilde.

Barns situation ska uppmärksammas när vuxna söker ekonomiskt bistånd. Barnperspektivet är tydligt i stadens riktlinjer och innan beslut fattas ska konsekvenser för varje barn alltid övervägas och dokumenteras. Ett barnperspektiv innebär att det inte ska vara möjligt att vräka barnfamiljer. Alla som lever i hemlöshet ska erbjudas ett personligt ombud som ett sätt att skapa nya nätverk och få hjälp med myndighetskontakter. Alla stadsdelar ska ha en lokal handlingsplan för det vräkningsförebyggande arbetet.

Allt fler försätter sig i skuldfällan. Ju tidigare människor får hjälp, desto större chans att ta sig ur den uppkomna situationen. Fler skuldrådgivare skulle korta ner orimligt långa kötider och förebygga vräkningar p.g.a. hyresskulder. Väntetiden för att få träffa en skuldrådgivare ska inte vara mer än en månad.

Reservation

Ledamoten Sebastian Wiklund (V) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

 1. Stadsdelsnämnden avslår förvaltningens förslag till verksamhetsplan för 2012.
 2. Förvaltningen får återkomma med förslag till verksamhetsplan och budget utifrån vänsterpartiets reservation i fullmäktige och vad som framförs i denna reservation.
 3. Därutöver vill vi framföra följande.

Förorten i centrum

Vänsterpartiet vill ha en stad i balans – miljömässigt, socialt och ekonomiskt. För att skapa en hållbar stad behöver alla Stockholmare vara med och forma staden. Hela staden ska leva. Oavsett var vi växer upp, lever och åldras ska vi ha goda levnadsvillkor. Staden ska också överleva. Vi måste därför minska vår klimatpåverkan. Stockholm ska vara en öppen och tillgänglig stad där människor från hela världen känner sig fria och trygga.

Välfärd är tryggast i kommunal regi. Det behövs ett tvärstopp för privatiseringar och mer resurser för att öka personaltätheten i välfärden. Vi vill införa en paragraf i anvisningarna för konkurrensutsättning om att utförare och leverantörer inte får ha koppling till företag baserade i så kallade skatteparadis. Stadsdelsnämnderna ska bestämma över upphandlingar och ta tillbaka i egen regi när avtalen löper ut. Aktivitetsplanerna avskaffas och avknoppningar och utmaningar stoppas.

Stadsdelsnämnden skulle vara en viktig länk i den demokratiska kedjan, där invånare möter politiker och kan kräva politiskt ansvar. Idag är visionen krossad. Vi är nästan tillbaka till tiden med sociala distriktsnämnder, förutom att några stadsmiljöfrågor beslutas lokalt. Efter år av centralisering, konkurrensutsättning och pengsystem har invånarnas möjlighet att påverka mellan valen och politikens möjlighet att styra efter lokala behov minskat kraftigt. Dagordningarna fylls av uppföljningar av privat drivna verksamheter. Stadsdelsnämnden har blivit remissorgan och många frågor hänvisas till facknämnder som beslutar bakom stängda dörrar.

Med vår politik skulle vi ha en mer decentraliserad och lokaldemokratisk nämndorganisation. Stadsdelsnämnderna skulle ha tydligt medborgarfokus och ansvar för betydligt fler verksamheter än idag. Med vår budget får stadsdelsnämnderna en halv miljard mer. Vi fördelar mer pengar till stadsdelsområden med lägre inkomster för att jämna ut levnadsvillkoren. Pengarna ska bland annat gå till mindre förskolegrupper, sänkta kolloavgifter, kulturcentra, fler anställda i hemtjänsten, höjd ersättning till stöd och service till personer med funktionsnedsättningar, hjälp mot våld i nära relationer, familjehemsplacerade barn, stöd till vuxna med missbruk och psykisk ohälsa, upprustade parker och grönområden, områdesplanering, fler och längre sommarjobb, sociala kooperativ och att SL- kort och Internet ska ingå i försörjningsstödsnormen.

Vi investerar också i simhall i Skarpnäck, kulturcentra på Järvafältet, landskapspark på Årstafältet, större skatepark i Högdalen, multifunktionsanläggningar samt upprustade stadsdelsbibliotek och samlingslokaler i förorterna. Dessutom sänker vi avgifterna i kulturskolan, behåller fri entré till Stadsmuseet och Medeltidsmuseet, riktar kulturstöd till förorterna och satsar på fler föreställningar med Parkteatern i förorterna.

ABC- satsning

I vänsterpartiets budget för staden satsar vi på arbete, bostad och centrum i förorterna. Vår ABC- satsning är också en skolsatsning ”Kunskap för jämlikhet” om en halv miljard, med klassprofil. Alla verksamheter som betalas av staden ska ha god kvalitet. Då krävs att anställda har bra utbildning, goda arbetsvillkor och medbestämmande. Vänsterpartiet har avsatt centrala pengar för kortare arbetstid i äldreomsorgen, rätt till heltid och en låglönesatsning.

Arbete

Vi satsar 124 mnkr mer än borgarna på arbetsmarknad centralt och lokalt, vilket gynnar förorter med hög arbetslöshet och låg utbildningsnivå. Unga som hoppar av skolan ska sökas upp inom 14 dagar. Unga arbetslösa 18-20 år får läsa in gymnasium med försörjningsstöd. Med vår budget kan vi ordna tre gånger fler visstidsanställningar för unga långtidsarbetslösa. Vår budget leder också till många andra nya jobb, varav en del traineeanställningar för unga långtidsarbetslösa och människor med funktionsnedsättningar. Komvux förstärks med 35 mnkr, svenska för invandrare med 17 mnkr och 5 mnkr extra satsas på funktionsnedsatta.

Bostad

De kommunala bolagen uppmanas införa hyresstopp vilket kostar 150 mnkr. All utförsäljning och ombildning av stadens allmännyttiga bostäder ska upphöra. Av nyproduktionen vill vi att 75 % ska vara hyresrätter och var fjärde nybyggd lägenhet ska vara en mindre hyresrätt öronmärkt för unga. Lokala styrelser med hyresgästmajoritet ska införas. Det behövs 500 lägenheter per år till hemlösa för att på fem år få bort hemlösheten och 1000 lägenheter för personer med funktionsnedsättningar. Vi vill lägga ner Bromma flygplats och bygga en ekostad.

Centrum

Förortscentrumen ska rustas upp. Det behövs småföretagarforum och utvecklingsplaner som tas fram tillsammans med småföretagare, fastighetsägare och boende. Ett attraktivt centrum har en mix av affärer, offentlig service, kultur, idrott och icke kommersiell verksamhet. Vi vill lokalisera kommunal verksamhet till förorterna. Staden ska ta fram en plan för återköp av i första hand centrumen i Rinkeby, Tensta och Hässelby Gård.

Kunskap för jämlikhet

Jämlika och höga kunskapsresultat är skolans huvuduppgift. Höjd kvalitet i förskolan är en grund för att det ska gå bra för alla barn i skolan. Förskolans resursfördelning ska ses över med målet att införa ett socioekonomiskt styrt tilläggsbelopp. Vi satsar mer pengar i lägre årskurser och ökar den socioekonomiska omfördelningen. På fritidshemmen minskar vi barngrupperna och anställer fler fritidspedagoger. Mellanstadieverksamheten blir gratis för barnen. Alla gymnasieelever får SL-kort och vi gör en riktad satsning på ytterstadsgymnasierna.

Klimat- och miljöprofil

Våra grönområden ska underhållas bättre och sjöar och vattendrag ska restaureras. Rena sjöar och naturreservat är en klassfråga. Vi vill utreda hur Rågsveds friområde, Fagersjöskogen, Solbergaskogen, Lillsjön samt Norra och Södra Djurgården kan bli naturreservat, utöver Årstaskogen, Älvjöskogen och Kyrkhamn-Lövsta. Utsläppen av växthusgaser ska minska till 2,0 ton koldioxidekvivalenter per stockholmare till 2018. Stockholm ska bli en fossilbränslefri stad 2030. Vi satsar 100 mnkr på cykelplanen för ytterstaden. Cykel- och gångvägar ska underhållas och snöröjas på ett bättre sätt, framförallt där det brister i förorterna. Förbifarten stoppas och resurserna gå till kollektivtrafik. Andelen ekologisk mat ska öka till 40 procent. Vegetariska måndagar införs, där vegetarisk mat är norm på menyerna i verksamheterna. Maten i förskolor, skolor, gruppboenden och äldreboenden ska lagas på plats i egna kök.

Rättvisa investeringar

Tre miljarder vill vi investera i personal och jämställdhet, rättvisa och demokrati samt miljö och framtid. Vi vill bland annat satsa på utbildning och kortare arbetstid i äldreomsorgen, tillgänglighet och gruppbostäder. Alla stadsdelsnämnder ska ha ett utvecklingsarbete för att engagera flera i lokaldemokratin. Personal ska utbildas i HBT, barnperspektiv, jämställdhet etc. Vi ska minska utsläpp av klimatförändrande gaser, stimulera klimatsmarta investeringar, sanera sjuka hus och utreda behovet av en förbehandlingsanläggning för biogas i egen regi.

Skatt

För år 2012 föreslår vi en kommunal inkomstskatt med 18:08 per skattekrona, vilket är ett återställande av 2006 års skattesats.

Älvsjö stadsdelsnämnd

Med vänsterpartiets budget får Älvsjö stadsdelsnämnd 13,7 mnkr mer än den borgerliga majoritetens budget som beslutats i kommunfullmäktige. Eventuella vinster av effektiviseringar får behållas i verksamheten för att öka kvaliteten, istället för att skära ned. Resurser till ekonomsikt bistånd ska fördelas i ett särskilt anslag, så att det inte blir snålare bedömningar och att andra verksamheter inte trängs ut när behoven av bistånd ökar.

Förskola

Vänsterpartiet satsar 3,6 mnkr mer i Älvsjö jämfört med kommunfullmäktige

§ Höjd schablon och socioekonomiskt tillägg med 1,5 %, totalt 3 % mera för att minska barngrupperna

§ Höjt socioekonomiskt tillägg med 6 % för andraspråk, modersmål och särskilt stöd

§ Ytterligare socioekonomisk omfördelning till 2006 års nivå

§ Genuspedagogik och demokratiarbete i alla skolor

Vänsterpartiets mål för förskolan

? Förskolan ska ha ett demokratiskt och jämställt förhållningssätt

? Arbetet med barns språkutveckling och modersmålsstöd ska prioriteras

? Barns lärande ska stå i fokus i förskolan

? Alla föräldrar ska kunna vara delaktiga i förskolans pedagogiska arbete

Alla barn har rätt att gå i förskola, som start på det livslånga lärandet. Här läggs grunden för kunskap i svenska och språkutveckling i andra språk för flerspråkiga. Läroplanens syn på kunskap och läroprocesser ska genomsyra förskolan. Genusperspektivet integreras i arbetet. Förskolor uppmuntras att miljöcertifiera sig enligt Grön Flagg. Barn ska få lära sig simma, cykla och åka skridskor i förskolan och regelbundet ta del av professionell kultur. Barn med särskilda behov ska få fullgott stöd. Övergången till skolan ska fungera bra för alla barn.

I områden med låg inskrivning i förskolan vill vi starta uppsökande verksamhet. Vårdnadsbidraget tas bort. Det är en kvinnofälla och gör det svårare för barn att lära sig svenska. Mer resurser fördelas till områden där barn har större behov. Småbarnsgrupper ska inte vara större än 14 barn (med sikte på 12) och storbarnsgrupper inte större än 18 barn (med sikte på 16).

Rätt till barnomsorg ska finnas på obekväm arbetstid. Förskolans öppettider ska underlätta för föräldrar att arbeta heltid. Föräldrar som behöver sommaromsorg ska erbjudas alternativ som uppfyller lagens krav på kontinuitet och trygghet. Barnomsorgsgarantin ska hållas.

Verksamhet för barn och ungdom

Vänsterpartiet satsar 600.000 mer i Älvsjö jämfört med kommunfullmäktige

§ Fler öppna förskolor, parklekar och mötesplatser

§ Ökat öppethållande på fritidsgårdar

§ Sänkt avgift med 10 procent för sommarkollo

Vänsterpartiets mål för verksamhet för barn och ungdom

? Alla ungdomar ska ha nära till icke-kommersiella och tillgängliga mötesplatser

? Ungas inflytande över den egna vardagen ska förbättras i stadsdelarna

? Fritidsverksamheten ska vara lika attraktiv för flickor som för pojkar

Parklekar, öppna förskolor och fritidsgårdar ska vara lika attraktiva för flickor som för pojkar. Genuspedagogik ska stimulera en jämställd verksamhet. Verksamheten ska vara tillgänglig för unga med funktionsnedsättningar. Motion och rörelse ska främjas.

Parklekar och öppna förskolor är viktiga mötesplatser och behöver byggas ut när barnantalet ökar. Personalen ska ha adekvat utbildning och utomhuspedagogiken ska utvecklas. Ungdomarnas eget skapande och medbestämmande uppmuntras på fritidsgårdarna. Det ska finnas ett verkligt inflytande genom till exempel ungdomsråd med egen budget. Personalen ska ha kunskap om risk- och skyddsfaktorer för droger, kriminalitet och hedersrelaterat liv.

Alla barn 9-16 år som söker ska kunna få kolloplats. Vi sänker avgifterna så att flera barn kan åka på kollo. Barn med funktionsnedsättningar ska kunna vara med i ordinarie verksamhet.

Kultur- och föreningsverksamhet

Vänsterpartiet satsar 900.000 mer i Älvsjö jämfört med kommunfullmäktige

§ Höjt stöd till kultur- och föreningsverksamhet

§ Lokala kulturcentra/samverkan bibliotek i förorter

§ Kultursekreterare i alla stadsdelsnämnder

§ Höjda föreningsbidrag i vissa förorter

Vänsterpartiets mål för kultur- och föreningsverksamheten

? Kulturen och föreningslivet ska växa i förorterna

? Alla barn och unga ska få uppleva och själva delta i skapande verksamhet

? Alla har lika rätt till kultur oavsett kön, funktionsnedsättning, ålder, etnicitet eller inkomst

Kulturpolitiken ska stärkas där den är svagast och det är i förorterna. Vi vill motverka den kulturella segregationen genom att skapa lokala kulturcentra i samverkan med bibliotek, skolor, Folket Hus och invånare. Vi vill återinföra kultursekreterare som är en viktig länk för att samordna och förmedla kulturarrangemang till verksamheterna.

Föreningsbidragen ska öka i förorterna och fördelas jämställt. Organisationer som arbetar för jämställdhet ska kunna söka föreningsbidrag. Konsumentvägledning med god tillgänglighet ska finnas. Konsumentarbetet ska öka engagemanget för rättvis handel – Stockholm ska bli en föregångare som Fair Trade City.

Äldreomsorg

Vänsterpartiet satsar 2,4 mnkr mer i Älvsjö jämfört med kommunfullmäktige

§ Ökad personaltäthet och generösare tidsramar i hemtjänsten. Höjd peng med ytterligare 2 % till totalt 4 % i höjning

§ Ökad kvalitet i dagverksamhet. Höjd peng med 2 %

§ Ett bättre socialt innehåll i vardagen med mer kultur och rörelse.

§ Fler äldre ska få hjälp av fixare och hjälpen ska även omfatta källsortering

Vänsterpartiets mål för äldreomsorgen

? Behovet av äldreomsorg ska bedömas likvärdigt oavsett kön och andra diskrimineringsgrunder samt utifrån sammanvägda behov för individen

? Äldre ska kunna påverka sin vardag såväl hur hemtjänsttimmarna används som hur insatserna anpassas till individen i ett vård- och omsorgsboende

? Äldre ska ha rätt till äldreomsorg på sitt eget modersmål och med respekt för sina önskningar och behov

Äldreomsorgen ska värnas mot privata vinstintressen som undergräver tryggheten för de äldre. Boenden ska återtas i kommunal regi när avtalen löper ut och kommunal hemtjänst ska införas där den saknas. Oannonserade besök och skarpare metoder ska användas för att upptäcka vanvård, fusk och brister i privat driven och kommunalt driven äldreomsorg.

Personaltätheten, kontinuiteten och kompetensen måste förbättras. Vi ökar resurserna till hemtjänsten för att få generösare tidsramar där gångtiderna räknas med. Medarbetarna måste ha en arbetsmiljö som gör att de orkar till 65 år. Vi satsar därför på rätt till heltid och sju timmars arbetsdag med kompetensutveckling, träning och handledning på arbetstid.

Äldreomsorgen ska utgå från genusperspektiv och anti-diskriminering. Kvinnor och män ska få lika mycket stöd. Anhörigstöd ska vara frivilligt och inte en följd av brister i samhället. Hemtjänst ska finnas på olika språk. Äldre ska ha verkligt inflytande i äldreomsorgen. Förtroenderåd, anhörigråd och pensionärsråd ska ges bättre förutsättningar till insyn och påverkan.

Vi vill stärka kvaliteten i dagverksamheterna. Alla äldre ska ha en egen genomförandeplan utifrån sina behov. För att äldre ska kunna röra sig ute krävs ökad tillgänglighet. Kommunalt drivna servicehus, vård- och omsorgsboende, seniorboende, kollektivhus och trygghetsboende - om det byggs nytt till hyror som låginkomsttagare har råd med – ska finnas i alla stadsdelar.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättningar

Vänsterpartiet satsar 1,7 mnkr mer i Älvsjö jämfört med kommunfullmäktige

§ Höjd schablon med 2 % för barnboende, vuxenboende, daglig verksamhet, korttidshem, hemtjänst, ledsagning och avlösning

Vänsterpartiets mål för stöd och service för personer med funktionsnedsättningar

? Flickor/kvinnor och pojkar/män ska få stöd och service av god kvalitet

? Bostad, stöd, daglig sysselsättning och arbete ska byggas ut

? Brukares självständighet, inflytande och delaktighet i samhället ska stärkas

? Alla som behöver socialtjänstens insatser ska snabbt få hjälp och stöd

Vi vill ha god och jämställd omsorg, stöd och service för barn och vuxna med funktionsnedsättningar. Bemanningen ska vara tillräcklig och insatser samordnas för att alla ska få goda levnadsvillkor. Rätten till inflytande är grundläggande. Vi vill ta fram ett nytt system för att öka brukarnas inflytande som inte bygger på privatisering. Det är en kränkning av självbestämmanderätten att inte få säga nej till konkurrensutsättning av sin egen gruppbostad.

Att bygga bort bostadsbristen ska prioriteras. Idag fattas 1000 gruppbostäder i staden. Möjligheten att bygga gruppbostäder ska prövas i alla bostadsprojekt utifrån stadens behov. Ett nytänkande behövs för bostäder och daglig verksamhet för yngre och personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Sociala kooperativ är alternativ till daglig verksamhet. Gruppbostäder ska ge en god levnadsnivå och högst ha fem till sex lägenheter.

Med pedagogisk utveckling, individuella planer enligt LSS och mål för självständighet ökar den enskildes utveckling. Brukarråd och brukarrevisioner eller andra former av brukarinflytande ska finnas. Stöd av heminstruktörer för synskadade och hörselskadade ska ges i tillräcklig omfattning. Funktionsnedsatta ska kunna få en personlig assistent som talar hemspråket.

Individ- och familjeomsorg med socialpsykiatri

Vänsterpartiet satsar 2,1 mnkr mer i Älvsjö jämfört med kommunfullmäktige, varav 1,1 mnkr för barn och unga, 400.000 för vuxna samt 600.000 till socialpsykiatri

§ Återupprätta den sociala barnavården för utsatta flickor och pojkar

§ Utökad uppföljning av familjehemsplacerade barn

§ Starta enheter för stödinsatser mot våld i nära relationer

§ Stärka missbruksvården och arbetet med att hemlösa kvinnor och män ska få egen bostad

§ Ökat stöd till kvinnor och män med psykiska funktionsnedsättningar

Vänsterpartiets mål för individ- och familjeomsorg med socialpsykiatri

? Förebyggande och tidiga insatser för barn och unga ska utökas

? Bostad, stöd och sysselsättning ska byggas ut för personer med behov

? Brukarnas självständighet, inflytande och delaktighet ska stärkas

? Alla som behöver socialtjänstens insatser ska snabbt få hjälp och stöd

Socialtjänsten baseras på kunskap, erfarenhet, brukarinflytande, utvärdering och forskning. Förebyggande och tidiga insatser prioriteras. Barnperspektivet ska respekteras. Brukarorganisationer och handikappråd ska ha mer inflytande. Verksamheten ska drivas i kommunens regi.

Barn till föräldrar som missbrukar, har psykisk ohälsa eller bor i familjer där våld förekommer ska erbjudas gruppstöd. Familjecentraler byggs ut i samverkan med landstinget. Barn- och ungdomsvård ska stärkas i förorter där det behövs kraftigt ökade insatser. Barn i familjehem ska besökas minst fyra gånger per år varav minst en gång oanmält. Socialtjänstens insatser ska stegvis förstärkas så att budgeten ökar med 100 mnkr under en mandatperiod.

Alla stadsdelnämnder ska ha en plan mot hemlösheten och mot narkotikan bland unga flickor och pojkar. För att nå kvinnor och män med dolt missbruk behövs ett förstärkt uppsökande arbete och tidiga insatser i samverkan med vårdcentral och företagshälsovård. Det ska finns öppenvård för kvinnors behov. Många kvinnor och män med psykisk funktionsnedsättning saknar hem och arbete. Bara 37 % av alla inom socialpsykiatrin har beviljats sysselsättning. Varje stadsdelsnämnd ska ha en plan för boende, sysselsättning, träfflokaler och uppföljning.

Stadsmiljöverksamhet

Vänsterpartiet satsar 300.000 mer i Älvsjö jämfört med kommunfullmäktige samt i parkinvesteringar

§ Stärka den lokala demokratin i stadsmiljöfrågor - områdesplanering

§ Bättre skötsel av parker och grönområden

§ Upprustning av parker och grönområden (investeringar)

Vänsterpartiets mål för stadsmiljön

? Utveckla och stärka medborgarnas inflytande i Agenda 21-arbetet, stadsmiljöfrågor och lokala planprocesser

? Alla stockholmare ska ha tillgång till rena, säkra och välskötta parker

Den demokratiska delen av Agenda 21-arbetet (FN:s globala handlingsprogram för hållbar utveckling) ska fördjupas genom ökat medborgarinflytande om trafik, parker och stadsplanering. Stadsdelsnämnderna ska få tillbaka rätten att yttra sig över markanvisningarna. Vi vill ha områdesplanering och omvänd planprocess som utgår från en helhetssyn. Barn och unga ska också få säga sin mening innan beslut fattas som rör deras vardag. Får människor känna sig delaktiga i planprocessen minskar antalet överklaganden och byggprocessen går smidigare.

Grundläggande för en god folkhälsa är att människor har nära till grönområden och parker. Våra grönområden ska förvaltas på ett bra sätt genom att följa skötselplanerna. Vi avsätter mer resurser för att genomföra parkprogrammet och förbättra skötseln av grönområdena. Alla naturreservat som nämns i Stockholms översiktsplan 99 ska inrättas. Lokala strategier för hållbar utveckling ska utvecklas för miljöpåverkan inom ett rättvist miljöutrymme.

Stadsmiljön ska vara trygg och vacker med goda möjligheter till spontanidrott och rörelse. Otrygga offentliga platser ska kartläggas genom till exempel trygghetsvandringar och åtgärdas i samverkan med boende samt berörda nämnder och styrelser. Vi vill kraftigt öka insamling av matavfall, även i flerfamiljshus. Målet 2012 är att 40 % av allt biologiskt avfall samlas in och 2015 ska 70 % vara insamlat. Stadsdelsnämnden har en viktig informerande roll i detta.

Flyktingmottagande

§ Söka upp barn till avvisningshotade och gömda så att de kan få gå i förskola och skola

Vänsterpartiets mål för flyktingmottagandet

? Flyktingars möjlighet att få en fast bostad i staden ska öka

? Barn och vuxna flyktingar ska få god hjälp att komma in i samhället

? Barns behov ska alltid uppmärksammas

Staden ska ge god praktisk och social hjälp för att flyktingar snabbt ska komma in i samhället. Ett samlat grepp behövs för att få fram trygga bostäder för flyktingfamiljer. Att det finns hemlösa barn är inte förenligt med FN:s konvention om barnets rättigheter. Barn ska ha egna handlingsplaner för att säkra ett tryggt hem, pedagogisk förskola, en bra skolgång och en stimulerande fritid. Barn till avvisningshotade ska sökas upp så att de får gå i förskola och skola. Flyktingar som inte kan arbeta introduceras efter sina behov. Staden ska inte anmäla papperslösa eller avvisningshotade som inte är EU-medborgare till Migrationsverket eller till polisen.

Ekonomiskt bistånd

Vänsterpartiet satsar 1,1 mnkr mer i Älvsjö än kommunfullmäktige

§ SL-kortet återinförs i normen

§ Internetuppkoppling införs i normen för ekonomiskt bistånd

§ Ökat barnperspektiv i handläggningen

Vänsterpartiets mål för ekonomiskt bistånd

? Kvinnor och män ska få ekonomiskt bistånd utifrån en helhetssyn och anpassat efter förutsättningar och möjligheter på arbetsmarknaden

? Brukarnas självständighet, inflytande och delaktighet ska stärkas

? Alla som behöver socialtjänstens insatser ska snabbt få hjälp och stöd

Alla människor har rätt till social och ekonomisk trygghet. Vänsterpartiet står för en solidarisk socialpolitik och vill därför återinföra SL-kortet i normen och ta bort nuvarande stadsdelsarrest. Vi vill också lägga in Internet i normen, för att underlätta för arbetslösa att söka arbete och för barn och unga att sköta skolarbete och leva som andra unga i samma ålder.

Ensamma föräldrars och barns situation ska alltid uppmärksammas. Socialtjänsten ska i samverkan med bostadsbolagen se till att barnfamiljer inte vräks av ekonomiska skäl. Ingen ska utsättas för att elen stängs av. Alla som önskar ska erbjudas budget- och skuldrådgivning inom en månad. Vräkningar och hemlöshet ska motverkas genom tidiga insatser.

Arbetsmarknadsåtgärder

Vänsterpartiet satsar 700.000 mer i Älvsjö än kommunfullmäktige

§ Sociala kooperativ startas i minst fem stadsdelsnämnder

§ Fler sommarjobb och möjlighet till längre perioder för sommarjobb

Vänsterpartiets mål för arbetsmarknadsåtgärder

? Kvinnor och män ska erbjudas insatser utifrån en helhetssyn och anpassat efter förutsättningar och möjligheter på arbetsmarknaden

? Alla unga ska få arbete, praktik som leder till arbete eller utbildning inom en månad

? Alla flickor och pojkar som söker ska kunna få ett sommarjobb

? Brukarnas självständighet, inflytande och delaktighet ska stärkas

Målet är att hjälpa människor till en långsiktig anställning. Med vår kommunpolitik blir det fler jobb. Stadsdelsnämnderna ska prioritera insatser för människor som står långt från arbetsmarknaden. Vi vill starta minst fem sociala kooperativ i samverkan med brukarorganisationer. Det behövs nya former av arbetsträning för inga vuxna och kvinnor och män med funktionsnedsättningar. Fler ska få möjlighet att få en offentligt skyddad anställning.

Fler ungdomar ska kunna få sommarjobb och flera ska kunna jobba längre perioder än tre veckor. Sommarjobb ska erbjudas alla ungdomar oberoende av funktionsnedsättningar. Unga i riskzonen ska erbjudas ett heltidsprogram med mentorer, utbildning samt yrkespraktik samt vid behov fritidsaktiviteter och föräldrastöd i samverkan med individ- och familjeomsorg, arbetsmarknadsnämnd och utbildningsnämnd.

§4 Förskoleundersökning 2011

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen.

Ärendet

Under mars-maj 2011 genomförde stadsledningskontoret en brukarundersökning inom förskoleverksamheten i Stockholms stad. Det är en totalundersökning där samtliga förskolor och familjedaghem, både enskilt och kommunalt drivna, ingår i urvalet. Svarsfrekvensen var 73 % för kommunala förskolor i Stockholms stad. Älvsjös kommunala förskolor hade en svarsfrekvens på 75 %.

Älvsjös förskolor får en positiv helhetsbedömning av brukarna då undersökningen visar att 80 % av föräldrarna som helhet är nöjda med sitt barns förskola. De variabler som föräldrarna var mest nöjda med är; mitt barn känner sig tryggt 92 %, pojkar och flickor ges lika möjligheter att utvecklas, förskolan arbetar medvetet med att utveckla barnens sociala förmåga samt mitt barn stöds i att ta egna initiativ och eget ansvar 86 %.

De variabler där föräldrarna var minst nöjda är; jag känner till att förskolan har en likabehandlingsplan 64 %, jag får veta vad förskolan gör för att stödja mitt barns utveckling 68 %, jag har haft möjlighet att välja vilken förskola mitt barn ska gå på 71 %, miljön stöder mitt barns utveckling och lärande samt mitt barns utveckling och lärande dokumenteras och följs upp 72 %.

Varje förskoleenhet kommer, utifrån brukarundersökningen och sina kvalitetsredovisningar, att identifiera förbättringsområden som de ska väga in i sin verksamhetsplan för 2012.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 22 november 2011. Dnr 4.3.553-2011.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§5 Verksamhetsuppföljning av Älvsjö servicehus

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens uppföljning av verksamheten vid Älvsjö servicehus.

Ärendet

Älvsjö servicehus har 93 lägenheter för serviceboende varav 2 lägenheter för korttidsvistelse därutöver finns en dagverksamhet med 12 platser. Enheten har 56 boende från Älvsjö och övriga boende kommer från olika stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad. Verksamheten leds av en enhetschef på plats. Utöver omsorgspersonal finns två sjuksköterskor, en arbetsterapeut och en sjukgymnast samt administrativ personal på enheten. Sjuksköterskorna finns på plats på servicehuset dagtid från måndag till fredag och under övrig tid ansvarar Kristallgårdens (Carema Care AB) sjuksköterskor för hemsjukvården. Älvsjö vårdcentral ansvarar för läkarinsatserna under vardagar dagtid och Cureras läkarteam anlitas under kvällar, nätter och helger. Personalomsättningen är låg.

Ingen Lex Maria-anmälan eller Lex Sarah-anmälan har gjorts under året. Det finns ett integrerat ledningssystem för kvalitet enligt SoL och HSL men implementering och utveckling krävs. En ny uppföljning av verksamheten görs 2012.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 1 november 2011. Dnr 1.2.1.575-2011.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§6 Val till stadsdelsnämndens pensionärsråd 2012

Beslut

Stadsdelsnämnden utser fem ledamöter och fem ersättare till stadsdelsnämndens pensionärsråd för 2011 i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

Ärendet

Stadsdelsnämndens pensionärsråd är ett rådgivande organ med uppgift att bereda pensionärerna inom området inflytande och insyn i allmänna frågor som rör äldres levnadsförhållanden. Det skall bestå av fem ledamöter och fem ersättare som utses av lokala pensionärsorganisationer.

Instruktion för stadsdelsnämndernas pensionärsråd (Kfs 2004:12) har fastställts av kommunfullmäktige.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 15 november 2011. Dnr 1.1.569-2011.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§7 Skrivelse (24/8) om allvarlig händelse på förskola i Sköndal inom Farsta stadsdelsnämndsområde

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

Kommunstyrelsen har remitterat skrivelse (24/8) av Karin Wanngård (S) om allvarlig händelse på förskola i sköndal inom Farsta stadsdelsnämndsområde till bl.a. Älvsjö stadsdelsnämnd för yttrande.

I skrivelsen föreslås att kommunstyrelsen beslutar att omgående utbetala 750 tkr till Farsta stadsdelsnämnd för aktiviteter i stadsdelen Sköndal samt att stadsledningskontoret får i uppdrag att utforma aktiviteterna tillsammans med Farsta stadsdelsförvaltning samt att följa upp insatserna i december 2011.

Förvaltningen menar att Farsta stadsdelsnämnd har fått anslagna medel för 2011 och 2012, enligt samma fördelningsprinciper som gäller för övriga stadsdelsnämnder. Händelsen i Sköndal motiverar ingen särskild resurstilldelning till en enskild stadsdelsnämnd. Farsta stadsdelsnämnd bör således inte prioriteras på något särskilt sätt.

Stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 21 november 2011. Dnr 1.5.1.436-2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Karl Bern (FP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Ledamoten Majvi Andersson m fl (S) föreslog att nämnden skulle bifalla skrivelsen.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Sebastian Wiklund (V) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

Vänsterpartiet har fördjupat sig i denna fråga och har förstått att situationen är allvarlig i Sköndal för närvarande. Dessvärre utsätts ungdomspolitiken i hela Stockholm för nedskärningar. Ett välfungerande samhälle måste satsa på kommande generationer och alla måste med på tåget och det är ett politiskt ansvar att inte skapa splittring och utanförskap. De stora insatserna för unga är så klart bostad, utbildning och arbete. Någonstans i kittet finns också fältare och gör skillnad för unga. De finns till för våra unga för att vara lyhörda vid behov av särskilt stöd och för att vara vuxenstöd. De är så klart dessa som först får veta när unga individer eller grupper börjar glida från. Det är dessa som upptäcker först när saker och ting är gång. Vetskapen om detta och när händelser som pyroteknik på dagis, stenkastning mot brandkår, uppbrända skolor och förskolor gör att man måste fundera ifall nedskärningar av ungdomsinsatser är rätt väg fram? Nej, naturligtvis inte. Fältare och personal som arbetar med ungdomar, deras insatser kanske inte går att mäta i procent och det kanske inte går att härleda en nedbränd skola till för lite ungdomsinsatser. Men sambanden är bra uppenbara i alla fall.

Vi håller med motionären i sak. Vi vill påpeka att med vänsterpartiets budget i Farsta så hade vi haft 1,3 miljoner att satsa på barn och ungdom än borgarna. Vi kan emellertid inte låta fullmäktige ålägga stadsledningskontoret för att skapa finansiering i en stadsdel.

§8 Förslag till reviderade riktlinjer för handläggning av ärenden rörande vårdnad, boende, umgänge och namn

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

Kommunstyrelsen har remitterat skrivelse (24/8) av Karin Wanngård (s) om allvarlig händelse på förskola i sköndal inom Farsta stadsdels-nämndsområde till bl.a. Älvsjö stadsdelsnämnd för yttrande.

I skrivelsen föreslås att kommunstyrelsen beslutar att omgående utbetala 750 tkr till Farsta stadsdelsnämnd för aktiviteter i stadsdelen Sköndal samt att stadsledningskontoret får i uppdrag att utforma aktiviteterna tillsammans med Farsta stadsdelsförvaltning samt att följa upp insatserna i december 2011.

Förvaltningen menar att Farsta stadsdelsnämnd har fått anslagna medel för 2011 och 2012, enligt samma fördelningsprinciper som gäller för övriga stadsdelsnämnder. Händelsen i Sköndal motiverar ingen särskild resurstilldelning till en enskild stadsdelsnämnd. Farsta stadsdelsnämnd bör således inte prioriteras på något särskilt sätt.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 21 november 2011. Dnr 1.5.1.441-2011.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§9 Satsning på personalen inom äldreomsorgen

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

Ann-Margarethe Livh och Torun Boucher (båda V) har inlämnat en motion om satsning på personalen inom äldreomsorgen.

Flera av det arbetsgivarfrågor som tas upp i motionen förfogar inte stadsdelsnämnden över. Dessa måste lösas mellan avtalsslutande parter, det vill säga Kommunstyrelsen och de kommuncentrala fackliga organisationerna.

Förvaltningen instämmer dock i att det är viktigt att satsa på medarbetarna och arbeta för en god arbetsmiljö ute i verksamheterna. Satsningar görs också inom stadsdelsnämnden i form av kompetensutveckling, deltagande i projekt och på friskvård.

Stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från

Dnr 1.5.1.511-2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Karl Bern (FP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Ledamoten Sebastian Wiklund (V) föreslog att nämnden skulle bifalla motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Ledamoten Sebastian Wiklund (V) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

1. Att avslå förvaltningens förslag till beslut

2. Att bifalla motionären

3. Att därutöver anföra

Det är hög tid att staden gör en seriös satsning på personalen inom äldreomsorgen. Det är personalen som bär upp äldreomsorgen, det är personalen som i dagsläget subventionerar äldreomsorgen med låga löner och oacceptabla arbetsvillkor. I slutänden är det de äldre som kommer i kläm. Vi håller vidare med om den analys som står att läsa där att ”… stadens förhållandevis låga ersättningsnivå i kombination med det omfattande hemtjänstuppdraget riskerar att långsiktigt påverka verksamhetens kvalitet negativt.” (Slutrapport Översyn ersättningsnivåer inom hemtjänsten i Stockholms stad)

Vad gäller löner hänvisar äldreförvaltningen till arbetsmarknadens parter och sedvanliga löneförhandlingar. Det står dock staden fritt att i egenskap av ansvarig arbetsgivare göra en låglönesatsning utöver avtalade löner. Detta har Vänsterpartiet avsatt pengar för i sin budget.

Staden har som mål att erbjuda ofrivilligt deltidsanställda heltid. Problemet inom äldreomsorgen idag är att en stor del av personalen har gått ner i arbetstid ”frivilligt” därför att de inte orkar arbeta heltid. Det enda korrekta för detta erkänt mycket slitsamma och fysiskt tunga arbete är att sänka heltidsnormen. Vänsterpartiet föreslår att en plan för hur detta ska gå till tas.

Kollektivavtal och meddelarfrihet kan redan idag skrivas in i de avtal som Stockholms stad upprättar med privata utförare. Ett avtal är aldrig lika bindande som en lag, och även Vänsterpartiet ser därför fram emot att det tydligare kommer att regleras på statlig nivå vad som gäller inom skattefinansierad välfärd. Vänsterpartiet har även haft en del upphandlingar i stadsdelen där just dessa rättigheter och en utvidgning av antidiskrimineringsklausulen utvecklas. Dessvärre har aldrig borgarna varit intresserade av att skriva in detta i de upphandlingsavtal som nämnden har utformat.

§10 Remiss om Stockholms stads program för kvinnofrid - mot våld i nära relationer 2012-2014

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

Socialnämnden har godkänt det nya reviderade programmet Stockholms stads program för kvinnofrid – mot våld i nära relationer 2012- 2014 och överlämnat programmet till kommunstyrelsen för beslut. Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till samtliga stadsdelsnämnder för yttrande senast 2011-12-31.

Stadsdelsförvaltningen är positiv till det föreslagna kvinnofrids-politiska programmet. Genom att programmet är uppbyggt enligt modellen om resultatbaserad styrning, ligger fokus på vad som ska uppnås och vilken förändring för målgruppen som förväntas ske. Det är ett förpliktigande styrdokument som vill synliggöra och åstadkomma förändringar i problematiken kring mäns våld mot kvinnor och deras barn.

Stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 22 november 2011. Dnr 1.5.1.544-2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Karl Bern (FP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Ledamoten Majvi Andersson m fl (S) föreslog att nämnden delvis skulle besluta enligt förvaltningens förslag med ett tillägg.

Ledamoten Sebastian Wiklund (V) föreslog att nämnden delvis skulle besluta enligt förvaltningens förslag med ett tillägg.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Ledamoten Majvi Andersson m fl (S) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

Att delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut

Att därutöver anföra

Programmet fokuserar på vad som skall uppnås och vilken förändring för målgruppen som förväntas ske. Programmet är mer än sparsamt i texterna om vad som ska göras för att nå de uppsatta målen. Vi är oroliga för att det kommer att bli som i flera andra verksamheter där man anser att målen är uppfyllda trots att arbetet inte är utfört. Ska resultatbaserad styrning RBS användas är det viktigt att indikatorerna och målen är mycket tydliga.

Programmet innehåller inte någon text om var diskussionerna om vad som ska göras för att nå de uppsatta målen ska äga rum.

Reservation

Ledamoten Sebastian Wiklund (V) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden bifaller delvis förvaltningens förslag till yttrande över remissen.

2. Därutöver vill vi framföra följande.

Mäns våld mot kvinnor är ett hot mot folkhälsan och kampen för kvinnofrid är en kamp för jämställdhet och mänskliga rättigheter. Det är därför bra att staden uppdaterar kvinnofridsprogrammet och gör det lättare att följa upp. Vi instämmer i förslaget om konkreta riktlinjer för arbetet med våld i nära relationer. Men den viktigaste åtgärden är kanske att staden äntligen vill göra en kartläggning av våldet.

Först när vi har en realistisk bild av hur många kvinnor som utsätts för våld kan vi bedöma behovet av resurser. Redan under den rödgröna mandatperioden togs förslag fram om att göra en kartläggning av allt våld mot kvinnor i staden för att få en bild av den totala omfattningen av problemet. Tyvärr fullföljde den borgerliga majoriteten inte förslaget, utan nöjde sig med en kartläggning av hedersvåldet.

Programmet fokuserar på mäns våld mot kvinnor och det tycker vi är riktigt utifrån att det är den stora folkhälsoutmaningen, men det behövs också program för män som utsätts för våld i nära relation och för kvinnor som utsätts för våld av kvinnor.

I och med att det nya kvinnofridsprogrammet ska fokusera på vad som ska uppnås och inte vad som ska göras är det mycket viktigt med tydliga mål. Både mål och indikatorer måste vara tydliga för att kunna följas upp. Vi tycker till exempel inte att det är helt tydligt om målgruppen kvinnor som utsatts för våld i nära relation omfattar alla eller endast de som har sökt hjälp exempelvis hos kommunen eller kvinnojourer.

Vi saknar också ett förebyggande perspektiv i programmet. Övriga styrdokument som hänvisas till är för allmänna, och vi föreslår ett tillägg av mål och indikatorer om förebyggande arbete, gärna i samverkan med landstinget. Ett sätt att följa upp målen kan vara kompletterande frågor i Stockholmsundersökningen om droger m.m.

Slutligen ifrågasätter vi varför kvinnofridsprogrammet ska kopplas till Vision 2030, som är starkt partipolitiskt färgad. Kopplingen till universella dokument som FN:s konventioner och deklarationer om kvinnor, barn och personer med funktionsnedsättningar är tillräckliga, och skulle skapa en bredare grund för arbetet.

§11 Förslag till kulturvision 2030

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering.

Ärendet

Kulturnämnden har 2011-06-14 godkänt förslag till Kulturvision 2030. En viktig utgångspunkt i arbetet med kulturvisionen har varit Vision Stockholm 2030. Syftet med kulturvisionen är att det ska finnas ett övergripande strategiskt dokument som tydliggör Stockholms stads långsiktiga intressen och ambitioner inom kulturområdet. Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till samtliga stadsdelsnämnder, facknämnder och bolag för yttrande.

Förvaltningen är positiv till föreslaget och menar att det i staden ska erbjudas kultur både för, med och av boende och besökare i Stockholm d.v.s. evenemang i form av eget skapande och upplevelser för alla oavsett ålder, kön, intresse eller etnisk tillhörighet. Med allt större stadsdelscentra bör förutsättningar ges för ett kulturliv även utanför city. Framöver bör också den strategiska planen för barn- och ungdomskultur i Stockholm 2009-2012 Kultur i ögonhöjd – för, med och av barn och unga på ett tydligare sätt kopplas ihop med visionen. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

Stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 25 november 2011. Dnr 1.5.1.465-2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Karl Bern (FP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Ledamoten Majvi Andersson m fl (S) lade fram ett förslag till beslut som ledamoten Sebastian Wiklund (V) och tjänstgörande ersättaren Berit Valfridsson Berval (MP) anslöt sig till.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Ledamoten Majvi Andersson m fl (S), ledamoten Sebastian Wiklund (V) och tjänstgörande ersättaren Berit Valfridsson Berval (MP) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

Att delvis bifalla förvaltningens förslag

att därutöver anföra följande

I remissen kopplas Kulturvisionen till Vision Stockholm 2030. Vi anser att det är fel att knyta Kulturvisionen till den borgerliga majoritetens politiska visionsdokument och det bör skrivas om till ett politiskt majoritetsneutralt dokument.

Kulturvisionen saknas ett tydligt barnperspektiv. Vi vill att dokumentet tydligare ska låta Barnkonventionen genomsyra texten. Vi menar också att texten måste innehålla ett genus-jämställdhets-perspektiv, som nu saknas.

Integrationen är en av Stockholms största utmaningar för den närmaste framtiden. Kulturen måste vara närvarande i arbetet med att minska segregationen. Det handlar om såväl geografisk segregation som att inkludera det mångkulturella samhället genom att ta hänsyn till viktiga aspekter såsom hbt-personers villkor. Jämställdhets- och tillgänglighetsfrågor. Dessa frågor måste arbetas in i och tydliggöras i Kulturvisionen.

Dokumentet tenderar att idyllisera stadslivet och förbigår den stora utmaning det innebär att vi lever i en alltmer segregerad stad. Kulturvisionen måste förtydliga att alla människor i alla delar av staden ska kunna ta del av kulturen, både i form av eget skapande och av upplevelser av kulturlivet. För detta krävs medvetna satsningar och en genomarbetad strategi.

Enligt förslaget byggs ”den attraktiva kulturstaden Stockholm av människor som är välutbildade, delaktiga och som tidigt fått möta kulturen”. I den texten finns en tydlig exkludering av människor som inte anses kunna bidra till ett attraktivt kulturliv om de inte kommit i kontakt med kulturen på ett i visionen godtagbart sätt.

Om målsättningen är ett kulturliv för hela Stockholm bör ytterstadens roll stärkas. Det har skett en utarmning, ett exempel på detta är att antalet kultursekreterare minskat från elva till två, i stadsdelsförvalt-ningarna sedan år 2006. Innerstaden stärks på ytterstadens bekostnad. Detta är allvarligt med tanke på att ekonomiskt resurssvaga personer trängs ut från innerstaden genom bostadsrättsombildningar och hyreshöjningar.

§12 Ekonomisk månadsrapport

T.f. ekonomichefen redogjorde muntligt för det ekonomiska utfallet t.o.m. november månad.

§13 Anmälan av uppföljning av ramavtal med Skutan, Attendo Care AB

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger uppföljning av ramavtal med Skutan. Attendo Care AB till handlingarna.

Ärendet

Uppföljning av ramavtal med Skutan Attendo Care AB anmäldes och lades till handlingarna. Dnr 1.2.1.576-2011.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§14 Anmälan av inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

Beslut

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna skrivelserna och protokollsutdragen.

Ärendet

Anmäldes till stadsdelsnämnden inkomna och utgående skrivelser, klagomål och synpunkter. Dnr 1.6.595-2011.

Bilaga § 14.

§15 Anmälan av delegationsbeslut

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger förteckningen över beslut fattade av tjänsteman enligt delegation i december till handlingarna.

Ärendet

Förteckning över beslut fattade av tjänsteman enligt delegation i december 2011 anmäldes och lades till handlingarna.

Dnr 1.1.600-2011

Bilaga § 15.

§16 Protokoll från förvaltningsgruppen

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde 2011-12-08 och 2011-12-15 anmäldes och lades till handlingarna.

§17 Protokoll från pensionärsrådet

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från pensionärsrådets sammanträde 2011-12-08 anmäldes och lades till handlingarna.

§18 Protokoll från handikapprådet

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från handikapprådets sammanträde 2011-12-08 anmäldes och lades till handlingarna.

§19 Minnesanteckningar från tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

Beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att ta upp minnesanteckningarna vid nästa nämndsammanträde.

§20 Övrigt från verksamheten

Nämndsammanträden i januari

Nämndsammanträde måndagen den 9 januari för val till social delegation. Sammanträdet den 19 januari ställs in.

Ipad

Ipad är inköpta till nämndens ledamöter och ersättare.

Mullegården

Mullegårdens nya evakueringslokaler invigdes med luciafirande den 13 december.

Samverkan kring barn som far illa eller riskerar att fara illa

Kommunfullmäktige antog nya riktlinjer för samverkan i juni 2010.

Revisionskontoret har granskat fyra stadsdelar utifrån hur samverkan fungerar mellan socialtjänst, förskola och skola. Revisionskontorets samlade bedömning är att det i delar finns en samverkan som fungerar i de granskade stadsdelsnämnderna.

I Älvsjö finns fungerande samverkan med lokala överenskommelser mellan socialtjänst, förskola och skola. Däremot finns ännu ingen samverkan med fristående förskolor och skolor.

Möte med landstinget

Möte har ägt rum mellan landstinget och presidiet och delar av förvaltningsledningen. Bland annat informerades landstinget om MRSA-smittan på Kristallgråden och om missnöjet med hur vårdcentralen i Älvsjö fungerar.

§21 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Berit Valfridsson Berval (MP) tog upp problemet med återvinnings-stationerna som ofta är överfulla och undrade vem som ansvarar för dessa. Det är förpackningsindustrin som ansvarar för återvinningen och om det är problem får man vända sig till miljö- och hälsokydds-förvaltningen.

Majvi Andersson (S) önskade med instämmande från övriga nämnden samtlig personal God Jul och Gott Nytt År.