Din position: Hem > Stockholms stad > Arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2015-06-09

Sammanträde 2015-06-09

Datum
Klockan
16:00
Plats

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

3 Beslut om närvarorätt för personalföreträdare

Remissärenden

4 Remissyttrande över motion (2015:4) om hedersvåld

AMN 2015-0079-01.06
Remiss från kommunstyrelsen

5 Remissyttrande över motion (2015:2) om införande av servicegaranti

AMN 2015-0080-01.06
Remiss från kommunstyrelsen

6 Remiss av Avskaffande av systemet med etableringslotsar (DS 2015:26)

Omedelbar justering
AMN 2015-0150-01.06
Remiss från kommunstyrelsen

Beslutsärenden

7 Program för personer som haft vårdnadsbidrag

9 Förändringar i delegationsordning för Arbetsmarknadsnämnden

Omedelbar justering
AMN 2015-0012-01.01
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningsärenden

11 Månadsrapport för maj 2015

12 Anmälningsärenden

a) Anmälan av protokollsjustering

b) Anmälan av protokoll från möte med råd för funktionshinderfrågor

c) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

d) Anmälan av inkomna handlingar

e) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

13 Nämndens frågor

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Beslut om närvarorätt för personalföreträdare

§4 Remissyttrande över motion (2015:4) om hedersvåld AMN 2015-0079-01.06

§5 Remissyttrande över motion (2015:2) om införande av servicegaranti AMN 2015-0080-01.06

§6 Remiss av Avskaffande av systemet med etableringslotsar (DS 2015:26) AMN 2015-0150-01.06

§7 Program för personer som haft vårdnadsbidrag AMN 2015-0154-01.05

§9 Förändringar i delegationsordning för arbetsmarknadsnämnden AMN 2015-0012-01.01

§11 Månadsrapport för maj 2015 AMN 2015-0013-1.2

§14 Förvaltningsinformation