Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2014-11-13

Sammanträde 2014-11-13

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

7 Medfinansiering i stora infrastrukturprojekt. Svar på revisionsrapport nr 6/2014

8 Sammanträdestider för exploateringsnämnden 2015

9 Nacka tingsrätts dom angående tomträttsavgäld för fastigheten Beridarebanan 13 på Norrmalm Sekretess enligt 19 kap 9 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Sekretessbelagt av exploateringsnämnden.

10 Överenskommelser om exploatering med försäljning för bostäder med Svanberg & Sjögren Bygg AB och med tomträtt för förskola med Turako Fastighetsutveckling vid Stjernströms väg i Hägersten. Genomförandebeslut

11 Överlåtelse av överenskommelse om exploatering med tomträttsupplåtelse inom Ulvsunda 1:1 (Bromma Center) från KF Fastigheter AB m.fl. till Fastighetsaktiebolaget Hermius (PU)

12 Markanavisning för bostäder inom fastigheten Stadshagen 1:1 på Kungsholmen och inom fastigheten Södermalm 8:57 på Södermalm till Sidöparken AB. Ändring av tidigare markanvisning till Folkhem Produktion AB

13 Överenskommelse om exploatering med tomträtt, för bostäder inom fastigheten Västberga 1:1 i Solberga med Wallenstam AB/Wallenstam Fastighets AB 29 m.m.

14 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Understen 1 i Kärrtorp till Primula Byggnads AB

15 Markanvisning för skollokaler vid Martinskolan, inom fastigheten Askfatet 1och del av Farsta 2:1 i Hökarängen till Martinskolans Byggnadsstiftelse

16 Markanvisning för studentbostäder inom fastigheten Prästgårdshagen 1 i Solberga till AB Familjebostäder. Inriktningsbeslut

17 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Örby 4:1 i Bandhagen till Maxera Bostad AB

18 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Ledinge 1 i Tensta till AB Svenska Bostäder. Inriktningsbeslut

§1 Val av justerare och tid för justering

Sekretessbelagt enligt 19 kap 9 § Offentlighets- och sekretesslagen intill dess målet slutligen avgjorts 

Beslut/Protokollsutdrag
protut01.pdf (218 kb)

§2 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret Dnr E2014-00005

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor Dnr E2014-00008

§6 Anmälan av ekonomisk uppföljning oktober 2014 Dnr E2014-00300

§7 Medfinansiering i stora infrastrukturprojekt. Svar på

§8 Sammanträdestider för exploateringsnämnden 2015 Dnr E2014-02417

§9 Nacka tingsrätts dom angående tomträttsavgäld för fastigheten Beridarebanan 13 på Norrmalm Dnr E2011-5141-751

§10 Överenskommelser om exploatering med försäljning för bostäder med Svanberg & Sjögren Bygg AB och med tomträtt för förskola med Turako Fastighetsutveckling vid Stjernströms väg i Hägersten. Genomförandebeslut Dnr E2014-02009

§11 Överlåtelse av överenskommelse om exploatering med tomträttsupplåtelse inom Ulvsunda 1:1 (Bromma Center) från KF Fastigheter AB m.fl. till Fastighetsaktiebolaget Hermius Dnr E2009-511-00833

§12 Markanavisning för bostäder inom fastigheten Stadshagen 1:1 på Kungsholmen och inom fastigheten Södermalm 8:57 på Södermalm till Sidöparken AB. Ändring av tidigare markanvisning till Folkhem Produktion AB Dnr E2014-02212

§13 Överenskommelse om exploatering med tomträtt, för bostäder inom fastigheten Västberga 1:1 i Solberga med Wallenstam AB/Wallenstam Fastighets AB 29.

§14 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Understen 1 i Kärrtorp till Primula Byggnads AB Dnr E2014-00974

§15 Markanvisning för skollokaler vid Martinskolan, inom fastigheten Askfatet 1och del av Farsta 2:1 i Hökarängen till Martinskolans Byggnadsstiftelse Dnr E2013-513-01762

§16 Markanvisning för studentbostäder inom fastigheten Prästgårdshagen 1 i Solberga till AB Familjebostäder. Inriktningsbeslut E2013-513-01155

§17 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Örby 4:1 i Bandhagen till Maxera Bostad AB Dnr E2014-01848

§18 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Ledinge 1 i Tensta till AB Svenska Bostäder. Inriktningsbeslut Dnr E2014-01798