Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2013-03-21

Sammanträde 2013-03-21

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö stationsplan 11

1 A Anmälan av ny ersättare (MP) i stadsdelsnämnden

1 Val av justerare och dag för justering

3 Fastställande av föredragningslista

4 Anmälan av föregående protokoll

Medborgarförslag

5 Tryggande av säker vattentillförsel till odlingslotterna i Viktoriaparken - svar på medborgarförslag

6 Utegym vid Långsjöbadet - inkommet medborgarförslag

7 Upprustning av parkområdet Storhagen i Herrängen - inkommet medborgarförslag

Beslutsärenden

8 Redovisning av genomförd tillsyn av försäljning av folköl och tobak under 2012

9 Tillsynsplan 2013 för alkohol och tobak

11 A Fyllnadsval av ledamot (MP) i sociala delegationen

Remissärenden

12 Revidering av riktlinjerna för ärende ansvar mellan stadsdelsnämnderna inom individ- och familjeomsorgen, omsorgen om äldre personer och personer med funktionsnedsättning - remiss från kommunstyrelsen, KS 314-331-2004

13 Handlingsplan för ökad insamling av matavfall i Stockholms stad för biologisk behandling - remiss från kommunstyrelsen, KS 303-442/2012

14 Detaljplan Älvsjö Centrum, etapp 3 - remiss från stadsbyggnadskontoret, dnr 2012-02540

Anmälningsärenden

15 Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad 2013

16 Ekonomisk månadsrapport

18 Protokoll från förvaltningsgruppen

19 Protokoll från pensionärsrådet

20 Protokoll från rådet för funktionshindersfrågor

21 Minnesanteckningar från tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

23 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Slutet sammanträde

24 Protokoll från sociala delegationen

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (152 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Ordföranden Karl Bern (FP) utsågs att tillsammans med vice ordföranden Viktor Morawski (MP) justera protokollet vilket ska ske fredagen den 22 mars.

_________________________

§2 Anmälan av ny ersättare i stadsdelsnämnden

Anmäldes att kommunfullmäktige 2013-03-04 utsett Olive Carlson (MP) som ny ersättare i stadsdelsnämnden efter Berit Valfridsson Berval (MP).

_______________________

§3 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes utan ändringar.

_____________________

§4 Anmälan av föregående protokoll

Anmäldes att protokoll 2013-02-07 justerats den 11 februari.

____________________

§5 Tryggande av säker vattentillförsel till odlingslotterna i Viktoriaparken - svar på medborgarförslag

Dnr 1.2.3.627-2012

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på medborgarförslaget.

2. Medborgarförslaget överlämnas för kännedom till Stockholm Vatten.

Ärendet

Medborgarförslaget från Viktoriaparkens odlarförening innehåller ett förslag om att få sommarvatten framdraget till odlingslotterna, med vattenpost och mätare. Odlarföreningen har idag inget eget vatten, utan köper det av bostadsrättsföre­ningen intill.

Förvaltningen anser att odlingslotterna tillför både estetiska och sociala värden till parken. En utredning av vad som krävs för att sätta upp en vattenpost vid denna plats visar att stadsdelsförvaltningen skulle behöva göra stora investeringar, och årskostnaden för föreningen skulle troligen inte bli lägre än idag. Förvaltningen föreslår att odlarföreningen fortsätter att köpa vatten av bostadsrättsföreningen.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2013-02-25.

Beslutsgång

Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag, men tycker det är angeläget att förslaget på sikt får en bra lösning. Medborgarförslaget ska för kännedom överlämnas till Stockholm Vatten AB.

____________________

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§6 Utegym vid Långsjöbadet - inkommet medborgarförslag

Dnr 1.2.3.61-2013

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar medborgarförslaget till förvaltningen för beredning.

Ärendet

Eva Purvin har inkommit med ett medborgarförslag den 30 januari 2013. Förslaget är att ett utegym ska iordningställas vid Långsjöbadet.

Beslutsgång

Nämnden ställer sig positiv till att utreda frågan närmare och beslöt att överlämna medborgarförslaget till förvaltningen för beredning.

____________________

§7 Upprustning av parkområdet Storhagen i Herrängen - inkommet medborgarförslag

Dnr 1.2.4.110-2013

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar medborgarförslaget till förvaltningen för beredning.

Ärendet

Jan Svelin har inkommit med ett medborgarförslag den 21 februari 2013. Förslaget är att det görs en renovering av parkområdet Storhagen i Herrängen inkl. en toalett.

Beslutsgång

Nämnden ställer sig positiv till att utreda frågan närmare och beslöt att överlämna medborgarförslaget till förvaltningen för beredning.

_____________________

§8 Redovisning av genomförd tillsyn av försäljning av folköl och tobak under 2012

Dnr 1.3.1.69-2013

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen.

Ärendet

Stadsdelsnämnden är ansvarig för tillsynen av folkölsförsäljning och försäljning av tobaksvaror inom sitt geografiska ansvarsområde. I detta ärende redovisas resultatet av den tillsyn som stadsdelsförvaltningen utfört under 2012.

Inom stadsdelsnämndens geografiska ansvarsområde finns totalt 16 försäljnings-ställen, 10 som säljer både folköl och tobaksvaror, 5 som säljer enbart tobaksvaror samt 1 restaurang som säljer enbart folköl. Den folkölsförsäljning som sker på restauranger, som även har vin- och spriträttigheter, omfattas inte av nämndens tillsynsansvar.

Det har genomförts 17 tillsynsbesök under året. Samtliga butiker där folköl säljs har godkända lokaler enligt livsmedelslagens bestämmelser samt ett tillräckligt brett matvarusortiment enligt stadens norm. Alla butiker uppfyller kravet på s.k. egentillsynsprogram.

Resultatet av genomförd tillsyn av folköls- och tobaksförsäljningen inom nämndens geografiska ansvarsområde får betraktas som tillfredsställande eftersom inga anmärkningar gjorts.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2013-03-27.

Beslutsgång

Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag.

_____________________

§9 Tillsynsplan 2013 för alkohol och tobak

Dnr 1.3.1.70-2013

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner tillsynsplanen.

Ärendet

Tillsyn av butikernas folköl- och tobaksförsäljning ska ske en gång per år eller då anledning finns att misstänka att butikens försäljning strider mot alkohollagens eller tobakslagens bestämmelser.

För att underlätta såväl planering och uppföljning som resursfördelning ska varje stadsdelsförvaltning upprätta en tillsynsplan varje år.

Förvaltningen har utarbetat ett förslag till tidsplan för tillsynen av folköls- och tobakstillsynen 2013.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2013-02-26.

Beslutsgång

Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag.

____________________

§10 Redovisning av stimulansmedel för äldreomsorgen 2007 till 2012

Dnr 2.1.79

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen av stimulansmedel och överlämnar ärendet till Socialstyrelsen.

Ärendet

Socialstyrelsen har begärt in redovisning av beviljade medel från år 2007 till och med år 2012.

Äldreomsorgsverksamheter inom Älvsjö stadsdelsförvaltning har under 4 års projektarbete, med stöd av stimulansmedel (2006-2009), utvecklat verksamheterna inom äldreomsorgen. För åren 2010 till 2012 har inte stadsdelsnämnden ansökt om nya medel utan har istället omfördelat kvarvarande medel från avslutade projekt till en fortsättning av det pågående projektet Rehabilitering i en del 2. Projektet avslutades i augusti 2012.

Blomsterfonden som är en ideell förening och privat utförare inom Stockholms stad har dock genom Älvsjö stadsdelsnämnd ansökt om stimulansmedel för åren 2009 till och med år 2011. Blomsterfondens projekt avslutades i december 2012.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2013-02-08.

Beslutsgång

Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§11 Svar på inspektionsrapport angående Örby slotts plaskdamm

Dnr 3.62-2013

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på inspektionsrapporten.

Ärendet

Miljöförvaltningen genomförde i juni 2012 en inspektion av Örby slotts plaskdamm. Där uppmanas stadsdelen att ta ett beslut för framtiden om dammen ska fortsätta att nyttjas som plaskdamm. I så fall krävs omfattande investeringar för att dammen ska uppfylla miljöförvaltningens höjda krav.

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden avvaktar med ett sådant beslut tills staden centralt har tagit ställning till om och hur de omfattande ombyggnaderna av nästan alla stadens plaskdammar ska finansieras. I Örby slotts plaskdamm installerades en förbättrad pump- och reningsanläggning 2011 och de senaste två säsongerna har alla vattenprover varit godkända.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2013-002-18.

Beslutsgång

Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag.

____________________

§12 Fyllnadsval av ledamot (MP) i sociala delegationen

Beslut

Olive Carlson (MP) utses som ny ledamot i sociala delegationen.

Ärendet

Berit Valfridsson Berwal (MP) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i stadsdelsnämnden. Kommunfullmäktige beslöt 2013-03-04 att utse Olive Carlson (MP) som ny ersättare i stadsdelsnämnden.

Stadsdelsnämnden föreslås utse Olive Carlson (MP) som ny ledamot i sociala delegationen istället för Viktor Morawski (MP).

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2013-03-07.

Beslutsgång

Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§13 Revidering av riktlinjerna för ärendeansvar mellan stadsdelsnämnderna inom individ- och familjeomsorgen, omsorgen om äldre personer och personer med funktionsnedsättning - remiss från kommunstyrelsen, KS 314-331-2004

Dnr 1.5.1.28-2013

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

De föreslagna riktlinjerna omfattar ärenden inom individ- och familjeomsorgen, omsorgen om äldre personer och personer med funktionsnedsättning och innehåller främst uppdateringar och förtydliganden av de nu gällande riktlinjerna.

Förvaltningen ser positivt på att de föreslagna riktlinjerna tar ett helhetsgrepp om socialtjänsten och omfattar alla tre verksamhetsområdena; individ- och familjeomsorgen, omsorgen om personer med funktionsnedsättning samt äldreomsorgen. De tydliggöranden av ansvarsfördelning och samarbete stadsdelsnämnder emellan, som görs i de förslagna riktlinjerna, syftar också till att minska riskerna för att individen hamnar utan socialtjänstens stöd och hjälp.

Förvaltningen menar dock att det behövs ytterligare förtydliganden i riktlinjerna.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2013-03-20.

Beslutsgång

Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag. Majvi Andersson m.fl. (S) och Emelie Roxby Schüsseleder (V) ställer sig också bakom den fråga som pensionärsrådet ställt om vad som gäller för s.k. papperslösa invandrare.

______________________

§14 Handlingsplan för ökad insamling av matavfall i Stockholms stad för biologisk behandling - remiss från kommunstyrelsen, KS 303-442/2012

Dnr 1.5.1.691-2012

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Särskilt uttalande från (MP).

Särskilt uttalande från (V) (S).

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade i budget för 2012 att staden ska höja ambitionen när det gäller matavfallsinsamling i syfte att öka tillgången av biogas i regionen. Kommunstyrelsen har tagit fram ett förslag till handlingsplan som syftar till att staden ska nå målet att 50 % av matavfallet ska samlas in till 2018, vilket motsvarar 48.000 ton.

Förvaltningen är positiv till ökad insamling av matavfall och anser att det är bra med en handlingsplan som tar ett helhetsgrepp på frågan. Förvaltningen är dock tveksam till förslaget att förskolor ska ha avfallskvarn kopplad till separat tank. Dagens system med hämtning i kärl fungerar bra på förskolorna och att installera en tank skulle innebära en investering som läggs på hyreskostnaden.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2013-02-27.

Beslutsgång

Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande (MP)

Viktor Morawski (MP) inlämnade ett särskilt uttalande.

Miljöpartiet har påtalat vikten av matavfallsinsamling för den styrande majoriteten i Stockholm sedan 2006. Under dessa sex år har infrastrukturen för insamling av matavfall och framställning av biogas inte byggts ut. I branschorganisationen Avfall Sveriges benchmarking placerar sig Stockholm på en föga imponerande plats. Insamling av matavfall är ett område som sedan länge borde ha haft en högre prioritet och där Stockholm har goda möjligheter att ligga i framkant. Biogasfrågan är ett av många tydliga exempel där Stockholm idag ligger långt ner när man jämför med andra kommuner

Det är nödvändigt att fatta beslut om inriktning och konkreta åtgärder för att nå det nationella målet för området. Miljöpartiet menar att det är fullt möjligt att höja ambitionen och sortera ut 70 procent av matavfallet i Stockholm, vilket ligger i nivå med vad som görs i t.ex. Västerås. Avfallstaxan bör tydligare differentieras så att det i större utsträckning än idag lönar sig ekonomiskt att sortera ut matavfall. I Södertälje har matavfallet samlats in sedan 2001 och till deras anläggning skickas nu den lilla mängd matavfall som ingår i Stockholms pilotstudie.

För att matavfallsinsamling ska kunna införas på bred front i Stockholm krävs styrande åtgärder och investeringar i kapacitetsstarka anläggningar. Samtliga nuvarande insamlingsmetoder och system för optisk sortering bör användas. Det är önskvärt att bygga upp system som staden äger och har rådighet över, så att kapaciteten i anläggningarna i första hand kan användas för matavfall som uppkommer i Stockholm. Biogasen kan användas som drivmedel för fordon vilket ger stora miljövinster. Det är av stor vikt att matavfall från de kommunala verksamheterna samlas in och används som råvara eftersom stadens verksamheter ska vara ett föredöme. Före ett snabbt införande behövs kartläggning och beslut om lämpliga åtgärder utifrån lokalernas beskaffenhet och geografiska läge.

De juridiska förutsättningarna för ansvarsfördelningen mellan stadens berörda förvaltningar och bolag och eventuellt behov av organisatoriska förändringar måste tydliggöras. Ledig rötningskapacitet i andra anläggningar i regionen kan eventuellt utnyttjas under uppbyggnadsperioden, men exempelvis är SRV:s anläggning är i första hand avsedd för Södertörnskommunernas behov.

Särskilt uttalande (V) (S)

Emelie Roxby Schüsseleder (V) och Majvi Andersson m.fl. (S) inlämnade ett särskilt uttalande.

Förslaget till handlingsplan för ökad insamling av matavfall innehåller en hel del positivt. Ambitionsnivån i utkastet är dock för låg.

Stockholms stad hade 35 procent som mål för insamlandet till år 2010 men inte ens under år 2012 nådde staden upp till denna nivå. Nu sätter man 50 procent som mål till 2017. Men detta är en låg ambitionsnivå. Vi behöver nå minst 70 procent till 2017. Linköping samlar in allt (100 %) sedan våren 2012. Enligt förslaget skulle Stockholm år 2017 bara ha nått upp till hälften av vad Linköping redan nu når. Stockholm tar mera långsamma steg mot en stad i världsklass 2030 än vad flera mindre orter i Sverige gör.

Målet för insamlat matavfall förordar vi att det sätts till 70 % före 2017 års utgång.

Stockholm ligger långt efter många andra städer i Sverige vad gäller avfallshanteringen, och därför bör man, när man ändå gör en investering i optisk sortering, även ge möjlighet att sortera fler fraktioner med olikfärgade påsar; papper, plast, förpackningar etc. såsom man gör i t.ex. Eskilstuna.

Låt producenterna betala även fortsättningsvis, men framöver till kommunen, och ge medborgarna ett betydligt enklare och effektivare sorteringssystem.

Vi instämmer fullt ut med förvaltningen i att det är angeläget att miljöfrågorna prioriteras och ges tillräckligt med resurser för att de olika förslagen ska kunna genomföras. För att stadsdelsnämnden ska ha en chans att ta sitt ansvar i förverkligandet av denna handlingsplan behövs ökade resurser till stadsdelarnas miljöarbete. Det finns därmed anledning att lyfta behovet av att en klimat- och miljösamordnare inrättas vid stadsdelsförvaltningen.

______________________

§15 Detaljplan Älvsjö Centrum, etapp 3 - remiss från stadsbyggnadskontoret, dnr 2012-02540

Dnr 1.5.3.102-2013

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Särskilt uttalande från (M) (V).

Särskilt uttalande från (S) (V) (FP) (C).

Särskilt uttalande från (MP).

Ärendet

Etapp 3 i Älvsjö centrum omfattar de två sista kvarteren i centrumförnyelsen. Ett kvarter utgörs av bostäder i 5-6 våningar med ca 120 lägenheter. Kvarteret längst bort från stationen föreslås bli ett hotell i 16 våningar med ca 200 rum. Husen ska utformas för att klara störningar från trafik och ges en modern gestaltning, som bidrar till den nya stadsmiljö som nu byggs i Älvsjö centrum.

Förvaltningen anser att de båda kvarteren och intilliggande gator har fått en genomtänkt gestaltning. De kommer att skapa en helhet med stadskänsla kring stationen och det nya centrumet. Men förvaltningen uttrycker tveksamhet kring lösningen med kvartersgator och placeringen av garageinfarterna samt efterlyser fler korttidsparkeringar, gatuträd och gröna tak och konstaterar ett behov av att stärka närliggande parker.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2013-02-26.

Beslutsgång

Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande (M)(FP) (C) (V)

Olle Andretzky m.fl. (M), Karl Bern m.fl. (FP), Evy Kjellberg (C) och Emelie Roxby Schüsseleder (V) inlämnade ett särskilt uttalande.

Vi tillstyrker förvaltningens förslag till beslut men vill därutöver lägga följande uttalande.

Vi finner det nu framväxande centrat mycket rationellt och tilltalande, där resecentret utgör en viktig del, i bytet mellan bil, cykel, buss och andra allmänna färdmedel .

Parkeringssituationen i och kring Älvsjö Centrum har länge varit besvärlig.

När nu det nya centrat allt mer växer fram, butiker öppnar och hyresgäster flyttar in i sina bostäder, kommer situationen att bli än mer kaotisk, vilket vi vid flertal tidigare tillfällen påpekat, utan att någon åtgärd vidtagits från ansvarig myndighet.

Vi vet redan i dag att många söderortsbor använder Älvsjö som en infartsparkering under arbetsveckan och att Stockholmsmässans besökare nyttjar Älvsjös parkeringsmöjligheter på helgerna.

Redan i dag råder ett formidabelt parkeringskaos i och kring Älvsjö Centrum, med tät, trång och vild parkering på villa gatorna

När nu Älvsjö Centrum får ett mycket stort tillskott av boende, transitresenärer, mässbesökare, resenärer på direktlinjen Älvsjö – Arlanda, m.fl. så kommer vi att få ett mycket stort underskott av parkeringsplatser för både resenärer, mässbesökare och kunder till Bibliotek, medborgarkontor och övriga kommersiell, social och kulturell service.

Vi hemställer därför att Stockholms Parkering tillskjuts ekonomiska medel för att kunna vidta omedelbara åtgärder för att bygga den nyligen iordningställda parkeringen på Herr Stens väg, utmed SJ:s och SL:s rälsområde, i kvarteret Spikklubban.

Det skulle bidraga till ett livskraftigt och attraktivt centrum med ett ordentligt parkeringstillskott, om man byggde på två våningars parkeringsdäck på den redan ianspråkstagna markytan.

Vidare måste hela parkeringssituationen kring själva centrumhusen revideras, för att bereda plats för 30 minuters parkeringar till handel och samhällsservice.

Särskilt uttalande (V)

Emelie Roxby Schüsseleder (V) inlämnade dessutom följande särskilda uttalande.

För att säkerställa att dessa parkeringsmöjligheter går till rätt ändamål, lyfts vikten av att det är infartsparkering som är det centrala, vilket skapar tillfällen för resenärer som reser mot innerstaden att sedan välja kollektivtrafiken.

Särskilt uttalande (S) (V) (FP) (C)

Majvi Andersson m.fl. (S), Emelie Roxby Schüsseleder (V), Karl Bern m.fl. (FP) och Evy Kjellberg (C) inlämnade ett särskilt uttalande.

Vi tillstyrker förvaltningens förslag till beslut men vill därutöver lägga följande uttalande.

Hotellet med sin höjd på 16 våningar kommer vissa tider på året kasta en mycket lång skugga över redan befintlig bebyggelse, fastigheterna Prästgårdsåkern 1, 2 och 3, kanske t o m så långa att det berör husen uppe i ”Apelsinlunden”. Vi har stor förståelse för de boendes synpunkter och deras oro som det framläggs till stadsbyggnadskontoret i skrivelse daterad 2013-02-21, av styrelserna i bostadsrättsföreningarna HSB Kåpan 272 och HSB Kupan 273. De boende motsätter sig inte byggandet av hotellet men vill att de olägenheter de ser när det gäller den befintliga bebyggelsen – långa, djupa skuggor – minskar till en acceptabel nivå.

De goda möjligheterna till cykelparkering som erbjuds i anslutning till Älvsjö station kommer att öka cyklandet i centrum. Placeringen av det nya hotellet kommer också att kraftigt öka gångtrafiken framförallt vid stora mässor. Därför måste trafiksituationen på in- och utfarter från det nya området noga ses över så att inte framtida trafikfällor byggs in som försvårar framkomlighet eller framkallar fara för liv och säkerhet.

Därutöver vill vi särskilt framhålla vikten av att det byggs bostäder som kan inrättas som gruppbostäder eller servicelägenheter för funktionsnedsatta. Det är inte försvarbart att inte ta med den typen av bostäder när det nu byggs centralt i Älvsjö. Det är angeläget att stor hänsyn tas till rörelsehindrade, bland annat att det planeras in tillräckligt antal parkeringsplatser för bilar med parkeringstillstånd.

Vi finner det nu framväxande centrat mycket rationellt och tilltalande, där resecentret utgör en viktig del, i bytet mellan bil, cykel, buss och andra allmänna färdmedel .

Parkeringssituationen i och kring Älvsjö Centrum har länge varit besvärlig.

När nu det nya centrat allt mer växer fram, butiker öppnar och hyresgäster flyttar in i sina bostäder, kommer situationen att bli än mer kaotisk, vilket vi vid flertal tidigare tillfällen påpekat, utan att någon åtgärd vidtagits från ansvarig myndighet.

Vi vet redan i dag att många söderortsbor använder Älvsjö som en infartsparkering under arbetsveckan och att Stockholmsmässans besökare nyttjar Älvsjös parkeringsmöjligheter på helgerna.

Redan i dag råder ett formidabelt parkeringskaos i och kring Älvsjö Centrum, med tät, trång och vild parkering på villa gatorna

När nu Älvsjö Centrum får ett mycket stort tillskott av boende, transitresenärer, mässbesökare, resenärer på direktlinjen Älvsjö – Arlanda, m.fl. så kommer vi att få ett mycket stort underskott av parkeringsplatser för både resenärer, mässbesökare och kunder till Bibliotek, medborgarkontor och övriga kommersiell, social och kulturell service.

Vi hemställer därför att Stockholms Parkering tillskjuts ekonomiska medel för att kunna vidta omedelbara åtgärder för att bygga den nyligen iordningställda parkeringen på Herr Stens väg, utmed SJ:s och SL:s rälsområde, i kvarteret Spikklubban.

Det skulle bidraga till ett livskraftigt och attraktivt centrum med ett ordentligt parkeringstillskott, om man byggde på två våningars parkeringsdäck på den redan ianspråkstagna markytan.

Vidare måste hela parkeringssituationen kring själva centrumhusen revideras, för att bereda plats för 30 minuters parkeringar till handel och samhällsservice.

Särskilt uttalande (MP)

Viktor Morawski (MP) inlämnade ett särskilt uttalande.

Miljöpartiet ser mycket positivt på den förnyelse som pågår i Älvsjö centrum. Etapp 3 som utgörs av både bostäder och hotell kommer utveckla Älvsjö och innebära en mer stadsliknande upplevelse för både boenden och besökare. Miljöpartiet stödjer i allt väsentligt förvaltningens förslag till tjänsteutlåtande, men vill peka på några frågeställningar som är värda att lyftas ytterligare.

Miljöpartiet ser positivt på att bygga höga hus och det 16 våningar höga hotellet kommer att bli ett landmärke för Älvsjö. Den solstudie som har genomförts väcker dock frågor hur stor del av den omgivande bebyggelsen som kommer att skuggas av hotellbyggnaden. Under det fortsatta arbetet bör man undersöka denna fråga ytterligare och försöka hitta lösningar för att minska skuggningen genom t.ex. ändrad höjd eller genom att välja en annan struktur på den föreslagna byggnaden.

Det är viktigt att människor på ett enkelt sätt ska kunna ta sig till och från Älvsjö centrum. I och med det goda kollektivtrafikläget med både buss, pendeltåg och i framtiden eventuell spårväg finns många möjligheter att ta sig till Älvsjö utan att använda bilen. Mängden parkeringsplatser påverkas naturligtvis av detta faktum. Ett antal platser för korttidsparkering är nödvändigt men i övrigt ska cykel och kollektivtrafik prioriteras. Behovet av en infartsparkering vid Herr Stens väg bör utredas och om inte starka skäl föreligger bör marken kunna användas till andra ändamål. Förslagsvis en ny idrottshall som därmed skulle hamna i ett mycket attraktivt läge nära kollektiva transportmedel.

Precis som förvaltningen konstaterar i tjänsteutlåtandet innehåller planen ytterst lite om behovet av grönska i en stadsmiljö. Både inom planområdet och utanför behövs stora satsningar på fler träd, utvecklade grönområden och annan grönska för att inte stadsmiljön ska upplevas alltför grå och trist.

____________________

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§16 Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad 2013

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan av verksamhetsuppföljning till handlingarna.

Ärendet

Verksamhetsuppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad.

· HS Trygga Tillvaro Hemtjänst

· AAA Flerspråkig Assistans

· FSB Finsk hemtjänst

_____________________

§17 Ekonomisk månadsrapport

Ekonomichefen Ingela Kristiansson redogjorde muntligt för det ekonomiska utfallet per februari månad.

__________________

§18 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

Dnr 1.6.119-2013

Beslut

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna skrivelserna och protokollsutdragen.

Ärendet

Anmäldes förteckning över inkomna handlingar, klagomål och synpunkter under perioden 2013-01-14 till 2013-02-28.

____________________

§19 Protokoll från förvaltningsgruppen

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från förvaltningsgruppen 2013-03-14 anmäldes.

__________________

§20 Protokoll från pensionärsrådet

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från pensionärsrådets sammanträde 2013-03-14 anmäldes.

___________________

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§21 Protokoll från rådet för funktionshindersfrågor

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från rådet för funktionshindersfrågors sammanträde 2013-03-14 anmäldes.

____________________

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§22 Minnesanteckningar från tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från tvärpolitiska arbetsgruppens sammanträde 2013-02-13 anmäldes.

______________________

§23 Övrigt verksamheten

Inspirationsseminarium

Lars Arvidsson påminde om den inbjudan som skickats ut till nämnden om ett inspirationsseminarium som förvaltningen anordnar den 17 april.

_____________________

§24 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Tillgänglighet Resecentrum

Majvi Andersson (S) tog upp den fråga som funktionshindersrådet aktualiserat vid sitt senaste sammanträde och handlar om att förbättra tillgängligheten till Älvsjö Resecentrum. Majvi Andersson håller med om att det finns en problematik och pekade på att frågan varit aktuell vid flera tillfällen. Nämnden föreslogs fundera över på att göra en gemensam framställan till berörd instans. Övriga ledamöter i nämnden biföll förslaget.

Förvaltningen fick i uppdrag att formulera ett brev i ärendet.

Earth Hour

Viktor Morawski (MP) ställde frågan vad förvaltningen gör med anledning av Earth Hour lördagen den 23 mars. Elisabeth Carlö informerade om att förvaltningen uppmanats att vidta åtgärder för att minska elförbrukningen som inte innebär några risker för person eller egendom.

_______________________

§25 Protokoll från sociala delegationen

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollen till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från sociala delegationens sammanträde 2013-02-14 och 2013-03-07 anmäldes.

____________________