Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2020-06-11

Sammanträde 2020-06-11

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Ekonomisk uppföljning per maj, 2020 (E)

7 Svar på skrivelse med anledning av prioritering av projekt (E)

8 Årsrapport 2019 för exploateringsnämnden. Svar på remiss från Stadsrevisionen (A)

9 Redovisning av vidaredelegation från förvaltningschefen (A)

10 Bostäder inom fastigheten Mariehäll 1: samt Mariehäll 1:62 i Mariehäll med Veidekke Bostad AB. Reviderat genomförandebeslut (PU) Bromma sdf

11 Utveckling av Södertäljevägen – från trafikled till urban stadsgata. Samarbetsavtal med Jernhusen AB (PU) Hägersten-Liljeholmen sdf

12 Markanvisning för kontor och hotell inom fastigheten Västberga 1:1 i Hägersten-Liljeholmen till GE Real Estate Västberga Kb och Kungsleden AB. Inriktningsbeslut (PU) Hägersten-Liljeholmens sdf

13 Bostäder inom kv Skattsedeln, Hägerstensåsen. Reviderat genomförandebeslut (PU) Hägersten-Liljeholmen sdf

14 Markanvisning för förskola inom fastigheten Nordens Vänner 2 samt inom del av fastigheten Sätra 2:1 i Bredäng till Skolfastigheter i Stockholm AB (PU) Skärholmens sdf

15 Vårbergsvägen inom Fokus Skärholmen. Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Skärholmen 2:1, Kullholmen 1 m.fl. i Vårberg till AB Borätt (PU)

16 Tidig markreservation för utredning av placering av sjukhus inom del av fastigheten Skärholmen 2:1 till Hemsö AB (PU) Skärholmens sdf

17 Föravtal till exploateringsavtal avseende fastigheten Kylfacket 3, samt markanvisning inom fastigheterna Kylfacket 1 och Kylfacket 2, Slakthusområdet etapp 1, till Atrium Ljungberg Hallvägen AB. Markanvisning för ny gymnasieskola inom Johanneshov 1:1 i Slakthusområdet till Atrium Ljungberg AB (PU) Enskede-Årsta-Vantör sdf

19 Detaljplan västra Hagastaden, Vasastaden (SP)

21 Tomträttsavgäld för lokaler i Persikan 5 mm på Södermalm (SP)

22 Projekt Slussen. Lägesredovisning (SP)

23 Yttrande i mål om laglighetsprövning av exploateringsnämndens beslut 2017-09-21, § 37, om markanvisning för bostäder inom fastigheten Södermalm 9:1 på Södermalm till Olov Lindgren (SP)

24 Gjutmästaren 4, Ulvsunda, anmälan om vattenverksamhet. Anmälan om svar på remiss (MoT)

25 Motion om att göra det lättare att återvinna - öka öppethållandet på återvinningscentralerna. Svar på remiss (MoT)

26 Exploateringsnämndens miljö- och klimathandlingsplan för 2020-2023 (MoT)

28 Motion om utsatta EU-medborgares situation. Svar på remiss (MoV)

29 Tillägg till exploateringsavtal för Primus 1 mm på Lilla Essingen med Oscar Properties Holding AB m.fl. (PU)

30 Tidig markreservation för bad- och poolanläggning inom fastigheten Gamla Stan 1:34 i Gamla stan till Nordic Urban OY (SP)

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§6 Ekonomisk uppföljning per maj, 2020

§7 Svar på skrivelse med anledning av prioritering av projekt

§8 Årsrapport 2019 för exploateringsnämnden. Svar på remiss från Stadsrevisionen

§9 Redovisning av vidaredelegation från förvaltningschefen

§10 Bostäder inom fastigheten Mariehäll 1:10 samt Mariehäll 1:62 i Mariehäll med Veidekke Bostad AB. Reviderat genomförandebeslut

§11 Utveckling av Södertäljevägen – från trafikled till urban stadsgata. Samarbetsavtal med Jernhusen AB

§12 Markanvisning för kontor och hotell inom fastigheten Västberga 1:1 i Hägersten-Liljeholmen till GE Real Estate Västberga Kb och Kungsleden AB. Inriktningsbeslut

§13 Bostäder inom kv Skattsedeln, Hägerstensåsen. Reviderat genomförandebeslut

§14 Markanvisning för förskola inom fastigheten Nordens Vänner 2 samt inom del av fastigheten Sätra 2:1 i Bredäng till Skolfastigheter i Stockholm AB

§15 Vårbergsvägen inom Fokus Skärholmen. Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Skärholmen 2:1, Kullholmen 1 m.fl. i Vårberg till AB Borätt

§16 Tidig markreservation för utredning av placering av sjukhus inom del av fastigheten Skärholmen 2:1 till Hemsö AB

§17 Föravtal till exploateringsavtal avseende fastigheten Kylfacket 3, samt markanvisning inom fastigheterna Kylfacket 1 och Kylfacket 2, Slakthusområdet etapp 1, till Atrium Ljungberg Hallvägen AB. Markanvisning för ny gymnasieskola inom Johanneshov 1:1 i Slakthusområdet till Atrium Ljungberg AB

§19 Detaljplan västra Hagastaden, Vasastaden

§21 Tomträttsavgäld för lokaler i Persikan 5 mm på Södermalm

§22 Projekt Slussen. Lägesredovisning

§23 Yttrande i mål om laglighetsprövning av exploateringsnämndens beslut 2017-09-21, § 37, om markanvisning för bostäder inom fastigheten Södermalm 9:1 på Södermalm till Olov Lindgren

§24 Gjutmästaren 4, Ulvsunda, anmälan om vattenverksamhet. Anmälan om svar på remiss

§25 Motion om att göra det lättare att återvinna - öka öppethållandet på återvinningscentralerna. Svar på remiss

§26 Exploateringsnämndens miljö- och klimathandlingsplan för 2020-2023

§28 Motion om utsatta EU-medborgares situation. Svar på remiss

§29 Tillägg till exploateringsavtal för Primus 1 mm på Lilla Essingen med Oscar Properties Holding AB m.fl.

§30 Tidig markreservation för bad- och poolanläggning inom fastigheten Gamla Stan 1:34 i Gamla stan till Nordic Urban OY