Din position: Hem > Stockholms stad > Arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2013-12-17

Sammanträde 2013-12-17

Datum
Klockan
Plats

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Remissärenden

3 Yttrande över remissen Riktlinjer för idéburen stadsförbättring

4 Yttrande över remissen Unga som varken arbetar eller studerar - statistik, stöd och samverkan

6 Arbetsmarknadsnämndens verksamhetsspecifika EU-positionspapper

7 Slutrapport om samverkansuppdraget mellan stadsdelsförvaltningarnas enheter för ekonomiskt bistånd och jobbtorgen

8 Yttrande över revisionsrapport (nr9/2013) Kommunala uppföljningsansvaret för 16-19 år

Anmälningsärenden

9 Månadsrapport per den 30 november

Dnr AMN 2012-0345-1.2
(Utsändes senare)

10 Anmälan av rapporten "Avslutade från Jobbtorg Stockholm med avslutsorsak "okänd".

11 a) Anmälan av protokollsjustering

b) Anmälan av protokoll från möte med råd för funktionshinderfrågor

c) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

d) Anmälan av inkomna handlingar

e) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

12 Nämndens frågor

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§4 Yttrande över remissen Utredning om unga som varken arbetar eller studerar

§7 Slutrapport om samverkansuppdraget mellan stadsdelsförvaltningarnas enheter för ekonomiskt bistånd och jobbtorgen

§8 Yttrande över revisionsrapport (nr9/2013)

§9 Månadsrapport november 2013

§10 Anmälan av rapporten "Avslutade från jobbtorg Stockholm med avslutsorsak "okänd"

§11 Anmälningsärenden

§13 Förvaltningsinformation