Din position: Hem > Stockholms stad > Enskede-Årsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2005-10-20

Sammanträde 2005-10-20

Datum
Klockan
18:00
Plats
Östbergaskolan, Östberga Torg 2-8, matsalen

Per Jansson, rektor, informerar om Familjematte med början klockan 18.00.
Allmänhetens Läs mer... frågestund därefter.

2 Medborgarförslag - anmälan

Gör Sockenvägen smalare på sträckan mellan Handelsvägen och Nynäsvägen
från Åsa Hägerholm Bränström
Dnr 05-320/ 529

Bättre belysning längs Årstaviken från Anders Persson
Dnr 05-320/ 538

Utöka verksamheten vid Svedmyrabadet från Barbro Gustafsson
Dnr 05-520/ 547

Förskönande av och bullerminskning i området mellan t-stationerna
Skogskyrkogården och Sandsborg från Fredrik Fexe
Dnr 05-320/ 556

Parkeringsplatser i Årsta från Dan Nodemar
Dnr 05-320/ 566

Bygg skola på gamla Årstalänken från Hannah Westermark
Montenegro
Dnr 05-420/ 578

Medborgarförslag - svar

3 Sätt upp anslagstavla på Gullmarsplan eller i närheten

från Sven Hedin
Dnr 05-020/ 303
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Reklampelare som skymmer sikten mot Årsta torg

från Iréne Gunnarsson
Dnr 05-320/ 464
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Rusta upp lekplatsen vid Götaforsvägen/ Mölndalsbacken

från Tobias Öhman
Dnr 05-320/ 311

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Beslutsärenden

6 Inrättande av provisoriska förskolepaviljonger

7 Förlängning av tillfälligt bygglov återvinningsplats för källsorterat material Skälderviksplan 3-4, Årsta

8 Val till social delegation

Remissärenden

9 Multifunktionsarena söder om Globen

10 Lågprisbutik Lidl, korsningen Sockenvägen/ Bussens väg

11 Stockholms stads brottsförebyggande program

12 Inrättande av inspektörsfunktion för omsorgen om funktionshindrade

13 Alkoholservering i restaurang Burspråket Byängsgränd 5

14 Alkoholservering i restaurang Mittemot AB Marknadsvägen 6

Anmälningsärenden

15 Månadsrapport för september

16 Balanslista avseende uppdrag från Enskede-Årsta stadsdelsnämnd

17 Anmälan av protokoll från lokala råd m.m.

Handikapprådet 17 augusti och 15 september,
stadsdelsnämndens pensionärsråd 16 september.

18 Anmälan av inkomna skrivelser, protokoll m.m. (Lista - se pärm)

19 Anmälan av beslut enligt delegationsordning (I pärm)

20 Stadsdelsdirektörens information

- hur små undervisningsgrupper fungerar
- sprinklersystem i äldreboenden
- förvaltningens centrala administration
- parkeringsplatser vid Netto
- val av representation för boende i DalenBrå
- om Pricken I Årstaskolan blir resultatenhet
- antal barn i verksamheter för 10-12-åringar
- övrigt

22 Ärenden på sluten del

S1. Anmälan av länsstyrelsens beslut i enskilt ärende
Dnr 04-502/ 520

S2. Anmälan av länsstyrelsens beslut i enskilt ärende
Dnr 05-502/ 413

S3. Ärende enligt begravningslagen

S4. Ärende enligt föräldrabalken

S5. Ärende enligt föräldrabalken
Mötesinformation

Östbergaskolan, Östberga Torg 2-8, 19.10-20.50

Ledamöter

Tjänstgörande

ordförande Göran Holmström (kd) (vice)

Lars-Åke Henriksson (s)

Karin Falk (s)

Arhe Hamednaca (s)

Jimmy Lindgren (s)

Lennart Pöppel (s)

Birgitta Axén (m)

Björn Holmberg (m)

Hans Larsson (fp>

Peter Backlund (fp)

 

Tjänstgörande ersättare

Rolf Brattström (v)

Jonas Eklund (mp)

Christian Jobrant (m)

 

 

Ersättare

JanOlof Larsson (s)

Mervi Mäkinen Andersson (s)

Katina Staf (s)

Kristina Almqvist (m)

Lennart Mörner (fp)
Claes Karlsson (kd)

Tjänstemän
Ulla Thorslund, Kristina Goldring, Leif Fransson, Ingrid Friberg, Katharina Norström, Lena Rabe, Lena Rosdahl, Bengt Stenström, Marianne Berg-Ekbom, Katarina Höök, Birgitta Fagerstedt, Lisbeth Johansson

Personalföreträdare
Bo Samuelsson TCO

Utses att justera
Göran Holmström (kd), Lars-Åke Henriksson (s)

Dag för justering 28 oktober 2005

Paragrafnr 1-28 (sluten del §§ 23-28)

Karin Andersson och Peter Lindh informerade om hur de arbetar med Familjematematik på Östbergaskolan, med inledning kl. 18.00.

Ett 30-tal medborgare var närvarande.

Två medborgare presenterade inskickade medborgarförslag.

På allmänhetens frågestund ställdes frågor om ett byggärende av en Lidl-butik och om lokalt brottsförebyggande råd (BRÅ) i Östberga.

§1 Val av justerare

Enskede- Årsta stadsdelsnämnd beslut

Uppdrogs till mötets ordförande, vice ordföranden Göran Holmström (kd) och ledamoten Lars-Åke Henriksson (s) att justera dagens protokoll.

§2 Medborgarförslag – anmälan

Gör Sockenvägen smalare på sträckan mellan Handelsvägen och Nynäsvägen från Åsa Hägerholm Bränström

Dnr 05-320/ 529

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut
Förvaltningen får i uppdrag att besvara skrivelsen och vidaresända till trafiknämnden.

 

Bättre belysning längs Årstavikenfrån Anders Persson

Dnr 05-320/ 538

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut
Förvaltningen får i uppdrag att bereda ärendet.

 

Utöka verksamheten vid Svedmyrabadet från Barbro Gustafsson

Dnr 05-520/ 547

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut
Förvaltningen får i uppdrag att bereda ärendet.

 

Förskönande av och bullerminskning i området mellan t-stationerna Skogskyrkogården och Sandsborg från Fredrik Fexe

Dnr 05-320/ 556

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut
Förvaltningen får i uppdrag att bereda ärendet.

Parkeringsplatser i Årsta från Dan Nodemar

Dnr 05-320/ 566

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut
Förvaltningen får i uppdrag att bereda ärendet.

Bygg skola på gamla Årstalänken från Hannah Westermark
Montenegro

Dnr 05-420/ 578

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut
Förvaltningen får i uppdrag att bereda ärendet.

§3 Sätt upp anslagstavla på Gullmarsplan eller i närheten

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

 1. Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar på medborgarförslag från Sven Hedin.

 2. Förvaltningen får i uppdrag att se över möjligheten till en anslagstavla vid Gullmarsplan.

Ärendet

Nämnden gav den 19 maj 2005 förvaltningen i uppdrag att bereda ett medborgarförslag från Sven Hedin, som handlar om att det saknas en anslagstavla vid Gullmarsplan eller i dess närhet.

Förvaltningen håller med om att det saknas en bra plats för en anslagstavla vid Gullmarsplan. Medborgarkontoret vid Gullmarsplan har bekräftat att medborgare kommit in och påtalat behovet av anslagstavla vid torget. Anslagstavlorna finns för att ge föreningar, församlingar och privatpersoner möjlighet att informera och det finns fyra stycken anslagstavlor i Johanneshovsområdet. Förvaltningen ser över anslagstavlorna och diskuterar en eventuell ny utformning. Förvaltningen kommer att undersöka möjligheten av lämplig placering och finansiering av en föreningstavla vid Gullmarsplan.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 5 oktober 2005. Dnr 05-020/ 303

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§4 Reklampelare som skymmer sikten mot Årsta torg

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

 1. Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar på medborgarförslag från Iréne Gunnarsson.

 2. Ärendet överlämnas till trafiknämnden.

Ärendet

Nämnden gav förvaltningen den 25 augusti 2005 i uppdrag att bereda ett medborgarförslag från Iréne Gunnarsson, om att sikten in mot Årsta torg från Årstavägen skyms av en reklampelare.

Förvaltningen instämmer i medborgarens synpunkter att trivseln i bostadsområdet är av stor betydelse. Reklampelaren är väl strategiskt placerad ur reklamsynpunkt och det är så reklambolaget vill ha det. Förvaltningen kommer att föreslå trafikkontoret att återkalla tillståndet alternativt att arbeta fram en annan placering. Årstavägen och delar av torgytan kommer att upprustas inom en snar framtid och reklampelarens plats bör då kunna ses över.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 5 oktober 2005. Dnr 05-320/ 464

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§5 Rusta upp lekplatsen vid Götaforsvägen/ Mölndalsbacken

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar på medborgarförslag från Tobias Öhman.

Ärendet

Nämnden gav förvaltningen den 19 maj 2005 i uppdrag att bereda ett medborgarförslag från Tobias Öhman, att lekparken nära korsningen Götaforsvägen/ Mölndalsbacken rustas upp då fler barn nu bor i området.

Förvaltningen sköter och underhåller parker, gator och naturområden. Även skötsel och underhåll av lekparker, parklekar, plaskdammar och fontäner ingår i förvaltningens ansvar. Förvaltningen anser i likhet med förslagsställaren att utemiljön är viktig och att lekplatser är en tillgång för området men gör bedömningen att nämnda park bara kan komma ifråga för ett mindre underhåll, till exempel byte av sand i sandlådan. För boende i stadsdelsområdet, som vill ha en högre standard på skötseln än vad förvaltningen har ekonomiska möjligheter till, finns en möjlighet att teckna brukaravtal med förvaltningen, vilket innebär att de boende själva tar ansvar för skötseln.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 7 oktober 2005.Dnr 05-320/ 311

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§6 Inrättande av provisoriska förskolepaviljonger

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

 1. Tidigare ärenden om tillfälliga paviljonger vid förskolorna Grafikvägen (Dnr 05-399/ 531), Sågverksgatan (Dnr 05-399/ 530) dras tillbaka och ersätts av föreliggande förslag.

 2. Projektering av tre permanenta tillbyggnader vid Hummelvägen, Grafikvägen samt Sågverksgatan färdigställs.

 3. Förskolepaviljonger förbereds genom ansökan om bygglov i två etapper om totalt 6 platser i stadsdelen. Etapp 1, Sturebyskolan, Skanskvarnsskolan samt Storsjövägen. Etapp 2, Sågverksgatan, Grafikvägen samt Vallaparken. Förvaltningen uppdras att i takt med efterfrågan beställa montering av paviljonger.

 4. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om 0, 3 mnkr i beställarstöd och 0,8 mnkr för förprojektering och projektering av föreslagna paviljonger.

Ärendet

Enligt stadens förskoleplan ska barngrupperna minskas under perioden 2003-2006 med i genomsnitt två barn per grupp med bibehållen personal. Platsgarantin innebär rätt till plats i förskoleverksamhet från ett års ålder senast inom tre månader räknat från månadsskiftet efter det ansökan inlämnats eller senast den månad som angivits i ansökan.

Förvaltningen har gjort en förnyad analys med syfte att tillgodose behovet av förskoleplatser enligt ovan. Detta har resulterat i att förvaltningen bedömer att det är mer optimalt att söka bygglov på sex platser för provisoriska förskolepaviljonger. Byggloven kan vila upp till två år och förvaltningen kan snabbt beställa en montering av paviljongen. I syfta att uppfylla barnomsorgsgarantin och minska barngruppernas storlek föreslår förvaltningen att bygglov söks för sex provisoriska paviljonger som monteras i takt med efterfrågan.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 7 oktober 2005. Dnr 05-399/ 584

Förslag till beslut

Ledamoten Lars-Åke Henriksson m.fl.(s), tjänstgörande ersättaren Rolf Brattström (v), tjänstgörande ersättaren Jonas Eklund (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Göran Holmström (kd), ledamoten Hans Larsson m.fl. (fp), ledamoten Birgitta Axén m.fl. (m) framlade ett annat förslag och yrkade bifall till detta.

Beslutsgång

Vice ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förslag från (s), (v) och (mp).

Reservation

Vice ordföranden Göran Holmström (kd), ledamoten Hans Larsson m.fl. (fp), ledamoten Birgitta Axén m.fl. (m) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag enligt följande.

 1. Förvaltningens förslag till beslut tillstyrkes.

 2. Förvaltningen ges i uppdrag att i kontakter med enskilda förskolor utröna möjligheterna att de kan utöka antalet platser i sina förskolor.

 3. Därutöver anföres följande.

I vårt stadsdelsområde finns ett flertal förskolor som drivs i enskild regi. Det finns såväl privata förskolor som personal- och föräldrakooperativ. I den nya majoritetens politik ingår att dessa driftsformer hålls på sparlåga. Avknoppningar uppmuntras inte längre, bidraget till stora lokalkostnader för enskilt drivna förskolor har tagits bort och utbyggnadsbidrag ges inte. Denna politik försvårar för staden att minska barngrupperna. Förvaltningen bör därför ges i uppdrag att i kontakter med enskilda förskolor utröna möjligheterna att de kan utöka antalet platser i sina förskolor.

Familjedaghem ska vara ett likvärdigt alternativ till förskola. Stadsdelen bör därför göra en rekryteringssatsning och erbjuda allsidig information om olika barnomsorgsformer för att fler föräldrar ska uppleva familjedaghem som ett fullvärdigt alternativ.’

§7 Förlängning av tillfälligt bygglov gällande återvinningsplats för källsorterat material Skälderviksplan 3-4, Årsta

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Nämnden beviljar bygglov att gälla till 2006-12-31 med villkor och föreskrifter enligt bilaga 1. Detta med stöd av kap 8 §§ 2.2 och 14 plan- och bygglagen (PBL).

Ärendet

SITA Sverige AB har ansökt om förlängning av tillfälligt bygglov för en återvinningsstation placerad vid Skälderviksplan. Med anledning av att gatumark tas i anspråk kan endast tidsbegränsat bygglov beviljas. Förvaltningen har kungjort lovärendet.

Förpackningsinsamlingen ( FTI ) som är materialbolagens representant har tillsammans med SITA utvecklat ett fungerande rapportsystem och bland annat stramat upp tider för tömning och städning. För närvarande pågår en översyn av alla återvinningsstationer i hela Stockholm. I samband med detta kommer även utredas hur den framtida hanteringen av återvinningsplatser ska se ut. Förvaltningen kommer att delta i detta arbete. Nuvarande plats har bedömts som lämplig av arbetsgruppen för återvinningsplatser och något alternativ har ej kunnat föreslås med beaktande av de samlade kriterier som ska uppfyllas. Förvaltningen föreslår att ansökan tillstryks längst till och med den 31 december 2006.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 28 september 2005. Dnr 04-308/ 570

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§8 Val till sociala delegationen

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Claes Karlsson (kd) valdes till ledamot i sociala delegationen.

Ärendet

Nämnden valde den 10 januari en social delgation bestående av sju ledamöter och fyra ersättare. Den sociala delegationen behandlar ärenden som berör myndighetsutövning mot enskild person.

Göran Holmström (kd) som valdes till ledamot har meddelat avsägelse från uppdraget. Förvaltningen föreslår att nämnden utser en ny ledamot.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 6 oktober 2005. Dnr 05-002/ 7

Beslutsgång

Vice ordföranden framlade med instämmande av övriga ledamöter ett förslag och yrkade bifall därtill.

§9 Multifunktionsarena söder om Globen

Enskede-Årsta stadsdelsnämns beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som yttrande till kommunstyrelsen.

Ärendet

Kommunstyrelsen beslutade i januari 2004 om en förstudie om en ny evenemangsarena söder om Globen. Det markområde som planeras för den nya arenan omfattar cirka 40.000 kvm. Området föreslås utvidgas genom överdäckning av Nynäsvägen och Arenavägen.

Förvaltningen är positiv till att en multifunktionsarena byggs i stadsdelsområdet. Globenområdet har goda kommunikationer och är tillgängligt för biltrafik. Förvaltningen anser att det är angeläget att medborgarna i stadsdelsområdet upplever den nya arenan som ett positivt tillskott som bidrar till att höja kvalitén i boendet. Arenan måste därför integreras i stadsmiljön. Det är också viktigt att kompensera den naturmark som tas i anspråk. Området bör ses som en helhet och särskilda mål tas fram för hur arenorna ska integreras i miljön. Förvaltningen har idag stora problem vid stora arrangemang i Globen och förutsätter att Brand- och räddningsnämnden och Polismyndigheten ingår i den fortsatta planeringen.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 7 oktober 2005. Dnr05-399/ 543

Förslag till beslut

Ledamoten Lars-Åke Henriksson m.fl.(s), ledamoten Birgitta Axén m. fl.(m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamoten Hans Larsson m.fl. (fp), vice ordföranden Göran Holmström (kd), tjänstgörande ersättaren Rolf Brattström (v), tjänstgörande ersättaren Jonas Eklund (mp) framlade ett annat förslag och yrkade bifall därtill.

Beslutsgång

Vice ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förslag från (s) och (m).


Särskilt uttalande

Ledamoten Lars-Åke Henriksson m.fl.(s) lämnade följande uttalande.

Vi är i huvudsak positiva till att en multifunktionsarena lokaliseras till Globenområdet i enlighet med de beskrivningar som ingår i förstudien. Vi anser emellertid att finansieringen av bygget av anläggningen liksom ekonomin för anläggningens drift i framtiden på ett tydligare och noggrannare sätt måste klargöras. Likaså måste konsekvenserna för lokaltrafiken, boen­demiljön och parkeringssituationen utredas närmare. Säkerhetsproblematiken för de boende i närområdet och för besökarna av anläggningen måste även beaktas varvid den polisiära orga­nisationen och en eventuell lokalisering av en polisstation till Globenområdet måste utredas.

Vi finner det särskilt viktigt att markera att anläggningens påverkan på trafikfrågorna för hela stadsdelsområdet måste beaktas. I detta måste även ingå att finna en lösning för hur Nynäs­vägen skall utformas så att godtagbara boendemiljöer kan skapas utefter hela vägens sträck­ning genom Enskede. En sådan ombyggnad av hela Nynäsvägen genom Enskede måste ingå i den totala projekteringen av Globenområdets exploatering.

Slutligen vill vi framhålla att projekteringen inte enbart skall begränsas till det aktuella plan­området utan att även en översyn och utvecklingsplan måste igångsättas för hela Slakthus­området. Vi finner det inte otänkbart att delar av Slakthusområdet skulle kunna involveras i projektområdet så att en bättre helhetslösning kan åstadkommas med större möjligheter till nytänkande. Detta skulle kunna förstärka förutsättningarna för att området i ännu högre grad blir en viktig motor i Söderorts utveckling.’

Särskilt uttalande

Ledamoten Birgitta Axén m. fl. (m) lämnade följande uttalande.

Förslaget till en ny arena har diskuterats en tid och frågan måste studeras närmare innan man kan göra någon verklig bedömning av det hela.

Exempelvis måste ett projekt av denna storleksordning ses som en angelägenhet för hela Stockholmsområdet och inte enbart för Stockholms stad. Därför är Svenska Fotbollsförbundets inställning i arenafrågan och Råsundas planerade ombyggnad något som måste vägas in i sammanhanget.

Även finansieringsaspekten behöver genomlysas ytterligare. För att göra projektet ekonomiskt och politiskt försvarbart krävs att andra finansiärer än kommunen till allra största del bekostar projektet. Därtill måste förutsättning för en idrottslig del vara att två allsvenska klubbar kommer att spela sina hemmamatcher på den nya arenan. Även andra evenemang av arenakaraktär som konserter och andra utomhusevenemang är nödvändiga ur detta perspektiv.

Ur det lokala perspektivet är naturligtvis parkeringssituationen samt nuvarande trafiksituation kring Globen- och Slakthusområdena viktiga att belysa. Båda dessa områden har idag ett levande näringsliv men en översyn krävs vad det gäller såväl antalet p-platser som gatunätets utformning för såväl biltrafiken som för gående.

Många boende i Enskede Årsta välkomnar en utveckling av hela Globenområdet. Vad det gäller en ny idrottsarena återstår dock en mängd frågetecken att räta ut innan vi kan bedöma hur områdets framtida beskaffenhet bör se ut.’

Särskilt uttalande

Ledamoten Hans Larsson m.fl. (fp), vice ordföranden Göran Holmström (kd) lämnade följande uttalande.

Ett projekt av denna storleksordning är en angelägenhet för hela Stockholmsområdet och inte enbart för Stockholms stad.

För att projektet skall vara ekonomiskt och politiskt försvarbart krävs att andra finansiärer än kommunen till allra största del bekostar projektet och att flera tunga hyresgäster förbinder sig till stora åtaganden på den nya arenan. Det planeringsunderlag som finns är ytterst bristfälligt. En genomgång och prognos över kommande stora evenemang det närmsta decenniet måste ske.

Råsundas planerade ombyggnad måste vägas in innan ett beslut tas.

Ur samhällsplaneringssynpunkt känns det fel att tränga in en stor arena nära innerstaden. I de flesta större städer brukar så stora anläggningar placeras längre ut från själva stadskärnan.

Vi är starkt kritiska till att staden ensam gör en så stor investering som 2 600 mkr med kommunala medel i en multiarena. Förstudien redovisar andra lägen med liknade förutsättningar som Globenområdet men underlåter att redovisa att där finns andra intressenter som är intresserade att medverka till finan­si­er­ingen. Ett sådant är Råsundalternativet.

Ett par av de tyngsta intressenterna för projektet är inte intresserade av en arena vid den nu föreslagna platsen utan vill hellre ha Råsundalternativet.

Vidare måste hänsyn tas till att det i dagsläget knappast är realistiskt att anta att två allsvenska klubbar kommer att spela sina hemmamatcher på den nya arenan. Det är också viktigt att alla inblandade parter, inte minst fotbolls­förbundet, i ett tidigt skede involveras i planerna. Hittills har detta dessvärre inte skett.

[ingen ändring]sförvaltningen tar i sitt tjänsteutlåtande upp vikten av att ytterligare studera kollektivtrafikens kapacitet samt behovet av goda parkerings­möjlig­heter. För närvarande är parkeringsmöjligheterna inte tillräckliga för de nuvarande arrangemangen i Globen, Söderstadion och Isstadion. Arenautredningen belyser inga av de negativa konsekvenser som uppstår i området då man tränger in ytterligare en så stor anläggning som den föreslagna till de redan befintliga. Parkeringssituationen är överhuvudtaget inte berörd.

För de boende runt Globen­området är problemen redan nu stora vid varje evenemangs­till­fälle. Vi ser därför risker med att ytterligare ytor kommer att skövlas för att kunna bereda en fyra gånger så stor publik parkerings­möjlig­heter.

Många boende är oroliga för att en så stor arena som denna kommer att leda till ytterligare nedskräpning och störande av ordning, något som de bor omkring redan har dåliga erfarenheter av.

Det föreslagna området för en arena och delar av slakthusområdet har länge varit intressant att ta i bruk för andra ändamål. Vi anser att området som helhet bör bli föremål för en översyn.’

Särskilt uttalande

Tjänstgörande ersättaren Rolf Brattström (v) lämnade följande uttalande.

Förstudien framhåller att Stockholm behöver en multifunktionsarena, ”en infrastruktur, ett urbant kraftverk” för att kunna erbjuda medborgare och turister ”möjligheter att uppleva tillfredsställelse och lycka”. Det finns goda skäl att förhålla sig skeptisk till ett beslutsunderlag som inleds med sådan bombastisk retorik.

De ekonomiska kalkyler som förstudien beskriver framstår som optimistiska och mycket osäkra. De bygger på antaganden om att Hammarby och DIF spelar på arenan, ett visst antal konserter och andra stora arrangemang, vissa framtida räntenivåer och många andra svårförutsägbara parametrar. Enligt förstudien är en arenainvestering ”så komplex att ett investeringsbeslut måste baseras på en annan logik än traditionella investeringskalkyler”. Det otraditionella sättet att tänka beskrivs inte på något övertygande sätt. Inte heller beskrivs det ekonomiska utfallet för liknande arenor i andra städer. Jag befarar att arenaprojektet blir en orimligt stor belastning för stadens ekonomi, vilket i förlängningen minskar resurserna till skola, omsorg och andra angelägna verksamheter.

Förstudien argumenterar för en storarena, som ett samlande projekt. Tabeller visar att många tillfrågade vill ha en stor multifunktionsarena söder om Globen. Det är anmärkningsvärt att DIF och AIK inte svarat och att Fotbollsförbundet är avvisande. I själva verket är intresset för en stor multifunktionsarena inte övertygande. Det finns för övrigt flera exempel på att stora arenor upplevs som ”omysiga” och överges av klubblag.

En överdäckning av Nynäsvägen är förvisso bra för boendemiljön, men själva arenan blir en närgången bjässe i stadsmiljön, omgiven av det slags ödsliga, blåsiga ytor som finns kring Globen. Vid stora arrangemang kommer närområdet att drabbas av allvarliga trafikproblem och ordningsstörningar.

Planeringen för en multifunktionsarena söder om Globen bör inte fortsätta. Det finns ett behov av en större fotbollsarena för en publik på cirka 25 000 personer då Hammarbys hemmaarena är för liten.’

Särskilt uttalande

Tjänstgörande ersättaren Jonas Eklund (mp) lämnade följande uttalande.

Förstudien framhåller att Stockholm behöver en multifunktionsarena, ”en infrastruktur, ett urbant kraftverk” för att kunna erbjuda medborgare och turister ”möjligheter att uppleva tillfredsställelse och lycka”. Det finns goda skäl att förhålla sig skeptisk till ett beslutsunderlag som inleds med sådan bombastisk retorik.

De ekonomiska kalkyler som förstudien beskriver framstår som optimistiska och mycket osäkra. De bygger på antaganden om många svårförutsägbara parametrar, t ex om att både Hammarby och Djurgården spelar på arenan, om att ett visst antal konserter och andra stora evenemang anordnas där samt om vissa framtida räntenivåer. Enligt förstudien är en arenainvestering ”så komplex att ett investeringsbeslut måste baseras på en annan logik än traditionella investeringskalkyler”. Det otraditionella sättet att tänka beskrivs inte på något övertygande sätt. Arenaprojektet riskerar att bli en orimligt stor belastning för stadens ekonomi, vilket i förlängningen minskar resurserna till skola, omsorg och andra angelägna verksamheter.

Förstudien klargör inte vilka skäl som så starkt talar för att bygga en ny stor arena vid Globen att en utveckling av den befintliga Råsundastadion inte är ett rimligt alternativ. Att Råsunda ligger i Solna kommun bör inte hindra att man söker en lösning som är optimal för hela Storstockholm. Den kompetens för arenadrift som finns i Globenområdet bör rimligtvis kunna uppbådas även i Råsunda. Påståendet att Globenområdet är ”den bästa knutpunkten för kollektivtrafik efter Centralen” är en överdrift, även om Globen förvisso ligger mer centralt och har bättre kommunikationer än Råsunda. ”Arenaintressenternas” preferens för en arena vid Globen är inte heller så tydlig som förstudien påstår, med tanke på att AIK och DIF väljer att inte ta ställning medan Svenska Fotbollsförbundet föredrar Råsunda.

En ny arena söder om Globen kommer mycket nära bostäderna i Skärmarbrinksområdet öster om Nynäsvägen. En överdäckning av Nynäsvägen är i och för sig bra för boendemiljön, men själva arenan blir en närgången bjässe i stadsmiljön, omgiven av det slags ödsliga, blåsiga ytor som finns kring Globen. Vid stora evenemang kommer närområdet att drabbas av ännu värre trafikproblem och ordningsstörningar än vid evenemang i Globen och på Söderstadion.

Befintliga byggnader på den tilltänkta byggplatsen är inte skyddsvärda. Däremot har Sandstuparken, som med ett högt läge och gammal, högväxt tallskog utgör en rest av Brunkebergsåsen, förutsättningar att fungera som en ”grön lunga” vid en alternativ utveckling av området söder om Globen och av Slakthusområdet. Att schakta bort parken för ett arenabygge vore en påtaglig förlust, särskilt som det redan är ont om bevarad naturmark i området.

Den samlade slutsatsen blir därför att planeringen för en multifunktionsarena söder om Globen inte bör fortsätta.’

Särskilt uttalande

Ledamoten Hans Larsson m.fl. (fp) lämnade följande uttalande.

Det är en skriande brist på bostäder för unga människor i Stockholm. Därför anser vi att det är angelägnare att utnyttja det centrala läget i Globen/ Slakthusområdet till bostäder och affärsverksamhet än för ytterligare en arena.

Bostäder kombinerade med affärer skulle kunna bli en fortsättning på Trädskoleområdet och förvandla ett ogästvänligt och otryggt område till en levande stadsdel.

Arenavägen kan bli en affärsgata i en stadsdel som lever alla dagar under veckan istället för bara vid evenemang.’

§10 Lågprisbutik Lidl, korsningen Sockenvägen/ Bussens väg

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Med hänvisning till förvaltningens tjänsteutlåtande och det nedan anförda avstrykes föreliggande förslag till detaljplan.

Nämnden anser att det är angeläget att medverka till att en god konkurrens kan råda inom livsmedelshandeln så att prisnivån sänks och utbudet förbättras. Stockholm stad har emellertid beslutat att staden skall utvecklas till en långsiktigt ekologiskt hållbar storstad vilket måste innebära att all etablering även måste prövas ur denna aspekt.

Med hänvisning till lågpriskedjan Lidls hitillsvarande agerande vad avser etablering, varusortiment, personalpolitik och krav på egna huskonstruktioner utan hänsyn till kringliggande miljöer anser vi att företagets etablering står i strid med stadens målsättning. En livsmedelshandel som enbart marknadsför varor utan miljömärkning eller miljökrav och som i det närmaste uteslutande säljer varor som transporterats långväga uppfyller inte av staden uppsatta miljömål. En etablering av en lågprishandel som i grunden enbart är ämnad att ge service åt bilburna familjer i ett så centralt läge som det föreslagna är felaktig. En sådan etablering medför endast att existerande närservicebutiker belägna på gångavstånd från bostadsområdena, eller butiker med goda kollektiva förbindelser, slås ut och att de boende i våra stadsdelar endera tvingas till långa inköpsresor med bil eller långa kollektivresor. För funktionshindrade och äldre invånare kan det i förlängningen innebära stora samhällskostnader i form av hemservicetjänster.

Den föreslagna placeringen av lågprisbutiken kan inte anses motsvara en placering i Östberga i enlighet med fullmäktiges beslut. De boende i Östberga måste endera åka med bil eller gående korsa den oftast mycket hårt trafikerade Huddingevägen för att nå en butik i det föreslagna läget. Med buss kan platsen endast nås av de boende i gamla Östberga. Invånare från övriga närliggande stadsdelar tvingas åka bil eftersom gångvägarna utgörs av långa parkvägar och/eller starkt trafikerade bilvägar.

Den föreslagna placeringen torde vidare medföra att lönsamheten för de få närservicebutiker som finns i angränsande stadsdelar avsevärt försämras. Om dessa butiker i t ex de centrala lägena vid Sockenplan, Svedmyraplan, gamla Östberga och på Östbergahöjden slås ut medför etableringen enbart att konkurrensen försämrats och att stadsdelarnas servicenivåer kraftigt sänkts. På längre sikt kan således ”lågprisetableringen” betyda en minskad konkurrens med därav orsakade prisnivåhöjningar och ett ännu sämre utbud av varor i kringliggande stadsdelar.

Den föreslagna placeringen tar vidare ett viktigt grönområde/parkområde i anspråk och med­för att staden ytterligare reducerar den viktiga så kallade gröna kilen från Nackareservatet till Årstafältet. Vi ifrågasätter om inte planområdet ingår i Hemskogens park- och naturområde enligt gällande grönplan och översiktsplan. I vilket fall som helst framhölls det i samband med besluten om att tillskapa Årstafältets landskapspark hur viktigt det var att fältet hade en sk grön kontakt med både Årstaskogen och Nackareservatet så att en god biologisk och ekologisk balans kunde upprätthållas i landskapsparken. Kontakten med Nackareservatet för­utsattes kunna upprätthållas via Hemskogen om kontaktytorna i området kring Socken­vägen/Huddingevägen bevarades som natur- och parkmark. I och med vägutbyggnaden och återvinningsstationen i korsningen Huddingevägen /Sockenvägen liksom planerna på ny bo­stadsbebyggelse utefter Tussmötevägen är det vår uppfattning att en ytterligare minskning av park- och naturmark i detta område kraftigt skulle försämra möjligheterna att upprätthålla den för landskapsparken nödvändiga ekologiska och biologiska balansen.

Ärendet

Stadsbyggnadsnämnden har för yttrande sänt ut ett förslag till detaljplan i Enskede, korsningen Sockenvägen/ Bussens väg. Detaljplanen syftar till att livsmedelsbutiken Lidl kan byggas, en butik i ett plan samt cirka 130 parkeringsplatser. Planområdet är bullerstört.

Förvaltningen är positiv till att dagligvaruservicen utökas. Etablering av ytterligare en lågprisbutik i stadsdelsområdet kan innebära en konkurrens som leder till att priserna pressas. Det är dock viktigt att de lokala butikerna i de mindre centrumbildningarna inte utarmas. Vidare anser förvaltningen att tillgängligheten måste vara en genomgående planeringsförutsättning och beaktas i en helhet. Förvaltningen är tveksam till den plats som är föreslagen för lågprisbutiken. Förvaltningen anser att förutsättningarna att etablera butiken i befintligt industri- och kontorsområde bör prövas.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 7 oktober 2005. Dnr 05-302/ 513

Förslag till beslut

Ledamoten Lars-Åke Henriksson m.fl.(s), tjänstgörande ersättaren Rolf Brattström (v), tjänstgörande ersättaren Jonas Eklund (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag jämte tillägg.

Ledamoten Hans Larsson m.fl. (fp), ledamoten Birgitta Axén m.fl. (m) framlade ett annat förslag och yrkade bifall till detta.

Vice ordföranden Göran Holmström (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Vice ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förslag från (s), (v) och (mp).

Reservation

Ledamoten Hans Larsson m.fl. (fp), ledamoten Birgitta Axén m.fl. (m)

reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag enligt följande.

[ingen ändring]snämnden i Enskede-Årsta är positiv till etableringen, vilken bland annat kan leda till att priserna i området pressas. Samtidigt är det viktigt att de lokala butikerna i de mindre centrumbildningarna inte hotas, men nämnden utgår ifrån att dessa har förmåga att profilera sig så att kunderna även i fortsättningen vill handla där.

Den föreslagna platsen är lämplig för att etablera en lågprisbutik eftersom området redan är exploaterat i viss omfattning; återvinningsstation, industriområde, Mc Donald´s och andra verksamheter gränsar direkt till den föreslagna platsen.

Med en lågprisbutik skulle dessutom förutsättningarna vara mycket goda för att bygga både bostäder med olika ägar- och upplåtelseformer och ytterligare arbetsplatser och serviceställen. Hela området skulle utvecklas positivt. Detta kommer att dels binda Östberga närmare den övriga stadsdelen, dels ge fler behövliga bostäder.’

Reservation

Vice ordföranden Göran Holmström (kd) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag enligt följande.

Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som yttrande till stadsbyggnadsnämnden.’

Paragrafen förklarades omedelbart justerad


§11 Stockholms stads brottsförebyggande program

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas som svar till kommunstyrelsen.

Ärendet

Socialtjänstförvaltningen har i budget för år 2005 fått i uppdrag att ta fram ett stadsövergripande brottsförebyggande program. Övergripande mål ska vara att minska sannolikheten för brott och reducera skade- verkningar av brott i Stockholm.

Förvaltningen anser att programmet lyfter fram viktiga utvecklingsområden. Förvaltningen är däremot tveksam till inrättandet av ett i staden centralt BRÅ av den storlek som föreslås. Sedan ett par år tillbaka bedrivs ett brottsförebyggande arbete i förvaltningen enligt det föreslagna programmmets intentioner. Erfarenheten hitintills är att det är den lokala förankringen i arbetet som är framgångsrik och att det är till den nivån resurserna ska prioriteras. Däremot behövs en central funktion för inhämtande av kunskap och för samordning av för staden gemensamma frågor.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 3 oktober 2005. Dnr 05-004/ 486

Förslag till beslut

Ledamoten Lars-Åke Henriksson m.fl.(s), tjänstgörande ersättaren Rolf Brattström (v), tjänstgörande ersättaren Jonas Eklund (mp),vice ordföranden Göran Holmström (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamoten Birgitta Axén m.fl. (m), ledamoten Hans Larsson m.fl. (fp) framlade ett annat förslag och yrkade bifall till detta.

Beslutsgång

Vice ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förslag från (s), (v), (mp) och (kd).

Reservation

Ledamoten Hans Larsson m.fl. (fp), ledamoten Birgitta Axén m.fl. (m) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag enligt följande.

1 Som svar på remissen anföres följande.

Stockholmare i allmänhet och många boende i Enskede Årsta i synnerhet är i många stycken oroade över trenden med en alltmer tilltagande våldsbrottslighet. Och likväl förutsätter man att ansvariga politiker gör vad de kan för att bekämpa och förebygga denna utveckling. Under den senaste tiden har flera människor fallit offer för gatuvåldet. Flera personer har förlorat livet på grund av ett meningslöst våld på öppen gata.

Programmet som staden nu arbetat fram har många lovvärda sidor där Stockholm kan bistå staten i arbetet med att bekämpa brottsligheten. Förslag på brottsförebyggande strategier är dock tyvärr allt för otydligt och saknar konkreta förslag på operativa åtgärder.

Vi menar att om stadens brottsförebyggande arbete ska ha någon verklig effekt så måste det grundläggande dokumentet på ett tydligare sätt påvisa faktorer och åtgärder som påverkar brottsligheten på individnivå, snarare än hela samhället. Det enda konkreta som nu framkommer är tillsättandet av fler kommunala tjänstemän. Vi är tveksamma till om förvaltningarna behöver ytterligare ett styrdokument av en sådan allmänt hållen karaktär som detta.

Ett brottsförebyggande råd måste utformas med tydligare ledarfunktioner. Det bör bestå av ett fåtal personer med tydlig beslutförhet. Ett centralt brottsförebyggande råd kan fungera som ett verktyg att bli både kraftfullt och exekutivt och införa en 24-timmarsgaranti för borttagande av klotter.

Det brottsförebyggande arbetet måste fokusera mot tydliga insatser ute i verkligheten, inte på stadens förvaltningar. Exempelvis bör åtgärder syftandes till att ge tydliga snabba reaktioner mot mobbing, klotter och skolk inarbetas. Ett långsiktigt arbete för tryggare skolmiljö och tydligare föräldraansvar är också åtgärder som behövs men som tyvärr saknas i programmet. Arbetet med belysningsfrågor måste prioriteras vilket vi länge har krävt. Inrättande av ett centralt brottsförebyggande råd kan därför medföra många positiva effekter.

Sambandet mellan brott och straff måste därutöver tydliggöras. Inte minst är detta viktigt när det rör sig om unga brottslingar. Polis och socialtjänst måste omedelbart kontakta den unga brottslingen och åtgärder snabbt vidtas. Det är genom att tydliggöra sambandet mellan brott och straff som en avskräckande effekt uppnås vilket flertalet internationella exempel visar på.’

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Göran Holmström (kd) lämnade följande uttalande.

Det kan finnas skäl att etablera ett centralt råd för att klara den samordning som behövs inom staden och mellan stadsdelsnämnderna i det brottsförebyggande arbetet. Detta utesluter inte att det praktiska arbetet och samordningen med andra lokala aktörer bäst sköts lokalt.’

§12 Inrättande av inspektörsfunktion för omsorgen om funktionshindrade

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar till kommunstyrelsen.

Ärendet

Socialtjänstförvaltningen har undersökt förutsättningarna för att inrätta en inspektörsfunktion för omsorgen om funktionshindrade. Det finns anledning att stärka det centrala stödet för omsorgen om funktionshindrade. Inspektörernas organisatoriska tillhörighet föreslås bli socialtjänstnämnden.

Förvaltningen har i huvudsak inget att erinra mot att Stockholms stad inrättar två anställningar som inspektörer med ansvar för att följa upp stadens verksamhet för funktionshindrade. Förvaltningen anser dock att inspektörerna bör organiseras under kommunstyrelsen. Detta för att få en oberoende ställning gentemot stadens förvaltningar och bolag och samtidigt kunna utnyttja eventuella samordningsvinster tillsammans med äldreomsorgsinspektörerna. Förvaltningen gör också bedömningen att ansvarsområdet även bör innefatta den verksamhet som socialtjänstförvaltningen bedriver för funktionshindrade.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 29 september 2005. Dnr 05-505/ 545

Förslag till beslut

Ledamoten Lars-Åke Henriksson m.fl.(s), tjänstgörande ersättaren Rolf Brattström (v), tjänstgörande ersättaren Jonas Eklund (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamoten Birgitta Axén m.fl. (m), vice ordföranden Göran Holmström (kd), ledamoten Hans Larsson m.fl. (fp) framlade ett annat förslag och yrkade bifall till detta.

Beslutsgång

Vice ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förslag från (s), (v) och (mp).


Reservation

Ledamoten Birgitta Axén m.fl. (m), vice ordföranden Göran Holmström (kd), ledamoten Hans Larsson m.fl. (fp) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag enligt följande.

 1. I huvudsak bifalles förvaltningens förslag till beslut.

 2. I inspektörernas uppdrag även ska innefatta granskningen av de privata utförare som staden tecknat avtal med.

 3. Därutöver anföres.

Omsorgen om funktionshindrade i Stockholm ska präglas av kvalitet, trygghet och mångfald. Införandet av särskilda inspektörer för funktionshinder är ett bra steg på vägen för att uppnå detta. Erfarenheterna från skolan och äldreomsorgen visar att ett bra granskningsverktyg är en förutsättning för att medborgarna ska garanteras verksamheter med hög kvalitet. Möjligheten att jämföra granskningar av skilda verksamheter ökar också människors möjligheter att göra egna medvetna val inom ramen för olika valfrihetssystem.

Det är mycket angeläget att samtliga omsorgsverksamheter granskas av inspektörerna, även de som utförs i privat regi. En jämförbar kvalitetsgranskning av alla verksamheter, oavsett huvudman, är en viktig förutsättning för att människor ska kunna jämföra och välja utförare. Då granskningen också fyller funktionen att peka på goda exempel är det givetvis angeläget att alla verksamheter inkluderas.

Det är angeläget att de inspektörer som nu föreslås inom omsorgen om funktionshindrade får en oberoende ställning liknande den som stadens äldreomsorgsinspektörer har i dag. Ett ökande antal inspektörer för stadens verksamheter aktualiserar också frågan om rollfördelning och samordning mellan de olika inspektörsfunktionerna.’

 

§13 Alkoholservering i restaurang Burspråket Byängsgränd 5

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Ansökan om permanent tillstånd att servera starköl, vin och spritdrycker till slutna sällskap i restaurang Burspråket kl. 11.00-01.00 tillstyrkes.

Ärendet

Nämnden ska yttra sig över ansökan om tillstånd att servera alkoholhaltiga drycker. Ansökan gäller tillstånd för slutna sällskap i restaurang Burspråket.

Restaurangen ligger vid Årsta postterminal Byängsgränd 5 och har 160 sittplatser. Ansökan gäller tillstånd för servering av alkohol till slutna sällskap vid personalfester och speciella arrangemang i restaurangen kl. 11.00-01.00. Restaurangen ligger i ett område med företag utan några boende.

Förvaltningen bedömer att inga sociala olägenheter finns eller befaras utifrån läget i stadsdelen. Ansökan tillstyrkes.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 4 oktober 2005. Dnr 05-309/ 514

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§14 Alkoholservering i restaurang Mittemot AB Marknadsvägen 6

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Ansökan om tillstånd för servering av starköl, vin och spritdrycker till allmänheten kl. 11.00-03.00 i restaurangen och på uteservering till kl. 22.00 tillstyrkes.

Ärendet

Nämnden ska yttra sig över ansökan om tillstånd att servera alkoholhaltiga drycker. Ansökan gäller tillstånd för allmänheten i restaurang Mittemot AB.

Restaurangen ligger i Årsta partihandelsområde på Marknadsvägen 6 och har 155 sittplatser och tillstånd för 200 gäster i lokalen. Ansökan gäller tillstånd för servering av alkohol till allmänheten i restaurangen kl. 11.00-03.00 och på uteservering till kl. 22.00. Restaurangen ligger i ett område med företag utan några boende.

Förvaltningen bedömer att inga sociala olägenheter finns eller befaras utifrån läget i stadsdelen. Ansökan tillstyrkes.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 4 oktober 2005. Dnr 05-309/ 565

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§15 Månadsrapport för september

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Månadsrapport för september 2005 godkänns.

Ärendet

Den ekonomiska utvecklingen fortsätter peka på budgetbaslans 2005. Utvecklingen inom äldreomsorgen och vuxenstöd visar dock på ett något sämre resultat varför effektiviseringar måste ske inom dessa verksamheter. Till vissa delar uppvägs försämringen inom dessa områden med förbättringar inom andra.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 17 oktober 2005. Dnr 05-103/ 181

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§16 Balanslista avseende uppdrag från Enskede-Årsta stadsdelsnämnd

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

Ärendet

Balanslistan redovisar de uppdrag som nämnden lämnat till förvaltningen och innefattar kvarstående uppdrag, skrivelser och frågor.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§17 Anmälan av protokoll från lokala råd m.m.

Anmäldes följande protokoll:

Handikapprådet 17 augusti och 15 september, stadsdelsnämndens pensionärsråd 16 september.

§18 Anmälan av inkomna skrivelser, protokoll m.m. (Lista - se pärm)

Anmäldes inkomna skrivelser, protokoll m.m. bilaga § 18.

Förvaltningen fick i uppdrag att vidta åtgärder som föranleds av anmälan.

§19 Anmälan av beslut enligt delegationsordning (I pärm)

Anmäldes följande

avtalsförlängning av inköp och distribution av livsmedel,

avtalsförlängning av tvättservice samt godkännande av studieresa till Istanbul.

 

§20 stadsdelsdirektörens information

- Hur små undervisningsgrupper i skolan fungerar

- Sprinklersystem i äldreboenden

- Parkeringsplatser vid Netto

- Val av representation för boende i DalenBrå

- Pricken är en del/ enhet inom Årstaskolan

- Inspirationsdag den 26 oktober i Årsta Folkets Hus

- Förvaltningens nämndärenden publiceras nu via INSYN

- Brandförsvaret har uppmärksammat brister vid Årsta Gård utifrån förvaltningens rapport till länsstyrelsen

- Träffpunkt Dalen öppnas åter omkring den 1 december

- Samverkansgruppens arbete på Årstafältet

- Pendeltågstationen Årstaberg invigs den 13 januari 2006.

§21 Skrivelse angående bostadsstiftelsen och socialbidrag. Anmälan av skrivelse från [ingen ändring]ers Hellström (m), Birgitta Axén (m)

Anmäldes skrivelse avseende bland annat beräkningar på hur många människor som tvingas ansöka om socialbidrag i stadsdelsområdet när hyror höjs i samband med stiftelsebildning av kommunala hyresfastigheter. Dnr 05-502/614

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för besvarande.

§22 Nämndens frågor

Följande frågor/ synpunkter behandlades

- Information om sökbarhet i INSYN

- Planeras röjning av slänterna vid Årstafältet samt information från arbetsgruppen för Årstafältet

- Hur arbetar förvaltningen med systematiskt arbetsmiljöarbete

- Hur har friår fungerat i förvaltningen

- Information om anställningar med anställningsstöd samt Plusjobb

- Klagomål angående Gullmarsplan.

§24 Överklagan av länsstyrelsens beslut i enskilt ärende. Anmälan av ordförandebeslut

Enskede- Årsta stadsdelsnämnds beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes ordförandebeslut av Susanna Brolin (v) den 12 oktober 2005 om att överklaga Länsstyrelsens i Stockholms län beslut den 27 september 2005. Ärendet gäller ansökan om överflyttning av ärende enligt 16 kap 1 § socialtjänstlagen. Länsstyrelsen har beslutat att ansvaret för ärendet flyttas över till Enskede-Årsta stadsdelsnämnd från Haninge kommun. Dnr 04-502/ 520

Beslutsgång

Vice ordföranden framlade med instämmande av övriga ledamöter ett förslag och yrkade bifall därtill.

§25 Anmälan av länsstyrelsens beslut i enskilt ärende

Enskede- Årsta stadsdelsnämnds beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes Länsstyrelsens i Stockholms län beslut den 19 september 2005 om klagomål från enskild person. Länsstyrelsen har inte funnit anledning att kritisera förvaltningens handläggning av ärendet.

Dnr 05-502/413

Beslutsgång

Vice ordföranden framlade med instämmande av övriga ledamöter ett förslag och yrkade bifall därtill.