Din position: Hem > Stockholms stad > Arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2015-11-24

Sammanträde 2015-11-24

Datum
Klockan
16:00
Plats

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

3 Beslut om närvarorätt för personalföreträdare

Remissärenden

4 Yttrande över remiss av Motion (2015:42) om extra jobbstimulans

5 Yttrande över remiss av "Införandet av ett system för Prova på studier för personer med försörjningsstöd"

6 Yttrande över remissen "Fortsatt dialog om Arbetsförmedlingens anpassning av kontorsnät i Stockholms län"

Beslutsärenden

7 Svar på skrivelse om sommarföretagande för unga

8 Utvärdering av feriejobb för unga

9 Sammanträdestider för arbetsmarknadsnämnden 2016

Anmälningsärenden

10 Månadsrapport för oktober 2015

11 Anmälningar

a) Anmälan av protokollsjustering

b) Anmälan av protokoll från möte med råd för funktionshinderfrågor

c) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

d) Anmälan av inkomna handlingar

e) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

12 Nämndens frågor

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista Ordföranden Emilia Bjuggren (S) öppnade sammanträdet.

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Ordföranden Emilia Bjuggren (S) och vice ordföranden Johanna Sjö (M) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

Beslut/Protokollsutdrag
§2_prot_20151124.pdf (253 kb)

§3 Beslut om närvarorätt för personalföreträdare

Arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Arbetsmarknadsnämnden beslutade att ge personalföreträdaren Birgitta Naess, SACO rätt att närvara vid nämndens sammanträde.

Beslutsgång

Ordföranden Emilia Bjuggren (S) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att ge personalföreträdaren Birgitta Naess, SACO rätt att närvara vid nämndens sammanträde.

Beslut/Protokollsutdrag
§3_prot_20151124.pdf (253 kb)

§4 Yttrande över remiss av Motion (2015:42) om extra jobbstimulans AMN 2015-0199-01.06.

§5 Yttrande över remiss av "Införandet av ett system för Prova på studier för personer med försörjningsstöd" AMN 2015-0284-01.06.

§7 Svar på skrivelse om sommarföretagande för unga AMN 2015-0182-01.01

§9 Sammanträdestider för arbetsmarknadsnämnden 2016 AMN 2015-0304-01.01

§10 Månadsrapport för oktober 2015

§12 Nämndens frågor

Inga frågor från nämnden anmäldes.

Beslut/Protokollsutdrag
§12_prot_20151124.pdf (253 kb)

§13 Förvaltningsinformation Förvaltningschef Arjun Bakshi lämnade följande information.