Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2008-06-12

Sammanträde 2008-06-12

Datum
Klockan
11.00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

2 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

5 Revisionsberättelse för 2007 (A) *

6 Anmälan av ekonomisk uppföljning maj 2008 (A)

7 Förslag till införande av stadsövergripande gemensam IT-service. Svar på remiss (A) *

8 Miljömålen - nu är det bråttom! Remiss av Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål 2008 (A+Tk) *

9 Ägarlägenheter. Remiss av PM från Justitiedepartementet (A+M&V) *

10 Anmälan av protokoll 5 och 6/2008 från nämndens handikappråd

11 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter (M&V) *

12 Anmälan av Nacka tingsrätts dom angående tomträttsavgäld för fastigheten Pennfäktaren 11 på Norrmalm (M&V) Hemlig *

13 Försäljning av fastigheten Grishuvudet 2 i slakthusområdet, Johanneshov (M&V) *

14 Laglighetsprövning enligt kommunallagen angående exploateringsnämndens beslut §§ 10 och 11 den 10 april 2008, avseende förköp och förvärvstillstånd för vissa fastigheter, respektive ansökningar om tillstånd till förvärv av tomträtten till fastigheten Alnen 1 i Åkeslund och fastigheten Blåsut 2 i Johanneshov. Yttrande till hyresnämnden (M&V) *

15 Förstudie för ny tunnelbana mellan Odenplan och Karolinska - Norra Station. Remissvar på samråd (I+Tk+Sbk) * Norrmalm

16 Utveckling av fastigheten Orgelpipan 6 inom stadsdelen Norrmalm. Avtal med Folksam och Banverket m fl. Markanvisning till Folksam. Inriktningsbeslut (I) * Norrmalm

17 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Södermalm 2:8 i Södermalm till Alliance Fastighetsutveckling AB (I) Södermalm

18 Markanvisning för bostäder, kontor och kommersiella lokaler inom fastigheterna Göta ark 18 och Södermalm 4:1 i södermalm till Fastighets AB Götark. Inriktningsbeslut (I) Södermalm

19 Lägesredovisning avseende Masthamnen (I+STHAB) Södermalm

20 Köp av fastigheten Norra Djurgården 1:9 på Djurgården från Stockholms Science City (I) * Östermalm

21 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Marieberg 1:29 i Marieberg till ByggVesta (I) Kungsholmen

22 Markanvisning för kontor, handel, konferens och hotell inom fastigheten Södermalm 5:2 på södermalm till Aspelin-Ramm Fastigheter AB (I) Södermalm

23 Detaljplan för område vid kv Danmark (Kista Torn) m m i Kista. Svar på remiss (Y) Rinkeby-Kista

24 Program för stadsutveckling för Bromstens industriområde. Remiss samt ändrad markanvisning. Inriktningsbeslut (Y) Spånga-Tensta

25 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Solhem 16:1 invid Antons Backe i Solhem till Byggnads AB Abacus (Y) Spånga-Tensta

26 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Sätra 2:1 i Bredäng till Byggvesta Bo Bredäng AB (Y) Skärholmen

27 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheterna Skärholmen 2:1 samt Vårberg 1:1 i Vårberg till NCC Construction Sverige AB (Y) Skärholmen

28 Överenskommelse om exploatering och överlåtelse av mark för bostäder inom kv Oväder i Hägersten med IKANO. Reviderat genomförandebeslut (Y) Hägersten-Liljeholmen

29 Markanvisning för bostäder vid Blodboksgränd inom del av fastigheten Hässelby Villastad 28:1 i stadsdelen Hässelby Villastad till Nordiska Kvalitetshus AB (Y) Hässelby-Vällingby

30 Försäljning av fastigheten Kontorsskylten 8 i Vällingby till AB Svenska Bostäder (Y) Hässelby-Vällingby

31 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Ulvsunda 1:1 i stadsdelarna Abrahamsberg, Stora Mossen och Äppelviken till Byggnads AB Abacus och Viktor Hanson Fastigheter AB (Y) Bromma

32 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheterna Åkeshov 1:1 och Norra Ängby 1:8 invid Ängbyplan i Norra Ängby till Bengt Hoffman (Y) Bromma

33 Markanvisning för bostäder i anslutning till fastigheten Kaplanen 1 i stadsdelen Nockeby till Sällskapet Vänner till Pauvres Honteux (Y) Bromma

34 Försäljning av fastigheterna Klockglaset 7 och Klockglaset 8 i Örby till Bandhagen Entreprenad AB (Y) Enskede-Årsta-Vantör

35 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 i Hammarbyhöjden till Småa AB (Y) Skarpnäck

36 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Proberaren 1 i Bagarmossen till Hökerum Bygg AB (Y) Skarpnäck

37 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Kållandsö 1 i Farsta till AB Svenska Bostäder och AB Borätt. Inriktningsbeslut samt delgenomförandebeslut (Y) Farsta

38 Detaljplaner för område vid kv Dalbon, område vid Björnsonsgatan och område vid kv Araben samtliga inom del av Blackeberg 2:1 i Blackeberg. Remiss (Y) Bromma

39 Exploateringsavtal för del av kv Linaberg med Skanska Mark och Exploatering Nya Hem AB och Drömfabriken i Bällsta AB samt försäljning av del av fastigheten Mariehäll till Drömfabriken i Bällsta AB (Y) Bromma

40 Utvärdering av markresurshushållning i exploateringsobjekt. Svar på skrivelse från Emilia Hagberg (mp) och Torkel Tigerschiöld (mp) (M&T)

41 Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Stadshagen 1:1 och 1:5 till Stockholmshem och AB Borätt. Bordlades den 19 maj 2008 nr 11 (I) Kungsholmen

42 Markanvisning för bostäder invid Vårbergsvägen inom del av fastigheten Skärholmen 2:1 i Vårberg till Peab Bostad AB. Bordlades den 19 maj 2008 nr 19 (Y) Skärholmen

43 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Gubbängen 1:1 i Tallkrogen till Byggnads AB Abacus. Bordlades den 19 maj 2008 nr 28 (Y) Farsta

44 Tvärbana City – stadsspårväg i Stockholm. Avsiktsförklaring (I) *

45 Planändring inför försäljning av fastigheten Hässelby slott 1 i Hässelby. Genomförandebeslut (Y+Fsk) Hässelby-Vällingby

46 Om behovsbedömning och avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning – detaljplan för nytt universitetssjukhus m m (I+Sbk) * Norrmalm

§1 Justering

Beslut

Exploateringsnämnden utsåg vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen (s) att tillsammans med ordföranden Joakim Larsson (m) justera dagens protokoll. Justering sker senast den 26 juni 2008.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Skrivelser för beredning

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden enligt följande:

 1. Om att hotade träslag används vid byggen av bostäder i Stockholm, från Lotten von Hofsten (v).

 2. Exploateringskontorets miljökompetens och miljöarbete, från Emilia Hagberg och Torkel Tigerschiöld båda (mp).

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt att överlämna skrivelserna till exploateringskontoret för beredning.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till exploateringsnämnden vilka förtecknats i promemoria av den 3 juni 2008 och, vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den 12 juni 2008.

Beslut

Exploateringsnämnden godkände anmälan.

§4 Anmälan av delegationsbeslut inom exploateringskontoret

Dnr E2008-010-00195

Exploateringskontoret hade den 22 maj 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden beslutar att lägga denna anmälan till handlingarna.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§5 Revisionsberättelse för 2007

Dnr E2008-130-00717

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 21 maj 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden beslutar att, som yttrande över årsrapport avseende revisionen av exploateringsnämndens verksamhet under 2007, till nämndens revisorer (revisorsgrupp 2) överlämna och åberopa kontorets utlåtande.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilda uttalanden

Särskilt uttalande gjordes av ledamoten Emilia Hagberg (mp) enligt bilaga A1.

Särskilt uttalande gjordes av tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) enligt bilaga A2.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gjordes av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga A1.

§6 Anmälan av ekonomisk uppföljning maj 2008

Dnr E2008-112-00318

En av exploateringskontoret avgiven promemoria den 3 juni med ekonomisk uppföljning anmäldes.

Beslut

Exploateringsnämnden godkände anmälan.

§7 Förslag till införande av stadsövergripande gemensam IT-service. Svar på remiss

Dnr E2008-050-00803

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 26 maj 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden beslutar att som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämna och åberopa kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B1.

Tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) yrkade bifall till återremiss i förslag som redovisas i bilaga B2.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Joakim Larsson (m) upptog först yrkande från tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutar avslå yrkandet om återremiss. Nämnden hade därmed beslutat att avgöra ärendet i dag.

Reservation i denna del

Mot det beslutet reserverade sig tjänstgörande ersättare Lotten von Hofsten (v) med hänvisning till sitt yrkande om återremiss i bilaga B2.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt därefter, och efter propositioner på övriga framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

Exploateringsnämnden beslutar att som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämna och åberopa kontorets utlåtande.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga B1.

Deltog inte i beslutet

Tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten deltog inte i beslutet med hänvisning till sitt återremissyrkande.

§8 Miljömålen – nu är det bråttom! Remiss av Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål 2008

Dnr E2008-000-00707

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret samt trafikkontoret hade den 27 maj 2008 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser exploateringsnämnden - enligt följande:

Exploateringsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av Miljömålsrådets utvärdering med kontorens gemensamma utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C1.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

Exploateringsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av Miljömålsrådets utvärdering med kontorens gemensamma utlåtande.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga C1.

Särskilda uttalanden

Särskilt uttalande gjordes av vice ordförande Mirja Räihä Järvinen m fl (s) enligt bilaga C2.

Särskilt uttalande gjordes av tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) enligt bilaga

C3.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gjordes av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga C1.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§9 Ägarlägenheter. Remiss av PM från Justitiedepartementet

Dnr E2008-000-00888

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 23 maj 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av justitiedepartementets PM om ägarlägenheter med kontorets utlåtande.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Joakim Larsson m fl (m) och tjänstgörande ersättaren Claes Fleming (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D1.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D2.

Tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D3.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Joakim Larsson m fl (m) och tjänstgörande ersättaren Claes Fleming (fp) framställda yrkandet, dvs:

 1. Kontorets förslag till beslut godkänns i huvudsak.

 2. Därutöver anförs följande:

Vi välkomnar regeringens förslag att införa s.k. ägarlägenheter i nyproduktion. Ägarlägenheter är en upplåtelseform som skulle bidra till att vitalisera svensk bostadsmarknad både genom ökade investeringar och en utökad hyresmarknad. De nuvarande bostadsupplåtelseformerna hyresrätt, bostadsrätt, kooperativ hyresrätt och äganderätt är boendeformer som i många sammanhang är mycket lämpliga. Dock saknar den svenska bostadsmarknaden en upplåtelseform som möjliggör för enskilda att äga en eller flera lägenheter som varaktigt kan hyras ut.

Det är nödvändigt att så snart som möjligt införa ägarlägenheter också i det befintliga beståndet. Bostadsområden med ett alltför ensidigt bestånd tenderar att ha sämre förutsättningar för integration än andra områden. Flera områden i Stockholm har för närvarande över 80 procent hyresfastigheter i sina bostadsområden. Att tillföra möjligheten för individer bosatta i sådana områden att äga sin bostad som en s.k. ägarlägenhet skulle sannolikt kunna bidra till stabilitet och integration i områden som i dagsläget präglas av omfattande genomströmning.

Vi är tveksamma till att förvärv av ägarlägenheter i uthyrningssyfte ska prövas enligt lagen om förvärv av hyresfastigheter m.m. Detta eftersom lagstiftningen är föråldrad och en praxis har utvecklats där prövningstillstånd påkallas utan egentlig saklig motivering och utan stöd i de intentioner lagstiftaren har haft. Det torde dessutom innebära en omfattande administrativ börda för kommunen att pröva ägarlägenhetsförvärv.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) med hänvisning till kontorets förslag.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga D2.

Mot beslutet reserverade sig tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga D3.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gjordes av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga D2.

§10 Anmälan av protokoll 5 och 6/2008 från nämndens handikappråd

Anmälan gjordes av protokoll från handikapprådets sammanträde den 1 april och 22 april 2008.

Beslut

Exploateringsnämnden godkände anmälan.

§11 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter

Dnr E2008-551-00319

Exploateringskontoret hade den 3 juni 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Kommunen utövar inte sin förköpsrätt avseende i bilaga 1 angivna förvärv.

 2. Kommunen påkallar inte prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet mm beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning ej erfordras.

 3. Beslut i ärende justeras omedelbart med hänsyn till tidsfristerna för förköpsrätt och tillståndsprövning.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag.

 1. Kommunen utövar inte sin förköpsrätt avseende i bilaga 1 angivna förvärv.

 2. Kommunen påkallar inte prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet mm beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning ej erfordras.

 3. Beslut i ärende justeras omedelbart med hänsyn till tidsfristerna för förköpsrätt och tillståndsprövning.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga E.

§12 Anmälan av Nacka tingsrätts dom angående tomträttsavgäld för fastigheten Pennfäktaren 11 på Norrmalm

Dnr 2004-4136-02623

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt att låta ärendet utgå. Ärendet tas upp till beslut på ett extra insatt sammanträde måndagen den 16 juni 2008.

§13 Försäljning av fastigheten Grishuvudet 2 i slakthusområdet, Johanneshov

Dnr E2008-554-00950

Exploateringskontoret hade den 21 maj 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden ger kontoret i uppdrag att teckna avtal och genomföra de markförvaltningsåtgärder som krävs för överlåtelsens genomförande.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F1.

Tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F2.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag.

 1. Exploateringsnämnden ger kontoret i uppdrag att teckna avtal och genomföra de markförvaltningsåtgärder som krävs för överlåtelsens genomförande.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga F1.

Mot beslutet reserverade sig tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga F2.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gjordes av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga F1.

§14 Laglighetsprövning enligt kommunallagen angående exploateringsnämndens beslut §§ 10 och 11 den 10 april 2008, avseende förköp och förvärvstillstånd för vissa fastigheter, respektive ansökningar om tillstånd till förvärv av tomträtten till fastigheten Alnen 1 i Åkeslund och fastigheten Blåsut 2 i Johanneshov. Yttrande till hyresnämnden

Dnr E2008-030-00801

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 2 juni 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden beslutar att som svar till Länsrätten i Stockholms län överlämna och åberopa yttrandet från stadsledningskontorets juridiska avdelning.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) och ledamoten Emilia Hagberg yrkade bifall till gemensamt förslag som redovisas i bilaga G.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden beslutar att som svar till Länsrätten i Stockholms län överlämna och åberopa yttrandet från stadsledningskontorets juridiska avdelning.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) och ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga G.

§15 Förstudie för ny tunnelbana mellan Odenplan och Karolinska - Norra Station. Remissvar på samråd

Dnr E2008-330-00940

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret samt trafikkontoret, stadsbyggnadskontoret och stadsledningskontoret hade den 21 maj 2008 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser exploateringsnämnden - enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna och åberopa kontorens gemensamma utlåtande.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt kontorens förslag.

§16 Utveckling av fastigheten Orgelpipan 6 inom stadsdelen Norrmalm. Avtal med Folksam Ömsesidig Livförsäkring, Banverket m fl. Markanvisning till Folksam Ömsesidig Livförsäkring. Inriktningsbeslut

Dnr E2008-513-00942

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 5 juni 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden godkänner ramavtal mellan Banverket, landstinget, Folksam, Scandic och staden.

 2. Nämnden godkänner samarbetsavtal mellan Banverket, Folksam och staden.

 3. Nämnden godkänner sidoavtal till ramavtal mellan Banverket, landstinget och staden.

 4. Nämnden ger markanvisning till Folksam Ömsesidig Livförsäkring för tillbyggnad inom fastigheten Orgelpipan 6 och del av fastigheten Norrmalm 4:53.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till återremiss i förslag som redovisas i bilaga H1.

Tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H2.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Joakim Larsson (m) upptog först yrkande från ledamoten Emilia Hagberg (mp) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutar avslå yrkandet om återremiss. Nämnden hade därmed beslutat att avgöra ärendet i dag.

Reservation i denna del

Mot det beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande om återremiss i bilaga H1.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt därefter, och efter propositioner på övriga framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden godkänner ramavtal mellan Banverket, landstinget, Folksam, Scandic och staden.

 2. Nämnden godkänner samarbetsavtal mellan Banverket, Folksam och staden.

 3. Nämnden godkänner sidoavtal till ramavtal mellan Banverket, landstinget och staden.

 4. Nämnden ger markanvisning till Folksam Ömsesidig Livförsäkring för tillbyggnad inom fastigheten Orgelpipan 6 och del av fastigheten Norrmalm 4:53.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga H2.

Deltog inte i beslutet

Ledamoten Emilia Hagberg deltog inte i beslutet med hänvisning till sitt återremissyrkande.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gjordes av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga H1.

§17 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Södermalm 2:8 i Södermalm till Alliance Fastighetsutveckling AB

Dnr E2008-513-00673

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 20 maj 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheten Södermalm 2:8 till Alliance Fastighetsutveckling AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i utlåtandet.

 2. Nämnden hemställer hos Stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I1.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheten Södermalm 2:8 till Alliance Fastighetsutveckling AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i utlåtandet.

 2. Nämnden hemställer hos Stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga I1.

Särskilda uttalanden

Särskilt uttalande gjordes av vice ordförande Mirja Räihä Järvinen m fl (s) enligt bilaga I2.

Särskilt uttalande gjordes av tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) enligt bilaga I3.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gjordes av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga I1.

§18 Markanvisning för bostäder, kontor och kommersiella lokaler inom fastigheterna Göta ark 18 och Södermalm 4:1 i Södermalm till Fastighets AB Götark. Inriktningsbeslut

Dnr E2008-513-00875

Exploateringskontoret hade den 20 maj 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder, kontor och kommersiella lokaler inom fastigheterna Göta ark 18 och Södermalm 4:1 till Fastighets AB Götark och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i utlåtandet.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till återremiss i förslag som redovisas i bilaga J1.

Tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J2.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Joakim Larsson (m) upptog först yrkande från ledamoten Emilia Hagberg (mp) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutar avslå yrkandet om återremiss. Nämnden hade därmed beslutat att avgöra ärendet i dag.

Reservation i denna del

Mot det beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande om återremiss i bilaga J1.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt därefter, och efter propositioner på övriga framställda yrkanden, enligt kontorets förslag.

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder, kontor och kommersiella lokaler inom fastigheterna Göta ark 18 och Södermalm 4:1 till Fastighets AB Götark och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i utlåtandet.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

Reservation

Mot beslutet reserverade sig tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga J2.

Deltog inte i beslutet

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) deltog inte i beslutet med hänvisning till sitt återremissyrkande.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gjordes av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga J2.

§19 Lägesredovisning avseende Masthamnen

Dnr E2008-511-00957

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret samt Stockholms Hamn AB hade den 22 maj 2008 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser exploateringsnämnden - enligt följande:

Exploateringsnämnden godkänner lägesredovisningen avseende Masthamnen och ger kontoret i uppdrag att tillsammans med Stockholms Hamn AB fortsätta arbetet med utvecklingen av Masthamnen.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§20 öp av fastigheten Norra Djurgården 1:9 på Djurgården från Stockholms Science City

Dnr E2008-554-00770

Exploateringskontoret hade den 26 maj 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Exploateringsnämnden godkänner köpeavtal rörande fastigheten Norra Djurgården 1:9, Djurgården i huvudsak enligt kontorets tjänsteutlåtande och ger kontoret i uppdrag att genomföra köpet.

2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) och tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) yrkade bifall till gemensamt förslag som redovisas i bilaga K.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

1. Exploateringsnämnden godkänner köpeavtal rörande fastigheten Norra Djurgården 1:9, Djurgården i huvudsak enligt kontorets tjänsteutlåtande och ger kontoret i uppdrag att genomföra köpet.

2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) och tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) med hänvisning till sitt gemensamma yrkande i bilaga K.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gjordes av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga K.

§21 arkanvisning för bostäder inom fastigheten Marieberg 1:29 i Marieberg till ByggVesta

Dnr E2008-513-00943

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 21 maj 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheten Marieberg 1:29 till ByggVesta och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i utlåtandet.

2. Nämnden hemställer hos Stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§22 arkanvisning för kontor, handel, konferens och hotell inom fastigheten Södermalm 5:2 på Södermalm till Aspelin-Ramm Fastigheter AB

Dnr E2008-513-00952

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 21 maj 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Exploateringsnämnden anvisar mark för kontor, handel, konferens och hotell inom fastigheten Södermalm 5:2 till Aspelin-Ramm Fastigheter AB och godkänner markanvisningsavtalet.

2. Nämnden hemställer hos Stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§23 etaljplan för område vid kv Danmark (Kista Torn) m m i Kista. Svar på remiss

Dnr E2008-512-00946

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 15 maj 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på ändrad detaljplan för område vid kv Danmark (Kista Torn), S-Dp 2007-36880-54.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga L1.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga L2.

Tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga L3.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på ändrad detaljplan för område vid kv Danmark (Kista Torn), S-Dp 2007-36880-54.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga L1.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga L2.

Mot beslutet reserverade sig tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga L3.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gjordes av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga L2.

§24 rogram för stadsutveckling för Bromstens industriområde. Remiss samt ändrad markanvisning. Inriktningsbeslut

Dnr E2008-512-00712

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 15 maj 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Exploateringsnämnden godkänner för sin del fortsatt utredning av förutsättningarna för exploatering inom Bromstens industriområde samt föreslår att kommunfullmäktige godkänner projektet och ger exploate­ringsnämnden, genom exploateringskontoret i uppdrag att fortsätta utredningsarbetena för området (inriktningsbeslut).

2. Nämnden godkänner förutsättningarna för ändrad markanvisning till Bromstensstadens Exploaterings AB.

3. Nämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på remiss av program för stadsut­vec­k­ling för Bromstens industriområde.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) yrkade bifall till återremiss i förslag som redovisas i bilaga M1.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga M2.

Tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) yrkade bifall till återremiss i förslag som redovisas i bilaga M3.

Yrkanden om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Joakim Larsson (m) upptog först yrkande från vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) och yrkande från tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till dessa yrkanden fann ordföranden att nämnden beslutar avslå yrkanden om återremiss. Nämnden hade därmed beslutat att avgöra ärendet i dag.

Reservation i denna del

Mot det beslutet reserverade vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) och tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v)med hänvisning till sina respektive yrkanden om återremiss i bilagorna M1 och M3.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt därefter, och efter propositioner på övriga framställda yrkanden, enligt kontorets förslag.

1. Exploateringsnämnden godkänner för sin del fortsatt utredning av förutsättningarna för exploatering inom Bromstens industriområde samt föreslår att kommunfullmäktige godkänner projektet och ger exploate­ringsnämnden, genom exploateringskontoret i uppdrag att fortsätta utredningsarbetena för området (inriktningsbeslut).

2. Nämnden godkänner förutsättningarna för ändrad markanvisning till Bromstensstadens Exploaterings AB.

3. Nämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på remiss av program för stadsut­vec­k­ling för Bromstens industriområde.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga M2.

Deltog inte i beslutet

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) och tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) deltog inte i beslutet med hänvisning till sina respektive yrkanden om återremiss.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gjordes av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga M2.

§25 arkanvisning för bostäder inom del av fastigheten Solhem 16:1 invid Antons Backe i Solhem till Byggnads AB Abacus

Dnr E2007-513-02125

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 16 maj 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder inom del av fastigheten Solhem 16:1 till Byggnads AB Abacus och ger kontoret i uppdrag att teckna bifogat markanvisningsavtal.

2. Nämnden hemställer hos Stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§26 arkanvisning för bostäder inom fastigheten Sätra 2:1 i Bredäng till Byggvesta Bo Bredäng AB

Dnr E2008-513-00539

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 29 april 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheten Sätra 2:1 till Byggvesta Bo Bredäng AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i utlåtandet.

2. Nämnden hemställer hos Stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga N1.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheten Sätra 2:1 till Byggvesta Bo Bredäng AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i utlåtandet.

2. Nämnden hemställer hos Stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga N1.

Särskilda uttalanden

Särskilt uttalande gjordes av vice ordförande Mirja Räihä Järvinen m fl (s) enligt bilaga N2.

Särskilt uttalande gjordes av ledamoten Emilia Hagberg (mp) enligt bilaga N3.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gjordes av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga N3.

§27 arkanvisning för bostäder inom del av fastigheterna Skärholmen 2:1 samt Vårberg 1:1 i Vårberg till NCC Construction Sverige AB

Dnr E2007-513-01398

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 16 maj 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder inom del av fastigheterna Skärholmen 2:1 samt Vårberg 1:1 till NCC Construction Sverige AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal med bolaget.

2. Nämnden hemställer hos Stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§28 verenskommelse om exploatering och överlåtelse av mark för bostäder inom kv Oväder i Hägersten med IKANO. Reviderat genomförandebeslut

Dnr E2008-511-00294

Exploateringskontoret hade den 19 maj 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Exploateringsnämnden godkänner genomförandet av exploatering inom projektet Oväder omfattande nettoinvesteringsutgifter om 22mnkr och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet.

2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelse om exploatering och överlåtelse mellan Exploateringsnämnden och IKANO i projektet Oväder enligt vad som anges i kontorets utlåtande.

3. Projektets investeringsutgifter bedöms kunna finansieras inom nämndens budget för innevarande år och förslag till budget och inriktning för åren 2009-2011.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) yrkade bifall till återremiss i förslag som redovisas i bilaga O.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Joakim Larsson (m) upptog först yrkande från vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutar avslå yrkandet om återremiss. Nämnden hade därmed beslutat att avgöra ärendet i dag.

Reservation i denna del

Mot det beslutet reserverade sig vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s)med hänvisning till sitt yrkande om återremiss i bilaga O.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt därefter enligt kontorets förslag:

1. Exploateringsnämnden godkänner genomförandet av exploatering inom projektet Oväder omfattande nettoinvesteringsutgifter om 22mnkr och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet.

2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelse om exploatering och överlåtelse mellan Exploateringsnämnden och IKANO i projektet Oväder enligt vad som anges i kontorets utlåtande.

3. Projektets investeringsutgifter bedöms kunna finansieras inom nämndens budget för innevarande år och förslag till budget och inriktning för åren 2009-2011.

Deltog inte i beslutet

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) deltog inte i beslutet med hänvisning till sitt återremissyrkande.

§29 arkanvisning för bostäder vid Blodboksgränd inom del av fastigheten Hässelby Villastad 28:1 i stadsdelen Hässelby Villastad till Nordiska Kvalitetshus AB

Dnr E2008-513-00786

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 26 maj 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder vid Blodboksgränd inom del av fastigheten Hässelby Villastad 28:1 till Nordiska Kvalitetshus AB och godkänner av Nordiska Kvalitetshus AB godkänt markanvisningsavtal.

2. Nämnden hemställer hos Stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) yrkade bifall till återremiss i förslag som redovisas i bilaga P1.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga P2.

Tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga P3.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Joakim Larsson (m) upptog först yrkande från vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutar avslå yrkandet om återremiss. Nämnden hade därmed beslutat att avgöra ärendet i dag.

Reservation i denna del

Mot det beslutet reserverade sig vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s)med hänvisning till sitt yrkande om återremiss i bilaga P1.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt därefter, och efter propositioner på övriga framställda yrkanden enligt kontorets förslag:

1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder vid Blodboksgränd inom del av fastigheten Hässelby Villastad 28:1 till Nordiska Kvalitetshus AB och godkänner av Nordiska Kvalitetshus AB godkänt markanvisningsavtal.

2. Nämnden hemställer hos Stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga P2.

Mot beslutet reserverade sig tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga P3.

Deltog inte i beslutet

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen, m fl (s) deltog inte i beslutet med hänvisning till sitt återremissyrkande.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gjordes av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga P2.

§30 örsäljning av fastigheten Kontorsskylten 8 i Vällingby till AB Svenska Bostäder

Dnr E2008-544-00966

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 12 maj 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Exploateringsnämnden godkänner för sin del köpeavtal med AB Svenska Bostäder rörande försäljning av fastigheten Kontorsskylten 8 i Vällingby för 127 mnkr.

2. Nämnden hemställer att kommunfullmäktige godkänner avtalet.

3. Nämnden hemställer att kommunfullmäktige bemyndigar exploateringsnämnden, genom exploateringskontoret, att vidta de åtgärder som är erforderliga för genomförandet av försäljningen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Q1.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) och tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) yrkade bifall till gemensamt förslag som redovisas i bilaga Q2.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

1. Exploateringsnämnden godkänner för sin del köpeavtal med AB Svenska Bostäder rörande försäljning av fastigheten Kontorsskylten 8 i Vällingby för 127 mnkr.

2. Nämnden hemställer att kommunfullmäktige godkänner avtalet.

3. Nämnden hemställer att kommunfullmäktige bemyndigar exploateringsnämnden, genom exploateringskontoret, att vidta de åtgärder som är erforderliga för genomförandet av försäljningen.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga Q1.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) och tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga Q2.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gjordes av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga Q2.

§31 arkanvisning för bostäder inom fastigheten Ulvsunda 1:1 i stadsdelarna Abrahamsberg, Stora Mossen och Äppelviken till Byggnads AB Abacus och Viktor Hanson Fastigheter AB

Dnr E2008-513-00272

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 9 maj 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från Åsa Hellstadius inkommen den 9 juni 2008, Siv Holmström inkommen den 9 juni 2008 och från Jan Sjögren den 10 juni 2008. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden anvisar mark för bostadsändamål inom fastigheten Ulvsunda 1:1 till Byggnads AB Abacus och Viktor Hanson Fastigheter AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga R1.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga R2.

Tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga R3.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

Exploateringsnämnden anvisar mark för bostadsändamål inom fastigheten Ulvsunda 1:1 till Byggnads AB Abacus och Viktor Hanson Fastigheter AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i kontorets utlåtande.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga R1.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilagaR2.

Mot beslutet reserverade sig tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga R3.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gjordes av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga R2.

§32 arkanvisning för bostäder inom del av fastigheterna Åkeshov 1:1 och Norra Ängby 1:8 invid Ängbyplan i Norra Ängby till Bengt Hoffman

Dnr E2008-513-00903

Exploateringskontoret hade den 16 maj 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder inom del av fastigheterna Åkeshov 1:1 och Norra Ängby 1:8 till Bengt Hoffman i enlighet med kontorets utlåtande och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i utlåtandet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga S1.

Tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga S2.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder inom del av fastigheterna Åkeshov 1:1 och Norra Ängby 1:8 till Bengt Hoffman i enlighet med kontorets utlåtande och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i utlåtandet.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga S1.

Mot beslutet reserverade sig tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga S2.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gjordes av ledamoten Emilia Hagberg (mp) enligt bilaga S3.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gjordes av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga S3.

§33 arkanvisning för bostäder i anslutning till fastigheten Kaplanen 1 i stadsdelen Nockeby till Sällskapet Vänner till Pauvres Honteux (SVPH)

Dnr E2007-513-00714

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 8 maj 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder i anslutning till fastigheten Kaplanen 1 till SVPH och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i utlåtandet.

2. Nämnden hemställer hos Stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§34 örsäljning av fastigheterna Klockglaset 7 och Klockglaset 8 i Örby till Bandhagen Entreprenad AB

Dnr E2008-554-00853

Exploateringskontoret hade den 11 mars 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden godkänner för sin del köpeavtalen rörande fastigheterna Klockglaset 7 och Klockglaset 8 längs Forsavägen i Örby.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga T.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden enligt kontorets förslag.

Exploateringsnämnden godkänner för sin del köpeavtalen rörande fastigheterna Klockglaset 7 och Klockglaset 8 längs Forsavägen i Örby.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga T.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gjordes av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga T.

§35 arkanvisning för bostäder inom del av fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 i Hammarbyhöjden till Småa AB

Dnr E2007-512-00834

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 12 maj 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostadsändamål inom del av Hammarbyhöjden 1:1 till Småa AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i utlåtandet.

2. Nämnden hemställer hos Stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga U1.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga U2.

Tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) yrkade bifall till återremiss i förslag som redovisas i bilaga U3.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Joakim Larsson (m) upptog först yrkande från tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutar avslå yrkandet om återremiss. Nämnden hade därmed beslutat att avgöra ärendet i dag.

Reservation i denna del

Mot det beslutet reserverade sig tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) med hänvisning till sitt yrkande om återremiss i bilaga U3.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt därefter, och efter propositioner på övriga framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostadsändamål inom del av Hammarbyhöjden 1:1 till Småa AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i utlåtandet.

2. Nämnden hemställer hos Stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga U1.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga U2.

Deltog inte i beslutet

Tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) deltog inte i beslutet med hänvisning till sitt återremissyrkande.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gjordes av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga U2.

§36 arkanvisning för bostäder inom fastigheten Proberaren 1 i Bagarmossen till Hökerum Bygg AB

Dnr E2008-513-00864

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 5 maj 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostadsändamål inom fastigheten Proberaren 1 till Hökerum Bygg AB och godkänner av Hökerum Bygg AB undertecknat markanvisningsavtal.

2. Nämnden hemställer hos Stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga V1.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till återremiss i förslag som redovisas i bilaga V2.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Joakim Larsson (m) upptog först yrkande från ledamoten Emilia Hagberg (mp) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutar avslå yrkandet om återremiss. Nämnden hade därmed beslutat att avgöra ärendet i dag.

Reservation i denna del

Mot det beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande om återremiss i bilaga V2.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt därefter, och efter propositioner på övriga framställda yrkanden, enligt kontorets förslag.

1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostadsändamål inom fastigheten Proberaren 1 till Hökerum Bygg AB och godkänner av Hökerum Bygg AB undertecknat markanvisningsavtal.

2. Nämnden hemställer hos Stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga V1.

Deltog inte i beslutet

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) deltog inte i beslutet med hänvisning till sitt återremissyrkande.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gjordes av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga V2.

§37 arkanvisning för bostäder inom fastigheten Kållandsö 1 i Farsta till AB Svenska Bostäder och AB Borätt. Inriktningsbeslut samt delgenomförandebeslut

Dnr E2008-513-00764

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 16 april 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheten Kållandsö 1 till AB Borätt samt AB Svenska Bostäder och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i utlåtandet.

2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

3. Nämnden hemställer hos Stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området.

4. Nämnden medger delgenomförandebeslut om 8 mnkr för att kunna påbörja rivning av befintliga byggnader inom Kållandsö 1 samt ger kontoret i uppdrag att söka rivningslov.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) och tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) yrkade bifall till gemensamt förslag som redovisas i bilaga X1.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga X2.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheten Kållandsö 1 till AB Borätt samt AB Svenska Bostäder och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i utlåtandet.

2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

3. Nämnden hemställer hos Stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området.

4. Nämnden medger delgenomförandebeslut om 8 mnkr för att kunna påbörja rivning av befintliga byggnader inom Kållandsö 1 samt ger kontoret i uppdrag att söka rivningslov.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) och tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga X1.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga X2.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gjordes av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga X2.

§38 etaljplaner för område vid kv Dalbon, område vid Björnsonsgatan och område vid kv Araben samtliga inom del av Blackeberg 2:1 i Blackeberg. Remiss

Dnr E2008-512-00893,-00894, -00895

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 20 maj 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ny detaljplan för område invid kv. Dalbon, S-Dp 2006-21854-54 område invid Björnsonsgatan, S-Dp 2007-00749-54 samt område invid kv. Araben, S-Dp 2007-02781-54.

2. Exploateringsnämnden godkänner AB Svenska Bostäders utökning av markanvisningen till att gälla även mellan Svenska Bostäders hus i kv. Araben och kv. Kinesen samt ger kontoret i uppdrag att teckna erforderliga avtal med AB Svenska Bostäder och AB Borätt.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Y1.

Tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Y2.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

1. Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ny detaljplan för område invid kv. Dalbon, S-Dp 2006-21854-54 område invid Björnsonsgatan, S-Dp 2007-00749-54 samt område invid kv. Araben, S-Dp 2007-02781-54.

2. Exploateringsnämnden godkänner AB Svenska Bostäders utökning av markanvisningen till att gälla även mellan Svenska Bostäders hus i kv. Araben och kv. Kinesen samt ger kontoret i uppdrag att teckna erforderliga avtal med AB Svenska Bostäder och AB Borätt.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga Y1.

Mot beslutet reserverade sig tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga Y2.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gjordes av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga Y1.

§39 xploateringsavtal för del av kv Linaberg med Skanska Mark och Exploatering Nya Hem AB och Drömfabriken i Bällsta AB samt försäljning av del av fastigheten Mariehäll till Drömfabriken i Bällsta AB

Dnr E2008-511-00941

Exploateringskontoret hade den 20 maj 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Exploateringsnämnden godkänner exploateringsavtal rörande fastigheterna Linaberg 11 och 20 i Mariehäll.

2. Nämnden godkänner köpeavtal rörande del av fastigheten Mariehäll 1:10 i Mariehäll och ger kontoret i uppdrag att teckna erforderliga avtal för exploateringens genomförande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Z1.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Z2.

Tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Z3.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

1. Exploateringsnämnden godkänner exploateringsavtal rörande fastigheterna Linaberg 11 och 20 i Mariehäll.

2. Nämnden godkänner köpeavtal rörande del av fastigheten Mariehäll 1:10 i Mariehäll och ger kontoret i uppdrag att teckna erforderliga avtal för exploateringens genomförande.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga Z1.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga Z2.

Mot beslutet reserverade sig tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga Z3.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gjordes av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga Z3.

§40 tvärdering av markresurshushållning i exploateringsobjekt. Svar på skrivelse från Emilia Hagberg (mp) och Torkel Tigerschiöld (mp)

Dnr E2008-500-00713

Exploateringskontoret hade den 12 maj 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden godkänner kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) och tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) yrkade bifall till gemensamt förslag som redovisas i bilaga Å.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

Exploateringsnämnden godkänner kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) och tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga Å.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gjordes av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga Å.

§41 arkanvisning för bostäder inom fastigheterna Stadshagen 1:1 och 1:5 till Stockholmshem och AB Borätt

Dnr E2008-513-00768

Bordlagt den 19 maj 2008 nr 11

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 24 april 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheten Stadshagen 1:1 och 1:5 till Stockholmshem och AB Borätt och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i utlåtandet.

2. Nämnden beställer ändrade detaljplaner hos Stadsbyggnadsnämnden.

Frågor ställdes och besvarades.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) yrkade bifall till återremiss i förslag som redovisas i bilaga Ä1.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Ä2.

Tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Ä3.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Joakim Larsson (m) upptog först yrkande från vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutar avslå yrkandet om återremiss. Nämnden hade därmed beslutat att avgöra ärendet i dag.

Reservation i denna del

Mot det beslutet reserverade sig vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s)med hänvisning till sitt yrkande om återremiss i bilaga Ä1.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt därefter, och efter propositioner på övriga framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheten Stadshagen 1:1 och 1:5 till Stockholmshem och AB Borätt och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i utlåtandet.

2. Nämnden beställer ändrade detaljplaner hos Stadsbyggnadsnämnden.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga Ä2.

Mot beslutet reserverade sig tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga Ä3.

Deltog inte i beslutet

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) deltog inte i beslutet med hänvisning till sitt återremissyrkande.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gjordes av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga Ä2.

§42 arkanvisning för bostäder invid Vårbergsvägen inom del av fastigheten Skärholmen 2:1 i Vårberg till Peab Bostad AB

Dnr E2008-513-00204

Bordlagt den 19 maj 2008 nr 19

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 16 april 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostadsändamål invid Vårbergsvägen inom del av fastigheten Skärholmen 2:1 till Peab Bostad AB och godkänner av Peab Bostad AB undertecknat markanvisningsavtal.

2. Nämnden hemställer hos Stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) yrkade bifall till återremiss i förslag som redovisas i bilaga Ö1.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Ö2.

Tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Ö3.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Joakim Larsson (m) upptog först yrkande från vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutar avslå yrkandet om återremiss. Nämnden hade därmed beslutat att avgöra ärendet i dag.

Reservation i denna del

Mot det beslutet reserverade sig vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s)med hänvisning till sitt yrkande om återremiss i bilaga Ö1.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt därefter, och efter propositioner på övriga framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostadsändamål invid Vårbergsvägen inom del av fastigheten Skärholmen 2:1 till Peab Bostad AB och godkänner av Peab Bostad AB undertecknat markanvisningsavtal.

2. Nämnden hemställer hos Stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga Ö2.

Mot beslutet reserverade sig tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga Ö3.

Deltog inte i beslutet

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) deltog inte i beslutet med hänvisning till sitt återremissyrkande.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gjordes av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga Ö2.

§43 arkanvisning för bostäder inom del av fastigheten Gubbängen 1:1 i Tallkrogen till Byggnads AB Abacus

Dnr E2007-513-00236

Bordlagt den 19 maj 2008 nr 28

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 17 april 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder inom del av fastigheten Gubbängen 1:1 till Byggnads AB Abacus och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i utlåtandet.

2. Nämnden hemställer hos Stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) yrkade bifall till återremiss i förslag som redovisas i bilaga AA1.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) och tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) yrkade bifall till återremiss i gemensamt förslag som redovisas i bilaga AA2.

Yrkanden om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Joakim Larsson (m) upptog först yrkandet från vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) och det gemensamma yrkandet från ledamoten Emilia Hagberg (mp) och tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till dessa yrkanden fann ordföranden att nämnden beslutar avslå yrkanden om återremiss. Nämnden hade därmed beslutat att avgöra ärendet i dag.

Reservationer i denna del

Mot det beslutet reserverade sig vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) samt ledamoten Emilia Hagberg (m) och tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) med hänvisning till sina respektive yrkanden om återremiss i bilagorna AA1 och AA2.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt därefter enligt kontorets förslag:

1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder inom del av fastigheten Gubbängen 1:1 till Byggnads AB Abacus och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i utlåtandet.

2. Nämnden hemställer hos Stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området.

Deltog inte i beslutet

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s), ledamoten Emilia Hagberg (m) och tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v)deltog inte i beslutet med hänvisning till sina återremissyrkanden.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gjordes av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga AA2.

§44 värbana City – stadsspårväg i Stockholm. Avsiktsförklaring

Dnr E2008-330-01055

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 3 juni 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Exploateringsnämnden godkänner avsiktsförklaringen.

2. Nämnden uppdrar åt exploateringskontoret att utreda och anvisa lämplig mark för spårvagnsdepå under hösten 2008.

3. Trafik- och renhållningsnämnden ansvarar för fortsatt utredning av utbyggnad av Tvärbana City.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) yrkade bifall till återremiss i förslag som redovisas i bilaga BB1.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Joakim Larsson (m) upptog först yrkande från vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutar avslå yrkandet om återremiss. Nämnden hade därmed beslutat att avgöra ärendet i dag.

Reservation i denna del

Mot det beslutet reserverade sig vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) med hänvisning till sitt yrkande om återremiss i bilaga BB1.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt därefter enligt kontorets förslag:

1. Exploateringsnämnden godkänner avsiktsförklaringen.

2. Nämnden uppdrar åt exploateringskontoret att utreda och anvisa lämplig mark för spårvagnsdepå under hösten 2008.

3. Trafik- och renhållningsnämnden ansvarar för fortsatt utredning av utbyggnad av Tvärbana City.

Deltog inte i beslutet

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) deltog inte i beslutet med hänvisning till sitt återremissyrkande.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gjordes av tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) enligt bilaga BB2.

§45 lanändring inför försäljning av fastigheten Hässelby slott 1 i Hässelby. Genomförandebeslut

Dnr E2008-554-01047

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret samt fastighetskontoret hade den 27 maj 2008 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser exploateringsnämnden - enligt följande:

1. Exploateringsnämnden hemställer hos stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för fastigheten Hässelby slott 1 i Hässelby.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga CC1.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga CC2.

Tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga CC3.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorens förslag:

1. Exploateringsnämnden hemställer hos stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för fastigheten Hässelby slott 1 i Hässelby.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga CC1.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga CC2.

Mot beslutet reserverade sig tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga CC3.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gjordes av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga CC2.

§46 m behovsbedömning och avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning – detaljplan för nytt universitetssjukhus m m

Dnr E2008-511-01056

Exploateringskontoret samt stadsbyggnadskontoret hade den 1 juni 2008 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser exploateringsnämnden - enligt följande:

1. Exploateringsnämnden beslutar att överlämna och åberopa kontorens gemensamma utlåtande.

2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till återremiss i förslag som redovisas i bilaga DD.

Tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) yrkade bifall till att nämnden lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Joakim Larsson (m) upptog först yrkande från ledamoten Emilia Hagberg (mp) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutar avslå yrkandet om återremiss. Nämnden hade därmed beslutat att avgöra ärendet i dag.

Reservation i denna del

Mot det beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande om återremiss i bilaga DD.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt därefter, och efter propositioner på övriga framställda yrkanden, enligt kontorens förslag:

1. Exploateringsnämnden beslutar att överlämna och åberopa kontorens gemensamma utlåtande.

2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) med hänvisning till sitt yrkande att nämnden lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gjordes av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga DD.

Deltog inte i beslutet

Ledamoten Emilia Hagberg deltog inte i beslutet men hänvisning till sitt återremissyrkande.

§47 /B>

Ordföranden Joakim Larsson (m) avslutade sammanträdet med att önska samtliga tjänstemän och politiker en trevlig sommar. Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen (s) önskade ordföranden det samma. Förvaltningschefen Krister Schultz tackade nämnden och önskade trevlig sommar.

Vid protokollet

Åse Geschwind