Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2013-04-18

Sammanträde 2013-04-18

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö stationsgata 19-21

Den öppna frågestunden börjar kl. 18.00
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och dis Läs mer...kutera med politikerna i stadsdelsnämnden.

Information
* Byggnation i Älvsjö stadsdel

Sammanträdet börjar i direkt anslutning till informationen.

1 Val av justerare och dag för justering

3 Fastställande av föredragningslista

4 Anmälan av föregående protokoll

Medborgarförslag

5 Nytt utegym vid Långsjöbadet - svar på medborgarförslag

6 Upprustning av parkområdet Storhagen i Herrängen - svar på medborgarförslag

Beslutsärenden

7 Underlag för budget 2014 med inriktning 2015 och 2016 för Älvsjö stadsdelsnämnd

8 A Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

Remissärenden

9 Motion (2013:7) om utökning av anslaget för vidareutbildning av barnskötare till förskollärare i Stockholm - remiss från kommunstyrelsen, KS 331-159/2013

10 Remiss av patientlag - delbetänkande av patientmaktsutredningen (SOU 2013:2) - remiss från kommunstyrelsen, KS 001-336/2013

11 Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga, program för barn- och ungdomskultur 2014-2016 - remiss från kommunstyrelsen, KS 328-323/2013

12 SL:s förslag till trafikförändringar 2013/2014 - remiss från trafikkontoret, T2013-330-00501

Anmälningsärenden

13 Ekonomisk månadsrapport

14 Boendeplanering för äldre i regionen Västra Söderort, reviderad 2013

15 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

16 Protokoll från förvaltningsgruppen

17 Protokoll från pensionärsrådet

18 Protokoll från rådet för funktionshindersfrågor

19 Minnesanteckningar från tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

21 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Slutet sammanträde

22 Protokoll från sociala delegationen

23 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § FB

24 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § FB

25 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § FB

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (158 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Ordförande Karl Bern (FP) utsågs att tillsammans med vice ordföranden Viktor Morawski (MP) justera protokollet vilket ska ske fredagen den 19 april.

__________________

§2 Upprop

Upprop förrättades. Närvaro och tjänstgörande ersättare redovisas i protokollet.

______________________

§3 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan godkändes med tillkommande ärenden enligt följande.

8 A

Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

19 A

Synpunkter på tillgängligheten i Älvsjö Nya Resecentrum

____________________

§4 Anmälan av föregående protokoll

Anmäldes att protokoll 2013-03-21 justerats den 22 mars.

_____________________

§5 Nytt utegym vid Långsjöbadet - svar på medborgarförslag

Dnr 1.2.3.61-2013

Beslut

· Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på medborgarförslaget.

Ärendet

Medborgarförslaget innehåller ett förslag om nytt utegym vid Långsjöbadet, alternativt vid Älvsjö gamla IP i anslutning till motionsspåret.

Förvaltningen är positiv till att rusta upp och föra in nya funktioner på badet. Samtidigt är det viktigt med öppna gräsytor för både solbadare, picknick och spontant bollspel. Eftersom den nya serveringen, som fastighetskontoret bygger vid Långsjöbadet, ännu inte är färdig, önskar förvaltningen avvakta med att ta ställning till var eventuella nya funktioner kan placeras. Förslagsställaren nämner också en alternativ placering vid Älvsjöskogens motionsspår. Förvaltningen vill prioritera en placering av ett utegym vid motionsspåret framför Långsjöbadet. Vid motionsspåret finns mer utrymme och eventuellt kan investeringen inrymmas i de extra medel som nämnden tilldelats för upprustning av Älvsjöskogen.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2013-03-25.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

____________________

§6 Upprustning av parkområdet Storhagen i Herrängen - svar på medborgarförslag

Dnr 1.2.3.110-2013

Beslut

· Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på medborgarförslaget.

Ärendet

Medborgarförslaget innehåller förslag om upprustning av parken Storhagen i Herrängen inklusive en toalett för parkens besökare.

Förvaltningen håller med förslagsställaren om att parken har många besökare, och därför gjordes under 2012 en översyn där förvaltningen bytte ut två lekdjur och tre bänkar. Förvaltningen bedömer dock inte att Storhagen har stora upprustningsbehov de närmaste åren. De utbyten och kompletteringar av lekredskap som kan ske inom nämndens ordinarie parkinvesteringsbudget bör räcka. Särskilda parkinvesteringsmedel för upprustning av Storhagen har sökts, men kommer troligen att beviljas först efter 2016. När det gäller önskemålet om toalett i parken kan förvaltningen inte tillstyrka det eftersom det skulle det bli mycket dyrt i både investering, drift och underhåll. I ytterstaden finns inte toaletter i parker, med undantag av bemannade parklekar och vid badplatser.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2013-03-25.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§7 Underlag för budget 2014 med inriktning 2015 och 2016 för Älvsjö stadsdelsnämnd

Dnr 1.2.1.121-2013

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner underlag för budget 2014 med inriktning för 2015 och 2016 samt överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

2. Stadsdelsnämnden godkänner inriktningen på arbetet med fortsatt förskoleutbyggnad och projektering av nya lokaler för Ungdomens Hus enligt lokalförsörjningsplanen.

Majvi Andersson m.fl. (S) och Emelie Roxby Schüsseleder (V) deltog ej i beslutet.

Reservation från (MP) till förmån för eget förslag till beslut.

Särskilt uttalande från (M) (FP) (C)

Särskilt uttalande från (S)

Särskilt uttalande från (V)

Ärendet

Älvsjö fortsätter att växa, fler bostäder byggs och befolkningen ökar. Det nya centrumet kommer att ge möjlighet för fler företag att etablera sig i stadsdelområdet.

En växande befolkning och förändringar i befolkningsstrukturen ställer nya krav på stadsdelsnämndens service. Utbyggnad av förskolan planeras. En översyn av stadsdelsnämndens lokalbeståndet pågår och planering finns för att tillskapa fler omsorgslägenheter samt ändamålsenliga lokaler för fritiden.

Kärnverksamheterna ska fortsatt prioritera det systematiska kvalitetsarbetet för att säkra kvaliteten och vidareutveckla verksamheterna.

Minskning i budget enligt plan och beräknade kostnadsökningar medför krav på effektiviseringar under planperioden.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2013-03-21.

Förvaltningens förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner underlag för budget 2014 med inriktning för 2015 och 2016 samt överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

2. Stadsdelsnämnden godkänner inriktningen på arbetet med fortsatt förskoleutbyggnad och projektering av nya lokaler för Ungdomens Hus enligt lokalförsörjningsplanen.

Förslag till beslut (MP)

Viktor Morawski (MP) inlämnade följande förslag till beslut.

1. I huvudsak godkänna underlag för budget för 2014 med inriktning för åren 2015 och 2016 samt överlämna ärendet till kommunstyrelsen.

2. Att därutöver komplettera underlag till budget för 2014 med inriktning för åren 2015 och 2016 enligt följande:

Majoritetens budget kommer i kronor räknat vara i princip densamma varje år under planperioden. Detta innebär att nämnden inte kompenseras för pris och löneökningar som enligt förvaltningens egna beräkningar handlar om ca 13 miljoner per år. Med andra ord innebär majoritetens budget att nämnden ska spara ca 13 miljoner varje år i en verksamhet som redan idag skulle behöva ytterligare resurser för att även i fortsättningen kunna hålla en hög nivå och ytterligare kunna utvecklas. Att förlita sig på effektiviseringar är inte realistiskt om man vill behålla kvalitet i verksamheten.

Andelen förskolebarn kommer att öka under planperioden, i huvudsak beroende på den planerade nybyggnationen i Älvsjö, vilket innebär att arbetet med att öka antalet förskoleplatser måste intensifieras. Det är inte önskvärt att lösningen på problemet blir att skapa ett fåtal väldigt stora förskolor. Miljöpartiet ser inte positivt på förskolor på upp till åtta avdelningar. Nämnden måste planera för och ha beredskap för att kunna ta emot samtliga förskolebarn inom stadsdelen. Det är inte ansvarigt att kalkylera med att nuvarande andel privat drivna förskolor kommer att vara oförändrade. Under perioden måste personaltätheten öka i förskolan och andelen förskollärare öka.

Älvsjö är en stadsdel som snabbt växer med nya bostäder och fler invånare. Detta faktum innebär att arbetet med stadsdelens gröna ytor blir än viktigare. Under budgetperioden ska arbetet med stadsdelens parker, skogar och övriga grönytor prioriteras. Den stora inflyttningen under planperioden gör detta arbete än viktigare.

Vidare ser stadsdelsnämnden följande frågor som strategiskt viktiga för åren 2014-2016 och väsentliga att arbeta med:

- Säkerställa att nya Älvsjö centrum blir attraktivt för alla samhällsmedborgarna och ett föredöme när det gäller miljövänliga transporter.

- Skapa trafik-, hälso- och miljösäkra förskolor och skolor.

- Satsa på mer miljömärkt mat i förskolor och äldreomsorg.

- I de upphandlingar nämnden deltar i ska alltid sociala, etiska och miljömässiga krav ställas.

- I och med de ökande antalet ungdomar under planperioden behöver fritidsverksamheten få ökade resurser.

- Minska barngrupperna i förskolan.

- Undersöka möjligheterna att starta ett ungdomsråd.

- Arbeta för mer inflytande inom stadsplaneringen och bättre demokratiska planprocesser.

- Undersöka möjligheterna att inrätta ett stadsmiljöråd i Älvsjö.

- Inrätta tjänst för miljösamordnare och agenda 21- ansvarig.

- Utreda möjligheterna att bygga en ny idrottshall förutom den planerade hallen vid Kämpetorpsskolan.

- Verka för att arbetet med Förbifarten stoppas och att resurserna till motorleden istället används till utbyggnad av kollektivtrafik.

Beslutsgång

Ordföranden föreslog nämnden besluta i enlighet med förvaltningens förslag. Viktor Morawski (MP) yrkade bifall till eget förslag till beslut.

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och förklarade att nämnden beslutat bifall förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande (M) (FP) (C)

Olle Andretzky m.fl. (M), Karl Bern m.fl. (FP) och Evy Kjellberg (C) inlämnade ett särskilt uttalande.

Att godkänna tjänsteutlåtandet och därutöver anföra följande.

Mot bakgrund av de mål som kännetecknar budget för 2014 saknar vi kostnadseffektiva lösningar och rutiner för att erbjuda föräldrar en plats i förskolan under hela sommarperioden.

Föräldrar vars behov av en förskoleplats upphör, inför hösten, väljer mestadels att säga upp platsen innan sommaren. Intresset för nytillkomna föräldrar att få en kvalitativförskoleplats innan sommaren är ofta av stor vikt. Det leder mestadels till en lugnare sommar och semester då man vet att det finns en plats efter semestern. Därför är det synnerligen viktigt att rutinerna utvecklas och föräldrar erbjuds en förskoleplats så snabbt och effektivt som möjligt under årets samtliga månader. Det leder till både kostnadseffektivitet och trygghet för våra medborgare.

I underlaget framgår att sjuktalen trots gjorda insatser, är för hög. Förskolan har svårt att bryta den negativa trenden. Under år 2012 uppgick sjuktalet till 8,6 % vilket innebär att det ligger

4,1 % över måltalet. I praktiken innebär detta nästan en halvering av sjuktalen för att uppnå målet.

De insatser som prövas är positivt men för att kunna uppnå målet under budgetåret förutsätts att processerna snabbas på med konkreta och riktade åtgärder inom både verksamheten, rehabilitering och andra insatser som kan behövas för att nå målet.

Särskilt uttalande (S)

Majvi Andersson m.fl. (S) inlämnade ett särskilt uttalande.

Vi har under flera år känt oro för den låga ambition som finns i alliansens politik för staden. Det märks i sjunkande resultat i skolan, ökande arbetslöshet, för lågt bostadsbyggande, kvalitetsbrister i äldreomsorgen, alltför stora barngrupper i förskolan, bristande underhåll på vägar och gator, att ansvar och verksamheter läggs ut på privata händer, mm. Vi konstaterar att det underlag som alliansen nu arbetat fram för kommande tre år inte ger utrymme för några utökade resurser för verksamheterna i Älvsjö. Vi Socialdemokrater har högre ambitioner.

Älvsjö är en stadsdel som växer. Prognoser pekar på att det 2016 kommer att bo drygt 28000 personer här. Under perioden 2014-2016 förväntas ca 600 lägenheter bli klara. Det finns planer på ca 1500 lägenheter i kvarteret Kabelverket, nära Älvsjö Centrum. Nya möjligheter för byggnation har öppnats i Solberga men vi (S) vill skydda Solbergaskogen från byggnation och exploatering. I samband med nybyggnation måste också planering ske för att ge plats för t ex butiker, hantverkare och småföretagare. Tillräcklig mängd barnomsorgsplatser måste planeras in vid varje byggprojekt. Likaså måste boende för funktionshindrade planeras in redan från början. Nybyggnation och befolkningsökning ställer krav på planering för ökad trafik på vägar och gator och möjlighet att parkera bilen liksom det ställer krav på trafikförsörjningen av allmänna kommunikationsmedel som sträckningar och turtäthet. Det behövs planer för ökad cykeltrafik och för bra gångstråt.

Prognoser visar att det kommer ske en ökning av skolbarn och ungdomar. Älvsjö måste planera för att möta en högre efterfrågan på kommunala verksamheter som skola, fritidsaktiviteter, kultur, social välfärd, mötesplatser av olika slag, äldreomsorg, mm, mm. Förskolor måste planeras för att täcka in behovet. Det duger inte att likt alliansen möta detta med minskade resurser och besparingar. Tvärtom behövs satsningar för att möta människors behov och garantera hög service och välfärd för Älvsjös medborgare.

Om Socialdemokraterna haft den politiska majoriteten i staden hade vi haft helt andra ekonomiska förutsättningar för att bedriva verksamhet i Älvsjö. Vår ekonomi hade tillåtit att vi satsat på barn och unga men också på äldre och inom socialpsykiatrin. Vi hade kunnat satsa på en arbetsmarknadspolitik som pressat tillbaka den växande arbetslösheten inte minst bland ungdomar. Vi hade arbetat för ett Älvsjö där alla kan arbeta och växa med mål och uppdrag som i sina ambitioner vida överstiger alliansens.

Förskolan:

· Förskolan ska ge alla barn en god förberedelse inför skolgången

· Barngruppernas storlek ska minskas utan att det inverkar på antalet personal. En avstämning av barngruppernas storlek ska göras två gånger per år

· Barnomsorgsgarantin ska uppfyllas, så att alla barn får förskoleplats inom tre månader från ansökan. Barnomsorgsgarantin ska gälla den stadsdel där barnet bor

· Barnomsorgsgarantin ska även i realiteten omfatta behovet av omsorg på obekväm arbetstid och nattetid

· Barnomsorgsgarantin ska gälla i den stadsdel där barnet bor. Om barnomsorgsgarantin inte uppfylls ska kommunen ta ansvar för att hitta en tillfällig lösning till dess att förskoleplats ordnats

· Redovisning ska ske beträffande fullmäktiges mål för gruppstorlek och lämna en handlingsplan, inklusive kostnadsberäkningar för vad som krävs för att uppnå målsättningen

· Formerna för föräldrainflytande och kommunikation mellan förskolan och föräldrarna ska utvecklas och förbättras. Föräldrautbildning ska erbjudas föräldrar till barn i behov av stöd

· Formerna för övergången från förskola till grundskola och skolbarnomsorg ska utvecklas och förbättras både i kommunala och privata förskolor

· Fler förskolelärare till förskolan. En kontinuerlig utveckling av verksamheten ska genomföras och personalen ska erbjudas kompetensutveckling för att stimuleras och utvecklas i sitt arbete

· Särskilda satsningar kring språkutveckling och flerspråkighet i förskolan ska genomföras

· Vid all nybyggnation måste förväntat antal förskoleplatser inplaneras

· Förskoleverksamheten ska utveckla strategier och metoder för att få med jämställdhet och genusperspektiv i det dagliga pedagogiska arbetet

· Genomföra en uppföljning av vilka konsekvenser vårdnadsbidraget inneburit för barnen och för förskoleverksamheten

Barn och unga:

· Älvsjö stadsdelsnämnd ska erbjuda barn och unga en bred fritidsverksamhet för olika åldrar, behov och intressen

· Den öppna förskoleverksamheten och parklekarna ska vara öppna för alla och verksamheten ska utökas med fokus på att nå fler besökare

· Kristallparken i Solberga ska utvecklas till en upplevelselekpark

· Ungdomsgård i Solberga ska byggas och träffpunkt för ungdomar i Johan Skytteskolan utvecklas

· Ungdomars inflytande över den egna vardagen ska öka

· Verka för att få till stånd ett ungdomsråd

· Alla barn som vill ska få åka på kollo

· Arbetsformer för att öka ungdomars delaktighet och inflytande över den egna vardagen ska utarbetas

· Rusta upp och underhålla Älvsjös parklekar

· Nätverkshuset ska återuppbyggas

Äldreomsorg:

· Alla äldre i kontakt med äldreomsorgen ska ha möjlighet att påverka insatsens innehåll

· Personaltätheten ska öka och personalkontinuiteten ska förbättras

· Kvalitet i all omsorg ska säkras och garanteras

· De lokala pensionärsråden och förtroenderådens ställning och inflytande ska stärkas

· Inleda samverkan med Stockholms fastighetsägare för att underlätta äldres boende i det ordinarie bostadsbeståndet

· Öka valfriheten för de äldre avseende insatserna inom äldreomsorgen

· Anhöriga som vårdar närstående ska erhålla stöd, utbildning och avlastning

· Skapa fler dagverksamheter och träffpunkter för äldre. Öka tillgängligheten för träffpunkterna så att även äldre med sämre hälsa och funktionshinder kan delta

· Bevara och utveckla Älvsjö servicehus

· Inom äldreomsorgen utveckla projekt utifrån ett ”Hälsokökskoncept” med ekologisk och närproducerad mat som kan beställas från en a’ la carte-meny

· Pröva ett system med ”matcheckar” till de äldre för att möjliggöra för äldre att fortsätta gå ut och äta och träffa andra

· Delta i äldrenämndens arbete med att utforma tydliga kvalitetskriterier som innefattar så väl brukarupplevelser som professionella bedömningar och andra nyckeltal för äldreomsorgen

· Såväl verksamheter i egen regi som upphandlade verksamheter ska granskas regelbundet och noggrant utifrån kvalitetskriterierna. Verksamheter med undermålig kvalitet ska omedelbart avkrävas åtgärder. Avtal med privata utförare ska vara möjliga att sägas upp med kort varsel om utföraren bryter mot avtalet

· Kvaliteten inom äldreboenden ska utvecklas genom att ge ökad tid till personal som arbetar med de äldre. Vi vill att man ser över de tidsramar som idag är ledande inom hemtjänsten

· De äldre ska kunna få ett guldkantskort, ett kort som ger subventionerade priser på friskvårds- och kulturaktiviteter

· I samarbete med äldrenämnden utveckla metoder för att öka de äldres valmöjligheter när det gäller vilka insatser och stöd som ska rymmas inom ramen för biståndsbedömningen

· Garantera tid för hemtjänsten som motsvarar biståndsbedömningen och de äldres behov

· Erbjuda medarbetarna god arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter i syfte att garantera personalkontinuiteten

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning:

· Alla ska ha möjlighet till eget boende och arbete/sysselsättning

· I samband med nybyggnation ska krav ställas om byggande av omsorgslägenheter

· Kvalitet i all omsorg ska säkras

· Verksamheten vid Hantverkscaféet Rondellen ska stärkas och utvecklas

· Tillgänglighetsarbetet inom det lokala handels- och serviceutbudet ska stimuleras

· Samverkan med handikapporganisationerna ska stärkas

· Intensifiera arbetet med att förebygga och bekämpa diskriminering

· Träffpunkter som ökar möjligheterna till aktivitet och delaktighet ska utvecklas

· Meningsfull och individuellt anpassad daglig verksamhet för barn och unga med funktionsnedsättning

· Kvalitet i all omsorg ska säkras.

· Meningsfull och individuellt anpassad daglig verksamhet för barn och unga med funktionsnedsättning ska erbjudas

· Privatiseringen av ledsagarservisen måste utvärderas

Individ och familj:

· Barn och unga som lever i riskzonen, och deras familjer, ska tidigt uppmärksammas och i samverkan med andra aktörer erbjudas tidiga insatser

· Samverkan ska öka mellan samhällets olika aktörer för snabb hjälp till personer i utsatta situationer

· Samverkan med polis, rättsvårdande myndigheter och psykiatrin ska öka

· Skyddade boende för våldsutsatta kvinnor och barn ska öka

· Utredningskapaciteten ska utökas för snabba och adekvata hjälpinsatser

· Återuppbygga och stärka Nätverkshuset som familjecentral som ett led i det förebyggande arbetet

· Skillnaderna i barns uppväxtvillkor ska utjämnas

· Nollvision för antal hemlösa i Älvsjö

· Stärkt barnperspektiv i det sociala arbetet

· Utreda möjligheterna att hjälpa personer som har små hyresskulder som hindrar egna hyreskontrakt

· Verksamheten för skuldrådgivning ska utvecklas

Ekonomiskt bistånd:

· Behovet av ekonomiskt bistånd ska minska

· Alla som söker ekonomiskt bistånd ska behandlas likvärdigt

· Antalet arbetslösa med ekonomiskt bistånd som får hjälp tillbaka till arbetslivet ska öka.

· Utveckla det förebyggande arbetet i stadsdelen för att minska behovet av ekonomiskt bistånd

· Införa rutiner såsom stöd och handledning för särskilt nyanställda medarbetare, i syfte att behålla och utveckla stabilitet och kvalitet i verksamheten.

Arbetsmarknadsåtgärder:

· Sommarjobb för ungdomar ska öka

· Samverkan med Jobbtorgen, arbetsförmedlingen, försäkringskassan, socialtjänst, flyktingintroduktion och vuxenutbildning ska stärkas

· Arbetslösa med ekonomiskt bistånd ska få hjälp tillbaka till arbetslivet genom ett brett spektrum av åtgärder såsom utbildningsinsatser, kommunala matchningsfunktioner eller hjälp med att ordna praktikplatser

· Ungdomar är en prioriterad grupp för att få utbildning eller arbete

· Långtidsarbetslösheten ska minska bland framförallt unga och barnfamiljer

· Arbetsmarknadsåtgärder som utbildning och praktik platser måste ha en klar koppling till framtida arbetsmöjlighet

Kultur . Föreningsliv - Konsumentvägledning:

· Kulturutbudet ska stärkas och utvecklas med fokus på barn och unga

· Samarbetet mellan det lokala kultur- och föreningslivet, skolorna och företagen ska öka

· Kultursamordnaren återinförs i syftet att stärka det lokala kulturutbudet och utbytet med skolan

· Samarbetet mellan det lokala kultur- och föreningslivet, skolorna och företagen ska öka

· Träffpunkter som ökar möjligheterna bland äldre till aktivitet och delaktighet ska utvecklas

· Särskilda kultursatsningar på träffpunkterna och Ungdomens Hus

· Arbete ska inledas för att nå de barn, unga och äldre som inte själva hittar till det lokala kulturutbudet

· Stadsdelsnämnderna skall utveckla verksamheten med konsumentrådgivning

Miljö – Stadsmiljö och trygghet:

· Älvsjöborna ska uppleva ökad trygghet i sin stadsdel

· Genomföra kampanjen Håll Älvsjö Rent!

· Älvsjös park- och naturområden ska vara attraktiva, trygga och bidra till livskvaliteten för invånare och besökare

· Hålla motionsspår, promenadvägar och parker öppna, tillgängliga och trygga för alla

· Arbeta för framtagande av en ny resursfördelningsnyckel som tar hänsyn till stadsdelar med stora naturområden

· Se till att Älvsjöskogen blir ett naturreservat

· Solbergaskogen ska skyddas från bebyggelse och annan exploatering

· Noga följa och delta i diskussioner och planering av framtida kollektivtrafikdragningar

· Fortsatt verka för Älvsjövägen helt eller delvis i tunnel

· Se över parkeringsproblematiken i Älvsjö

Flyktingmottagande, Lokal demokrati och Integration och jämställdhet

· Introduktionen ska utgå från individuella förutsättningar och leda till självförsörjning och utbildning

· På försök starta ett mentorsprogram inom flyktingmottagandet

· Ökat demokratiskt deltagande bland medborgarna i Älvsjö

· Ökat genomslag av medborgarperspektiv i verksamheterna

· Stärka och tillvarata Medborgarkontorets nuvarande unikt lättåtkomliga plats och använda lokalerna på bästa sätt som gagnar medborgarna

· Handlingsplaner för ökad jämställdhet och mångfaldsplaner ska hållas aktuella och uppdaterade

· Återuppta projektet Bryggan, eller jämförlig verksamhet, i Nätverkshuset.

· uppmuntra människors engagemang och skapa fora för dialog med medborgarna kring stadens uppgifter och åtaganden

· I all barn- och ungdomsverksamhet aktivt arbeta med integrations- och jämställdhetsfrågor

Särskilt uttalande (V)

Emelie Roxby Schüsseleder (V) inlämnade ett särskilt uttalande.

Om vi hade haft majoriteten så hade vi haft andra ekonomiska förutsättningar. Vi hade inte planerat för en minskning i budget utifrån beräknade kostnadsökningar om cirka 13 mkr per år. Inleder därmed med att uttrycka respekt och uppskattning till all personal som trots tuffa villkor ändå gör sitt bästa för att erbjuda medborgarna en bra service och lokal välfärd, vilket speglar sig i underlaget som läggs fram. Det som även speglar sig är styrande majoritets budget och dess negativa konsekvenser. Faktum är att;

· De senaste årens befolkningsökning har avseende vissa verksamhetsområden inte gett en ökad tilldelning av resurser, trots ett ökat antal ärenden och ökat behov av insatser.

· Nettokostnaderna för barn och ungdom ökade från 27,3 mnkr 2011 till 28,4 mnkr 2012. Resurstilldelningen har inte motsvarat den ökning av antal ärenden som har skett, utan verksamheten har redovisat underskott under flera års tid.

· Nettokostnaderna för missbruks- och beroendevård ökade från 7,6 mkr i bokslut 2011 till 9,8 mnkr i bokslut 2012. Resurstilldelningen har inte motsvarat den ökning av antal ärenden som har skett utan verksamheten har redovisat underskott under flera års tid.

· Verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnersättning har under flera år redovisat underskott. Nämnden har svårt att uppnå en ekonomi i balans för verksamhetsområdet och bedömningen är att dessa svårigheter kommer att fortsätta under planperioden

· Sjuktalet för 2012 (7,3%) är fortfarande för högt (äldreomsorg 6,2% år 2012, omsorg för funktionshindrade 5% år 2012 och förskolan 8,6% år 2012). Frågan är om försöket med verksamhetsutveckling och hälsa som nu testas på en förskola är tillräcklig, då verkligheten är att det smygs in allt fler barn i grupperna genom kryphål som utvidgad syskongrupper och åldersanpassade grupper, allt för att få in fler barn på bekostnad av allt färre personal. Detta sker dessutom i takt med att det ställs allt mer högre krav på personal utan att mer resurser sätts in.

Sammanfattningsvis kan konstateras utifrån den borgerliga majoritetens underlag att den är konsekvent. Försämringar kallas för effektiviseringar och den enda vägen till ”utveckling” av välfärden är en avveckling av densamma genom privatiseringar. Ett skrämmande inhumant samhälle för många, men ett idealsamhälle för de få som har tillräckligt med resurser för att köpa sig välfärd.

Vänsterpartiet anser att det krävs nya arbetssätt och ökad budget på flera områden eftersom vi blir fler i befolkningen och för att vi har eftersatta behov. Stadsdelsnämndernas roll är viktig i ytterstaden. Idag tas inte den kraften tillvara utan istället plockar kommunfullmäktige bort det ena ansvarsområdet efter det andra. Uppgifter läggs också i regioner eller på kontaktcenter eller privatiseras. Idag finns stadsdelsnämnder på papperet, men i verkligheten är de nedlagda utifrån den vision som fanns när de startades. Vi vill istället se att uppgifter läggs tillbaka till stadsdelsnämnderna, till exempel där lokalt inflytande skulle stärka uppföljningen och kvaliteten.

Nuvarande politiska inriktningsmål har lett till en allt mer segregerad stad, en dogmatisk utförsäljning och privatisering av allmännyttan och välfärden och ensidigt fokus på sänkt skatt och lägre ambitionsnivå i välfärden. Inriktningsmålen måste rensas från ovetenskapliga kopplingar mellan kvalitet och konkurrensutsättning. Det är behovet och inte vinstsyftet som ska styra.

Staden behöver nya inriktningsmål för ökad jämlikhet, för att bryta segregationen exempelvis inom skolan, boendet, kulturen och den könssegregerade arbetsmarknaden. Vi behöver en ny politik för förorternas utveckling och för att återupprätta lokaldemokratin. Staden behöver en social bostadspolitik där allmännyttan får bygga hyresrätter till rimliga hyror, en skolpolitik som ger alla chans i skolan, en arbetsmarknadspolitik som leder till arbete, en kulturpolitik som bygger kulturella centra i förorterna och inte bara i innerstaden, en personalpolitik som uppvärderar lågbetalda kvinnodominerade yrken och en vassare klimat- och miljöpolitik.

Vidare anser Vänsterpartiet att Älvsjö stadsdelsnämnd;

· är i behov av kommunal utförare för hemtjänst

· är i behov av både fler och olika mötesplatser för ungdomar, både för yngre som för äldre. En flytt av ungdomens hus till det nya bostadskvarteret Kabelverket innebär inte per automatik att oroligheterna bland ungdomarna försvinner.

· inte ska planera för att konkurrensutsätta det kommunala och mycket populära Solberga vård- och omsorgsboende

· ska verka för att Älvsjö har en egen ungdomsmottagning i området

· ska ha familjebehandlare i kommunal regi

· ska verka för att Solbergaskogen blir naturreservat

· I övrigt hänvisas till vänsterpartiets budget i kommunfullmäktige.

______________________

§8 A Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

Beslut

1. Stadsdelsnämnden delegerar till nedan nämnda socialinspektörer/ socialsekreterare vid socialjouren att, inom nämndens eget ansvarsområde, begära polishandräckning enligt 45 § 1 och 2 st lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).

2. Stadsdelsnämnden förordnar nedan nämnda socialinspektörer/socialsekreterare vid socialjouren att, inom nämndens eget ansvarsområde begära polishandräckning enligt 43 § 1 st 2 p lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Socialinspektörer/ socialsekreterare vid socialjouren:

Ola Agbro, Ann Bergholz Flynn, Annette Borell, Chris Bremark, Roland Carlsén, Susanne Cavallius, Daniel Colegate, Lars Cronstrand, Agneta Engström, Rolf Eriksson, Anneli Fastborg, Anita Habel, Helena Holm, Anna-Carin Jevrell Monié, Maria Larsson, Elinoar Lindroth, Maria Mistander, Johanna Nilsson, EliKristin Norberg, Inga-Lill Renhorn Källgren, Maria Ragndag, Maj-Stina Samuelsson, Ulla Schöldström, Lars Stenman, Roland Stjärnfeldt, Monica Svederoth, Margareta Svensson, Charlotta Thorelius, Therese Travis, Anneli Wernstedt, Tuija Viljakka, Ulla-Maija Yrjänä och Inger Åsebo.

3. Stadsdelsnämnden beslutar att Göran Sjödin, Helene Ghomri och Anna-Carin Carlsson förordnas att begära polishandräckning enligt 43 § 1 st 2 p lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Ärendet

För att kunna verkställa beslut om vård eller omhändertagande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) uppstår i vissa fall behov av att begära biträde av polismyndighet. Begäran om polishandräckning kan göras av nämnden eller, i de fall nämndens sammanträde inte kan avvaktas, av någon ledamot eller tjänsteman som nämnden förordnat.

Behov av polishandräckning kan även uppstå för att, i enlighet med lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), föra en missbrukare till läkarundersökning eller föra den som ska beredas vård eller som är omedelbart omhändertagen till LVM-hem eller sjukhus. Begäran om polishandräckning kan också i dessa fall göras av nämnden eller, då nämndens sammanträde inte kan avvaktas, av den tjänsteman till vilken nämnden delegerat beslutanderätten.

Rätt att begära polishandräckning enligt LVU är personlig och särskilda tjänstemän förordnas av nämnden att fatta sådana beslut. Rätt att begära polishandräckning enligt LVM kan däremot delegeras, dvs. beslutanderätt kan ges till innehavare av en viss befattning. Stadsdelsnämnden har i samband med beslut om delegationsordning delegerat beslutanderätten i LVM-ärenden till enhetschef nivå 3 vid stadsdelsförvaltningen.

Det är socialnämnden som svarar för stadens jourverksamhet inom individ- och familjeomsorgen och utser tjänstemän som har rätt att begära polishandräckning enligt LVM och LVU. Socialnämnden har vid sammanträde 2013-03-26 beslutat vilka tjänstemän som har rätt att begära polishandräckning och begär att stadsdelsnämnderna fattar motsvarande beslut.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2013-04-09.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§8 Föreningsbidrag 2013

Dnr 5.4.71-2013

Beslut

Stadsdelsnämnden beviljar bidrag till föreningar och frivilligorganisationer med sammanlagt 155 000 kronor enligt följande.

1. Älvsjö AIK Fritid 6 000

2. Brännkyrka hembygdsförening 15 000

3. Föräldrakooperativet Trumslagaren 0

4. Älvsjö BMX klubb 6 000

5. Röra Dans Produktion 7 000

6. Reform förening 0

7. OK Älvsjö Örby 6 000

8. PRO Älvsjö-Herrängen 18 000

9. PRO Solberga-Brännkyrka 18000

10. SPF Brännkyrka 15 000

11. Förtroenderådet Älvsjö Servicehus 11 000

12. Intresseföreningen Blomstergården Liseberg 12 000

13. Älvsjö Konstförening 3 000

14. Brännkyrka Veteranring 5 000

15. Föreningen Café Hållihop 3 000

16. Solberga BK 6 000

17. Musikklubben Herrängens/ Skärholmens gård 8 000

18. Älvsjö IOGT-NTO 5 000

19. Långsjö Fastighetsägareförening, LFF 5 000

20. Älvsjö SIK SOK 6000

Anita Lundin (M), Inger Braun (M) och Evy Kjellberg (C) deltog ej i handläggningen av detta ärende på grund av jäv.

Ärendet

Stadsdelsnämnden har för 2013 avsatt 155 tkr för stöd till det lokala förenings- och kulturlivet. Nämnden fördelar stödet vid ett tillfälle under året enligt upprättade riktlinjer, daterade 2013-01-14. Föreningsbidrag kan sökas av lokala föreningar som anordnar kulturaktiviteter eller som organiserar andra former av aktiviteter riktade till barn, ungdomar, personer med funktionsnedsättning och äldre. Den tänkta aktiviteten ska kunna ses som ett komplement till nämndens verksamhetsansvar och ha en lokal anknytning så att bidraget kommer Älvsjös medborgare tillgodo.

Förvaltningen har inbjudit lokala föreningar och frivilligorganisationer i Älvsjö att söka bidrag. Det har inkommit 20 ansökningar om totalt 350 000 kronor. Förvaltningen föreslår stadsdelsnämnden att bevilja bidrag enligt upprättat förslag.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2013-04-08.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_____________________

§9 Motion (S) (2013:7) om utökning av anslaget för vidareutbildning av barnskötare till förskollärare i Stockholm - remiss från kommunstyrelsen, KS 331-159/2013

Dnr 1.5.1.72-2013

Beslut

· Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Reservation från (S).

Reservation och särskilt uttalande från (V)

Ärendet

Kommunstyrelsen har remitterat motion av Jan Valeskog (s) om utökning av anslaget för vidareutbildning av barnskörtare till förskollärare i Stockholm till bl. a Älvsjö stadsdelsnämnd för yttrande.

Motionären föreslår att

- staden hos regeringen kräver att högskolepolitiken ändras så att ler utbildningsplatser generellt ordnas i Stockholm och inte minst betydligt fler platser till förskollärarutbildningen

- staden ökar anslaget till stadsdelarna och enskilt drivna förskolor så att fler barnskötare genom en ökad ersättning för förlorad arbetstid kan få möjlighet att vidareutbilda sig till förskollärare.

Förvaltningen instämmer med motionären att behovet av förskollärare är stort de kommande åren. Vidareutbildningen av barnskötare till förskollärare behöver också utökas i Stockholm. Förvaltningen menar att det inte är klarlagt vad som är orsaken till att inte fler barnskötare vidareutbildar sig till förskollärare. Staden bör därför närmare utreda vilka förutsättningar som krävs för att öka antalet barnskötare som vill vidareutbilda sig.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2013-02-25.

Beslutsgång

Ordföranden Karl Bern (FP) yrkade bifall till förvaltningens förslag. Majvi Andersson (S) och Emelie Roxby Schüsseleder (V) yrkade bifall till motionen. Ordföranden ställde förslagen mot varandra och förklarade att nämnden beslutat bifalla förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande från (V)

Emelie Roxby Schüsseleder (V) inlämnade ett särskilt uttalande.

Vänsterpartiet linje är att skolor inte ska bedrivas i vinstdrivande syfte. I likhet med motionen så anser vi att anslaget för vidareutbildning av barnskötare till förskollärare i Stockholm behöver ökas, vi stödjer därför denna. Vi instämmer också i förvaltningens svar i att staden bör utreda närmare vilka förutsättningar som krävs för att fler barnskötare ska vilja vidareutbilda sig.

_______________________

§10 Remiss av patientlag – delbetänkande av patientmaktsutredningen (SOU 2013:2) - remiss från kommunstyrelsen, KS 001-336/2013

Dnr 1.5.1.115-2013

Beslut

· Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till remissvar och överlämnar det till kommunstyrelsen.

Ärendet

I mars 2011 tillkallade regeringen en särskild utredare med uppgift att lämna förslag på hur patientens ställning inom och inflytande över hälso- och sjukvården kan stärkas. Utredningen, med namnet Patientmaktsutredningen föreslår i del- betänkandet en ny patientlagstiftning, Patientlag (SOU 2013:2).

Det övergripande syftet med den nya lagen är att stärka och tydliggöra patientens ställning, främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet.

Förslaget till patientlag innehåller bestämmelser om information, samtycke, delaktighet, val av behandlingsalternativ, förnyad medicinsk bedömning, fast vårdkontakt, tillgänglighet, val av utförare, personuppgifter och intyg, synpunkter, klagomål och patientsäkerhet. Lagen ska också vara lättillgånglig, pedagogisk och överskådlig. Lagförslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2015.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2013-03-15.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_______________________

§11 Kultur i ögonhöjd – för, med och av barn och unga, program för barn- och ungdomskultur 2014-2016 - remiss från kommunstyrelsen, KS 328-323/2013

Dnr 1.5.1.116-2013

Beslut

· Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Särskilt uttalande (S) (V)

Särskilt uttalande (MP)

Ärendet

Kommunstyrelsen har remitterat förslaget Kultur i ögonhöjd – för, med och av barn och unga, program för barn- och ungdomskultur 2014-2016, som är en revidering av den startegiska planen för barn och ungdomskultur i Stockholm 2009-2012. Kulturförvaltningen föreslår i huvudsak följande förändringar;

- Samtliga mål omformuleras.

- Barns och ungas behov beaktas vad gäller de fysiska miljöer där barn vistas är ett nytt mål, som stadsdelsnämnderna inte är ansvariga för.

- Indikatorer har formulerats och bytts ut mot tidigare formulerade strategier, som i sin tur arbetats in i texten till varje mål.

Förvaltningen ställer sig i huvudsak positiv till programmet, som har ett tydligare upplägg med indikatorer kopplade till varje mål. Kulturförvaltningen föreslår att nämnderna ska utforma handlingsplaner och att det ska tas fram nytt system med separata rapporter för uppföljning. Stadsdelsförvaltningen anser att det vore olyckligt att man på detta sätt skapar ett parallellsystem för planering och uppföljning av programmet. Det borde vara fullt möjligt att integrera detta i kommunfullmäktiges mål i budgeten och i stadens system för styrning enligt ILS (integrerad ledning och uppföljning av verksamhet och ekonomi).

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2013-03-26.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande (S) (V)

Majvi Andersson m.fl. (S) och Emelie Roxby Schüsseleder (V) inlämnade ett särskilt uttalande.

Vi instämmer i stort sett i förvaltningens yttrande men vill därutöver göra följande särskilda uttalande.

I vårt mångkulturella samhälle finns utökade behov av satsningar på barn och ungas fritid och kultur. Det handlar om att utjämna klyftorna mellan olika grupper vad gäller deras möjligheter till att ta del av kultur, att skapa kreativa rum och ge möjligheter för barn och ungas eget kulturella skapande. Kvaliteten och kvantiteten av kulturupplevelser och möjligheterna till eget skapande i förskolor och skolor behöver öka liksom vid all verksamhet för barn och unga. Det behövs även satsningar på uppsökande insatser som ska leda till att alltfler hittar till det lokala kulturutbudet.

Kulturella normer, värderingar och/eller ekonomi skall inte utgöra hinder för barn och ungas deltagande i fritidsaktiviteter. Men idag är det många barn och unga till försörjningsstödstagande föräldrar som ofta har svårt att ta del av kultur, fritid och idrottsarrangemang just på grund av bristande ekonomi. Att kunna ta sig från en plats till en annan är en förutsättning för delaktighet av olika kultur och fritidsaktiviteter. Att inte SL-kort beviljas för andra resor än arbetsrelaterade, omöjliggör för föräldrar med försörjningsstöd att ta sig till andra kulturupplevelser än de som ligger i närmiljön. Genom begränsningar för de vuxna skapas också begränsningar som utestänger barnen.

Det räcker inte med att erbjuda bra kulturverksamhet utan också att söka former för att involvera de barn och unga som har föräldrar som uppbär försörjningsstöd. Vi tycker att kommuner borde söka lösningar som underlättar barns och ungas delaktighet i kulturella verksamheter. Vi vill också påpeka vikten av att skolor och institutioner uppmärksammar och utvecklar nya arbetssätt och säkrar barn och ungas delaktighet.

Särskilt uttalande (MP)

Viktor Morawski (MP) inlämnade ett särskilt uttalande.

Det är utmärkt att det finns en genomtänkt och långsiktigt program för barn- och ungdomskultur som beaktar barn- och ungdomars rättigheter, inflytande och delaktighet. Vi tycker som i remissen att det är bra att nämnden har eget nytt system med separata rapporter för uppföljning. Systemet skulle underlätta för att konkret se antal barn och ungdomar som deltar i programmet samt underlätta uppföljningen av kvaliteten i kulturaktiviteterna. Det skulle underlätta för Älvsjöbor som vill ta del av rapporterna och komma med synpunkter och på det sättet vara delaktiga.

Indikatorer avseende mål 1 bör mäta antalet barn och ungdomar som ges möjlighet att få tillgång till professionella kulturupplevelser samt antalet som deltar och upplever att erbjudna aktiviteterna är attraktiva. Förankring av programmet hos barnen, ungdomar och föräldrar är en viktig del för att de skall kunna ställa krav och engagera sig i dem frågorna som de berörs av. Vi tycker att det bör finnas med bland indikatorerna.

I utvärderingen som har gjorts står att pedagoger och rektorer saknade kunskap om hur de skulle implementera programmet 2009-2012. Personalen är nyckeln till att alla barn ges de möjligheter som programmet erbjuder därför det är viktigt att det finns med bland indikatorerna.

______________________

§12 SL:s förslag till trafikförändringar 2013/2014 - remiss från trafikkontoret, T2013-330-00501

Dnr 1.5.1.97-2013

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande till trafikkontoret som svar på remissen.

2. Stadsdelsnämnden skickar även remissvaret till landstingets trafikförvaltning.

Särskilt uttalande från (S) (MP) (V).

Ärendet

Landstingets trafikförvaltning har påbörjat planeringen av de trafikförändringar som kommer att träda i kraft i december 2013. De har sammanställt en bruttolista som de vill få synpunkter på. Förvaltningen betonar behovet av bättre tvärförbindelser i söderort, gärna i form av en stombusslinje mellan söderorts tyngdpunkter. Förvaltningen har även samlat in synpunkter på busstrafiken från älvsjöborna. Där betonas behovet av ökad turtäthet på de busslinjer som trafikerar Älvsjö, samt bättre passning mellan framför allt buss 144 och pendel/tunnelbana kvällstid för att slippa långa otrygga väntetider. I remissvaret redogörs även för synpunkter på Älvsjös nya resecentrum.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2013-03-25.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande (S) (MP) (V)

Majvi Andersson m.fl. (S), Viktor Morawski m.fl. (MP) och Emelie Roxby Schüsseleder (V) inlämnade ett särskilt uttalande.

Vi tackar förvaltningen för ett gediget arbete att ta upp befolkningens synpunkter kring den viktiga kollektivtrafiken. All forskning visar att resandeandelar med bil kommer att öka medan andelarna kollektivtrafik kommer att minska. Detta gör att stora insatser behovs för att utöka den kollektiva trafiken och skapa ett långsiktigt hållbart samhälle även för oss i Söderort och Älvsjö.

Förvaltningens synpunkter stämmer i stort överens med våra åsikter vad gäller linjedragningar och förstärkningar, men vi önskar tillägga följande:

· Tunnelbanan är det överlägset mest kapacitetsstarka trafikslaget, nämnden bör därför också ställa sig bakom de förslag som finns att man bör bygga en tunnelbanelinje från Hagsätra via Älvsjö och vidare färd norr-västerut. På så sätt skapas förutsättningar för Älvsjöborna att få ett kapacitetsstarkt och snabb förbindelse till Stockholms norra och västra delar, vilket helt saknas idag.

· Att Älvsjö inventerar var fler cykelparkeringar behövs för att möjliggöra att de som bor där trafiken är mer gles ändå kan cykla till och från hemmet till en hållplats eller station som har mer frekvent trafikering.

· Att Älvsjö verkar för att ett lånecykelsystem också finns vid Älvsjö station.

· Det är stor vikt att utveckla tvärförbindelserna i söderort. Av den anledningen måste arbetet med Spårväg Syd intensifieras så att inte andra infrastruktursprojekt prioriteras före.

· För många Solbergabor skulle det vara negativt att flytta 726:ans hållplats söderut, idag är hållplatsen belägen i mitten av Solberga vilket gör att den är tillgänglig även för de som bor i norra Solberga.

· Utformningen av nya resecentrum i Älvsjö lämnar mycket i övrigt att önska men placeringarna av busshållplatserna måste mer noggrant ses över för att bättre passa både resenärer som kommer till/från pendeln, men också boende och besökare som använder sig av bussnätet för att ta sig till och från Älvsjö centrum för att på plats handla och uträtta andra ärenden.

· Vi vill ytterligare betona vikten av tätare turer på samtliga busstrafiklinjer, framförallt under dagtid men även senare under kvällstid. Det är också önskvärt att fler bussar får tidsanpassning till avgångar på pendeltåg och tunnelbanor.

§13 Ekonomisk månadsrapport

Beslut

1. Månadsrapporten per mars månad läggs till handlingarna.

2. Förvaltningen ges i uppdrag att återkomma med åtgärder för att komma till rätta med lokalanvändningen på servicehuset.

Ärendet

Ekonomichef Ingela Kristiansson redogjorde muntligt för det ekonomiska utfallet per mars månad.

___________________

§14 Anmälan av boendeplanering för äldre i regionen Västra Söderort, reviderad 2013

Dnr 1.2.1.121-2013

Beslut

· Stadsdelsnämnden lägger redovisningen till handlingarna.

Särskilt uttalande från (S) (V).

Ärendet

Stadsdelsförvaltningarna Älvsjö, Skärholmen och Hägersten-Liljeholmen har reviderat den gemensamma äldreboendeplanen för Västra Söderort, enligt uppdrag från äldreförvaltningen.

Antalet äldre över 80 år prognostiseras minska fram till år 2019 för att därefter öka. För de äldre över 90 år väntas en kraftig ökning av antalet först åren 2030-2040. I Västra Söderort finns ett brett utbud av olika boendeformer för äldre som drivs i såväl egen regi som på entreprenad och av privata utförare.

Förvaltningarnas samlade bedömning är att utbudet av servicehus samt vård- och omsorgsboende kan tillgodose behovet under de närmaste åren. Samtidigt finns risk för en överkapacitet av både vård- och omsorgsboende och servicehusboende.

Under planperioden planeras inga nya boenden eller ombyggnationer av boenden att genomföras inom regionen, utifrån nu kända behov och förutsättningar.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2013-01-29.

Särskilt uttalande (S) (V)

Majvi Andersson m.fl. (S) och Emelie Roxby Schüsseleder (V) inlämnade ett särskilt uttalande.

Vi vill lägga följande uttalande angående Boendeplanering för äldre i regionen Västra Söderort, reviderad 2013

Äldreförvaltningen har uppdragit åt bl.a Älvsjö stadsdelsförvaltning att revidera den gemensamma äldreboendeplanen för Västra Söderort.

I redovisningen framgår att antal äldre över 80 år förväntas minska något fram till 2019, men därefter sker en kraftig ökning i alla grupper av äldre fram till 2040.

Vi vill framhålla vikten av att det finns en tillräcklig tillgång till servicehuslägenheter för de äldre. Servicehusen ses som en bra boendeform av många äldre och vi tror att fler skulle söka till dem om inte den alltigenom rådande inställningen skulle vara att det av ekonomiska skäl alltid anses bättre att den äldre bor kvar i eget ordinärt boende med hemtjänstinsatser. Servicehusen är en trygg boendeform med en personalstab upp t.o.m sjuksköterskenivå. Gemensamma lokaler för möjligheter till social samvaro och tillgång till restaurang underlättar livet för de äldre.

Biståndsbedömning görs alltid inför inflyttning. Kriterierna att kunna få en lägenhet är höga. Eftersom den äldre befolkningen framledes kommer att öka, vill vi att behovet av servicehuslägenheter noga följs. En nedläggning av en välkänd boendeform tar bort möjligheter till ett tryggt boende och begränsar valfriheten för många äldre. Att i nuläget lägga ner eller fasa ut servicehusen kan på både kort och lång sikt visa sig vara dålig ekonomi.

Dessutom förväntas behovet av vård- och omsorgsboende minska då bl.a citat, ”en utvecklad hemtjänst med specialteam” förväntas kunna bli en ersättning för dessa. Innan dessa team är utbyggda fullt ut vill vi vara försäkrade om att behovet av heldygnsomsorg blir till fullo tillgodosett.

_____________________

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§15 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

Dnr 1.6.201-2013

Beslut

· Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna skrivelserna och protokollsutdragen.

Ärendet

Anmäldes förteckning över inkomna handlingar, klagomål och synpunkter under perioden 2013-01-01 till 2013-03-31.

_____________________

§16 Protokoll från förvaltningsgruppen

Beslut

· Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från förvaltningsgruppen 2013-04-11 anmäldes.

_________________

§17 Protokoll från pensionärsrådet

Beslut

· Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från pensionärsgruppen 2013-04-11 anmäldes.

_________________

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§18 Protokoll från rådet för funktionshindersfrågor

Beslut

· Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från rådet för funktionshindersfrågor 2013-04-11 anmäldes.

_________________

§19 A Synpunkter på tillgängligheten i Älvsjö Nya Resecentrum

Dnr 1.2.4.196-2013

Beslut

· Stadsdelsnämnden tillstyrker upprättad skrivelse och överlämnar den till Storstockholms Lokaltrafik samt Exploateringskontoret.

Ärendet

Frågor om tillgängligheten vid Älvsjö Nya Resecentrum har varit uppe vid ett flertal tillfällen i olika instanser. Stadsdelsnämnden beslöt 2013-03-21 att ge förvaltningen i uppdrag att sammanställa en skrivelse i ärendet.

Stadsdelsförvaltningen hade sammanställt en skrivelse daterad 2013-04-15.

____________________

§19 Minnesanteckningar från tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

Beslut

· Stadsdelsnämnden lägger minnesanteckningarna till handlingarna.

Ärendet

Minnesanteckningar från tvärpolitiska arbetsgruppen 2013-03-27 anmäldes.

_________________

§20 Övrigt verksamheten

Stadsdelsdirektören Lars Arvidsson informerade om följande.

Återinvigning Mullegården

Efter renovering startar Mullegården åter upp sin verksamhet den 3 juni.

Håll Älvsjö rent

Under 22-28 april infaller skräpplockardagarna då Stockholm städas i samarbete med Håll Sverige Rent med hjälp av barn på förskolor och skolor samt andra frivilliga.

Kampanj mot langning av alkohol

I samband med valborg och skolavslutningen arrangeras en kampanj mot langning av alkohol till ungdomar.

____________________

§21 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Ordföranden Karl Bern informerade om följande.

Polisen i Älvsjö

Polisen håller på att rekrytera ny personal till Älvsjös lokala poliskontor. Brottsligheten har gått ned i stadsdelen.

Älvsjövägen

Det är för höga hastigheter på Älvsjövägen och något behöver göras. Förvaltningen ges i uppdrag att formulera en skrivelse till Trafikverket med önskemål om att fartkameror installeras.

Offentlig toalett

Det har känts angeläget att en offentlig toalett kommer på plats intill Älvsjö Resecentrum. Efter diskussioner är det nu klart att en toalett kommer att sättas upp alldeles intill förvaltningshuset.

Vårdcentralen

Vårdcentralen har mött kritik för bristande öppettider. Nu införs nya rutiner så att man kan ringa och beställa tid för akuta besök. Information om detta kommer i lokaltidningen.

Yttrande till Stadsbyggnadskontoret gällande ärende,
dnr 2013-01113-575 Herrängen 1:1, byggande av mobilmast

Gun Högbacke (S) informerade om att den socialdemokratiska gruppen i stadsdelsnämnden kommer att avlämna ett yttrande till stadsbyggnadskontoret enligt följande.

Telia planerar att göra en bygglovsansökan gällande en 30 m hög mobilmast på parktomten Herrängen1:1 (Stubbängsparken).

Stadsbyggnadskontoret har begärt yttrande från Älvsjö stadsdelsförvaltning, som i sin tur skickat ett svarsyttrande. Det yttrandet från förvaltningen ställer sig undertecknade bakom. Vi vill därutöver anföra följande.

Planerna för uppförande av masten har förorsakat stor oro bland de boende i området. Ett byggande av en 30 meter hög mast helt nära lekparken kommer inskränka för mycket på området. Det pågår stor aktivitet i lekparken och den har ett stort besökarantal. Parken är en liten oas i området. I området finns flera gamla ekar som de boende anser har skyddsvärde. Det vore till stort men för platsen om ekarna skulle fällas för att ge plats åt en mobilmast.

Det finns alltså en önskan från de omkringboende att masten kunde få en annan placering. Ett förslag som framkommit är området längst ner vid Långsjöns slut. Just nu verkar det vara en upplagsplats för diverse delar för vägunderhåll mm.

Vi instämmer i önskemålet om en annan placering av tänkta mast.

________________________