Din position: Hem > Stockholms stad > Arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2018-06-19

Sammanträde 2018-06-19

Datum
Klockan
16:30
Plats
Stora kollegiesalen, plan 1, Stadshuset

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

3 Beslut om närvarorätt för personalföreträdare

Sekretessärenden

4 Nelson Mandela-priset 2018

Ärendet dukas vid nämndens sammanträde

5 Upphandling av samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare

6 Yttrande över Stadsrevisionens årsrapport och revisionsberättelse för arbetsmarknadsnämnden 2017

7 Yttrande över remiss av Fossilbränslefri organisation 2030

Beslutsärenden

8 Svar på skrivelse om antalet styrdokument

9 Resepolicy för arbetsmarknadsnämnden

10 Underlag ny upphandling vuxenutbildning 2018

11 Redovisning av översyn av Jobbtorg Stockholms uppdrag och målgrupper

12 Beslut om förändringar i delegationsordning för arbetsmarknadsförvaltningen

13 Integritetspolicy för arbetsmarknadsnämnden

14 Arbetsmarknadsrapport för 2017

Anmälningsärenden

15 Anmälan enligt Lex Sarah i egen regi inom Jobbtorg Stockholm

16 Månadsrapport maj 2018

17 Anmälningar

a) Anmälan av protokollsjustering

b) Anmälan av protokoll från möte med råd för funktionshinderfrågor

c) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

d) Anmälan av inkomna handlingar

e) Anmälan av inkomna och upprättade ärenden

f) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

18 Nämndens frågor

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (255 kb)

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Beslut om närvarorätt för personalföreträdare

§4 Nelson Mandela-priset 2018

§5 Upphandling av samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare

Beslutet publiceras senare. 

§6 Yttrande över Stadsrevisionens årsrapport och revisionsberättelse för arbetsmarknadsnämnden 2017

§7 Yttrande över remiss av Fossilbränslefri organisation 2030

§9 Resepolicy för arbetsmarknadsnämnden

§10 Underlag ny upphandling vuxenutbildning 2018

§15 Anmälan enligt Lex Sarah i egen regi inom Jobbtorg Stockholm

§16 Månadsrapport maj 2018

§19 Förvaltningsinformation