Din position: Hem > Stockholms stad > Arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2017-09-19

Sammanträde 2017-09-19

Datum
Klockan
16:30
Plats
Kristallen, Hantverkargatan 3D

I direkt anslutning efter nämndens sammanträde berättar Lars Ahlenius, biträdande enhetsch Läs mer...ef,
om sin verksamhet inom Jobbtorg City.

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

3 Beslut om närvarorätt för personalföreträdare

Remissärenden

4 Yttrande över remiss av Motion (2017:30) om att stärka arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck"

5 Yttrande över remiss av Program för ett jämställt Stockholm 2018-2022

6 Yttrande över remiss av Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad 2018-2022

7 Yttrande över remiss av Program för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck 2018-2022

8 Yttrande över remiss av Utställning av Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050

9 Yttrande över remiss av Utbildning, undervisning och ledning - reformvård till stöd för en bättre skola (SOU 2017:51)

Beslutsärenden

10 Tertialrapport 2 2017 för arbetsmarknadsnämnden

11 Beslut om förändringar av delegationsordning för arbetsmarknadsförvaltningen

Anmälningsärenden

12 Anmälningar

a) Anmälan av protokollsjustering

b) Anmälan av protokoll från möte med råd för funktionshinderfrågor

c) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

d) Anmälan av inkomna handlingar

e) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

13 Nämndens frågor

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Beslut om närvarorätt för personalföreträdare

§4 Yttrande över remiss av Motion (2017:30) om att stärka arbetet

§5 Yttrande över remiss av Program för ett jämställt Stockholm

§6 Yttrande över remiss av Program för barnets rättigheter och

§7 Yttrande över remiss av Program för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck

§8 Yttrande över remiss av Utställning av Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050

§9 Yttrande över remiss av Utbildning, undervisning och ledning

§10 Tertialrapport 2 2017 för arbetsmarknadsnämnden

§11 Beslut om förändringar av delegationsordning för arbetsmarknadsförvaltningen

§12 Anmälningsärenden

§14 Förvaltningsinformation