Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-03-22

Sammanträde 2018-03-22

Datum
Klockan
18:00
Plats
Ungdomens hus

1 Val av justerare och dag för justering

3 Fastställande av föredragningslista

4 Anmälan av föregående protokoll

Medborgarförslag

5 Utbyggnad av skateparken i Solberga

6 Volleybollplan i Vivelparken

Beslutsärenden

7 Avsägelse från uppdraget som ersättare i pensionärsrådet

8 Val av dataskyddsombud

9 Uppföljning av hantverkscaféet Rondellen

10 Uppföljning av Havskatten - stödboende och boendestöd

11 Plan för uppföljning av omsorgen om funktionsnedsättning 2018

12 Plan för uppföljning av äldreomsorgen 2018

15 Riktlinjer för barnsäkerhet i stadens förskolor

17 Mer kultur för äldre

Svar på remiss från kommunstyrelsen om motion från Jonas Naddebo med flera (C)
Dnr 1.5.1.32.2018
Omedelbar justering

19 Rapport om hälso- och sjukvårdsindikatorer på Solberga och Kristallgårdens vård- och omsorgsboenden samt Älvsjö servicehus 2017

20 Ekonomisk rapport för februari

21 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

22 Protokoll från pensionärsrådet

23 Protokoll från funktionshinderrådet

24 Protokoll från förvaltningsgruppen

25 Minnesanteckningar från tvärpolitiska gruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

26 Information från förvaltningen

Slutet sammanträde

28 Protokoll från sociala delegationen

29 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap. 10 § FB

30 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § FB

§1 Val av justerare och dag för justering

§3 Fastställande av föredragningslista

§4 Anmälan av föregående protokoll

§7 Avsägelse från uppdraget som ersättare i pensionärsrådet

§8 Val av dataskyddsombud

§9 Uppföljning av hantverkscaféet Rondellen

§10 Uppföljning av Havskatten -­ stödboende och boendestöd

§11 Plan för uppföljning av omsorgen om funktionsnedsättning 2018

§12 Plan för uppföljning av äldreomsorgen 2018

§19 Rapport om hälso- och sjukvårdsindikatorer på Solberga och Kristallgårdens vård- och omsorgsboenden samt Älvsjö servicehus 2017

§20 Ekonomisk rapport för februari

§21 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

§22 Protokoll från pensionärsrådet

§23 Protokoll från funktionshinderrådet

§24 Protokoll från förvaltningsgruppen

§25 Minnesanteckningar från tvärpolitiska gruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

§26 Information från förvaltningen

§27 Frågor från nämnden

§28 Protokoll från sociala delegationen