Din position: Hem > Stockholms stad > Arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2011-04-18

Sammanträde 2011-04-18

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Remissärenden

3 Den framtida gymnasiesärskolan - en likvärdig utbildning för ungdomar med utvecklingsstörning ( SOU: 2011:8 )

Dnr SoN1.6-0077/2011
Dnr UtbN 11-426/835

Beslutsärenden

4 Underlag till budget 2012 med inriktning för 2013 och 2014

Dnr 1.2-0055/2011

5 Yttrande över revisionsrapport Stadens insatser för personer som uppbär ekonomiskt bistånd och är långvarigt arbetslösa

6 Arbete åt ungdomar med funktionsnedsättning

Svar på skrivelse från (S)
Dnr 2.6.1-0030/2011

7 Förhyrning av administrativa lokaler

Dnr 2.2-0075/2011
Kommer senare
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Förslag till förvaltningsorganisation för arbetsförvaltningen

Dnr 1.1-0076/2011
Kommer senare
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Reaktiveringskurser för förskollärare

Svar på skrivelse från (V)
2.6.1-0072/2011

10 Ansökan om s.k. §37-medel från länsstyrelsen i Stockholm, för Centrum för samhällsorientering

Dnr 1.7-0084/2011
Kommer senare
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningsärenden

11 Månadsrapport för mars 2011

Dnr 1.2-0001/2011
Kommer senare
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 a) Anmälan av protokollsjustering

b) Anmälan av handikapprådets protokoll

c) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

d) Anmälan av inkomna handlingar

e) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

13 Nämndens frågor

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (117 kb)

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

Ordföranden Ulla Hamilton (M) öppnade sammanträdet. Föredragningslistan godkändes.

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Ordföranden Ulla Hamilton (M) och vice ordföranden Karin Rågsjö (V) fick i uppdrag att justera dagens protokoll. Protokollet ska justeras 20 april 2011.

§3 Den framtida gymnasiesärskolan – en likvärdig utbildning för ungdomar med utvecklingsstörning (SOU 2011:8)

Dnr AmN 1.6-0077/2011

Dnr UtbN 11-426/835

Arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Arbetsmarknadsnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Arbetsmarknadsnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

3. Arbetsmarknadsnämnden justerar omedelbart paragrafen.

Ärendet

Enligt utredarens direktiv ska den nya gymnasiesärskolan (Gysär 2013) så långt som möjligt utformas i enlighet med utformningen av den nya gymnasieskolan (Gy 2011). Utredaren föreslår nio nationella program med sammanlagt 37 nationella inriktningar. Åtta program är yrkesinriktade och ett, Samhälle och språk, är avsett för de elever som vill ha en mer allmänt inriktad utbildning och som kanske behöver mer tid på sig för att komma fram till vad de ska arbeta med efter skolan.

Förvaltningen tillstyrker i huvudsak de olika förslagen som finns i utredningen. När det gäller kommunernas kostnader delar dock förvaltningen inte utredarens bedömning att den förslagna reformen snarast innebär minskade kostnader.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 29 mars 2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulla Hamilton (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), ledamoten Gulan Avci (FP) och ledamoten Fredrik Lindstål (C) lämnade följande särskilda uttalande.

Utredningen sätter höga ambitioner på så sätt att gymnasiesärskolan ska spegla gymnasieskolan. Förslaget innebär många positiva förändringar av gymnasiesärskolan och gymnasial särvux med ökat fokus på kunskap, större valfrihet för individen och en tydligare inriktning på yrkesutbildningar.

I och med att bestämmelserna kring målgruppen tydliggörs talar mycket för att färre elever kommer återfinnas inom gymnasiesärskolan och gymnasial särvux framöver. Vi vill i detta sammanhang understryka vikten av ett nationellt perspektiv och tydliga samverkansformer genom ett pengsystem. Vi instämmer också i förvaltningens analys att kostnaderna för reformen bör utredas ytterligare.

Det är vidare positivt att förslaget föreslår att personalen i skolan ska vara skyldig att anmäla till rektor om det finns indikationer på att en elev inte tillhör målgruppen. Vi delar också utredarens synpunkt att det är olyckligt att det inte införts en skyldighet att göra en ny bedömning när en elev går över från grundsärskolan till gymnasiesärskolan. I avsaknad av denna utredningsskyldighet vill vi understryka vikten av att den kontroll skolorna nu får ansvar för upprätthålls.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V) och tjänstgörande ersättaren Anton Andersson m.fl. (S) lämnade följande särskilda uttalande.

Utvecklingsstörda står långt bort från utbildning och arbetsmarknad och behöver en struktur de kan växa i. Det är oerhört viktigt att det på de skolor som blir aktuella finns verktyg att för att göra utbildningen så fyllig och användbar som möjligt. Fler ämnesområden måste integreras. Det är oerhört viktigt att de elever som går grundsärskola och gymnasiesärskola tillhör målgruppen och inte har hamnat där på grund av bristande utredningar etc.

§4 Underlag för budget 2012 med inriktning 2013 och 2014 för arbetsmarknadsnämnden

Dnr 1.2-0055/2011

Arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Arbetsmarknadsnämnden godkänner förvaltningens förslag till underlag för budget 2012 med inriktning 2013 och 2014.

2. Arbetsmarknadsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen.

3. Arbetsmarknadsnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Ärendet

Utgångspunkt för arbetet med underlaget är kommunfullmäktiges budget för år 2011 med inriktning för åren 2012 och 2013. Större avvikelser eller förändringar jämfört med gällande plan för åren 2012 och 2013 ska analyseras och kommenteras.

Jämfört med många andra delar av landet drabbades Stockholmsregionen lindrigt av den senaste lågkonjunkturen. Redan under senare delen av 2010 stabiliserades situationen på arbetsmarknaden, arbetslösheten minskade och antalet inrapporterade jobb till Arbetsförmedlingen började öka. Fortfarande är dock situationen besvärlig för gruppen långtidsarbetslösa och för personer med låg utbildningsnivå. Ungdomsarbetslösheten minskar, men ungdomar utan fullständig gymnasieutbildning har fortfarande svårt att komma in på arbetsmarknaden trots det förbättrade konjunkturläget.

På nationell nivå pågår ett omfattande förändringsarbete gällande styrningen av skolan. En del reformer som berör vuxenutbildningen är beslutade, som nya skollagen, ämnesplaner i gymnasieskolan och den nya betygsskalan. Arbetet med en ny vuxenutbildningsförordning pågår på Utbildningsdepartementet. Den 2 mars 2011 fattade riksdagen beslut angående legitimation av lärare och förskollärare. Lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2011 och ska tillämpas fullt ut från den 1 juli 2012.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 16 mars 2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), ledamoten Gulan Avci (FP) och ledamoten Fredrik Lindstål (C) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V) och tjänstgörande ersättaren Anton Andersson m.fl. (S) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Ledamoten Sara Pettigrew m.fl. (MP) framlade ytterligare ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), ledamoten Gulan Avci (FP) och ledamoten Fredrik Lindstål (C) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V) och tjänstgörande ersättaren Anton Andersson m.fl. (S) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

  1. Arbetsmarknadsnämnden avslår förvaltningens förslag till underlag för budget 2012 med inriktning på 2013 och 2014.

  1. Arbetsmarknadsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen.

  1. Arbetsmarknadsnämnden justerar paragrafen omedelbart.

  1. I övrigt anförs följande.

1,7 miljarder i överskott slutar stadens budget på för 2010. Att investera i kunskap hade varit relevant istället för att få detta överskott. Det är uppenbart att de som idag återfinns på jobbtorgen saknar relevant utbildning. Att 40 procent av de inskrivna på jobbtorgen endast har förgymnasial utbildning eller lägre visar att jobbtorgens struktur inte motsvarar behoven. Att utan utbildning ha en rundgång mellan praktikjobb och jobbtorg skapar inga hållbara arbeten.

Det måste till en stor satsning för att nå de långtidsarbetslösa och ungdomar där Stockholm inte har lyckats leverera en skolsituation där ungdomar fullgör gymnasiet.

Utbildning kostar att investera i på kort sikt, på lång sikt är det nödvändigt att investera i alla typer av utbildningar. Det är grunden i ett modernt samhälle. De satsningar som nu görs är inte tillräckliga. Att matcha långtidsarbetslösa mot eventuella jobb är inte tillräckligt, vi måste satsa på hållbara arbeten. Inte bara visa på pinnar i statistiken.

Att 30 procent av de inskrivna 2010 har varit inskrivna på jobbtorgen mer än i ett år är en talande siffra och det behövs en ordentlig analys av vilka åtgärder som är ”nycklar” för individen.

Hur arbetsförmedlingens arbete med nyanlända utvecklas är för tidigt att säga, det finns en risk att byråkratin tilltar och att de nyanlända faller mellan stolarna. ”Lotsarna” har ett stort ansvar och det är i dagsläget omöjligt att förutse deras möjlighet att göra ett bra jobb.

Den samhällsorientering som ska erbjudas från och med i våren 2011 bör följas upp och utvärderas. Det är bra att det utbildas hälsokommunikatörer; endast 37 procent av alla nyanlända i Sverige får ett hälsosamtal vilket är en urusel siffra.

De projekt som beskrivs i ärendet är intressanta; men vad händer med projekten när de avslutas? Ska de implementeras? Går Stockholm in med egna medel i de projekt som bör inkluderas i den befintliga verksamheten.

Uppföljningsansvaret för 16-19 åringar har sviktat under hela förra mandatperioden. Att under 2011 inte anslå några medel för att arbeta med dessa ungdomar är häpnadsväckande. Ingen vet egentligen hur många de är, 1000 eller 4000. Hur som helst är de en riskgrupp för att stå utanför samhället och perfekt rekryteringsbas in i kriminalitet. Det finns idéer men inga resurser i en stad med 1,7 miljarder i överskott, detta visar på en oerhörd brist på ambition från den sittande majoriteten.

Sfi är ett område som behöver utvecklas speciellt med tanke på det stora antalet studerande. Den eventuella tidsbegränsning som regeringen har föreslagit är ett problem då de som inte klarar sfi ska hänvisas till vuxenutbildningen.

Vuxenutbildningen är nu till 70 procent utlagd på privata aktörer. Det vore intressant att utvärdera om kvalitén har höjts. Åsö vuxengymnasium i Västerort ska läggas ner trots att det visar sig att det finns ett behov av en lokal verksamhet i området vad gäller vuxenutbildning. Verksamheten har tydligen under ett antal år inte fått det stöd som krävs för att förbättra kvalitén på verksamheten. Detta är ett politiskt ansvar som vilar tungt på utbildningsnämnden som har varit ansvarig för verksamheten fram till 2010. Att under en sådan lång period kunna följa den negativa utvecklingen utan att agera är inte försvarbart.

Barn- fritids och omvårdnadsprogrammet är program där majoriteten av deltagarna är kvinnor med barn. Dessa kvinnor kommer inte att ha möjlighet att ta sig till Åsö Vuxengymnasium på Södermalm, eller till Stadshagen, Kungsholmen, Liljeholmen, Medborgarplatsen etc. För att kunna ta sig till andra delar av staden fordras ett åkkort. Majoriteten av kursdeltagarna har inte ekonomiska förutsättningar att kunna köpa åkkort. För många av de boende i området är det även en trygghet att ha utbildningen nära hemmet. Att lägga ner en verksamhet som berör 400 personer blir mycket kännbart för området och ett hårt slag för specifikt de kvinnor som går på olika program och kurser. Fokus borde istället vara inriktat på att höja kvalitén samt att arbeta med innovativa pedagogiska metoder för att förbättra resultaten. Att ytterligare utarma Tensta- Rinkeby genom att ta bort en utbildning som når cirka 400 personer visar tydligt att majoriteten inte är så intresserad av att utveckla området och höja ambitionerna för att de boende i området ska känna trygghet, respekt och att det finns en positiv utveckling i området.

Regeringens satsning på yrkes- och lärlingsprogram utan behörighet till universitet och högskola blev en ”flopp”. Att stänga dörren till högre utbildning för dessa utbildningar är ett feltänk. Projekt ”Järvalärling” där de studerande får ta CSN-lån för att delta bör utredas. Det är inte rimligt att deltagare ska behöva ta CSN- lån för en verksamhet som inte är solid.

Antalet personer med aktivitetsstöd har ökat kraftigt sedan förra året, 14,6 procent från februari 2010 till februari 2011, vilket tyder på en konstant hög arbetslöshet. Utbildning är nyckeln till hållbara jobb - det har Stockholm råd med.

Reservation

Ledamoten Sara Pettigrew m.fl. (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

1. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att avslå förvaltningens förslag till underlag för budget 2012.

2. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att återremittera förslaget och arbeta fram ett förslag utifrån Miljöpartiets synpunkter

3. Därutöver anförs följande.

Vi kan konstatera att situationen fortfarande är allvarlig för flera grupper, särskilt vissa ungdomsgrupper, långtidsarbetslösa och de med låg utbildningsgrad. Detta trots att situationen på arbetsmarknaden i stort vänt. Detta kräver särskilda satsningar för att inte dessa människor ska fastna i arbetslöshet. Mot bakgrund av det ser vi att vissa satsningar kräver särskilt fokus under de kommande åren.

Integration

Vi kan bara konstatera att trots att nämnden har ett kommunövergripande ansvar för flyktingfrågor, så nämns integration endast en gång i detta underlag. Är det inte meningen att vi ska arbeta aktivt med detta perspektiv i nämnden, eller är detta ett ytterst olyckligt överseende? Är integration idag begränsat till att definieras som att man har ett jobb, eller finns det högre och kvalitativa mål för integrationsarbetet? Vi anser att det är av yttersta vikt att det blir så, och att förvaltningen därför måste återkomma med en särskild plan för hur detta arbete ska genomsyra nämndens verksamhet.

Uppföljningsansvar 16-19-åringar

Vikten av att följa upp ungdomar blir bara än mer tydlig när vi ser att gruppen ungdomar som har oavslutad gymnasieutbildning har mycket svårt att komma in på arbetsmarknaden oavsett konjunkturläget. Målet om att utveckla detta arbete är därför av största vikt, och att medel tillförs för att kunna bedriva detta arbeta är avgörande.

Nämnden har inte tillförts några särskilda medel för att jobba med detta under 2011, något som är av yttersta vikt att det görs inför kommande år. Vi behöver fler specialanpassade verksamheter för att fånga upp denna grupp innan de hamnar i långtidsarbetslöshet, och finns det särskilda program som också kan leda till att fler inom gruppen inom några år kan slutföra sin utbildning? Då uppdraget till stadsdelsnämnderna i denna fråga är otillräckligt måste nämnden svara upp mot detta och se att alla dess ungdomar nås och erbjuds väl anpassade insatser utifrån deras situation. Detta arbete måste få högsta prioritet under 2012 och kommande år, och för det krävs ökade resurser.

Jobbtorgen

Vi konstaterar att det finns ett antal brister i nuvarande ordning på jobbtorget. I korthet kan sägas att jobbtorget inte fungerar tillfredställande för de människor som finns längst från arbetsmarknaden, ofta människor utan utbildning, eller med låg utbildningsnivå. En allt för stor del av inskrivna aspiranter på jobbtorget återremitteras till stadsdelsnämnderna, som saknar verktyg för att hjälpa denna grupp. Därför är det viktigt att man ökar och utvecklar insatserna för denna grupp.

Vi förespråkar ett jobbtorg av en-dörr-in modell som tar hand om alla jobbsökanden, oavsett varför de saknar egen försörjning. Den enskildes eget engagemang, inflytande och delaktighet ska vara ledstjärna verksamheten och alla arbetssökande ska erbjudas individuellt stöd, vägledning, jobbcoachning, kompetensutveckling, utbildning och arbetsträning. De som av psykiska eller fysiska orsaker helt eller delvis inte förmår arbeta eller studera ska få rehabilitering inom ramen för verksamheterna. Detta går också i linje med den analys som görs i underlaget kring krav på metodutveckling för att möta de som i allt högre utsträckning remitteras till jobbtorgen.

Det är tydligt av analysen i underlaget att utbildning är en knäckfråga för inträdet på arbetsmarknaden, och blir så i allt högre utsträckning. Det är viktigt att jobbtorgen erbjuder yrkes- och vuxenutbildning för de som vill höja sin anställningsbarhet. Också för att öka chanserna till ett långvarigt deltagande på arbetsmarknaden behövs ökade utbildningsinsatser – det är idag ett måste på en all mer kunskapsintensiv arbetsmarknad. Därför är det viktigt att resurser tillförs i vuxenutbildningen, för att skapa bra förutsättningar så att alla som önskar kan delta i undervisningen.

SFI

Fokus på utveckling av SFI är ett viktigt mål, och kopplingen mellan SFI och arbetslivet är positiv. Däremot får detta inte leda till en syn på SFI enbart som en arbetsmarknadsåtgärd, och att resultatet endast kan mätas i när personer i målgruppen fått arbete eller inte. Att faktiskt få förutsättningar för att lära sig språket oavsett kopplingen till arbetsmarknaden är ett viktigt mål i sig för Miljöpartiet, och vi anser att större fokus behöver läggas på kunskapsmål.

Undervisningen i svenska språket är ett av våra främsta verktyg för integration, och en långsiktig etablering i samhället. Språkundervisningen ska kunna genomföras parallellt med arbete, praktik, studier eller validering av kompetens. Vi vill förbättra kvaliteten på sfi och anpassa den betydligt mer efter varje persons behov och förutsättningar. Grupperna ska bli mindre och undervisningen mer sammanhållen.

Miljöpartiet satsar särskilt på sfi-undervisning på modersmålet. Det skulle underlätta för framför allt analfabeter och lågutbildade elever att få svenska språket förklarat för sig på sitt modersmål istället för att direkt förväntas förstå vad en svensktalande lärare säger. Miljöpartiets satsning ger denna möjlighet till de största språkgrupperna.

De pengar och den energi och tid som Sfi-Centrum har lagt ned på sfi-bonusen behövs mycket bättre i den ordinarie verksamheten eller riktat till dem som har behov av särskilt stöd. Sfi-bonusen bör avskaffas men resurserna ska finnas kvar i verksamheten.

Vi motsätter oss också en tidsbegränsning av SFI, då vi tror att ökad fokus på förutsättningarna för deltagarna att uppnå kunskapsmålen är av större betydelse, och att alla som läser SFI ska få möjlighet att läsa upp till en nivå motsvarande nivån för nationella provet i Svenska.

Satsa på jobb inom miljö och energi

Staden bör ta ett kraftfullt samlat grepp för att främja företagandet inom miljösektorn. Fler arbetstillfällen ska skapas genom satsning på miljö- och energiteknik. Det behövs individuella insatser där sociala kooperativ kan vara en del av lösningen. Staden ska ersätta verksamheter i frivilligsfären med hälften av lönekostnaden när de anställer en långtidsarbetslös person vars arbetsgivaravgift betalas av staten.

Funktionshindrade

Stockholm stad är en av Sveriges största arbetsgivare, staden ska vara en förebild, dess arbetsplatser ska vara fri från diskriminering och ska aktivt arbeta för att målen i den nationella handikappolitiska strategin genomförs. För att konkretisera och säkerställa ambitionen i verksamhetsplanen behöver en handlingsplan därför tas fram för att öka antalet anställningar av personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga senast under 2012. En informationskampanj ska genomföras för att öka kännedomen om de ekonomiska stöd och hjälpinsatser som finns att tillgå för att underlätta anställningen av denna grupp. Staden bör också utöka samarbetet med det lokala näringslivet för att främja att även privata aktörer medverkar i detta arbete.

Särskilt uttalande

Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), ledamoten Gulan Avci (FP) och ledamoten Fredrik Lindstål (C) lämnade följande särskilda uttalande.

Stockholms arbetsmarknad befinner sig i ett mycket intressant läge med en stark tillväxt och många nya lediga jobb. Den öppna arbetslösheten fortsätter att sjunka och ligger idag på 3,4 procent för samtliga inskrivna hos arbetsförmedlingen. För ungdomar mellan 18 och 24 är den öppna arbetslösheten idag nere på 2,9 procent.

Jobbtorg Stockholm har idag 4339 aspiranter jämfört med 6125 vid samma period 2010. Sedan starten 2008 har fler än 12000 personer lämnat jobbtorgen för egen försörjning.

Med det sagt finns det mycket kvar att utveckla inom arbetsmarknadsnämndens område. Situationen är fortfarande svår för långtidsarbetslösa och för personer med låg utbildningsnivå. Ungdomar utan fullständig gymnasieutbildning möter stora svårigheter att komma in på arbetsmarknaden. Här tror vi att Järvalärlingen kan bli ett bra alternativ för att snabbt få en för arbetsmarknaden adekvat utbildning varför utvecklingen att denna ska fortsätta i syfte att kunna permanenta projektet.

För att förebygga långtidsarbetslöshet och för att finna rätt insatser tidigt måste ledtiderna kortas. Den som kommer till Jobbtorg Stockholm ska få en snabb kartläggning och bedömning och arbetet med validering måste bli bättre, inte minst för de nyanlända som har en utbildning från sitt hemland.

§5 Stadens insatser för personer som uppbär ekonomiskt bistånd och är långvarigt arbetslösa

Yttrande över revisionsrapport

Dnr 1.3-0058/2011

Arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Arbetsmarknadsnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till yttrande över revisionsrapporten.

2. Arbetsmarknadsnämnden överlämnar yttrandet till revisionskontoret.

Ärendet

Revisionskontoret har granskat stadens insatser för personer som uppbär ekonomiskt bistånd och som är långtidsarbetslösa. När det gäller insatserna inom Jobbtorg Stockholm bedömer revisionskontoret att styrningen av arbetet skulle kunna förbättras genom särskilda mål för målgruppen. Nämnden rekommenderas också att utarbeta metoder för att mäta effekten av specifika insatser. Slutligen påtalas att stadsdelsförvaltningarna efterfrågar fler platser inom den särskilda verksamheten Jobbtorg Resurs än vad nämnden idag tillhandahåller.

Förvaltningen vill lyfta fram att utvecklingsarbete pågår inom Jobbtorg Stockholm avseende insatser för långtidsarbetslösa, vilket revisionsrapporten också visar. När det gäller mål och effekter av olika insatser har förvaltningen satt igång ett utvecklingsarbete inom ramen för arbetet med resultatbaserad styrning. När det gäller Jobbtorg Resurs vill förvaltningen framhålla att denna verksamhet ännu så länge är en försöksverksamhet som riktar sig till 400 personer som uppbär försörjningsstöd av andra skäl än arbetslöshet och där det finns skäl att pröva möjligheten att arbeta helt eller delvis.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 22 mars 2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), ledamoten Gulan Avci (FP) och ledamoten Fredrik Lindstål (C) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V) och tjänstgörande ersättaren Anton Andersson m.fl. (S) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Ledamoten Sara Pettigrew m.fl. (MP) framlade ytterligare ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), ledamoten Gulan Avci (FP) och ledamoten Fredrik Lindstål (C) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V) och tjänstgörande ersättaren Anton Andersson m.fl. (S) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

1. Arbetsmarknadsnämnden ställer sig delvis bakom förvaltningens förslag till yttrande över rubricerad revisionsrapport.

2. I övrigt anförs följande.

Allt för många Stockholmare är långtidsarbetslösa och har ekonomiskt bistånd. Stockholms stads revisorer visar i rapporten ”Stadens insatser för personer som uppbär ekonomiskt bistånd och är långvarigt arbetslösa” att det finns stora brister. Det saknas aktuella arbetsplaner, arbetsplanerna är inte utformade utifrån individens förutsättningar och uppföljningen bedöms vara bristfällig. En stor grupp stockholmare, med problem som missbruk eller psykisk ohälsa, får dessutom inte plats inom jobbtorgen. Det är inte första gången som revisorerna i Stockholm rapporterar om brister på jobbtorgen.

Det saknas en kreativ arbetsmarknadspolitik i Stockholm; näringslivet ropar efter utbildad personal, samtidigt som vi fortfarande har en hög arbetslöshet i ytterstaden. 6,5 procent i Skärholmen jämfört medan Kungsholmen har 1,8 procen arbetslösa. Det krävs reella insatser som ger hållbara jobb, Inte bara pinnar i statistiken. Utbildningsinsatserna måste öka.

Arbetsgivare inte ska få gratis arbetskraft genom praktikanter utan ska istället förbinda sig att ge 6-månaders visstidsanställning om inte vägande skäl talar däremot. Det är uppenbart att arbetsgivare inom områden med hög personalomsättning till viss del använder sig av praktikanter och inte planerar för längre anställningar.

Arbetsträning ska erbjudas de som står mycket långt från arbetsmarknaden, som en förberedelse till praktik eller andra insatser. Sociala kooperativ är bra alternativ för människor som står långt ifrån arbetsmarknaden, exempelvis hemlösa, psykiskt funktionsnedsatta och personer som rehabiliteras efter missbruk.

Reservation

Ledamoten Sara Pettigrew m.fl. (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

1. Arbetsmarknadsnämnden bifaller delvis förvaltningens förslag till yttrande över rubricerad revisionsrapport.

2. I övrigt anförs följande;

Revisionsrapporten yttrar kritik mot hur jobbtorgen arbetar och fungerar som det är av högsta vikt att ta till sig av.

Förvaltningen redovisar verksamhetsstatistik till nämnden där till exempel antalet aspiranter, kön, ålder, avslutningsorsak etc. i jobbtorgen framgår. Dock finner revisionsrapporten att ingen systematisk uppföljning görs av vilken effekt specifika insatser har. En uppföljning av detta slag skulle förbättra möjligheterna att höja kvalitén inom jobbtorgen och är därför i högsta grad önskvärd.

Alla människor är olika, och har olika behov. Att följa upp hur arbetet fortskrider även på individnivå skulle ge bättre förutsättningar att anpassa jobbtorgens insatser gentemot den enskilde. Revisionsrapporten konstaterar att det saknas särskild utvärdering på individnivå efter en viss inskrivningstid, till exempel avstämningar efter ett års tid där man utvärderar vilken effekt olika insatser givit för den enskilde individen. Detta berörs olyckligt nog inte särskilt ingående i förvaltningens förslag till yttrande över revisionsrapporten.

Revisionsrapporten uppmärksammar även att både jobbtorgen och stadsdelarna bedömer att behoven av platser inom Jobbtorg resurs är större än tillgången. Det är viktigt att de arbetsmarknadsprogram som finns inom staden kan möta det behov som finns hos stockholmarna. Detta inte minst med tanke på att långtidsarbetslösheten enligt förvaltningens eget förslag till budget på sikt förväntas öka. Att efterfrågan på arbetskraft samtidigt paradoxalt nog förväntas öka visar på att matchningen på arbetsmarknaden är ett växande problem. Detta belyser behovet av kvalitativa arbetsmarknadsinsatser. Vi i Miljöpartiet förväntar oss därför att slutsatsen att tillgången inte möter efterfrågan leder till ökade satsningar på Jobbtorg Resurs.

§6 Arbete åt ungdomar med funktionsnedsättning

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna

Dnr 2.6.1-0030/2011

Arbetsmarknadsnämndens beslut

Arbetsmarknadsnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på skrivelsen.

Ärendet

I skrivelsen frågas efter hur många funktionsnedsatta som finns i kommunen baserat på kön, ålder och utbildning samt hur många arbetstillfällen staden kan erbjuda dessa målgrupper.

Det går inte att säga exakt hur många personer med funktionsnedsättning som finns totalt. Antalet personer i kommunen som har en funktionsnedsättning och som står till arbetsmarknadens förfogande i åldern 19-29 hos Arbetsförmedlingen är 1146 personer, varav 59 procent män och 41 procent kvinnor. Utbildningsnivån är lägre än genomsnittet i landet. Hur många arbetstillfällen staden kan erbjuda är svårt att uppskatta. Utifrån det uppdrag som arbetsmarknadsnämnden fått i budget för 2011 undersöker förvaltningen redan förutsättningarna för förvaltningar och bolag att tillhandahålla plats antingen för arbetsträning, praktik, särskild ungdomsanställning eller för lönebidragsanställning riktat just till gruppen med funktionsnedsättning.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 19 februari 2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), ledamoten Gulan Avci (FP), ledamoten Fredrik Lindstål (C), vice ordföranden Karin Rågsjö (V) och tjänstgörande ersättaren Anton Andersson m.fl. (S) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Sara Pettigrew m.fl. (MP) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), ledamoten Gulan Avci (FP), ledamoten Fredrik Lindstål (C), vice ordföranden Karin Rågsjö (V) och tjänstgörande ersättaren Anton Andersson m.fl. (S) förslag till beslut.

Reservation

Ledamoten Sara Pettigrew m.fl. (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

1. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att avslå förvaltningens förslag till beslut.

2. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att återremittera förslaget och arbeta fram ett förslag utifrån Miljöpartiets synpunkter.

3. Därutöver anförs följande.

I förvaltningens utlåtande beskrivs att möjligheter till arbete och egen försörjning är en av flera nyckelfaktorer för att personer med funktionsnedsättning ska erbjudas ett fullt, delaktigt och rikt liv. Men för att detta ska bli verklighet krävs att nämnden fastställer konkreta mål samt antar en handlingsplan för utförandet av detta arbete.

Förvaltningen nämnde också i sitt utlåtande att det finns goda förutsättningar med anledning av utökade möjligheter till tekniska hjälpmedel och annat stöd. Men för att stödet verkligen ska bidra till att öka personer med funktionsnedsättnings an-ställningsbarhet så krävs det att arbetsgivare känner till att dessa stöd finns. Därför föreslår Miljöpartiet att en informationskampanj påbörjas för att utöka privata så väl som offentlig arbetsgivares kännedom om detta.

§7 Förhyrning av administrativa lokaler

Dnr 2.2-0075/2011

Arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Arbetsmarknadsnämnden godkänner föreslagen förhyrning och ger förvaltningschefen i uppdrag att, under förutsättning att kommunstyrelsens ekonomiutskott godkänner förhyrningen, teckna hyresavtal i enlighet med vad som anges i detta tjänsteutlåtande.

2. Arbetsmarknadsnämnden hemställer hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om godkännande av i ärendet föreslagen förhyrning.

3. Arbetsmarknadsnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Ärendet

Den nya arbetsmarknadsförvaltningen behöver lokaler för central administration, ledning och några övergripande projekt. På kort tid har flera lokalalternativ studerats och övervägts. Förvaltningen har gjort en helhetsbedömning av de olika alternativen och föreslår lokalisering i en kontorsfastighet på Livdjursgatan invid Globen.

Förvaltningen föreslår därför att arbetsmarknadsnämnden beslutar godkänna föreslagen förhyrning och ger förvaltningsdirektören i uppdrag att teckna hyresavtal för lokaler på 990 kvm på Livdjursgatan i Stockholm till en årskostnad om ca 1445600 kr (indexregleras) för perioden 2011-07-01 – 2016-06-30, exklusive kostnad för värme/kyla och fastighetsskatt. Därtill kommer ett hyrestillägg för ombyggnation på 466000 kr/per år under fem år. Inledningsvis, de två första månaderna, erhåller förvaltningen en hyresrabatt avseende grundhyran. Nämndens beslut förutsätts gälla under förutsättning av att kommunstyrelsens ekonomiutskott godkänner förhyrningen.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 13 april 2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulla Hamilton (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§8 Förslag till förvaltningsorganisation för arbetsmarknadsförvaltningen

Dnr 1.1-0076/2011

Arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Arbetsmarknadsnämnden godkänner föreslagen förvaltningsorganisation för den nya arbetsmarknadsförvaltningen.

2. Arbetsmarknadsnämnden ger förvaltningsdirektören i uppdrag att vid behov göra smärre anpassningar av föreslagen organisation utifrån intentionerna i ärendet.

Ärendet

Kommunfullmäktige har beslutat att inrätta en ny nämnd – arbetsmarknadsnämnden, som är verksam från och med 1 januari 2011. I nämndens verksamhetsplan uppdras åt förvaltningschefen att utarbeta ett förslag till organisation för arbetsmarknadsförvaltningen.

I detta ärende lämnas förslag på hur arbetsmarknadsförvaltningen ska vara organiserad från och med 1 juli 2011 då förvaltningen övertar verksamheter som idag ligger under utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen. I nuläget förslås inga större förändringar under avdelningsnivå, dvs. på enhetsnivå och i den fältförlagda verksamheten.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 29 mars 2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulla Hamilton (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§9 Reaktiveringskurser för förskollärare

Svar på skrivelse från Ann-Margrethe Liv (V) och Karin Rågsjö (V)

Dnr 2.6.1-0072-/20011

Arbetsmarknadsnämndens beslut

Arbetsmarknadsnämnden överlämnar skrivelsen och tjänsteutlåtande till stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning för vidare beredning.

Ärendet

I skrivelsen anförs att det finns ett stort behov av att öka andelen förskollärare såväl i befintlig som inför utbyggnad av förskoleverksamhet. En inventering av förskollärare som lämnat yrket föreslås göras med ett erbjudande till dessa om att som stöd för att återvända till yrket få en reaktiveringskurs för förskollärare.

Förvaltningen ser positivt på möjligheten att kunna erbjuda förskollärare som eventuellt skulle vilja återvända till yrket en reaktiveringskurs. Förvaltningen ser dock för egen del en begräsning i frågan om att utreda behovet av den typ av reaktiveringskurser som föreslås. Det är en fråga för i första hand personalstrategiska avdelningen vid stadsledningskontoret eftersom frågan är av stadsövergripande karaktär inom det personalpolitiska området.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 31 mars 2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulla Hamilton (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V) och tjänstgörande ersättaren Anton Andersson m.fl. (S) lämnade följande särskilda uttalande.

Förskolan behöver välutbildad personal. Vi har allt att vinna på att erbjuda utbildade förskolelärare som under en period varit borta från yrket en möjlighet att gå en reaktiveringskurs.

Vi ser positivt på behandlingen av skrivelsen och ser fram emot den personalstrategiska avdelningens fortsatta utredning av fågan.

§10 Ansökan om s.k. § 37-medel från Länsstyrelsen i Stockholms län för Centrum för samhällsorientering

Dnr 1.7-0084/2011

Arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Arbetsmarknadsnämnden ställer sig bakom ansökan om s.k. § 37-medel och godkänner densamma.

2. Arbetsmarknadsnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen har fått möjlighet att genom Centrum för samhällsorientering lämna in en ansökan om projektmedel, s.k. § 37-medel för utvecklingsfrågor inom det kommungemensamma arbetet om verksamheten samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare.

Ansökan ska vara inlämnad hos länsstyrelsen senast under vecka 15. Förvaltningen har därför lämnat in en ansökan om 646 tkr under förutsättning av arbetsmarknadsnämndens beslut. I ansökan pekas på ett antal utvecklingsfrågor som i första hand handlar om kommunernas gemensamma arbete i anslutning till de beslut som förväntas av regering och riksdag under året om en utvidgning av målgruppen för samhällsorientering till att omfatta alla nyanlända.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 5 april 2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulla Hamilton (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§11 Månadsrapport för mars 2011

Dnr 1.2-0001/2011

Arbetsmarknadsnämndens beslut

Arbetsmarknadsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

Ärendet

Förvaltningsledningen bedömer att arbetsmarknadsnämndens samlade verksamhet för 2011 kommer att redovisa ett nollresultat.

Inom Jobbtorg Stockholm pågår intensifierade insatser för ungdomsgruppen mot bakgrund av att framförallt långtidsarbetslösa ungdomar fortfarande har stora svårigheter att komma ut på arbetsmarknaden. Den statliga satsningen på yrkesvux pågår till och med år 2011. Det innebär att de utbildningar som finansieras av statsbidraget bör vara avslutade vid årets utgång. Utbildningar som fortsätter våren 2012 ska annars finansieras inom stadens budget.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 12 mars 2011.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V) och tjänstgörande ersättaren Anton Andersson m.fl. (S) lämnade följande särskilda uttalande.

Det är uppenbart att de som idag återfinns på jobbtorgen saknar relevant utbildning. Att 40 procent av de inskrivna på jobbtorgen endast har förgymnasial utbildning eller lägre visar att jobbtorgens struktur inte motsvarar behoven. Att utan utbildning ha en rundgång mellan praktikjobb och jobbtorg skapar inga hållbara arbeten.

Det måste till en stor satsning för att nå de långtidsarbetslösa ungdomarna i Stockholm, där staden inte har lyckats leverera en skolsituation där ungdomar fullgör gymnasiet. Utbildning kostar att investera i på kort sikt, på lång sikt är det nödvändigt att investera i alla typer av utbildningar. Det är grunden i ett modernt samhälle. De satsningar som nu görs är inte tillräckliga. Att matcha långtidsarbetslösa mot eventuella jobb är inte tillräckligt, vi måste satsa på hållbara arbeten. Inte bara visa på pinnar i statistiken.

Vi ser återigen att 265 platser lämnas till arbetsförmedlingens fas:3. Fas:3 är utdömd som metod. De praktikplatser Stockholm ha fokus på att ge personer möjligheter till arbete inte vara en förvaringsplats; fas:3 är absolut endast en förvaringsplats.

§12 Anmälningsärenden

Arbetsmarknadsnämnden lägger följande ärenden till handlingarna:

a) Protokoll från arbetsmarknadsnämndens sammanträde 22 mars 2011 justerat 28 mars 2011.

b) Protokoll från handikapprådets sammanträde 14 mars 2011 justerat 14 mars 2011.

c) Beslut fattade av tjänsteman enligt delegation inom området Vuxenutbildning med dnr 11-436/1214, inom området Ekonomi, upphandling m.m. med dnr 2.7.2-0079/2011, inom området Personalärenden med dnr 2.5-0060/2011, dnr 2.5-0062/2011 och dnr 2.5-0063/2011.

d) Inkomna handlingar till arbetsmarknadsnämnden under perioden 17 februari 2011 till och med 1 april 2011.

§13 Nämndens frågor

Skrivelse om utförsäkrade från vice ordföranden Karin Rågsjö (V) och ersättaren Thomas Hvitfeldt (V) överlämnades till förvaltningen för beredning.

§14 Förvaltningsinformation

Förvaltningschef Charlotte Svensson inbjöd nämnden att delta i invigning av förvaltningens lokaler 26 augusti 2011. En skriftlig inbjudan kommer senare.

________________________