Din position: Hem > Stockholms stad > Arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2016-08-30

Sammanträde 2016-08-30

Datum
Klockan
16:30
Plats
Stora Kollegiesalen, plan 1, Stadshuset

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

3 Beslut om närvarorätt för personalföreträdare

Remissärenden

4 Yttrande över remiss av motion (2016:19) om feriejobb för unga

AMN 2016-0090-01.06
Remiss från kommunstyrelsen
Omedelbar justering

5 Yttrande över remiss av motion (2016:13) om ett starta eget-program för kvinnor i utanförskapsområden

6 Yttrande över remiss av skrivelse (9/11) om uppdragsutbildning för förskollärare

7 Yttrande över remiss av samrådsremiss om nästa regionala utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050

9 Yttrande över remiss av motion (2016:36) om Stockholms möjligheter till ett ökat företagande hos nyanlända

10 Yttrande över remiss av Promemorian Studiestartsstöd - ett nytt rekryterande studiestöd

AMN 2016-0205-01.06
Remiss från kommunstyrelsen
Omedelbar justering

Beslutsärenden

11 Redovisning av nämndens arbete med att stärka arbetet med kvinnor med svag ställning på arbetsmarknaden

12 Redovisning av uppdrag av att undersöka förutsättningarna för Sfi+, sfi i kombination med en arbetslivskontakt

13 Svar på skrivelse från Johanna Sjö (M) om Stockholmsjobb

14 Svar på skrivelse om sommarjobb från Johanna Sjö (M), Gulan Avci (L) och Ofelia Namazova (KD)

Anmälningsärenden

15 Anmälan av plan för genomförande av jämställdhetsintegrering inom arbetsmarknadsförvaltningen

16 Anmälan av ärende enligt lex Sarah i egen regi inom Jobbtorg Stockholm

17 Månadsrapport för juli 2016

18 Anmälningar

a) Anmälan av protokollsjustering

b) Anmälan av protokoll från möte med råd för funktionshinderfrågor

c) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

d) Anmälan av inkomna handlingar

e) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

19 Nämndens frågor

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista Ordföranden Emilia Bjuggren (S) öppnade sammanträdet.

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet Ordföranden Emilia Bjuggren (S) och vice ordföranden Johanna Sjö (M) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§3 Beslut om närvarorätt för personalföreträdare

§4 Yttrande över remiss av motion (2016:19) om feriejobb för unga AMN 2016-0090-01.06

§5 Yttrande över remiss av motion (2016:13) om ett starta eget-program för kvinnor i utanförskapsområden AMN 2016-0089-01.06

§6 Yttrande över remiss av skrivelse (9/11) om uppdragsutbildning för förskollärare AMN 2016-0109-01.06

§7 Yttrande över remiss av samrådsremiss om nästa regionala utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050 AMN 2016-0144-01.06

§8 Yttrande över remiss av "Nyanlända och asylsökande i Stockholms stad" AMN 2016-0159-01.06

§9 Yttrande över remiss av motion (2016:36) om Stockholms möjligheter till ett ökat företagande hos nyanlända AMN 2016-00176-01.06

§10 Yttrande över remiss av Promemorian Studiestartsstöd - ett nytt rekryterande studiestöd AMN 2016-0205-01.06

§11 Redovisning av nämndens arbete med att stärka arbetet med kvinnor med svag ställning på arbetsmarknaden AMN 2016-00249

§12 Redovisning av uppdrag av att undersöka förutsättningarna för Sfi , sfi i kombination med en arbetslivskontakt AMN 2016-0227-01.02

§13 Svar på skrivelse från Johanna Sjö (M) om Stockholmsjobb AMN 2016-0186-01.05

§14 Svar på skrivelse om sommarjobb från Johanna Sjö (M), Gulan Avci (L) och Ofelia Namazova (KD) AMN 2016-0209-01.02

§15 Anmälan av plan för genomförande av jämställdhetsintegrering inom arbetsmarknadsförvaltningen AMN 2016-0154-01.05

§16 Anmälan av ärende enligt lex Sarah i egen regi inom Jobbtorg Stockholm AMN2016-0163-01.05

§17 Månadsrapport för juli 2016

§19 Förvaltningsinformation